Teksti suurus:

Siseministri 12. aprilli 2013. a määruse nr 15 „Politseiametniku ning Politsei- ja Piirivalveameti kõrgema ametniku kutsesobivusnõuded, nende kontrollimise tingimused ja kord” muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2015
Avaldamismärge:RT I, 26.06.2015, 20

Siseministri 12. aprilli 2013. a määruse nr 15 „Politseiametniku ning Politsei- ja Piirivalveameti kõrgema ametniku kutsesobivusnõuded, nende kontrollimise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 18.06.2015 nr 33

Määrus kehtestatakse politsei ja piirivalve seaduse § 61 lõike 3 ja § 39 lõike 2 alusel.

§ 1.  Siseministri 12. aprilli 2013. a määruse nr 15 „Politseiametniku ning Politsei- ja Piirivalveameti kõrgema ametniku kutsesobivusnõuded, nende kontrollimise tingimused ja kord” muutmine

Siseministri 12. aprilli 2013. a määruses nr 15 „Politseiametniku ning Politsei- ja Piirivalveameti kõrgema ametniku kutsesobivusnõuded, nende kontrollimise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkirjas, §-des 1 ja 2 ning § 4 lõike 1 punktis 3 asendatakse sõnad „kõrgem ametnik” sõnadega „struktuuriüksuse juhi ametikohal teenistuses olev ametnik” vastavas käändes;

2) paragrahvi 1 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 41 järgmises sõnastuses:

„(41) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud politseihariduse nõuet ega §-s 5 sätestatut ei kohaldata kadetile, kellel on keskharidus, kes võetakse politseiteenistusse määratud ajaks, kes on täitnud kehalise ettevalmistuse ja eriettevalmistuse nõuded ning kellel on:
1) teadmised riigi põhikorra, isikute õiguste ja vabaduste ning politsei tegevust reguleerivate õigusaktide kohta;
2) teadmised ja oskused rakendada korrakaitseseaduses ja eriseadustes sätestatud meetmeid ja kohaldada vahetut sundi;
3) teadmised, kuidas teostada avalikus kohas käitumise nõuete üle järelevalvet;
4) teadmised ja otsustusvõime otsustada politsei sekkumise vajadus ning valida vajalikud sekkumismeetmed ja määrata nende ulatus;
5) teadmised ja oskused kasutada politsei infosüsteemi POLIS;
6) teadmised ja oskused käsitseda külm- ja gaasirelvasid ning erivahendeid;
7) teadmised tulirelva kandmise ja kasutamise õiguslike aluste kohta ning tulirelva kasutamise ja tulirelva käsitlemisega seotud esmaabi andmise oskused.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2015. aastal.

Hanno Pevkur
Siseminister

Kaia Sarnet
Regionaalvaldkonna asekantsler kantsleri ülesannetes

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json