Teksti suurus:

Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.07.2017
Avaldamismärge:RT I, 26.06.2017, 1

Välja kuulutanud
Vabariigi President
14.06.2017 otsus nr 111

Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 07.06.2017

§ 1.  Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse muutmine

Eesti väärtpaberite keskregistri seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) seaduse pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

Väärtpaberite registri pidamise seadus”;

2) paragrahv 1 tunnistatakse kehtetuks;

3) seadust täiendatakse §-dega 11–14 järgmises sõnastuses:

§ 11. Seaduse reguleerimis- ja kohaldamisala

(1) Käesolev seadus reguleerib väärtpaberite registreerimist ja väärtpaberitega tehtavaid muid toiminguid ning pensioniregistri pidaja, kontohaldurite ja Eestis teenuseid osutavate väärtpaberite keskdepositooriumide, sealhulgas Eesti väärtpaberite registri pidaja tegevust.

(2) Eestis teenuseid osutavale väärtpaberite keskdepositooriumile kohaldatakse käesolevas seaduses Eesti väärtpaberite registri ja registripidaja kohta sätestatut. Eestis teenuseid osutavale väärtpaberite keskdepositooriumile, kellele ei ole antud õigust käesoleva seaduse § 25 alusel registrit pidada, ei kohaldata käesoleva seaduse §-des 23–232 sätestatut.

(3) Käesolevat seadust kohaldatakse pensioniregistris, Eesti väärtpaberite registris või Eestis teenuseid osutava keskdepositooriumi peetavas registris väärtpaberikontole või pensionikontole registrikandena kantud väärtpaberitele.

§ 12. Keskdepositoorium, register ja registripidaja

(1) Väärtpaberite keskdepositoorium (edaspidi keskdepositoorium) on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 909/2014, mis käsitleb väärtpaberiarvelduse parandamist Euroopa Liidus ja väärtpaberite keskdepositooriume ning millega muudetakse direktiive 98/26/EÜ ja 2014/65/EL ning määrust (EL) nr 236/2012 (ELT L 257, 28.08.2014, lk 1–72), artikli 2 lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud juriidiline isik.

(2) Eesti väärtpaberite register (edaspidi register) on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu aktsiate, võlakohustuste ja teiste käesoleva seaduse § 2 lõigetes 1 ja 2 nimetatud väärtpaberite ning nende väärtpaberitega tehtavate toimingute registreerimiseks.

(3) Registripidaja on keskdepositoorium, kellele on antud käesoleva seaduse § 25 alusel õigus registrit pidada.

(4) Registrile ja selle pidamisele kohaldatakse avaliku teabe seaduses andmekogude kohta sätestatut, kui käesoleva seaduse §-st 71 ei tulene teisiti.

(5) Registri vastutav töötleja on Rahandusministeerium ja volitatud töötleja on registripidaja.

(6) Registripidaja jagunemisele ja ühinemisele kohaldatakse käesoleva seaduse § 241 lõikes 4 sätestatut.

§ 13. Pensioniregister ja pensioniregistri pidaja

(1) Pensioniregister on riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu kogumispensionide seaduses sätestatud kohustuslike ja vabatahtlike pensionifondide osakute (edaspidi koos pensionifondi osak) ning nendega tehtavate toimingute registreerimiseks.

(2) Pensioniregistri pidaja on aktsiaselts, kellele on antud käesoleva seaduse § 25 alusel õigus pensioniregistrit pidada.

(3) Pensioniregistri pidajale ja selle pidamisele kohaldatakse käesolevas seaduses registripidaja ja registri kohta sätestatut, kui käesolevast seadusest ei tulene teisiti.

(4) Pensioniregistri vastutav töötleja on Rahandusministeerium ja volitatud töötleja on pensioniregistri pidaja.

(5) Pensioniregistri pidamiseks kasutatavat infosüsteemi majutatakse Eesti Vabariigis.

§ 14. Kontohaldur

(1) Kontohaldur on käesoleva seaduse § 32 lõikes 1 või 2 nimetatud isik, kes osutab ühte või mitut järgmistest teenustest:
1) edastab registripidajale väärtpaberikonto omajate korraldusi registritoimingute tegemiseks ja vahendab registripidaja osutatavaid registripidamisega seotud teenuseid käesoleva seaduse, sellest tulenevate õigusaktide ning registripidaja ja kontohalduri vahelise lepingu alusel;
2) edastab pensioniregistri pidajale pensionikonto omajate korraldusi registritoimingute tegemiseks ja vahendab käesolevas seaduses ja kogumispensionide seaduses sätestatud pensioniregistri pidaja osutatavaid teenuseid nimetatud seaduste ning pensioniregistri pidaja ja kontohalduri vahelise lepingu alusel.

(2) Kontohaldur tagab registritoimingute tegemiseks vajalike andmete õigeaegse edastamise registripidajale ja väärtpaberikontodega seotud toimingute tegemise oma pädevuse piires kooskõlas käesoleva seaduse ja registripidamise korras kehtestatud nõuetega.

(3) Kontohaldur tagab, et tema poolt käesoleva seaduse alusel registripidajale edastatavad andmed ja seoses väärtpaberikontoga salvestatavad andmed oleksid halduslike, füüsiliste, tark- ja riistvaraliste meetmetega kaitstud loata töötluse, sealhulgas kasutamise, hävitamise ning muutmise eest.

(4) Kontohaldur vahendab väärtpaberikonto omajatele kõiki käesoleva seaduse § 23 lõikes 11 sätestatud registriteenuseid, välja arvatud kui kontohalduri ja registripidaja vahelise lepinguga on ette nähtud teisiti. Kui mõne teenuse osutamine on tehnilistel põhjustel raskendatud või võimatu, peab kontohaldur registripidajat sellest viivitamata teavitama.

(5) Kontohalduril on õigus seoses väärtpaberikontoga registrisse kantud andmeid töödelda, sealhulgas selliste andmetega tutvuda, üksnes ulatuses, mis on vajalik selle väärtpaberikonto omajaga sõlmitud lepingu või kontohaldurile õigusaktidega pandud kohustuste täitmiseks. Kontohalduril on õigus väljastada registrisse kantud andmeid üksnes õigusaktides ettenähtud juhtudel ja korras. Kontohalduri töötajad ja juhtorganite liikmed on nii kontohalduri teenistuses olles kui ka pärast seda kohustatud hoidma tähtajatult saladuses kõiki registriesemeks olevaid andmeid, mis on neile teatavaks saanud kontohalduri teenistuses olles.”;

4) paragrahvi 2 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Registris tuleb registreerida järgmised väärtpaberid:
1) Eesti Vabariigi, Eesti Vabariigi kohaliku omavalitsuse üksuse ja muu avalik-õigusliku juriidilise isiku emiteeritud võlakohustused;
2) Eestis registreeritud eraõigusliku juriidilise isiku emiteeritud võlakohustused, mille avaliku pakkumise prospekt tuleb väärtpaberituru seaduse kohaselt Finantsinspektsioonis registreerida;
3) Eestis registreeritud aktsiaseltsi aktsiad;
4) Eestis registreeritud investeerimisfondide osakud ja aktsiad, mis on kauplemisele võetud reguleeritud väärtpaberiturul või mitmepoolses kauplemissüsteemis;
5) aktsiate ja registris registreerimisele kuuluvate avalikult emiteeritud või avalikult pakutavate väärtpaberite märkimisõigused.

(2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud väärtpaberitele võib registris registreerida teisi aktsiaid, märkimisõigusi, osasid, osakuid ja emiteeritud võlakohustusi ning muid seesuguseid õigusi ja kohustusi, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

(3) Äriühingu aktsiad või osad võib registris registreerida üksnes aktsia- või osakapitali täies ulatuses.

(4) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud väärtpabereid ei pea registris registreerima, kui:
1) tegemist on väärtpaberitega, mis registreeritakse muu keskdepositooriumi kui registripidaja peetavas registris ja kui sellised väärtpaberid on kauplemisele võetud kauplemiskohas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2014/65/EL finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse direktiive 2002/92/EÜ ja 2011/61/EL (ELT L 173, 12.06.2014, lk 349–496) artikli 4 lõike 1 punkti 24 tähenduses (edaspidi kauplemiskoht);
2) tegemist on käesoleva lõike punktis 1 nimetamata väärtpaberitega, mis registreeritakse muu keskdepositooriumi kui registripidaja peetavas registris, kui nimetatud keskdepositoorium on saanud Eestis tegevusloa või õiguse Eestis teenuseid osutada vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 909/2014 artiklile 23.”;

5) seadust täiendatakse §-ga 21 järgmises sõnastuses:

§ 21. Registripidaja ja pensioniregistri pidaja osutatavad teenused

(1) Registripidaja osutab registri pidamise raames vähemalt järgmisi teenuseid:
1) väärtpaberite registreerimine registris või ka väärtpaberikontode avamine registris;
2) väärtpaberiülekannete tegemine.

(2) Pensioniregistri pidaja osutab pensioniregistri pidamise raames järgmisi teenuseid:
1) pensionifondide osakute registreerimine, mis sisaldab muu hulgas pensionifondi osakute väljalaskmist, tagasivõtmist, tulumaksuarvestust ja muid kogumispensionide seaduses sätestatud pensioniregistri pidaja osutatavaid teenuseid;
2) pensionikontode avamine ja pensionifondide osakute üle arvestuse pidamine;
3) pensionifondi valitsejale, keskdepositooriumile ja kogumispensionide seaduses sätestatud pensionilepinguid või täiendava kogumispensioni kindlustuslepinguid sõlmivale kindlustusandjale ja teistele isikutele nende seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks vajaliku pensioniregistri taristule juurdepääsu tagamine.

(3) Registripidajal on registri pidamise raames õigus osutada lisaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 909/2014 lisa B-jaos nimetatud teenuseid, sealhulgas osutada väärtpaberikontode avamise ja registritoimingutega seotud teenuseid kontohalduri vahenduseta.

(4) Kui pensioniregistri pidaja on keskdepositoorium, võib ta osutada käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 3 nimetatud teenuseid.”;

6) paragrahvi 3 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Registrisse kantakse järgmised andmed:
1) emitendid ja nende emiteeritud väärtpaberid;
2) väärtpaberite omajad ja neile kuuluvad väärtpaberid;
3) väärtpaberite omandamine, võõrandamine ja pantimine;
4) käesoleva seaduse §-s 4 ja § 5 lõikes 4 nimetatud andmed.

(2) Registri põhiandmed avaliku teabe seaduse § 436 lõike 1 tähenduses on käesoleva seaduse §-s 4 ja § 5 lõikes 4 nimetatud andmed emitentide, väärtpaberikontode, nendele kantud väärtpaberite ja väärtpaberitega tehtud toimingute kohta.

(3) Pensioniregistrisse kantakse käesoleva seaduse § 51 lõikes 4 nimetatud andmed.

(4) Pensioniregistri põhiandmed avaliku teabe seaduse § 436 lõike 1 tähenduses on andmed pensionikontode, nendele kantud pensionifondi osakute ja osakutega tehtud toimingute kohta.

(5) Registrisse ja pensioniregistrisse kantavate andmete koosseisu kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

7) paragrahvi 51 lõikest 1 jäetakse välja sõna „kohustusliku”;

8) paragrahvi 51 lõikes 2 asendatakse sõnad „kohustusliku pensionifondi” sõnadega „kohustusliku või vabatahtliku pensionifondi”;

9) paragrahvi 51 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Pensionikonto kohta kantakse registrisse käesoleva seaduse § 5 lõike 4 punktides 1–3, 6 ja 7 nimetatud andmed ning:
1) selle pensionifondi nimetus, mille osakuid pensionikonto omaja omandab;
2) pensionifondi osakute registreerimise aeg ja osakute registrikood;
3) pensionifondi osakute omandamise ja kannete tegemise alus;
4) pensionikonto omaja pangakonto number ning vajaduse korral selle krediidiasutuse ärinimi, aadress ja muud pangaülekande tegemiseks vajalikud andmed, kus pangakonto on avatud;
5) isiku valik temale teatiste edastamise viisi kohta.”;

10) paragrahvi 6 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 6 lõike 3 teine lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Esindajakontol võib väärtpabereid hoida vaid väärtpaberite esindajakontol hoidmise eesmärgil esitatud käsundi täitmiseks või muu sellesarnase õigussuhte alusel, samuti esindajakontol hoitavate väärtpaberite tuluna saadud väärtpabereid, sealhulgas dividendina või väärtpaberite asendamise või vahetamise käigus saadud väärtpabereid ja muid vastavate väärtpaberite arvel saadud väärtpabereid.”;

12) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 91 järgmises sõnastuses:

„(91) Esindajakonto omaja on kohustatud registris väärtpaberile seatud ostueesõiguse või pandimärke kajastama ka esindajakonto omaja sisemises arvepidamises ja tagama sellekohase teabe kättesaadavuse kliendile.”;

13) seadust täiendatakse §-ga 61 järgmises sõnastuses:

§ 61. Hoiukonto

(1) Kui aktsiate või osade registreerimisel puudub aktsionäri või osaniku nimel registris avatud väärtpaberikonto, avab registripidaja emitendi taotluse alusel ja emitendi kulul aktsionäri või osaniku nimel hoiukonto.

(2) Emitendil on õigus nõuda oma aktsionärilt või osanikult seoses hoiukonto avamise ja pidamisega registripidajale makstud teenustasude hüvitamist.

(3) Hoiukonto avamisel kantakse registrisse vähemalt käesoleva seaduse § 4 punktides 1–4 nimetatud andmed. Hoiukonto avamist taotlenud emitent vastutab hoiukonto kohta registrisse kantud andmete õigsuse ja täielikkuse eest.

(4) Välisriigi residendist aktsionäri ja osaniku kohta kantakse registrisse täiendavad andmed, kui see on vajalik maksualase teabevahetuse nõuete või muude seadusest tulenevate nõuete täitmiseks.

(5) Hoiukonto suhtes võimaldab registripidaja hoiukonto omaja ja registris registreeritud väärtpaberikonto omaja vahel väärtpaberiülekandeid vaid juhul, kui on tagatud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses nõutud ulatuses hoolsusmeetmete rakendamine.

(6) Registripidajal on õigus käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud hoolsusmeetmete rakendamisel tugineda krediidiasutuselt saadud teabele, kui krediteeritava väärtpaberikonto omaja korraldus väärtpaberiülekande tegemiseks hoiukontolt antakse registripidajale kontohaldurist krediidiasutuse kaudu.”;

14) seadust täiendatakse §-ga 62 järgmises sõnastuses:

§ 62. Süsteemiühenduse kaudu hoitavad väärtpaberid

(1) Süsteemiühenduse vahendusel mõne teise keskdepositooriumi registris registripidaja nimel avatud väärtpaberikontol (edaspidi registripidaja esindajakonto) väärtpaberite hoidmise korral kohaldatakse registripidajale käesoleva seaduse § 6 lõigetes 4, 6 ja 12 esindajakonto omaja kohta sätestatut. Süsteemiühendus käesoleva seaduse tähenduses on Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 909/2014 artikli 2 lõike 1 punktis 29 sätestatud keskdepositooriumidevaheline ühendus või väärtpaberituru seaduse § 2131 lõikes 1 sätestatud süsteemiühendus.

(2) Registris registreeritud ostueesõiguse märkega või pantimist keelava või piirava märkega väärtpabereid võib süsteemiühenduse vahendusel kanda välisriigi keskdepositooriumi peetavas väärtpaberiarveldussüsteemis avatud väärtpaberikontole vaid juhul, kui välisriigi keskdepositoorium tagab nimetatud märke säilimise väärtpaberiarveldussüsteemis avatud väärtpaberikontol. Registris registreeritud pandimärkega väärtpabereid võib süsteemiühenduse vahendusel kanda välisriigi keskdepositooriumi peetavas registris avatud väärtpaberikontole vaid pandipidaja eelneval nõusolekul.

(3) Välisväärtpaberitele ja nende kohta registris tehtavatele kannetele kohaldatakse käesoleva seaduse §-des 9, 12, 15–17, 33 ja 34 sätestatut. Välisväärtpaber on välisriigi keskdepositooriumi peetavas registris registreeritud väärtpaber, mida hoitakse registris süsteemiühenduse vahendusel.

(4) Välisväärtpaberite registris hoidmise täpsemad tingimused võib kehtestada valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

15) paragrahvi 7 lõige 21 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(21) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud emitendil on õigus teada saada väärtpaberi omaja aadress ja teised väärtpaberi omaja väärtpaberikonto kohta registrisse kantud kontaktandmed.”;

16) paragrahvi 7 lõigetes 31, 63 ja 64, §-des 26 ja 27 ning § 301 lõikes 3 asendatakse sõna „registripidaja” sõnadega „pensioniregistri pidaja” vastavas käändes;

17) paragrahvi 7 lõige 61 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(61) Pensioniregistri pidajal peab olema veebileht, mille kaudu on võimalik isikukoodi alusel teha päringut, kas isik on kogumispensionide seaduse alusel kohustatud kohustusliku kogumispensioni makset tasuma või mitte. Veebilehel avalikustatakse aasta, millal isikul tekkis või tekib kohustusliku kogumispensioni makse tasumise kohustus ja millal nimetatud kohustus lõppes.”;

18) paragrahvi 7 lõikes 8, § 42 lõikes 4 ja § 88 lõigetes 2–4, 51, 6 ja 10 asendatakse sõna „keskregister” sõnaga „register” vastavas käändes;

19) seaduse 2. peatükki täiendatakse §-ga 71 järgmises sõnastuses:

§ 71. Registriandmete töötlemisega seotud tegevuste edasiandmine

(1) Registriandmete töötlemiseks ja registri pidamiseks kasutatava infosüsteemiga seotud tegevuste edasiandmisele kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 909/2014 artiklit 30. Registriandmed käesoleva paragrahvi tähenduses on käesoleva seaduse § 3 lõikes 2 nimetatud registri põhiandmed.

(2) Registri pidamiseks kasutatavas infosüsteemis (edaspidi käesolevas paragrahvis infosüsteem) olevaid andmeid võib edastada ja majutada üksnes Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigis (edaspidi lepinguriik).

(3) Registripidaja kooskõlastab väljaspool Eestit infosüsteemi majutamise tingimused ning tingimuste hilisemad olulised muudatused eelnevalt Finantsinspektsiooni ja Riigi Infosüsteemi Ametiga.

(4) Registripidaja on kohustatud tagama, et registri vastutava töötleja nõudel esitatakse temale viivitamata vastutava töötleja määratud nõuetele vastav registriandmete varukoopia ja et registriandmetele on juurdepääs avaliku teabe seaduses sätestatud korras.

(5) Registripidaja võimaldab Finantsinspektsioonil, Riigi Infosüsteemi Ametil ja Andmekaitse Inspektsioonil igal ajal kontrollida käesoleva paragrahvi lõike 7 kohaselt valitud turvastandardite rakendamist nii registripidaja, infosüsteemi majutamisteenuse pakkuja kui ka infosüsteemi majutamise asukohas. Kui infosüsteemi majutatakse väljaspool Eestit, tuleb registripidajal hüvitada kontrollijale kohapealse kontrolliga seotud mõistlikud kulutused.

(6) Finantsinspektsioonil, Riigi Infosüsteemi Ametil ja Andmekaitse Inspektsioonil on õigus nõuda infosüsteemis olevate andmete teises lepinguriigis majutamise lõpetamist, kui käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud kontrollimine on takistatud.

(7) Registripidaja lähtub infosüsteemi infoturbe tagamisel avaliku teabe seaduse alusel kehtestatud infosüsteemide turvameetmete süsteemist või muust samaväärsest standardist, mis on piisav, et täita Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 909/2014 ning selle alusel keskdepositooriumi infosüsteemi infoturbe kohta kehtestatud nõudeid. Muu samaväärse standardi kasutamisest on registripidaja kohustatud eelnevalt teavitama Riigi Infosüsteemi Ametit.

(8) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 909/2014 artikli 30 lõikes 5 määratud avaliku sektori asutusele edasi antud tegevusteks kasutatava infosüsteemi majutamise tingimused, registripidaja vastutus ja kohaldatavad turvameetmed nähakse ette registripidaja ja vastava avaliku sektori asutuse vahelise kokkuleppega.”;

20) paragrahvi 11 lõike 4 esimene lause ja teise lause sissejuhatav lauseosa asendatakse tekstiosaga järgmises sõnastuses:

„Registripidajal on õigus korraldada väärtpaberikontode avamist ja osutada registritoimingutega seotud teenuseid ilma kontohalduri vahenduseta. Sellisel juhul ei kohaldata kontohaldurile käesoleva seaduse § 31 lõikes 4 sätestatud registriteenuste osutamise kohustust. Kui registripidaja kasutab käesoleva lõike esimeses lauses sätestatud õigust, võib väärtpaberikonto registris avada otse registripidajale esitatud taotluse alusel:”;

21) paragrahvi 11 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Pensionikonto avab pensioniregistri pidaja kogumispensionide seaduse §-s 17 või § 54 lõikes 4 või 5 sätestatu kohaselt.”;

22) paragrahvi 12 lõiget 1 täiendatakse pärast sõna „korraldus,” sõnadega „väärtpaberiarveldussüsteemi korraldaja või väärtpaberiarveldussüsteemi liikme korraldus,”;

23) paragrahvi 12 lõiget 6 täiendatakse pärast sõna „sellest” sõnaga „viivitamata”;

24) paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Registripidaja võib emitendi taotluse registrist kustutada, kui emitent ei ole avaldust kande tegemiseks äriregistri pidajale tähtajaks esitanud.”;

25) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 24 järgmises sõnastuses:

„(24) Maksed aktsiates ja osades tuleb ümardada allapoole esimese täisnumbrini. Ümardamise tulemusena tekkida võivad väärtpaberite murdosad tühistatakse.”;

26) paragrahvi 15 lõike 4 punkt 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„5) kontohaldurite või teiste väärtpaberiülekande korralduse andmiseks õigustatud isikute korraldused erinevad üksteisest.”;

27) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Väärtpaberiülekannete tegemise täpsemad tingimused võib kehtestada registripidaja.”;

28) seadust täiendatakse §-ga 151 järgmises sõnastuses:

§ 151. Väljamaksete tegemine

Registris registreeritud kaubeldavatest väärtpaberitest ja väärtpaberiomanike nimekirja fikseerimise kuupäeva seisuga esindajakontol asuvatest väärtpaberitest tulenevad väljamaksed tuleb teha keskdepositooriumi vahendusel.”;

29) paragrahvi 16 lõiget 3 täiendatakse punktiga 33 järgmises sõnastuses:

„33) märge, kas pandiga on hõlmatud ka tulevikus emiteeritavad aktsiad või osad;”;

30) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Väärtpaberi pant kustutatakse registrist panditud väärtpaberi emitendi äriregistrist kustutamise korral.”;

31) paragrahvi 18 lõike 2 esimeses lauses asendatakse sõnad „osad või aktsiad” sõnadega „osad, aktsiad või võlakohustused”;

32) paragrahvi 18 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Registripidajal on õigus kustutada osad registrist äriseadustiku § 182 lõikes 5 sätestatud tingimusel osanike otsuse alusel. Pandiga koormatud osa võib äriseadustiku § 182 lõikes 5 nimetatud juhul registrist kustutada osa koormava pandi pandipidaja nõusolekul ja juhul, kui osa või sellega seotud väärtpaberikonto ei ole käesoleva seaduse § 17 kohaselt blokeeritud.”;

33) seadust täiendatakse §-dega 181 ja 182 järgmises sõnastuses:

§ 181. Kauplemiskohas kauplemisele võetud väärtpaberite kustutamine registrist teise registrisse üleviimise korral

(1) Kauplemiskohas kauplemisele võetud väärtpaberid kustutatakse registrist emitendi taotlusel, kui need registreeritakse mõne teise keskdepositooriumi (edaspidi vastuvõttev depositoorium) peetavas registris.

(2) Kauplemiskohas kauplemisele võetud aktsiad kustutatakse registrist emitendi aktsionäride otsuse alusel emitendi juhatuse taotlusel äriseadustiku §-s 2331 sätestatud tingimustel.

(3) Kauplemiskohas kauplemisele võetud väärtpaberid kustutatakse registrist, kui need ei ole blokeeritud.

(4) Emitent lisab kauplemiskohas kauplemisele võetud väärtpaberite registrist kustutamise taotlusele (edaspidi käesolevas paragrahvis taotlus) järgmise teabe:
1) aktsiaseltsi puhul äriseadustiku § 2331 lõigetes 1 ja 2 nimetatud teave;
2) vastuvõtva depositooriumi nõusolek, et registreerida taotluse esitanud emitendi aktsiaraamatu, mis sisaldab käesoleva seaduse § 4 punktides 1–3 ja § 5 lõikes 4 nimetatud andmeid (edaspidi üleantavad andmed), registreerimiseks;
3) kauplemiskoha korraldaja ärinimi, registrikood ja aadress, kui üleantavate andmete registreerimisega kaasneb ka kauplemiskoha vahetamine.

(5) Registripidaja esitab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta motiveeritud otsuse kahe nädala jooksul taotluse saamisest arvates emitendile, vastuvõtvale depositooriumile, Finantsinspektsioonile, kontohalduritele ja vajaduse korral uuele kauplemiskoha korraldajale.

(6) Registripidajal on õigus taotluse esitanud emitendi väärtpaberite registrist kustutamisest keelduda, kui käesoleva paragrahvi lõigetes 1–4 sätestatud nõuded ei ole täidetud.

(7) Taotluse heakskiitmisel sõlmivad registripidaja ja vastuvõttev depositoorium andmete üleandmise lepingu.

(8) Üleandmise lepingus lepitakse kokku üleantavate andmete koosseis, üleandmise tingimused, registri pidamise vastutuse ülemineku aeg ja taotluse esitanud emitendiga kooskõlastatud andmete üleandmise kuupäev.

(9) Registripidaja teavitab üleandmise lepingu sõlmimisest viivitamata käesoleva paragrahvi lõikes 5 nimetatud isikuid ja asutusi, lisades teatele järgmised andmed:
1) andmete vastuvõtvale depositooriumile üleandmise kuupäev;
2) kuupäev, mille seisuga peavad taotluse esitanud emitendi kõik väärtpaberiülekanded olema realiseeritud;
3) muud olulised andmete üleandmise tingimused.

(10) Kontohalduritel on õigus ajutiselt peatada väärtpaberiülekannete tegemise korralduste vastuvõtmine, et tagada taotluse esitanud emitendi väärtpaberitega kauplemiskohas või väljaspool kauplemiskohta kokku lepitud väärtpaberiülekannete tegemine käesoleva seaduse § 15 lõikes 2 sätestatud väärtuspäevaks.

(11) Registripidaja annab andmed üleandmise lepingus kokku lepitud kuupäeval vastuvõtvale depositooriumile.

(12) Vastuvõttev depositoorium väljastab registripidajale ja taotluse esitanud emitendile tema väärtpaberite registreerimise järel selle kohta viivitamata tõendi. Registripidaja teavitab väärtpaberite vastuvõtvas depositooriumis registreerimisest viivitamata kontohaldureid.

§ 182. Muude väärtpaberite kustutamine registrist teise registrisse üleviimise korral

(1) Käesoleva seaduse § 2 lõike 4 punktis 2 nimetatud väärtpaberite (edaspidi käesolevas paragrahvis muud väärtpaberid) registrist kustutamisele kohaldatakse käesoleva seaduse §-s 181 sätestatut, kui käesolevast paragrahvist ei tulene teisiti.

(2) Muid väärtpabereid võib registrist kustutada vaid eeldusel, et väärtpaberid registreeritakse registris, mida peab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 909/2014 kohaselt Eestis teenuseid osutav keskdepositoorium.

(3) Muude väärtpaberite registrist kustutamisest ei pea registripidaja Finantsinspektsiooni teavitama.”;

34) paragrahvi 21 lõike 2 punkt 32 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„32) emitendi üldkoosoleku kokkukutsumisest, kui emitendi aktsiad või võlakohustused või investeerimisfondi osakud või aktsiad on võetud kauplemisele reguleeritud turul või mitmepoolses kauplemissüsteemis.”;

35) paragrahvi 21 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Registripidaja võib käesoleva paragrahvi lõike 2 punktides 2, 31 ja 32 nimetatud teavituste nõudmisest loobuda, kui teave on registripidajale tema kehtestatud korras kättesaadav reguleeritud turu või mitmepoolse kauplemissüsteemi korraldajaga sõlmitud lepingu alusel. Registripidaja teavitab teavituste nõudmisest loobumisest emitenti esimesel võimalusel kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ja avaldab sellekohase teate oma veebilehel.”;

36) paragrahvi 23 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Käesoleva seaduse § 21 lõigetes 1 ja 2 nimetatud teenuste eest võetavate tasude hinnakiri peab olema kooskõlastatud valdkonna eest vastutava ministriga, kui registripidaja omab teenuse suhtes Eestis turgu valitsevat seisundit. Registriteenuste hinnakirjas määratakse kindlaks käesoleva seaduse § 21 lõigetes 1 ja 2 nimetatud registriteenuste tasude piirhinnad. Piirhinnast madalama hinna rakendamisel tuleb seda kohaldada kõigi vastava teenuse kasutajate suhtes samadel asjaoludel võrdselt.”;

37) paragrahvi 23 lõike 12 teises lauses asendatakse sõnad „registriteenuste ja muude vastavalt käesoleva seaduse § 24 lõikele 2 osutatavate teenuste eest” sõnadega „registriteenuste eest”;

38) paragrahvi 23 lõikes 2 asendatakse sõnad „või uurimisorgani määruse” sõnadega „, uurimisorgani määruse, Finantsinspektsiooni päringu, otsuse või muu haldusakti”;

39) paragrahv 24 tunnistatakse kehtetuks;

40) seadust täiendatakse §-ga 241 järgmises sõnastuses:

§ 241. Nõuded pensioniregistri pidajale

(1) Pensioniregistri pidaja peab olema Eestis äriregistrisse kantud aktsiaselts.

(2) Pensioniregistri pidaja ei või edasi anda käesoleva seaduse § 21 lõikes 2 nimetatud teenuseid. Käesoleva seaduse § 21 lõikes 2 nimetamata teenuste edasiandmisele kohaldatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 909/2014 artiklis 30 sätestatut.

(3) Pensioniregistri pidaja võib ühineda või jaguneda üksnes Finantsinspektsiooni loal (edaspidi käesolevas paragrahvis luba).

(4) Finantsinspektsioon keeldub loa andmisest, kui:
1) pensioniregistri pidaja või selle aktsionärid ei vasta ühinemisel või jagunemisel käesoleva seaduse või selle alusel kehtestatud nõuetele;
2) pensioniregistrisse kantud andmete töötlemine, registritoimingute tegemine või registri pidamine ei ole ühinemisel või jagunemisel vajalikul määral tagatud;
3) ühinemine või jagunemine kahjustab pensioniregistri pidaja või väärtpaberituru korrapärast ja usaldusväärset toimimist.

(5) Loa taotlemise ja läbivaatamise korra võib kehtestada valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

41) paragrahvi 25 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Registripidaja määramise otsustab ja registripidajaga sõlmib halduslepingu valdkonna eest vastutav minister. Registripidajaga sõlmitava halduslepingu täitmise üle teostab järelevalvet Rahandusministeerium.

(2) Registripidajaga sõlmitava registripidamise lepingu kehtivusaeg ei või ületada kümmet aastat.

(3) Lepingu lõppemise või ennetähtaegse lõpetamise korral otsustab valdkonna eest vastutav minister registripidamise lepingu pikendamise, uue registripidaja määramise või registripidamise üleandmise asjaomasele asutusele.

(4) Valdkonna eest vastutav minister kaasab pensioniregistri pidaja määramisse tema käesoleva seaduse nõuetele vastavuse hindamiseks Finantsinspektsiooni.

(5) Registripidaja valimise täpsema korra ja registripidamiseks sõlmitava lepingu täpsed tingimused kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.

(6) Valdkonna eest vastutaval ministril on õigus registripidamiseks sõlmitud leping ennetähtaegselt lõpetada mõjuval põhjusel, milleks on eelkõige registripidajapoolne kohustuste oluline rikkumine või tema maksejõulisuse oluline vähenemine.”;

42) paragrahvi 26 lõiked 1 ja 2 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Pensioniregistri pidaja aktsiakapital ja omakapital peavad olema vähemalt 200 000 eurot.

(2) Pensioniregistri pidaja reservkapital peab olema vähemalt 1/5 pensioniregistri pidaja aktsiakapitalist, kuid mitte väiksem kui pensioniregistri pidaja kuue kuu tegevuskulud. Tegevuskulude arvestamise alused kehtestab valdkonna eest vastutav minister.”;

43) paragrahvi 29 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Kui registripidaja nõukogu või juhatuse liige ei vasta käesolevas paragrahvis sätestatud nõuetele, on Finantsinspektsioonil õigus ettekirjutusega nõuda nii juhatuse või nõukogu liikme tema ametikohalt tagasikutsumist kui ka peatada tema volitused.”;

44) paragrahv 31 tunnistatakse kehtetuks;

45) paragrahvi 32 lõikes 3, § 35 lõigetes 1 ja 2 ning § 36 lõigetes 1 ja 3 asendatakse sõnad „registripidaja nõukogu” ja sõna „nõukogu” sõnaga „registripidaja” vastavas käändes;

46) paragrahvi 32 lõike 4 punkt 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„3) registripidajaga sõlmitud leping, mis reguleerib kontohalduri osalemist registripidaja poolt Eesti õiguse kohaselt korraldatavas registris, ja kõik sellest tuleneda võivad vaidlused peavad olema allutatud Eesti Vabariigi õigusele ning Eesti Vabariigi kohtutele või vahekohtutele;”;

47) paragrahvi 32 lõikes 5 asendatakse sõnad „Kogumispensionide seaduse § 17 lõikes 5 sätestatud teenuste osutamiseks” sõnadega „Kogumispensionide seaduses sätestatud registripidaja osutatavate teenuste vahendamiseks”;

48) paragrahvi 37 lõike 2 teises lauses asendatakse sõna „tähtkirjaga” sõnadega „kirjalikus või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis”;

49) paragrahv 371 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 371. Kontohalduri staatuse kohaldamine kindlustusandja ja pensionifondivalitseja suhtes

(1) Kindlustusandja ja pensionifondivalitseja edastavad pensioniregistri pidajale pensionikonto omajate korraldusi registritoimingute tegemiseks ning vahendavad käesoleva seaduse § 21 lõikes 2 ja kogumispensionide seaduses sätestatud pensioniregistri pidaja osutatavaid teenuseid nimetatud seaduste ning pensioniregistri pidaja ja kindlustusandja või pensionifondivalitseja vahelise lepingu alusel.

(2) Pensioniregistri pidaja ja kindlustusandja või pensionifondivalitseja vaheline leping peab vastama järgmistele nõuetele:
1) leping ning kõik sellest tuleneda võivad vaidlused peavad olema allutatud Eesti Vabariigi õigusele ning Eesti Vabariigi kohtutele või vahekohtutele;
2) leping peab andma huvitatud isikutele iseseisva hagemise õiguse kindlustusandja või pensionifondivalitseja suhtes seoses kogumispensionide seaduses sätestatud teenuste osutamisega.

(3) Kogumispensionide seaduses sätestatud pensioniregistri pidaja vahendatavate teenuste osutamiseks peavad kindlustusandja ja pensionifondivalitseja liituma pensioniregistri pidaja hallatava vastavate teenuste osutamist võimaldava infosüsteemiga.

(4) Kindlustusandja ja pensionifondivalitseja peavad tagama:
1) registritoimingute tegemiseks vajalike andmete õigeaegse edastamise pensioniregistri pidajale ja pensionikontodega seotud toimingute tegemise oma pädevuse piires kooskõlas käesoleva seaduse ja kogumispensionide seadusega ning registripidamise korras kehtestatud nõuetega;
2) käesoleva seaduse ja kogumispensionide seaduse alusel pensioniregistri pidajale edastatavate andmete ja pensionikontol salvestatud andmete halduslike, füüsiliste, tark- ja riistvaraliste meetmetega kaitstuse loata töötluse, sealhulgas kasutamise, hävitamise ning muutmise eest.

(5) Kindlustusandjal ja pensionifondivalitsejal on õigus pensionikonto andmeid töödelda, sealhulgas selliste andmetega tutvuda, üksnes ulatuses, mis on vajalik selle pensionikonto omajaga sõlmitud lepingu või kontohaldurile õigusaktidega pandud kohustuste täitmiseks. Kindlustusandjal ja pensionifondivalitsejal on õigus väljastada pensioniregistrisse kantud andmeid üksnes õigusaktides ettenähtud juhtudel ja korras. Kindlustusandja ja pensionifondivalitseja töötajad ja juhtorganite liikmed on nii teenistuses olles kui ka pärast seda kohustatud hoidma tähtajatult saladuses kõiki registriesemeks olevaid andmeid, mis on neile teatavaks saanud kindlustusandja või pensionifondivalitseja teenistuses olles.

(6) Kindlustusandja ja pensionifondivalitseja suhtes kohaldatakse käesoleva seaduse §-des 33 ja 34 ning § 53 lõigetes 1 ja 3 kontohalduri kohta sätestatut.”;

50) paragrahvi 38 lõikes 1, § 41 lõikes 1, § 42 lõigetes 1–3 ja § 462 lõikes 1 asendatakse sõna „kindlustusandja” sõnadega „kindlustusandja, pensionifondivalitseja” vastavas käändes;

51) paragrahvi 38 täiendatakse lõigetega 11 ja 12 järgmises sõnastuses:

„(11) Finantsinspektsioon vaatab läbi keskdepositooriumi tegevusloa taotluse või muud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 909/2014 või käesolevas seaduses ette nähtud taotlused ja nende juurde kuuluvad dokumendid ning kontrollib ja hindab nende vastavust nimetatud määruses ja käesolevas seaduses sätestatud nõuetele.

(12) Finantsinspektsioon teostab järelevalvet Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 909/2014 alusel, sealhulgas on Finantsinspektsioonil õigus määrata sunniraha ja rakendada muid järelevalvemeetmeid Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 909/2014 artiklis 63 sätestatud nõuete rikkumiste eest.”;

52) paragrahvi 38 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Käesolevas ja 7. peatükis registripidaja järelevalve ja vastutuse kohta sätestatut kohaldatakse ka Eestis tegevusloa saanud keskdepositooriumile, kes ei ole registripidaja.”;

53) paragrahv 39 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 39. Järelevalve teostaja õigused ja ülesanded järelevalve teostamisel

(1) Järelevalve teostajal on käesolevas seaduses ja Finantsinspektsiooni seaduse § 6 lõike 1 punktis 7 nimetatud seadustes või nende alusel kehtestatud õigusaktides sätestatu kohase täitmise üle järelevalve teostamisel kõik käesolevas seaduses ja Finantsinspektsiooni seaduses sätestatud õigused. Finantsinspektsioonil on järelevalve teostamisel eelnimetatud õigused muu hulgas ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 909/2014 sätestatu täitmise üle.

(2) Järelevalve teostajal on õigus teostada järelevalvet registripidaja ja pensioniregistri pidaja samasse kontserni kuuluvate äriühingute tegevuse üle niivõrd, kuivõrd see on vajalik registripidaja ja pensioniregistri pidaja kontrollimiseks.

(3) Järelevalve teostaja jälgib ja hindab pidevalt, kas registripidajas ja pensioniregistri pidajas rakendatavad eeskirjad, protseduurid, strateegiad, juhtimise korraldus ja aruandlussüsteem ning sisekontrollisüsteemid tagavad riskide usaldusväärse juhtimise ja kõikide võetud riskide piisava katmise omavahenditega.

(4) Järelevalve teostaja avalikustab Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 909/2014 artikli 63 lõikes 1 sätestatud nõuete rikkumise eest väärteoasjas tehtud jõustunud lahendi või haldusakti vastavalt sama määruse artiklile 62.

(5) Järelevalve teostaja annab seadusega ettenähtud heakskiite ja kooskõlastusi.

(6) Järelevalve teostaja teeb vajaduse korral käesolevast seadusest, Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 909/2014 ja teistest õigusaktidest tulenevate nõuete rikkumise lõpetamiseks registripidajale, kontohaldurile, kindlustusandjale, pensionifondivalitsejale ja esindajakonto omajale täitmiseks kohustuslikke ettekirjutusi.”;

54) paragrahvi 40 pealkiri muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 40. Ettekirjutuse täitmine ja sunniraha”;

55) paragrahvi 40 lõige 1 tunnistatakse kehtetuks;

56) paragrahvi 40 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 909/2014 artiklis 63 sätestatud nõuete rikkumisest tuleneva Finantsinspektsiooni ettekirjutuse täitmata jätmise või ebakohase täitmise korral on sunniraha ülemmäär füüsilise isiku puhul esimesel korral 5000 eurot ja järgmistel kordadel 50 000 eurot ühe ja sama kohustuse täitmisele sundimiseks, kuid kokku mitte üle 5 miljoni euro. Juriidilise isiku puhul on sunniraha ülemmäär 400 000 eurot ja järgmistel kordadel 100 000 eurot ühe ja sama kohustuse täitmisele sundimiseks, kuid kokku mitte üle 20 miljoni euro või mitte üle 10 protsendi kogu juriidilise isiku aastasest kogukäibest. Kui juriidiline isik peab koostama konsolideeritud finantsaruande, siis võetakse 10 protsendi arvestamisel aluseks konsolideeritud finantsaruanne.”;

57) paragrahvi 42 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Registripidaja võimaldab Finantsinspektsiooni nõudmisel Finantsinspektsioonile püsiva elektroonilise ligipääsu registri ja pensioniregistri andmetele.”;

58) paragrahvi 43 lõike 1 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Järelevalve teostajal on järelevalve teostamiseks õigus saada tasuta teavet, dokumente ja selgitusi registripidajalt, Eestis teenuseid osutavalt välisriigi keskdepositooriumilt, kontohaldurilt, välisriigi kontohaldurilt, kindlustusandjalt, pensionifondivalitsejalt, esindajakonto omajalt, emitendilt, välisriigi emitendilt, kelle väärtpaberid on registreeritud Eestis, valitsusasutuselt ja järelevalveorganilt ning riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse andmekogu pidajalt.”;

59) paragrahvi 43 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

60) seadust täiendatakse §-dega 451 ja 452 järgmises sõnastuses:

§ 451. Finantsinspektsiooni teavitamise kohustus

(1) Keskdepositooriumi töötaja või muu keskdepositooriumi tegevusega seotud kolmas isik on kohustatud Finantsinspektsioonile viivitamata kirjalikult teatama asjaoludest, mille tagajärjeks on või võib olla:
1) keskdepositooriumi tegevust reguleerivate õigusaktide oluline rikkumine;
2) keskdepositooriumi juhatuse või nõukogu liikme või töötaja tegevusega tekitatud oluline varaline kahju keskdepositooriumile või aktsionäridele või keskdepositooriumi klientidele.

(2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 kohaselt Finantsinspektsioonile andmete esitamisega ei riku keskdepositooriumi töötaja või muu keskdepositooriumi tegevusega seotud kolmas isik talle õigusakti või lepinguga pandud andmete saladuses hoidmise kohustust.

§ 452. Järelevalve välisriigi keskdepositooriumi Eesti äriregistrisse kantud filiaali ja Eestis teenuseid osutava välisriigi keskdepositooriumi üle

(1) Finantsinspektsioon võib nõuda välisriigi keskdepositooriumilt, kelle filiaal on asutatud Eestis või kes osutab Eestis teenuseid, lisaandmeid ja -dokumente, mis on vajalikud tema üle järelevalve teostamiseks.

(2) Finantsinspektsioonil on järelevalve teostamisel õigus teha Eestis teenuseid osutava keskdepositooriumi Eestis registreeritud filiaali asukohas kohapealset kontrolli kooskõlas käesoleva seaduse § 41 lõigetega 1–4, teavitades sellest eelnevalt keskdepositooriumi asukohariigi finantsjärelevalve asutust.

(3) Keskdepositoorium, kelle filiaal on asutatud Eestis või kes osutab Eestis teenuseid ja kelle tegevusloa on välisriigi finantsjärelevalve asutus peatanud või kehtetuks tunnistanud, ei või Eestis teenuseid osutada.

(4) Kui välisriigi keskdepositoorium või tema Eesti äriregistrisse kantud filiaal rikub käesolevas seaduses või muus õigusaktis sätestatud nõuet või ei täida päritoluriigi finantsjärelevalve asutuse ettekirjutust, võib Finantsinspektsioon rakendada käesolevas seaduses sätestatud meetmeid rikkumise lõpetamiseks, teavitades sellest viivitamata välisriigi keskdepositooriumile tegevusloa väljastanud finantsjärelevalve asutust ja Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Asutust.”;

61) paragrahv 46 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 46. Järelevalve kontohalduri, kindlustusandja ja pensionifondivalitseja tegevuse üle

(1) Pensioniregistri pidaja teavitab järelevalve teostajat käesoleva seadusega ning selle alusel antud õigusaktidega kontohaldurile, kindlustusandjale ja pensionifondivalitsejale pandud kohustuste rikkumisest.

(2) Kui kontohaldur, kindlustusandja või pensionifondivalitseja rikub talle õigusaktidega pandud kohustusi või ei vasta õigusaktides sätestatud nõuetele, on järelevalve teostajal õigus ettekirjutusega nõuda vastavalt kontohalduri staatuse peatamist või lõpetamist või käesoleva seaduse § 371 lõigetes 1 ja 2 nimetatud lepingu lõpetamist.

(3) Kui kindlustusandja või pensionifondivalitseja rikub talle õigusaktidega pandud kohustusi või ei vasta õigusaktides sätestatud nõuetele, on järelevalve teostajal käesoleva seaduse või kogumispensionide seaduse alusel õigus teha talle täitmiseks ettekirjutusi.”;

62) paragrahv 465 tunnistatakse kehtetuks;

63) seadust täiendatakse §-dega 466 ja 467 järgmises sõnastuses:

§ 466. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 909/2014 sätestatud nõuete täitmata jätmine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 909/2014 artiklites 16, 25–30, 32–35, 37–41, 43–54 ja 59 keskdepositooriumile või ka krediidiasutusele sätestatud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 400 000 eurot.

§ 467. Menetlus

Käesolevas peatükis sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Finantsinspektsioon.”;

64) seaduse 8. peatüki 1. jagu täiendatakse §-ga 563 järgmises sõnastuses:

§ 563. Vabatahtliku pensionifondi osakute pensioniregistris hoidmise erisused

(1) Kuni 2018. aasta 1. septembrini võib pensioniregistri pidaja vabatahtliku pensionifondi osakute pensioniregistris hoidmiseks kasutada osakuomaniku väärtpaberikonto numbrit.

(2) Hiljemalt 2018. aasta 1. septembril võtab pensioniregistri pidaja vabatahtliku pensionifondi osakute pensioniregistris hoidmiseks kasutusele osakuomaniku pensionikonto numbri, teavitades sellest eelnevalt osakuomanikku.

(3) Isikule, kes omab vabatahtliku pensionifondi osakuid, kuid kellele ei ole avatud pensionikontot, avab pensionikonto pensioniregistri pidaja.”.

§ 2.  Erastamisseaduse muutmine

Erastamisseaduse § 28 lõike 2 esimeses lauses ja lõike 3 kolmandas lauses ning § 291 lõike 1 teises lauses asendatakse sõnad „Eesti Väärtpaberite Keskregistris” sõnadega „Eesti väärtpaberite registris”.

§ 3.  Finantsinspektsiooni seaduse muutmine

Finantsinspektsiooni seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse sõnad „Eesti väärtpaberite keskregistri seaduses” sõnadega „väärtpaberite registri pidamise seaduses”;

2) paragrahvi 38 lõike 2 esimeses lauses ja lõike 8 punktis 4, § 39 lõike 1 punktis 3 ja lõike 2 punktis 9, § 41 lõikes 5 ja § 42 lõikes 5 asendatakse sõnad „Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja” sõnadega „väärtpaberite keskdepositoorium ja pensioniregistri pidaja” vastavas käändes;

3) paragrahvi 39 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) pensionifondi fondivalitseja korral õigusakti kohaselt nõutavast algkapitali minimaalsest summast.”;

4) paragrahvi 54 lõike 4 punktis 8 asendatakse sõnad „Eesti väärtpaberite keskregistri pidajale” sõnadega „pensioniregistri pidajale”.

§ 4.  Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduse muutmine

Finantskriisi ennetamise ja lahendamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 42 lõikes 5 ja §-s 64 asendatakse sõnad „Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja” sõnadega „väärtpaberite keskdepositoorium” vastavas käändes;

2) paragrahvi 64 lõike 1 kolmandas lauses asendatakse sõnad „Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse” sõnadega „väärtpaberite registri pidamise seaduse”.

§ 5.  Hasartmänguseaduse muutmine

Hasartmänguseaduse § 12 lõike 2 teises lauses ja § 17 lõike 4 esimeses lauses asendatakse sõnad „Eesti väärtpaberite keskregistri” sõnadega „väärtpaberite keskdepositooriumi peetava registri”.

§ 6.  Investeerimisfondide seaduse muutmine

Investeerimisfondide seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 18 lõike 1 teises lauses ja § 301 lõikes 2 asendatakse sõnad „Eesti väärtpaberite keskregistri seadus” sõnadega „väärtpaberite registri pidamise seadus” vastavas käändes;

2) paragrahvi 44 lõikes 2, § 65 lõikes 4, § 68 lõikes 9, § 72 lõigetes 2 ja 5, § 93 lõikes 4, § 166 lõikes 5, § 188 lõigetes 3 ja 4, § 302 lõikes 2, § 332 lõikes 2, § 362 lõikes 2 ja §-s 368 asendatakse sõnad „Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja” sõnadega „pensioniregistri pidaja” vastavas käändes;

3) paragrahvi 44 lõike 3 punktis 2 ja § 66 lõikes 1 asendatakse sõna „registripidaja” sõnadega „pensioniregistri pidaja”;

4) paragrahvi 60 lõikes 4 asendatakse sõnad „Eesti väärtpaberite keskregistris” sõnadega „Eesti väärtpaberite registris”;

5) paragrahvi 64 lõige 8 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(8) Pensionifondi osakud registreeritakse vastavalt väärtpaberite registri pidamise seaduses sätestatule.”;

6) paragrahvi 64 lõikes 9 asendatakse sõnad „Pensionifondi registrisse” sõnaga „Pensioniregistrisse”;

7) paragrahvi 66 lõike 3 punktis 1 asendatakse sõnad „Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse § 5 lõikes 4 ja § 51 lõikes 4” sõnadega „väärtpaberite registri pidamise seaduse § 51 lõikes 4”;

8) paragrahvi 72 lõikes 1 ja lõike 5 esimeses lauses asendatakse sõna „registrist” sõnaga „pensioniregistrist”;

9) paragrahvi 462 lõike 1 esimeses lauses asendatakse sõnad „Eesti väärtpaberite keskregistri pidajalt” sõnadega „väärtpaberite keskdepositooriumilt ja pensioniregistri pidajalt”;

10) paragrahvi 364 lõikes 5 asendatakse sõnad „Eesti väärtpaberite keskregistri pidajale” sõnadega „väärtpaberite keskdepositooriumile”;

11) paragrahvi 413 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Fondi avalikku pakkumist võib alustada pärast Finantsinspektsiooni nõusoleku saamist.”;

12) paragrahvi 422 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Fondi avalikku pakkumist võib alustada pärast Finantsinspektsiooni nõusoleku saamist.”.

§ 7.  Karistusseadustiku muutmine

Karistusseadustiku § 281 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 281. Ebaõigete andmete esitamine kohturegistri pidajale, väärtpaberite keskdepositooriumile, pensioniregistri pidajale, abieluvararegistrile, notarile ja kohtutäiturile

(1) Äriregistri pidajale, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri pidajale, laevakinnistusraamatu pidajale, kommertspandiregistri pidajale, väärtpaberite keskdepositooriumile, pensioniregistri pidajale, abieluvararegistrile, kinnistusraamatu pidajale, notarile või kohtutäiturile ebaõigete andmete esitamise eest –
karistatakse rahalise karistuse või kuni kaheaastase vangistusega.”.

§ 8.  Kindlustustegevuse seaduse muutmine

Kindlustustegevuse seaduse § 153 lõike 3 punktis 3 ja § 164 lõike 1 punktis 4 asendatakse sõnad „Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja” sõnadega „väärtpaberite keskdepositoorium ja pensioniregistri pidaja” vastavas käändes.

§ 9.  Kogumispensionide seaduse muutmine

Kogumispensionide seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 lõikes 1 ja § 41 lõikes 2 asendatakse sõnad „Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja” sõnadega „pensioniregistri pidaja” vastavas käändes;

2) paragrahvi 16 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Valikuavalduse esitab isik enda valitud pensioniregistri kontohaldurile või kindlustusandjale või pensionifondivalitsejale, kelle suhtes kohaldatakse väärtpaberite registri pidamise seaduse § 371 alusel kontohalduri staatust (edaspidi kontohaldur), kirjalikult või kirjalikku taasesitamist ja isiku identifitseerimist võimaldaval kujul.”;

3) paragrahvi 16 lõikes 2, § 17 lõikes 7, § 31 lõikes 2 ja § 41 lõikes 2 asendatakse sõnad „Eesti väärtpaberite keskregistri seadus” sõnadega „väärtpaberite registri pidamise seadus” vastavas käändes;

4) paragrahvi 524 lõike 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) osakuomaniku pangakonto number ning vajaduse korral selle krediidiasutuse ärinimi, aadress ja muud pangaülekande tegemiseks vajalikud andmed, kus pangakonto on avatud;”;

5) paragrahvi 54 täiendatakse lõigetega 4–6 järgmises sõnastuses:

„(4) Isikule, kellele ei ole avatud pensionikontot käesoleva seaduse §-s 17 sätestatu alusel, avab registripidaja vabatahtliku pensionifondi osakute arvestamiseks pensionikonto kontohalduri poolt talle esitatud pensionikontot omada sooviva isiku kirjaliku või kirjalikku taasesitamist võimaldava taotluse alusel. Pensionikontot avada sooviva isiku isikusamasuse tuvastab isikut tõendava dokumendi alusel kontohaldur.

(5) Isik võib pensionikonto avamiseks esitada taotluse isiklikult otse registripidajale, kui:
1) talle on e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse nõuete kohaselt välja antud sertifikaat digitaalallkirja andmiseks ning taotlus esitatakse digitaalallkirjaga registripidaja veebilehe kaudu, kasutades selleks määratud tarkvararakendust, või
2) tema isikusamasus tuvastatakse registripidaja ja kontohalduri vahelise kokkuleppe kohaselt asjakohaste organisatsiooniliste ning riist- ja tarkvaraliste vahenditega ning taotlus esitatakse kirjalikku taasesitamist ja isiku identifitseerimist võimaldaval kujul.

(6) Pensionikonto omanik on kohustatud viivitamata teavitama kontohaldurit või registripidajat igast muudatusest oma pensionikonto avamisel esitatud andmetes. Kontohaldur edastab andmete muudatused viivitamata registripidajale.”;

6) paragrahvi 541 täiendatakse lõikega 9 järgmises sõnastuses:

„(9) Kui isik esitab vabatahtliku pensionifondi osakute omandamiseks või vahetamiseks avalduse otse registripidajale, ei pea registripidaja hindama nende osakute sobivust ega asjakohasust isikule. Registripidaja hoiatab isikut, et temalt ei nõuta vabatahtliku pensionifondi osakute sobivuse ega asjakohasuse hindamist ning isiku huvid võivad olla seetõttu vähem kaitstud.”;

7) paragrahvi 57 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Vabatahtliku pensionifondi osakute vahetamiseks peab osakuomanik esitama kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse kontohaldurile või registripidajale.”;

8) paragrahvi 57 lõikes 3 asendatakse sõnad „pensionifondi depositoorium” sõnaga „registripidaja”;

9) paragrahvi 58 lõikes 1 asendatakse sõna „väärtpaberikontole” sõnaga „pensionikontole”;

10) paragrahvi 58 lõikes 2 ja § 65 lõikes 1 asendatakse sõna „pensionifondivalitsejale” sõnadega „kontohaldurile või registripidajale”;

11) paragrahvi 64 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Osakuomanik võib lepingu käesolevas seaduses sätestatud tingimustel sõlmida temale kuuluvate vabatahtliku pensionifondi osakute tagasivõtmisel nende osakute tagasivõtmishinna eest.”;

12) paragrahvi 64 lõige 11 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Kui vabatahtliku pensionifondi tingimustes on ette nähtud, et osakuomanikule hakatakse väljamakseid tegema pärast teatud vanusesse jõudmist või juhul, kui osakuomanikul on osaline või puuduv töövõime, on osakute tagasivõtmine lepingu sõlmimiseks lubatud, kui osakuomanik vastab nimetatud tingimustele.”;

13) paragrahvi 65 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Osakute tagasivõtmiseks esitatakse avaldus järgmiselt:
1) kindlustusandja, kelle suhtes kohaldatakse väärtpaberite registri pidamise seaduse § 371 alusel kontohalduri staatust, esitab avalduse registripidajale;
2) vabatahtliku pensionifondi osakuomanik esitab avalduse kontohaldurile.

(2) Avalduses märgitakse:
1) osakuomaniku nimi;
2) isikukood;
3) nende osakute liik, mille tagasivõtmist osakuomanik lepingu sõlmimiseks taotleb, kui pensionifondil on mitut liiki osakuid;
4) nende osakute arv, mille tagasivõtmist osakuomanik lepingu sõlmimiseks taotleb;
5) selle kindlustusandja nimi, kellega osakuomanik soovib lepingut sõlmida;
6) muud pensionifondi tingimustes ja õigusaktides ettenähtud andmed;
7) avalduse esitamise kuupäev.

(3) Osakute tagasivõtmise ning lepingus ettenähtud kindlustusmakse ülekandmise kindlustusandjale korraldab registripidaja kooskõlastatult kindlustusandjaga pensionifondi tingimustes ettenähtud tähtaegadel ja korras, kuid mitte hiljem kui kaks kuud pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud avalduse esitamist.”.

§ 10.  Krediidiandjate ja -vahendajate seaduse muutmine

Krediidiandjate ja -vahendajate seaduse § 61 tekst muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Krediidiandja või -vahendaja ümberkujundamine on lubatud üksnes osaühingust aktsiaseltsiks.”.

§ 11.  Krediidiasutuste seaduse muutmine

Krediidiasutuste seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 33 lõike 5 teises lauses asendatakse sõnad „Eesti väärtpaberite keskregistris” sõnadega „väärtpaberite keskdepositooriumi peetavas registris”;

2) paragrahvi 113 lõike 3 punktis 3, § 1158 lõikes 4 ja §-s 11512 asendatakse sõnad „Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja” sõnadega „väärtpaberite keskdepositoorium” vastavas käändes;

3) paragrahvi 1158 lõike 4 kolmandas lauses asendatakse sõnad „Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse” sõnadega „väärtpaberite registri pidamise seaduse”.

§ 12.  Kriminaalmenetluse seadustiku muutmine

Kriminaalmenetluse seadustiku § 142 lõige 9 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(9) Riiklikusse registrisse kantud vallasasja või õiguse arestimiseks esitab prokuratuur arestimismääruse asjakohasele riiklikule registrile, registreeritud väärtpaberite arestimiseks väärtpaberite keskdepositooriumile.”.

§ 13.  Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse muutmine

Majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 2 lõike 4 punkt 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„6) väärtpaberite registri pidamise seaduse tähenduses kontohaldurina tegutsemine;”.

§ 14.  Maksualase teabevahetuse seaduse muutmine

Maksualase teabevahetuse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 81 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Väärtpaberite keskdepositooriumi peetav finantskonto on konto, mis on avatud väärtpaberite registri pidamise seaduse § 61 või § 11 lõike 4 alusel või mille kontohaldur väärtpaberite registri pidamise seaduse tähenduses on mittearuandekohustuslik finantsasutus.”;

2) paragrahvi 81 lõikes 3 ning § 10 lõigetes 3 ja 4 asendatakse sõnad „Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse” sõnadega „väärtpaberite registri pidamise seaduse”;

3) paragrahvi 10 lõike 2 punktis 7 ja lõikes 3 asendatakse sõnad „Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja” sõnadega „väärtpaberite keskdepositoorium” vastavas käändes.

§ 15.  Maksukorralduse seaduse muutmine

Maksukorralduse seaduse § 130 lõike 1 punktis 5 asendatakse sõnad „Eesti väärtpaberite keskregistri seaduses” sõnadega „väärtpaberite registri pidamise seaduses”.

§ 16.  Pankrotiseaduse muutmine

Pankrotiseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 21 lõikes 3 asendatakse sõnad „Eesti väärtpaberite keskregistrisse” sõnadega „väärtpaberite keskdepositooriumi peetavasse registrisse (edaspidi väärtpaberite register)”;

2) paragrahvi 34 lõike 3 esimeses lauses asendatakse sõnad „Eesti väärtpaberite keskregistrist” sõnadega „väärtpaberite registrist”;

3) paragrahvi 36 lõikes 3 ja §-s 115 asendatakse sõnad „Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse” sõnadega „väärtpaberite registri pidamise seaduse”;

4) paragrahvi 41 pealkiri ja lõige 1 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

§ 41. Väärtpaberite blokeerimine väärtpaberite registris

(1) Väärtpaberite registris registreeritud väärtpaberid või väärtpaberikonto blokeeritakse pankrotimääruse alusel. Avalduse väärtpaberite registris registreeritud väärtpaberite või väärtpaberikonto blokeerimiseks esitab pankrotimääruse alusel haldur. Pankroti väljakuulutamisel Euroopa Liidu Nõukogu määruse nr 1346/2000 artikli 3 lõike 1 alusel võib avalduse esitada ka pankroti välja kuulutanud riigi muu pädev asutus.”;

5) paragrahvi 103 lõikes 4 asendatakse sõnad „Eesti väärtpaberite keskregistrisse” sõnadega „väärtpaberite registrisse”.

§ 17.  Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse muutmine

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõikes 21 asendatakse sõnad „Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja” sõnadega „väärtpaberite keskdepositooriumi”;

2) paragrahvi 40 lõike 1 teises lauses asendatakse sõnad „Eesti väärtpaberite keskregistris” sõnadega „väärtpaberite keskdepositooriumi peetavas registris”.

§ 18.  Rahvusvahelise eraõiguse seaduse muutmine

Rahvusvahelise eraõiguse seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 täiendatakse punktiga 9 järgmises sõnastuses:

„9) juriidilises isikus osaluse või sellega sarnase õiguse õiguslik olemus ning osaluse või õiguse tekkimise ja teostamise põhimõtted.”;

2) paragrahvi 231 lõiked 2 ja 3 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Kui üks isik (vahendaja) hoiab registreeritud väärtpaberit teise isiku jaoks ja arvel muus kui käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud registris või kontol (edaspidi vahendatud väärtpaber), kohaldatakse selles registris või kontol väljendatud õigusele selle riigi õigust, kus vahendatud väärtpaberi kohta registrit või kontot peetakse.

(3) Väärtpaberile kohaldatava õiguse alusel määratakse eelkõige:
1) väärtpaberi omajale kuuluva õiguse õiguslik olemus;
2) väärtpaberi omajale kuuluvate õiguste sisu, tekkimine ja lõppemine väärtpaberi suhtes;
3) väärtpaberi käsutamise tagajärjed väärtpaberist tulenevatele õigustele;
4) väärtpaberist tulenevate õiguste teostamise tingimused;
5) väärtpaberi kasutamine tagatisena, sealhulgas müügiõiguse tekkimine ja teostamine;
6) väärtpaberit koormavate õiguste järjekoht;
7) vahendaja õigused ja kohustused vahendatud väärtpaberi suhtes.”;

3) paragrahvi 231 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Vahetusvõlakirja või muu sellise õiguse olemusele, mis on seotud osalusega juriidilises isikus, ning õiguse tekkimise ja teostamise põhimõtetele kohaldatakse käesoleva seaduse §-s 14 sätestatut.”.

§ 19.  Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse muutmine

Rahvusvahelise sanktsiooni seaduse § 6 punktis 8 asendatakse sõnad „Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse” sõnadega „väärtpaberite registri pidamise seaduse”.

§ 20.  Riigilõivuseaduse muutmine

Riigilõivuseaduse § 23 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) äriregistris märke tegemine osanike nimekirja või aktsiaraamatu pidaja kohta;”.

§ 21.  Saneerimisseaduse muutmine

Saneerimisseaduse § 3 lõikes 3 asendatakse sõnad „Eesti väärtpaberite keskregistri pidajale” sõnadega „väärtpaberite keskdepositooriumile”.

§ 22.  Sotsiaalmaksuseaduse muutmine

Sotsiaalmaksuseaduse § 10 lõigetes 4 ja 41, § 11 lõigetes 2 ja 3 ning § 13 lõigetes 6–9, 11 ja 12 asendatakse sõnad „Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja” sõnadega „pensioniregistri pidaja” vastavas käändes.

§ 23.  Tagatisfondi seaduse muutmine

Tagatisfondi seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Nõukogu liikme nimetanud isik (edaspidi nimetanud isik) võib enda nimetatud liikme igal ajal tagasi kutsuda, nimetades uue liikme.”;

2) paragrahvi 10 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 44 lõikes 2 asendatakse sõnad „Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse” sõnadega „väärtpaberite registri pidamise seaduse”;

4) paragrahvi 70 lõike 2 sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõnad „Eesti väärtpaberite keskregistri pidajale (edaspidi registripidaja)” sõnadega „pensioniregistri pidajale”;

5) paragrahvi 70 lõikes 4, § 72 lõigetes 1–3, § 73 lõigetes 1 ja 4, § 92 lõikes 1 ning § 93 lõikes 1 asendatakse sõna „registripidaja” sõnadega „pensioniregistri pidaja” vastavas käändes.

§ 24.  Tulumaksuseaduse muutmine

Tulumaksuseaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 42 lõikes 22 asendatakse sõnad „Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja” sõnadega „pensioniregistri pidaja”;

2) paragrahvi 571 lõike 5 esimene lause muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„Pensioniregistri pidaja on kohustatud esitama Maksu- ja Tolliametile deklaratsiooni vabatahtlike pensionifondide osakute soetamiseks kalendriaastal makstud summade kohta.”;

3) paragrahvi 571 lõikes 52 asendatakse sõnad „Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja” sõnadega „Väärtpaberite keskdepositoorium ja pensioniregistri pidaja”.

§ 25.  Täitemenetluse seadustiku muutmine

Täitemenetluse seadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 1 punktis 22 asendatakse sõnad „asutamislepingu artikli 256 alusel antud nõukogu või komisjoni” sõnadega „toimimise lepingu artikli 299 alusel antud nõukogu, komisjoni või Euroopa Keskpanga”;

2) paragrahvi 26 lõikes 3 asendatakse sõnad „Eesti väärtpaberite keskregistri pidajalt” sõnadega „väärtpaberite keskdepositooriumilt”;

3) paragrahvi 124 lõike 1 esimeses lauses ja lõike 7 esimeses lauses asendatakse sõnad „Eesti väärtpaberite keskregistri seadus” sõnadega „väärtpaberite registri pidamise seadus” vastavas käändes;

4) paragrahvi 124 lõike 6 esimeses lauses asendatakse sõnad „Eesti väärtpaberite keskregistris” sõnadega „Registripidaja juures”;

5) paragrahvi 125 lõike 1 esimeses lauses asendatakse sõnad „väärtpaberite keskregistrisse” sõnadega „väärtpaberite keskdepositooriumi peetavasse registrisse”.

§ 26.  Väärtpaberituru seaduse muutmine

Väärtpaberituru seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 12 lõike 2 punktis 5 asendatakse tekstiosa „100 000-eurose” tekstiosaga „2 500 000-eurose”;

2) paragrahvi 1323 lõike 1 punkt 31 ja lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 1323 lõike 1 punktist 10 jäetakse välja sõnad „tingimusel, et äriühingu peakorter või registreeritud asukoht on lepinguriigis” ja sama paragrahvi lõige 11 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 173 punktid 8 ja 9 muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„8) valitsev mõju saadi sihtemitendi ümberkujundamise, saneerimise või tervendamise tulemusel;
9) valitsev mõju saadi pantimise või finantstagatise seadmise tulemusel.”;

5) paragrahvi 182 lõikes 2, § 212 lõikes 2, § 216 lõike 1 punktis 4, § 2303 lõikes 3, §-s 23744 ja § 272 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõnad „Eesti väärtpaberite keskregister” sõnadega „Eesti väärtpaberite register” vastavas käändes ja sõnad „Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja” asendatakse sõnadega „Eesti väärtpaberite registri pidaja” vastavas käändes ning sõnad „Eesti väärtpaberite keskregistri seadus” asendatakse sõnadega „väärtpaberite registri pidamise seadus”;

6) paragrahvi 214 lõike 2 punkt 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„2) väärtpaberite keskdepositoorium.”;

7) paragrahvi 214 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„(4) Väärtpaberite keskdepositoorium teavitab inspektsiooni süsteemist, millele kohaldatakse Eesti õigust. Teatele lisatakse süsteemi reeglid.

(5) Inspektsioon peab nimekirja süsteemide kohta, millele kohaldatakse Eesti õigust, ning esitab iga nimekirja kantud süsteemi kohta Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 98/26/EÜ arvelduse lõplikkuse kohta makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemides (EÜT L 166, 11.06.1998, lk 45–50) kohaselt nõutud teate.”;

8) paragrahvid 215–223 ja 272 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 230 lõiget 1 täiendatakse punktidega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

„7) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 2015/2365, mis käsitleb väärtpaberite kaudu finantseerimise tehingute ja uuesti kasutamise läbipaistvust ning millega muudetakse määrust (EL) nr 648/2012 (ELT L 337, 23.12.2015, lk 1–34);
8) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 2016/1011, mis käsitleb indekseid, mida kasutatakse võrdlusalustena finantsinstrumentide ja -lepingute puhul või investeerimisfondide tootluse mõõtmiseks, ning millega muudetakse direktiive 2008/48/EÜ ja 2014/17/EL ning määrust (EL) nr 596/2014 (ELT L 171, 29.06.2016, lk 1–65).”;

10) paragrahv 23754 tunnistatakse kehtetuks;

11) seadust täiendatakse §-dega 23755–23757 järgmises sõnastuses:

§ 23755. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2015/2365 nõuete rikkumine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2015/2365 artiklites 4 ja 15 sätestatud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.

§ 23756. Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2016/1011 nõuete rikkumine

(1) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 2016/1011 artiklites 4–16, 21, 23–29 ja 34 sätestatud nõuete rikkumise eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 32 000 eurot.

§ 23757. Menetlus

Käesolevas peatükis sätestatud väärtegude kohtuväline menetleja on Finantsinspektsioon.”.

§ 27.  Äriseadustiku muutmine

Äriseadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 35 täiendatakse pärast sõnu „keskregistri pidaja” sõnadega „, registri pidaja või väärtpaberite registri pidamise seaduse § 12 1. lõikes nimetatud väärtpaberite keskdepositoorium (edaspidi depositoorium)”;

2) paragrahvi 53 lõike 5 punktis 5, § 148 lõikes 7, § 149 lõikes 5, § 150 lõikes 6, § 151 lõikes 6, § 196 lõike 1 punktis 61, § 200 lõike 1 punktis 31, § 229 lõikes 22, § 500 lõikes 4 ja § 506 lõikes 22 asendatakse sõnad „Eesti väärtpaberite keskregister” sõnadega „Eesti väärtpaberite register” vastavas käändes;

3) paragrahvi 64 punkt 13 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„13) märge osade registreerimise kohta Eesti väärtpaberite registris või märge aktsiaraamatu pidaja kohta;”;

4) paragrahv 71 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Käesolevat paragrahvi kohaldatakse ka käesoleva seadustiku § 15 2. lõikes sätestatud nõuete rikkumise ja väärtpaberite registri pidamise seaduse § 42 7. lõikes nimetatud rikkumiste suhtes.”;

5) paragrahvi 182 lõike 3 esimene ja teine lause muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„Osanike otsusel võib osanike nimekirja pidajaks olla Eesti väärtpaberite registri pidaja. Osanike otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 2/3 koosolekul esindatud häältest või käesoleva seadustiku § 173 2. lõikes nimetatud juhul vähemalt 2/3 osanike häältest, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet.”;

6) paragrahvi 182 lõige 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Osade registreerimise korral Eesti väärtpaberite registris või osade kustutamisel Eesti väärtpaberite registrist peab osaühingu juhatus esitama äriregistri pidajale viivitamata Eesti väärtpaberite registri pidaja teatise osade registreerimise või kustutamise kohta.”;

7) paragrahvi 182 täiendatakse lõigetega 5–7 järgmises sõnastuses:

„(5) Osanike otsusel võib osaühingu osad Eesti väärtpaberite registrist kustutada ja anda osanike nimekirja pidamise õiguse juhatusele. Sellise otsuse vastuvõtmisele kohaldatakse käesoleva paragrahvi 3. lõike teist lauset.

(6) Osanike nimekirja pidaja vahetamisel võtab juhatus või Eesti väärtpaberite register osanike nimekirja pidamisel aluseks vastavalt Eesti väärtpaberite registri või juhatuse väljastatud osanike nimekirja.

(7) Käesoleva paragrahvi 3. lõikes nimetatud andmetega, välja arvatud osaniku aadressiga, saab äriregistri kaudu tutvuda kui äritoimiku andmetega.”;

8) paragrahvi 228 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Aktsiad on nimelised. Aktsiad peavad olema registreeritud Eesti väärtpaberite registris. Kui aktsiaseltsi põhikirjas ei ole ette nähtud aktsionäride ostueesõigust või aktsiate pantimise keeldu, võib väärtpaberite registri pidamise seaduse §-s 181 sätestatu kohaselt aktsiaraamatu pidaja olla ka mõni muu depositoorium.”;

9) paragrahvi 229 lõike 4 teist lauset täiendatakse pärast sõna „kandmisest” sõnadega „äriregistrisse kantud aktsiaraamatu pidaja peetavasse”;

10) paragrahvi 232 lõikes 2, § 300 lõike 2 kolmandas lauses, § 343 lõike 1 punktis 61, § 359 lõike 1 punktis 21, § 3639 lõigetes 1 ja 2, § 36310 punktis 4, § 400 lõike 1 punktis 10, § 402 lõikes 3, § 4339 lõigetes 4 ja 7, § 443 lõike 1 punktis 9, § 445 lõikes 3, § 485 lõike 1 punktis 10 ja § 487 lõikes 21 asendatakse sõnad „Eesti väärtpaberite keskregister” sõnadega „Eesti väärtpaberite register või muu depositoorium” vastavas käändes ning sõnad „Eesti väärtpaberite keskregistri pidaja” asendatakse sõnadega „Eesti väärtpaberite registri pidaja või muu depositoorium” vastavas käändes;

11) paragrahvi 233 lõike 2 esimene ja teine lause muudetakse ning sõnastatakse järgmiselt:

„Aktsiaraamatut peab Eesti väärtpaberite registri pidaja või muu depositoorium. Aktsiaraamatus sisalduvad andmed määratakse väärtpaberite registreerimist reguleerivate õigusaktidega.”;

12) seadustikku täiendatakse §-dega 2331–2333 järgmises sõnastuses:

§ 2331. Aktsiaraamatu pidaja vahetamine

(1) Aktsiaraamatu pidajat võib vahetada üldkoosoleku otsusel. Aktsiaraamatu pidaja vahetamise otsus on vastu võetud, kui selle poolt on antud vähemalt 9/10 üldkoosolekul esindatud häältest või käesoleva seaduse § 300 1. lõikes nimetatud juhul 9/10 igat liiki aktsiatega üldkoosolekul esindatud häältest, kui põhikirjaga ei ole ette nähtud suurema häälteenamuse nõuet. Otsuses tuleb näidata uue aktsiaraamatu pidaja ärinimi, registrikood või muu registreerimisnumber ja aadress.

(2) Juhatus esitab avalduse aktsiaraamatu pidaja vahetamise äriregistrisse kandmiseks mitte varem kui ühe kuu möödudes aktsiaraamatu pidaja vahetamise otsuse tegemisest. Avaldusele tuleb lisada üldkoosoleku otsus aktsiaraamatu pidaja vahetamise kohta ja üldkoosoleku protokoll. Avaldusele lisatakse ka aktsiaseltsi juhatuse kinnitus, et aktsiaraamatu pidaja vahetamise otsust ei ole vaidlustatud või on avaldus rahuldamata jäetud. Registripidaja teeb registrikaardile märkuse selle kohta, et registripidajale on esitatud avaldus aktsiaraamatu pidaja vahetamiseks.

(3) Registripidaja väljastab aktsiaseltsile tõendi, milles kinnitatakse, et üldkoosoleku otsus vastab seadusele ja et aktsiaraamatu pidaja vahetamine on äriregistrisse kantud.

(4) Kui aktsiaraamatu pidaja on vahetunud, esitab aktsiaseltsi juhatus viivitamata registripidajale aktsiaraamatu pidajate tõendid selle kohta, et aktsiaraamat on endise aktsiaraamatu pidaja juurest kustutatud ja uue aktsiaraamatu pidaja juures registreeritud. Avalduses kinnitab juhatus, et aktsiaraamatu pidaja on vahetunud. Registripidaja kannab uue aktsiaraamatu pidaja registrikaardile.

§ 2332. Aktsiaraamatu pidaja vahetamise otsuse vaidlustamine

Kohus võib aktsionäri nõudel seaduse või põhikirjaga vastuolus oleva aktsiaraamatu pidaja vahetamise otsuse kehtetuks tunnistada, kui nõue on esitatud ühe kuu jooksul otsuse tegemisest arvates.

§ 2333. Hüvitis aktsiaraamatu pidaja vahetamisel

(1) Aktsionär, kes ei ole aktsiaraamatu pidaja vahetamise otsusega nõus, võib kahe kuu jooksul arvates aktsiaraamatu pidaja vahetamise kande tegemisest äriregistrisse nõuda, et aktsiaselts omandaks aktsionäri aktsiad õiglase rahalise hüvitise eest.

(2) Aktsiate aktsiaseltsi poolt omandamisele käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud alusel ei kohaldata käesoleva seadustiku § 283 2. lõike punktis 2 sätestatut.

(3) Nende aktsionäride nimed, kes ei olnud aktsiaraamatu pidaja vahetamise otsusega nõus ja kes soovivad kasutada käesolevas paragrahvis nimetatud õigusi, lisatakse aktsiaraamatu pidaja vahetamise otsusele. Otsusega mittenõustumist kinnitab aktsionär oma allkirjaga.

(4) Aktsiaselts peab maksma aktsionärile makstavalt hüvitiselt viivist seaduses sätestatud ulatuses. Viivist hakatakse arvestama päevast, kui aktsiaraamatu pidaja vahetamisest on möödunud kaks kuud.”;

13) paragrahvi 234 lõikes 1 asendatakse sõnad „Eesti väärtpaberite keskregistri seaduses” sõnadega „väärtpaberite registri pidamise seaduses”;

14) paragrahvi 243 lõiget 2 täiendatakse punktiga 61 järgmises sõnastuses:

„61) aktsiaraamatu pidaja ärinimi, registrikood või muu registreerimisnumber ja aadress;”;

15) paragrahvi 250 lõike 1 punkt 71 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„71) aktsiaraamatu pidaja teatis aktsiate registreerimise kohta;”;

16) paragrahvi 251 täiendatakse punktiga 71 järgmises sõnastuses:

„71) aktsiaraamatu pidaja ärinimi, registrikood või muu registreerimisnumber ja aadress;”;

17) paragrahvi 297 lõige 5 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga seitse kalendripäeva enne üldkoosoleku toimumist. Põhikirjaga võib üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ringi määramiseks ette näha lühema tähtaja, kuid see tuleb määrata hiljemalt üldkoosolekule eelneva Eesti väärtpaberite registri pidaja või muu depositooriumi, kus aktsiaseltsi aktsiad on registreeritud, arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Reguleeritud turul, mitmepoolses kauplemissüsteemis või organiseeritud kauplemissüsteemis (kauplemiskohas) kaubeldava aktsiaseltsi üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga seitse kalendripäeva enne üldkoosoleku toimumist Eesti väärtpaberite registri pidaja või muu depositooriumi, kus aktsiaseltsi aktsiad on registreeritud, arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.”;

18) paragrahvi 334 lõiget 2 täiendatakse kolmanda ja neljanda lausega järgmises sõnastuses:

„Kui aktsiad ei ole registreeritud Eesti väärtpaberite registris ja aktsiaraamatut pidav muu depositoorium ei avalikusta andmeid väärtpaberite registri pidamise seaduse § 7 2. lõikes sätestatu kohaselt, tuleb koos majandusaasta aruandega esitada üle 10 protsendi aktsiatega määratud hääli omavate aktsiate omanike nimekiri aastaaruande kinnitanud üldkoosoleku toimumise seisuga. Nimekirjas tuleb näidata käesoleva seadustiku § 233 1. lõikes nimetatud andmed, aktsionäri aadressi asemel näidatakse üksnes elu- või asukohariik.”;

19) paragrahv 5113 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

§ 5113. Märke tegemine osanike nimekirja pidaja kohta

(1) Tehniliste võimaluste olemasolu korral võib märke osade registreerituse kohta Eesti väärtpaberite registris teha registrikaardile automatiseeritult Eesti väärtpaberite registrist saadud andmete alusel.

(2) Käesoleva paragrahvi 1. lõikes nimetatud märke tegemise täpsed tingimused kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”;

20) paragrahvi 541 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Registripidajale käesolevas seadustikus sätestatud andmete esitamata jätmise tingimused juhul, kui andmed on registripidajale arvutivõrgu vahendusel usaldusväärselt kättesaadavad Eesti väärtpaberite registrist või muust depositooriumist, kehtestab valdkonna eest vastutav minister määrusega.”.

§ 28.  Seaduse jõustumine

  (1) Käesoleva seaduse § 27 jõustub 2017. aasta 1. oktoobril.

  (2) Käesoleva seaduse § 1 punkt 21 ja § 9 punkt 5 jõustuvad 2018. aasta 1. mail.

  (3) Käesoleva seaduse § 9 punktid 6–10 ja 13 ning § 24 punkt 2 jõustuvad 2018. aasta 1. septembril.

  (4) Käesoleva seaduse § 1 punkt 13 jõustub 2019. aasta 1. jaanuaril.

  (5) Käesoleva seaduse § 1 punkt 29 jõustub 2019. aasta 1. märtsil.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json