Teksti suurus:

Eestis looduslikult esineva kala või viljastatud marja veekogusse asustamise taotluse kohta esitatavad nõuded, asustamisloa andmise ja asustamise kord

Eestis looduslikult esineva kala või viljastatud marja veekogusse asustamise taotluse kohta esitatavad nõuded, asustamisloa andmise ja asustamise kord - sisukord
Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.06.2015, 19

Eestis looduslikult esineva kala või viljastatud marja veekogusse asustamise taotluse kohta esitatavad nõuded, asustamisloa andmise ja asustamise kord

Vastu võetud 19.06.2015 nr 39

Määrus kehtestatakse kalapüügiseaduse § 16 lõike 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Käesoleva määrusega reguleeritakse Eestis looduslikult esineva kala või viljastatud marja (edaspidi kala) veekogusse asustamist.

§ 2.   Asustamisloa taotlemisel esitatavad dokumendid

  (1) Asustamisloa saamiseks esitab isik kirjaliku taotluse Keskkonnaametile (edaspidi loa andja).

  (2) Asustamisloa taotlusele peab olema lisatud või selles märgitud:
  1) veterinaarkorralduse seadusest ja loomatauditõrje seadusest tulenevalt veterinaartõend(id) asustamise lubatavuse kohta seoses asustatava kala ja asustamisveekoguga;
  2) asustatava kala päritolu (riik, halduspiirkond, veekogu/kasvandus);
  3) asustatava kala liik, asurkond, vanus, isendite kogus ning isendi keskmine kaal;
  4) asustamise eesmärk;
  5) väljavõte majandamiskavast, tegevuskavast või võimaluse korral asustamise teadussoovitusest;
  6) asustamisveekogu, selle asukoht (küla, vald) ja asustamiseaeg;
  7) veekogu omaniku nõusolek, kui asustamine toimub eraomandis olevasse veekogusse, mis ei ole määratud avalikult kasutatavaks.

§ 3.   Asustamisloa andmine

  (1) Kui taotlus vastab nõuetele ning on põhjendatud, annab loa andja 10 tööpäeva jooksul taotluse registreerimisest arvates asustamisloa.

  (2) Asustamisloale märgitakse:
  1) asustaja;
  2) asustatava kala liik, asurkond, vanus ja kogus;
  3) asustamiseks lubatud ajavahemik;
  4) asustamisveekogu ja selle asukoht (küla, vald).

§ 4.   Kala veekogusse asustamise akt ja asustamise juures viibiv isik

  (1) Kala veekogusse asustamisel koostab asustaja akti lisas esitatud vormi kohaselt.

  (2) Kala veekogusse asustamise akt esitatakse loa andjale ning veekogu omanikule või tema esindajale, kui kala asustatakse eraomandis olevasse veekogusse, mis ei ole määratud avalikult kasutatavaks.

  (3) Kalade asustamise juures peab viibima loa andja esindaja.

  (4) Kui kala asustatakse eraomandis olevasse veekogusse, mis ei ole määratud avalikult kasutatavaks, peab asustamise juures viibima veekogu omanik või tema esindaja.

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2015. a.

Marko Pomerants
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

Lisa Kalade veekogusse asustamise akti vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json