Teksti suurus:

Politseiametniku ning Politsei- ja Piirivalveameti struktuuriüksuse juhi ametikohal teenistuses oleva ametniku kutsesobivusnõuded, nende kontrollimise tingimused ja kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT I, 26.06.2015, 30

Politseiametniku ning Politsei- ja Piirivalveameti struktuuriüksuse juhi ametikohal teenistuses oleva ametniku kutsesobivusnõuded, nende kontrollimise tingimused ja kord
[RT I, 26.06.2015, 20 - jõust. 01.07.2015]

Vastu võetud 12.04.2013 nr 15
RT I, 08.01.2015, 6
jõustumine 21.04.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
23.03.2014RT I, 26.03.2014, 429.03.2014
04.06.2014RT I, 10.06.2014, 401.07.2014
30.12.2014RT I, 08.01.2015, 411.01.2015, rakendatakse alates 1.01.2015
18.06.2015RT I, 26.06.2015, 2001.07.2015

Määrus kehtestatakse politsei ja piirivalve seaduse § 61 lõike 3 ja § 39 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  (1) Käesoleva määrusega kehtestatakse politseiametniku ning Politsei- ja Piirivalveameti struktuuriüksuse juhi ametikohal teenistuses oleva ametniku kutsesobivuse nõuded, nende kontrollimise tingimused ja kord.
[RT I, 26.06.2015, 20 - jõust. 01.07.2015]

  (2) [Kehtetu - RT I, 26.06.2015, 20 - jõust. 01.07.2015]

§ 2.   Nõuded isikuomadustele

  (1) Politseiametnik ning Politsei- ja Piirivalveameti struktuuriüksuse juhi ametikohal teenistuses olev ametnik peab isikuomaduste poolest olema võimeline täitma politseile pandud ülesandeid ning vastama järgmistele üldnõuetele:
[RT I, 26.06.2015, 20 - jõust. 01.07.2015]
  1) lojaalne Eesti Vabariigile, aus ja seaduskuulekas;
  2) võimeline töötama stabiilselt ja tulemuslikult pingeolukorras ning oskama teha meeskonnatööd;
  3) kohusetundlik, otsustus- ja vastutusvõimeline, suutma langetada iseseisvalt otsuseid oma ametikoha pädevuse piires, võimeline ette nägema oma otsuste tagajärgi ning vastutama nende eest;
  4) analüüsi- ja sünteesivõimeline, oskama eristada olulist ebaolulisest ning suutma lahendada probleeme;
  5) hea suhtlusoskusega.

  (2) Politseiteenistusse ning Politsei- ja Piirivalveameti struktuuriüksuse juhi ametikohal teenistuses oleva ametniku, v.a Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori ametikohale kandideeriva isiku vastavust isikuomadustele hinnatakse kutsesobivuse vestluse käigus ning politsei ja piirivalve seaduse § 42 lõike 3 punktis 2 nimetatud isikutega peetavate vestluste käigus.
[RT I, 26.06.2015, 20 - jõust. 01.07.2015]

  (3) Politseiametniku ning Politsei- ja Piirivalveameti struktuuriüksuse juhi ametikohal teenistuses oleva ametniku vastavust isikuomadustele hinnatakse arenguvestluse käigus.
[RT I, 26.06.2015, 20 - jõust. 01.07.2015]

§ 3.   Haridusnõuded

  (1) Politseiametnikul peab olema vähemalt keskharidus ja kutseharidus politsei või piirivalve erialal või kõrgharidus politsei või piirivalve erialal (edaspidi politseiharidus).

  (2) Politseihariduse nõuet ei kohaldata järgmistele politseiametnikele, kes on läbinud käesoleva määruse §-s 5 sätestatud erialase koolituse ning:
  1) kellel on muu kutseharidus või muu kõrgharidus või;
  2) kellel on keskharidus ja laevapere liikme kvalifikatsiooni tõendav tunnistus.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud isikud võib enne §-s 5 sätestatud nõude täitmist võtta politseiteenistusse määratud ajaks, kuid mitte kauemaks kui erialase koolituse läbimiseks ettenähtud ajaks.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud politseihariduse nõuet ega §-s 5 sätestatut ei kohaldata isikule, kelle ametikoha põhiülesanne on jälitustegevus. Nende ametikohtade loetelu kehtestab Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor või Kaitsepolitseiameti peadirektor.

  (41) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud politseihariduse nõuet ega §-s 5 sätestatut ei kohaldata kadetile, kellel on keskharidus, kes võetakse politseiteenistusse määratud ajaks, kes on täitnud kehalise ettevalmistuse ja eriettevalmistuse nõuded ning kellel on:
  1) teadmised riigi põhikorra, isikute õiguste ja vabaduste ning politsei tegevust reguleerivate õigusaktide kohta;
  2) teadmised ja oskused rakendada korrakaitseseaduses ja eriseadustes sätestatud meetmeid ja kohaldada vahetut sundi;
  3) teadmised, kuidas teostada avalikus kohas käitumise nõuete üle järelevalvet;
  4) teadmised ja otsustusvõime otsustada politsei sekkumise vajadus ning valida vajalikud sekkumismeetmed ja määrata nende ulatus;
  5) teadmised ja oskused kasutada politsei infosüsteemi POLIS;
  6) teadmised ja oskused käsitseda külm- ja gaasirelvasid ning erivahendeid;
  7) teadmised tulirelva kandmise ja kasutamise õiguslike aluste kohta ning tulirelva kasutamise ja tulirelva käsitlemisega seotud esmaabi andmise oskused.
[RT I, 26.06.2015, 20 - jõust. 01.07.2015]

  (5) Ametikohtade loetelu, millele kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõike 2 punktis 2 sätestatut, kehtestab Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor.

§ 4.   Kõrghariduse nõue

  (1) Kõrgharidus peab olema:
  1) politseiametnikul ametikohal, mille ametijuhend näeb ette kõrghariduse nõude;
  2) politsei ja piirivalve seaduse §-s 50 sätestatud struktuuriüksuse juhil;
  3) struktuuriüksuse juhi ametikohal teenistuses oleval ametnikul Politsei- ja Piirivalveametis.
[RT I, 26.06.2015, 20 - jõust. 01.07.2015]

  (2) Politsei- ja Piirivalveameti peadirektoril, Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori asetäitjal ja prefektil ning Kaitsepolitseiameti peadirektoril ja Kaitsepolitseiameti peadirektori asetäitjal peab olema magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon.
[RT I, 18.04.2013, 16 - jõust. 01.01.2015]

  (3) Sisekaitseakadeemia politseiametnikest õppejõududele kohaldatakse rakenduskõrgkooli seaduse alusel õppejõududele sätestatud haridusnõudeid.

§ 5.   Erialase koolituse läbimise nõue

  Politseiametniku ametikohale nimetatud isik, kellel ei ole politseiharidust, peab Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori või Kaitsepolitseiameti peadirektori kehtestatud õppeprogrammi alusel läbima erialase koolituse.

§ 6.   Kehalise ettevalmistuse ja eriettevalmistuse nõuded

  (1) Kehalise ettevalmistuse nõuetele vastavuse hindamiseks mõõdetakse politseiametniku järgmisi füüsilisi võimeid:
  1) üldine vastupidavus – 3000 m jooks;
  2) käelihaste jõuharjutus – toenglamangus kätekõverdamine;
  3) kõhulihaste jõuharjutus – istesse tõus.

  (2) Üldise vastupidavuse mõõtmisel võib 3000 m jooksu asendada 500 m ujumise, 6000 m sõudmisega ergomeetril või 6 km käimisega. Asendamist käimisega kasutatakse vigastuse, ülekaalu (kehamassiindeks üle 30) või kroonilise haiguse korral vastavalt Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori, Kaitsepolitseiameti peadirektori või Sisekaitseakadeemias politseiametnikke ettevalmistava struktuuriüksuse direktori kehtestatud korrale.

  (3) Naispolitseiametnike füüsiliste katsete normatiivid:

Füüsilise katse nimetus
1. vanuserühm
kuni 29
2. vanuserühm
30–39
3. vanuserühm
40–45
Üldine vastupidavus (3000 m jooks)
20.00 min
21.00 min
22.00 min
Käelihaste jõuharjutus (toenglamangus kätekõverdamine)
8
6
4
Kõhulihaste jõuharjutus (istesse tõus)
25
20
16
Ujumine (500 m)
14.00 min
14.30 min
15.00 min
Sõudmine ergomeetril (6000 m)
29.00 min
31.00 min
32.00 min
Käimine (6 km)
58.00 min
59.00 min
60.00 min

  (4) Meespolitseiametnike füüsiliste katsete normatiivid:

Füüsilise katse nimetus
1. vanuserühm
kuni 29
2. vanuserühm
30–39
3. vanuserühm
40–49
Üldine vastupidavus (3000 m jooks)
16.00 min
17.00 min
18.00 min
Käelihaste jõuharjutus (toenglamangus kätekõverdamine)
20
16
12
Kõhulihaste jõuharjutus (istesse tõus)
30
24
20
Ujumine (500 m)
12.00 min
13.00 min
14.00 min
Sõudmine ergomeetril (6000 m)
27.00 min
29.00 min
30.00 min
Käimine (6 km)
54.00 min
56.00 min
58.00 min

  (5) Politseiametniku eriettevalmistuse nõuetele vastavuse hindamiseks kontrollitakse politsei turvataktika ja vahetu sunni kasutamise oskust.

  (6) Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor, Kaitsepolitseiameti peadirektor või Sisekaitseakadeemias politseiametnikke ettevalmistava struktuuriüksuse direktor võib lähtuvalt politseiametniku ametikohast ja ametijuhendist tulenevatest ülesannetest kehtestada käesoleva paragrahvi lõikes 5 toodud eriettevalmistuse nõuete osas erisusi.

§ 7.   Kehalise ettevalmistuse ja eriettevalmistuse nõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) Politseiametniku vastavust kehalise ettevalmistuse ja eriettevalmistuse nõuetele kontrollitakse vähemalt üks kord kalendriaastas vastavalt Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori, Kaitsepolitseiameti peadirektori või Sisekaitseakadeemias politseiametnikke ettevalmistava struktuuriüksuse direktori kehtestatud korrale.

  (2) Käesoleva määruse § 6 lõikes 1 nimetatud nõudeid kohaldatakse politseiteenistusse võtmisel, v.a juhul kui isik võetakse politseiteenistusse vahetult pärast Sisekaitseakadeemia Politsei- ja piirivalvekolledži lõpetamist.

  (3) Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor või Kaitsepolitseiameti peadirektor võib lähtuvalt politseiametniku teenistusülesannete erisusest kehtestada täiendavad või kõrgendatud kehalise ettevalmistuse ja eriettevalmistuse nõuded.

§ 8.   Teadmiste ja oskuste hindamine

  (1) Politseiametniku teadmised ja oskused peavad vastama teenistusülesannete täitmiseks kehtestatud nõuetele määral, mis võimaldab teenistusülesandeid täita parimal võimalikul viisil.

  (2) Politseiametniku teadmisi ja oskusi hinnatakse vähemalt politseiametniku teenistusastme vanuse täitumisele eelneval kalendriaastal.

  (3) Politseiametniku teadmisi ja oskusi hinnatakse vastavalt Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori, Kaitsepolitseiameti peadirektori või Sisekaitseakadeemias politseiametnikke ettevalmistava struktuuriüksuse direktori kehtestatud korrale.

§ 9.   Määruse rakendamine

  (1) Miilitsa erikeskkoolis, miilitsa kõrgkoolis või muus välisriigi kõrgkoolis piirivalve või politsei erialal omandatud keskeri- või kõrgharidust käsitatakse määruse rakendamisel vastavalt politsei kutseharidusele või politsei kõrgharidusele vastava haridusena.

  (2) Politseihariduse nõuet ja käesoleva määruse § 5 ei kohaldata politseiametnikule, kes on võetud politseiteenistusse enne 2010. aasta 1. jaanuari.

  (3) Politseihariduse nõuet ei kohaldata nende politseiametnike suhtes, kes olid politsei- või piirivalveteenistuses enne 2010. aasta 1. jaanuari sõltumata sellest, kas nad on olnud katkematult politsei- või piirivalveteenistuses või mitte, ja kellel on:
  1) politseiprefektuuride õppekeskuste ja õppepunktide kursuste lõpetamisel antud politseinooremametniku kutsetunnistus või tunnistus;
  2) Eesti NSV ja NSV Liidu miilitsaõppepunktide ja miilitsaõppekeskuste vähemalt kolmekuulise esmase väljaõppe lõpetamisel antud tunnistus iseseisvale tööle lubamise otsusega;
  3) välisriikide politseiõppeasutuste antud politseinooremametniku lõputunnistus või sertifikaat;
  4) piirivalve õppekeskustes antud piirivalvuri või piirikaitsja tunnistus.

  (4) Enne 2015. aasta 1. jaanuari Politsei- ja Piirivalveameti peadirektori, peadirektori asetäitja ja prefekti ning Kaitsepolitseiameti peadirektori ja peadirektori asetäitja ametikohale nimetatud Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor, peadirektori asetäitja ja prefekt ning Kaitsepolitseiameti peadirektor ja peadirektori asetäitja ei pea vastama määruse § 4 lõikes 2 sätestatud nõudele.
[RT I, 08.01.2015, 4 - jõust. 11.01.2015, rakendatakse alates 1.01.2015]

  (5) Politseihariduse nõuet ei kohaldata nende politseiametnike suhtes, kes olid kuni 2014. aasta 30. juunini ametnikuna teenistuses Politsei- ja Piirivalveameti piirivalveosakonna migratsioonijärelevalvebüroos või prefektuuri piirivalvebüroo migratsioonijärelevalve talituses ning kes nimetati alates 2014. aasta 1. juulist samas büroos või talituses politseiametniku ametikohale.
[RT I, 10.06.2014, 4 - jõust. 01.07.2014]

§ 10.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 11.   Määruse jõustumine

  Määruse § 4 lõige 2 jõustub 2015. aasta 1. jaanuaril.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json