Teksti suurus:

Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.07.2017
Avaldamismärge:RT I, 26.06.2017, 69

Välja kuulutanud
Vabariigi President
22.06.2017 otsus nr 120

Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus

Vastu võetud 14.06.2017

§ 1.  Karistusseadustiku muutmine

Karistusseadustikus tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 81 lõike 7 punkti 3 täiendatakse enne lauseosa „seksuaalse enesemääramise vastase kuriteo korral” lauseosaga „tahtevastase abielu, naise suguelundite sandistava moonutamise, raseduse ebaseadusliku katkestamise ning”;

2) paragrahvi 86 lõige 11 tunnistatakse kehtetuks;

3) seadustiku 9. peatüki 2. jao 1. jaotist täiendatakse §-ga 1181 järgmises sõnastuses:

§ 1181. Naise suguelundite sandistav moonutamine

(1) Naise või alla kaheksateistaastase tütarlapse suguelundite sandistava moonutamise eest või tema sundimise või asetamise eest olukorda, kus ta kannataks sellise teo toimepanemise all, või alla kaheksateistaastase tütarlapse õhutamise eest, et ta kannataks sellise teo toimepanemise all, kui puudub käesoleva seadustiku §-s 118 sätestatud süüteokoosseis, –
karistatakse kuni viieaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui:
1) see on toime pandud korduvalt sama isiku suhtes;
2) see on toime pandud kahe või enama isiku suhtes;
3) see on toime pandud grupi poolt;
4) sellega on põhjustatud raske tervisekahjustus;
5) sellega on põhjustatud oht elule;
6) sellega on põhjustatud raske tagajärg, –
karistatakse nelja- kuni kaheteistaastase vangistusega.

(3) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahalise karistusega.”;

4) paragrahvi 133 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu „on sunnitud” sõnaga „abielluma,”;

5) paragrahvi 1331 lõiget 1 täiendatakse pärast lauseosa „varjamise või majutamise” lauseosaga „, temalt seksi ostmise”;

6) seadustikku täiendatakse §-ga 1531 järgmises sõnastuses:

§ 1531. Seksuaalne ahistamine

(1) Teise inimese tahte vastase ja tema inimväärikust alandava eesmärgi või tagajärjega tema suhtes toime pandud kehalise seksuaalse iseloomuga tahtliku tegevuse eest –
karistatakse rahatrahviga kuni 300 trahviühikut või arestiga.

(2) Sama teo eest, kui selle on toime pannud juriidiline isik, –
karistatakse rahatrahviga kuni 2000 eurot.”;

7) seadustiku 10. peatüki 2. jagu täiendatakse §-ga 1573 järgmises sõnastuses:

§ 1573. Ahistav jälitamine

Teise isikuga korduva või järjepideva kontakti otsimise, tema jälgimise või muul viisil teise isiku tahte vastaselt tema eraellu sekkumise eest, kui selle eesmärk või tagajärg on teise isiku hirmutamine, alandamine või muul viisil oluliselt häirimine, kui puudub käesoleva seadustiku §-s 137 sätestatud süüteokoosseis, –
karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.”;

8) paragrahvi 175 lõiget 1 täiendatakse pärast lauseosa „tavapäratutel tingimustel töötamist” lauseosaga „või abielluks tahte vastaselt”.

§ 2.  Kriminaalmenetluse seadustiku muutmine

Kriminaalmenetluse seadustiku paragrahvi 1262 lõiget 2 täiendatakse pärast tekstiosa „§ 151 lõigetes 2 ja 4,” tekstiosaga „§-s 1573,” ja pärast tekstiosa „§ 266 lõigetes 2 ja 4, §-des” tekstiosaga „274,”.

§ 3.  Välismaalaste seaduse muutmine

Välismaalaste seaduses tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 203 lõiget 1 täiendatakse punktiga 5 järgmises sõnastuses:

„5) ta on saanud tähtajalise elamisloa elama asumiseks abikaasa juurde ja abielu on lõppenud enne kolme aasta möödumist elamisloa saamisest arvates ning ta on kannatanu kriminaalmenetluses, mille esemeks on karistusseadustiku § 121 lõike 2 punktis 2 või §-s 141 sätestatud kuritegu.”;

2) paragrahvi 2102 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 sätestatud tingimusi ei kohaldata välismaalase suhtes, kellel on olnud Eesti tähtajaline elamisluba või elamisõigus, kuid kes on elamisloa või elamisõiguse kehtivusaja jooksul viidud mõnda teise riiki tahtevastase abielu eesmärgil ning kes on selle tagajärjel kaotanud Eesti elamisloa või elamisõiguse.”.

§ 4.  Väärteomenetluse seadustiku muutmine

Väärteomenetluse seadustiku § 52 lõikes 1 asendatakse sõnad „§ 152 lõikes 1, § 153 lõikes 1,” sõnadega „§ 152 lõigetes 1 ja 3, § 153 lõigetes 1 ja 3, §-s 1531,”.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json