Teksti suurus:

Piima tootmiskvoodi rakendamise, määramise, muutmise ning üleandmise, samuti reservi moodustamise, suuruse ning kasutamise täpsemad nõuded ja kord, tootmiskvoodi täitmise kohta andmete esitamise, arvestuse pidamise, samuti kvoodi suuruse korrigeerimise täpsemad nõuded ja ekvivalentkogused ning tootmiskvoodi ületamise korral makstava tasu sissenõudmise, maksmise ning tagasimaksmise täpsem kord

Piima tootmiskvoodi rakendamise, määramise, muutmise ning üleandmise, samuti reservi moodustamise, suuruse ning kasutamise täpsemad nõuded ja kord, tootmiskvoodi täitmise kohta andmete esitamise, arvestuse pidamise, samuti kvoodi suuruse korrigeerimise täpsemad nõuded ja ekvivalentkogused ning tootmiskvoodi ületamise korral makstava tasu sissenõudmise, maksmise ning tagasimaksmise täpsem kord - sisukord
Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.06.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2035
Avaldamismärge:RT I, 26.06.2015, 31

Piima tootmiskvoodi rakendamise, määramise, muutmise ning üleandmise, samuti reservi moodustamise, suuruse ning kasutamise täpsemad nõuded ja kord, tootmiskvoodi täitmise kohta andmete esitamise, arvestuse pidamise, samuti kvoodi suuruse korrigeerimise täpsemad nõuded ja ekvivalentkogused ning tootmiskvoodi ületamise korral makstava tasu sissenõudmise, maksmise ning tagasimaksmise täpsem kord

Vastu võetud 26.03.2015 nr 28
RT I, 28.03.2015, 1
jõustumine 31.03.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.06.2015RT I, 26.06.2015, 2829.06.2015

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 35 lõike 3, § 56 lõigete 2 ja 3, §-de 57 ja 58, nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (ELT L 229, 16.11.2007, lk 1–149), artikli 68, artikli 71 lõike 1, artikli 72 lõike 2, artikli 74 lõike 1, artikli 75, artikli 80 lõike 3, artikli 83 lõigete 1 ja 2 ning artikli 84 lõigete 1 ja 3 ning komisjoni määruse (EÜ) nr 595/2004, milles sätestatakse piima ja piimatootesektoris makse kehtestamist käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 1788/2003 rakenduseeskirjad (ELT L 94, 31.03.2004, lk 22–32), artikli 10 lõike 2, artikli 11 lõike 2, artikli 12 lõike 1, artikli 15 lõike 1, artikli 16 lõike 1 ja artikli 17 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse piima tootmiskvoodi rakendamise, määramise, muutmise ning üleandmise, samuti reservi moodustamise, suuruse ning kasutamise täpsemad nõuded ja kord, tootmiskvoodi täitmise kohta andmete esitamise, arvestuse pidamise, samuti kvoodi suuruse korrigeerimise täpsemad nõuded ja ekvivalentkogused ning tootmiskvoodi ületamise korral makstava tasu sissenõudmise, maksmise ja tagasimaksmise täpsem kord.

§ 2.   Kvoodireserv

  (1) Tootmiskvoodi osa, mida Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (edaspidi PRIA) ei ole piima kokkuostjale tarnimise (edaspidi piima tarnimine) individuaalse kvoodina või piimatoodete kokkuostjale tarnimise ning piima ja piimatoodete otse lõpptarbijale turustamise (edaspidi piima otseturustamine) individuaalse kvoodina põllumajandustootjale määranud, moodustab reservi.

  (2) Lisaks lõikes 1 nimetatud reservile moodustatakse põllumajandustootjale määratud individuaalse kvoodi või selle osa tagastamiseks selle põhjendamatu reservi arvamise korral erireserv suurusega 0,2% piima tarnimise ja 0,5% piima otseturustamise kvoodikogustest 31. märtsi seisuga.

  (3) Lõikes 2 nimetatud erireservist põllumajandustootjale tema individuaalse kvoodi või selle osa tagastamise korral suurendatakse vastavalt erireservis olevaid piima tarnimise ja piima otseturustamise kvoodikoguseid jooksvalt reservi arvatud kvoodikogustest.

2. peatükk Piima tarnimine 

§ 3.   Tasu maksmise alus

  Piima tarnimisel arvestatakse tootmiskvoodi ületamise korral tasu põllumajandustootja tarnitud piimakoguselt, mis ületab talle 31. märtsi seisuga määratud individuaalset kvooti.

§ 4.   Individuaalse kvoodi muutmine piimatootmisüksuse ülemineku korral

  (1) Põllumajandustootja piimatootmisettevõtte või selle organisatsiooniliselt terviklikuks üksuseks oleva osa (edaspidi piimatootmisüksus) üleminekul, kui sellega kaasneb piima tarnimise vähendamine, võib üleandja anda piimatootmisüksusele vastava individuaalse kvoodi osa üle omandajale, kui viimane vastab nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 65 punktis c sätestatud põllumajandustootja mõistele.

  (2) Lõikes 1 nimetatud üleandjale peab tema individuaalse kvoodi osa olema määratud vähemalt 12 kuud enne selle üleandmist. Nimetatud ajalist piirangut ei kohaldata vääramatu jõu juhtudel.

  (3) Lõikes 1 nimetatud individuaalse kvoodi osa üleandmise kohta esitavad üleandja ja omandaja PRIA-le lisas 1 toodud vormi kohase ühistaotluse koos piimatootmisüksuse üleminekut tõendava dokumendiga 20 tööpäeva jooksul üleandmise päevast arvates.

  (4) Lõikes 3 nimetatud ühistaotluse alusel individuaalse kvoodi muutmise otsustamiseks võib PRIA teha omandaja juures kohapealset kontrolli.

  (5) Lõikes 3 nimetatud ühistaotluse alusel määrab PRIA viivitamata taotluse saamise päevast arvates üleandjale ja omandajale uue individuaalse kvoodi või tunnistab üleandja individuaalse kvoodi kehtetuks ja määrab omandajale uue individuaalse kvoodi.

  (6) Lõike 1 alusel üleantud individuaalse kvoodi suurusest on omandajal õigus käimasoleva kvoodiaasta lõpuni kasutada üksnes üleandmise ajaks täitmata osa. Üleantud individuaalse kvoodi kogusuurust võib omandaja kasutama hakata alates järgmise kvoodiaasta algusest.

§ 5.   Individuaalse kvoodi muutmine piimalehma ülemineku korral

  (1) Põllumajandustootjale kuuluva põllumajandusloomade registrisse kantud piimalehma üleminekul, kui sellega kaasneb piima tarnimise vähendamine, võib üleandja anda piimalehmale vastava individuaalse kvoodi osa üle omandajale, kui viimane vastab nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 65 punktis c sätestatud põllumajandustootja mõistele.

  (2) Lõikes 1 nimetatud üleandjale peab tema individuaalse kvoodi osa olema määratud vähemalt 12 kuud enne individuaalse kvoodi üleandmist ning eelmisest üleandmisest peab olema möödunud vähemalt 12 kuud. Nimetatud ajalisi piiranguid ei kohaldata vääramatu jõu juhtudel.

  (3) Lõikes 1 nimetatud üleandmise korral on ühe piimalehma ülemineku puhul maksimaalne üleantava individuaalse kvoodi suurus 85% kõigi jõudluskontrolli all olevate piimalehmade keskmisest piimatoodangu suurusest piimalehma kohta eelmisel kvoodiaastal. Maksimaalset suurust ületava kvoodikoguse arvab PRIA reservi.

  (4) Lõikes 1 nimetatud individuaalse kvoodi osa üleandmise kohta esitavad üleandja ja omandaja PRIA-le lisas 1 toodud vormi kohase ühistaotluse 20 tööpäeva jooksul üleandmise päevast arvates.

  (5) Lõikes 4 nimetatud ühistaotluse alusel individuaalse kvoodi muutmise otsustamiseks võib PRIA teha omandaja juures kohapealset kontrolli.

  (6) Lõikes 4 nimetatud ühistaotluse alusel määrab PRIA viivitamata taotluse saamise päevast arvates üleandjale ja omandajale uue individuaalse kvoodi või tunnistab üleandja individuaalse kvoodi kehtetuks ja määrab omandajale uue individuaalse kvoodi.

  (7) Lõike 1 alusel üleantud individuaalse kvoodi suurusest on omandajal õigus käimasoleva kvoodiaasta lõpuni kasutada üksnes üleandmise ajaks täitmata osa. Üleantud individuaalse kvoodi kogusuurust võib omandaja kasutama hakata alates järgmise kvoodiaasta algusest.

§ 6.   Individuaalse kvoodi kehtetuks tunnistamine

  (1) Piima tarnimiseks tootmise vähendamise või lõpetamise korral tunnistab PRIA asjakohase avalduse alusel põllumajandustootjale määratud individuaalse kvoodi viivitamata osaliselt või täielikult kehtetuks. Kvoodi osaliselt või täielikult kehtetuks tunnistamise otsus jõustub päeval, millal PRIA on põllumajandustootja asjakohase avalduse kätte saanud.

  (2) Lõikes 1 nimetatud avalduse alusel kehtetuks tunnistatud kvoodi suuruse arvab PRIA reservi.

§ 7.   Heakskiidetud kokkuostja

  Komisjoni määruse (EÜ) nr 595/2004 artiklis 23 sätestatud nõuete kohaselt heakskiidetud kokkuostja on isik, kes on enne 2015. aasta 31. märtsi kehtinud alusel ja korras PRIA poolt heakskiidetud ning veebilehel avaldatud.

§ 8.   Piima väljaviimine teise liikmesriiki ja sissetoomine teisest liikmesriigist

  (1) KN-kaubakoodidega 0401 1090, 0401 2019, 0401 2099, 0401 3019, 0401 3039 või 0401 3099 kauba Eestist teise Euroopa Liidu liikmesriiki toimetamise korral peab saadetisega olema kaasas lähetava kokkuostja kinnitus selle kauba kvoodiarvestusse kaasamise kohta.

  (2) Lõikes 1 nimetatud kaubakoodiga kauba teisest liikmesriigist Eestisse toimetamise korral peab saadetisega olema kaasas lähetajariigi kokkuostja kinnitus selle kauba kvoodiarvestusse kaasamise kohta.

§ 9.   Tarnitud piimakogused

  (1) Tarnitud piimakogused arvestatakse kilogrammides, kasutades liitrite ümberarvutamisel kilogrammideks koefitsienti 1,03.

  (2) Lõikes 1 nimetatud ümberarvutamisel kalendrikuu jooksul põllumajandustootja tarnitud piimakoguse leidmiseks liidetakse ühe komakohani teisendatud üksikud tarnitud piimakogused ning saadud summa ümardatakse täiskilogrammideks.

§ 10.   Kokkuostja poolt andmete esitamine

  Kokkuostja esitab temale piima tarnivate põllumajandustootjate kohta PRIA-le iga lõppenud kalendrikuu kohta alates selle viimasest päevast kümne päeva jooksul ning lõppenud kvoodiaasta kohta komisjoni määruse (EÜ) nr 595/2004 artikli 8 lõikes 2 nimetatud tähtpäevaks järgmised lisas 2 toodud vormi kohased andmed:
  1) tarnitud piima kogus tervikuna ja eraldi iga põllumajandustootja kohta;
  2) tarnitud piima kaalutud keskmine rasvaprotsent kogu piima ja eraldi igalt põllumajandustootjalt tarnitud piima kohta.

§ 11.   Kasutamata jäänud individuaalse kvoodi või selle osa arvestamine

  (1) Pärast §-s 10 nimetatud andmete põhjal komisjoni määruse (EÜ) nr 595/2004 artikli 10 lõike 1 ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 80 lõike 2 alusel tootmiskvoodi ületamise selgumist vähendab PRIA võrdeliselt kõigi individuaalset kvooti ületanud põllumajandustootjate üle tootmiskvoodi tarnitud piimakoguseid individuaalse kvoodi täitmata jätnud põllumajandustootjate täitmata jäetud kvoodikoguste ning reservis oleva kvoodikoguse ulatuses.

  (2) PRIA avaldab lõike 1 alusel arvutatava ja neljanda komakohani ümardatava vähendamiskoefitsiendi oma veebilehel 5 tööpäeva jooksul pärast kvooditäitmise lõplike tulemuste selgumist. Eelnimetatud ümardamine tehakse vähemtarnimise suunas.

§ 12.   Individuaalse kvoodi ületamise eest arvestatud tasu maksmise ajatamine

  (1) Komisjoni määruse (EÜ) nr 595/2004 artikli 15 lõikes 1 sätestatud tingimustel 1. aprillil 2014 alanud kvoodiaastal individuaalse kvoodi ületamise eest arvestatud tasu maksmise intressita ajatamiseks esitab põllumajandustootja PRIA-le lisas 3 toodud vormi kohase taotluse 31. juuliks 2015.
[RT I, 26.06.2015, 28 - jõust. 29.06.2015]

  (2) Lõikes 1 nimetatud tasu maksmise intressita ajatamine on põllumajandusliku vähese tähtsusega abi ajatamist taotlevale põllumajandustootjale määruse (EL) nr 1408/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes põllumajandussektoris (ELT L 352, 24.12.2013, lk 9–17), artikli 3 mõistes.

  (3) [Kehtetu - RT I, 26.06.2015, 28 - jõust. 29.06.2015]

  (4) Lõikes 1 nimetatud taotluse alusel arvutab PRIA vastavalt komisjoni määruse (EL) nr 1408/2013 artikli 4 lõikele 3 põllumajandusliku vähese tähtsusega abi brutotoetusekvivalendi teise ja kolmanda osamakse alusel.

  (5) Lõikes 4 nimetatud summa ning ajatamist taotlevale põllumajandustootjale jooksva majandusaasta ja sellele eelneva kahe majandusaasta jooksul antud põllumajandusliku vähese tähtsusega abi kogusumma ei tohi ületada 15 000 eurot.

  (6) Lõikes 5 nimetatud piirmäära jälgimisel loetakse üheks ettevõtjaks sellised ettevõtjad, kes on omavahel seotud komisjoni määruse (EL) nr 1408/2013 artikli 2 lõike 2 kohaselt.

  (7) Põllumajandusliku vähese tähtsusega abi piirmäära jälgimisel arvestatakse muude, kui põllumajandustoodete esmatootmise, valdkondade toetamiseks taotlejale antud vähese tähtsusega abiga vastavalt komisjoni määruse (EL) nr 1408/2013 artikli 5 lõikes 1 sätestatule.

  (8) Ajatamist taotlev põllumajandustootja peab määruse (EL) nr 1408/2013 artikli 4 lõike 3 punktis c nimetatud brutotoetusekvivalendi arvutamiseks esitama Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse §-s 95 nimetatud tagatise ning bilansile tugineva krediidireitingu olemasolul krediidi- või finantseerimisasutuse või reitinguagentuuri väljastatud krediidireitingu, mis peab olema antud komisjoni teatises viite- ja diskontomäärade kindlaksmääramise meetodi läbivaatamise kohta (ELT C 14, 19.01.2008, lk 6–9) kirjeldatud metoodika kohaselt. Kui ajatamist taotlev põllumajandustootja ei esita tagatist, rakendatakse brutotoetusekvivalendi arvutamisel komisjoni teatises viite- ja diskontomäärade kindlaksmääramise meetodi läbivaatamise kohta nimetatud väikeste tagatiste baaspunktide määrasid.
[RT I, 26.06.2015, 28 - jõust. 29.06.2015]

  (9) PRIA-l on õigus lisas 3 toodud vormi kohase taotluse nõuetekohasuse kontrollimiseks nõuda tagatise olemasolu ja bilansile tugineva krediidireitingu olemasolu kinnitavate dokumentide esitamist.

§ 13.   Individuaalse kvoodi ületamise eest arvestatud tasu maksmine

  (1) Põllumajandustootja kannab individuaalse kvoodi ületamise eest arvestatud tasu komisjoni määruse (EÜ) nr 595/2004 artikli 15 lõikes 1 sätestatud tähtajaks üle PRIA määratud arvelduskontole.

  (2) Põllumajandustootjalt ei nõuta individuaalse kvoodi ületamise eest arvestatud tasu maksmist, kui tasu suurus ei ületa 100 eurot.

  (3) Paragrahvi 12 alusel ajatatud tasu kannab põllumajandustootja komisjoni määruse (EÜ) nr 595/2004 artikli 15 lõikes 1 sätestatud tingimustel ja tähtaegadeks üle kolmes osas.
[RT I, 26.06.2015, 28 - jõust. 29.06.2015]

§ 14.   Põhjendamatult kinnipeetud või makstud tasu või selle osa tagasimaksmine

  Tasu või selle osa kinnipidamise või maksmise põhjendamatuse selgumise korral tagastab PRIA põhjendamatult kinnipeetud või makstud tasu või selle osa komisjoni määruse (EÜ) nr 595/2004 artikli 16 lõikes 2 nimetatud tähtaja jooksul sellele põllumajandustootjale, kellelt tasu või selle osa põhjendamatult kinni peeti või kes tasu või selle osa põhjendamatult maksis.

3. peatükk Piima otseturustamine 

§ 15.   Tasu maksmise alus

  Piima otseturustamisel arvestatakse tootmiskvoodi ületamise korral tasu sellelt põllumajandustootja otseturustatud piimakoguselt, mis ületab põllumajandustootjale 31. märtsi seisuga määratud individuaalset kvooti.

§ 16.   Individuaalse referentskoguse muutmine

  (1) Paragrahvides 4–6 ja 14 sätestatud nõudeid kohaldatakse ka piima otseturustamise suhtes.

  (2) Paragrahvi 6 lõikes 1 nimetatud avaldusele lisab põllumajandustootja andmed avalduse esitamise kuupäevani käimasoleval kvoodiaastal otseturustatud piimakoguste kohta toodete kaupa.

§ 17.   Põllumajandustootja andmete esitamine

  (1) Põllumajandustootja esitab PRIA-le iga lõppenud kvartali kohta alates selle viimasest päevast kümne päeva jooksul ning lõppenud kvoodiaasta kohta komisjoni määruse (EÜ) nr 595/2004 artikli 11 lõikes 2 nimetatud tähtpäevaks lisas 4 toodud vormi kohaselt andmed otseturustatud piimakoguste kohta toodete kaupa.

  (2) Põllumajandustootja, kes kvoodiaasta jooksul piima ei otseturustanud, teavitab sellest PRIA-t kirjalikult lõikes 1 nimetatud tähtajal.

§ 18.   Kasutamata jäänud individuaalse kvoodi või selle osa arvestamine

  (1) Paragrahvis 17 nimetatud andmete põhjal tootmiskvoodi ületamise selgumise korral vähendab PRIA võrdeliselt kõigi individuaalset kvooti ületanud põllumajandustootjate üle tootmiskvoodi otseturustatud piimakoguseid individuaalse kvoodi täitmata jätnud põllumajandustootjate täitmata jäetud kvoodikoguste ning reservis oleva kvoodikoguse ulatuses.

  (2) PRIA avaldab lõike 1 alusel arvutatava ja neljanda komakohani ümardatava vähendamiskoefitsiendi oma veebilehel 5 tööpäeva jooksul pärast kvooditäitmise lõplike tulemuste selgumist. Eelnimetatud ümardamine tehakse vähemtarnimise suunas.

§ 19.   Individuaalse kvoodi ületamise korral arvestatava tasu maksmine

  Põllumajandustootja kannab individuaalse kvoodi ületamise eest arvestatud tasu komisjoni määruse (EÜ) nr 595/2004 artiklis 15 esitatud tähtpäevaks üle PRIA määratud arvelduskontole.

§ 20.   Piimaekvivalendid

  (1) Otseturustatud piimakogused arvestatakse kilogrammideks, kasutades liitrite ümberarvutamisel kilogrammideks koefitsienti 1,03.

  (2) Ekvivalentkogused kilogrammi piimatoote kohta on järgmised:
  1) juust – 10,5 kg piima;
  2) pehme juust – 8,5 kg piima;
  3) kodujuust – 7 kg piima;
  4) kohupiim – 5 kg piima;
  5) jogurt – 0,9 kg piima.

4. peatükk Teavitamine 

§ 21.   PRIA teavitamine

  [Kehtetu - RT I, 26.06.2015, 28 - jõust. 29.06.2015]

§ 22.   Põllumajandustootja teavitamine

  (1) Paragrahvi 11 lõike 1 ja § 18 lõike 1 alusel arvestatud tasu maksmise kohustuse ja makstava tasu suuruse kohta tehtud otsuse ärakirja toimetab PRIA individuaalset kvooti ületanud põllumajandustootjale kätte posti teel kümne tööpäeva jooksul tasu maksmise otsuse tegemise päevast arvates.

  (2) Paragrahvi 12 lõike 1 alusel tasu maksmise ajatamise taotlemise korral ajatatud tasu maksmise kohustuse ja makstava ajatatud tasu suuruse kohta tehtud otsuse ärakirja toimetab PRIA ajatamist taotlenud põllumajandustootjale kätte posti teel kümne tööpäeva jooksul ajatamise otsuse tegemise päevast arvates.
[RT I, 26.06.2015, 28 - jõust. 29.06.2015]

5. peatükk Rakendussätted 

§ 23.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 24.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2015. aasta 31. märtsil.

Lisa 1 Taotlusvorm

Lisa 2 Andmete esitamise vorm

Lisa 3 1. aprillil 2014. a algaval kvoodiaastal individuaalse kvoodi ületamise eest arvestatud tasu maksmise ajatamise taotluse vorm

Lisa 4 Andmete esitamise vorm

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json