Teksti suurus:

Autoveoseaduse muutmise seadus

Väljaandja:Riigikogu
Akti liik:seadus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:06.07.2018
Avaldamismärge:RT I, 26.06.2018, 5

Välja kuulutanud
Vabariigi President
19.06.2018 otsus nr 278

Autoveoseaduse muutmise seadus

Vastu võetud 13.06.2018

§ 1.  Autoveoseaduses (RT I, 11.01.2018, 1) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Tasulise sõitjateveo korraldamist reguleeritakse ühistranspordiseadusega. Tasulisele sõitjateveole kohaldatakse ka käesoleva seaduse 6. peatükis kahepoolset veoluba käsitlevaid sätteid, § 29 lõike 1 punkte 3 ja 6, § 30 lõiget 4, § 31 lõiget 3, §-e 36–38, 12. peatükis sätestatud riikliku järelevalve meetmeid seoses kahepoolse veoloa ning autojuhi ameti- ja täienduskoolitusega, §-e 55 ja 60, §-de 61 ja 62 sätteid seoses kahepoolse veoloaga, §-e 67–69 ja 73 ning § 74 lõikeid 2 ja 3.”;

2) paragrahvi 1 lõikes 5 asendatakse sõnad „riigikaitselise sundkoormise” sõnadega „riigikaitseliste sundkoormiste”;

3) paragrahvi 7 lõike 5 punkt 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„1) karistusseadustiku §-s 279, käesoleva seaduse § 66 lõikes 3 või raske ohtlikkuse tasemega rikkumisena lõikes 4, liiklusseaduse §-s 202, 208, 210, 2102, 2104, 2106, 213, 216, 2171, 225, 243, 2431, 244, 2612 või 2613 sätestatud väärteo eest või”;

4) paragrahvi 7 lõike 7 teist lauset täiendatakse pärast sõna „kindlaks” sõnadega „karistusregistri ja”;

5) paragrahvi 8 lõike 4 punktis 1 asendatakse tekstiosa „§ 243 lõikes 2” tekstiosaga „§ 2431 lõikes 1”;

6) paragrahvi 18 lõikes 3 asendatakse tekstiosa „(EÜ) nr 2121/984” tekstiosaga „(EÜ) nr 2121/98”;

7) paragrahvi 19 lõike 1 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) vedajale, tema veokorraldusjuhile või vedaja juures töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel veosevedu teostavale või teostanud autojuhile on rohkem kui ühe korra tasulisel või oma kulul korraldataval veoseveol määratud või mõistetud karistus või mõjutustrahv liiklusseaduse §-de 2616–2619 rikkumise eest.”;

8) paragrahvi 19 lõike 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) vedajale, tema veokorraldusjuhile või vedaja juures töölepingu või võlaõigusliku lepingu alusel veosevedu teostavale või teostanud autojuhile on rohkem kui ühe korra tasulisel või oma kulul korraldataval veoseveol määratud või mõistetud karistus või mõjutustrahv liiklusseaduse §-de 2616–2619 rikkumise eest.”;

9) paragrahvi 19 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 ja lõike 2 punktis 4 sätestatud mõjutustrahvi kohta e-toimiku süsteemi kantud andmetel on õiguslik tähendus.”;

10) seaduse normitehnilist märkust täiendatakse tekstiosaga järgmises sõnastuses:

„Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/68/EÜ ohtlike kaupade siseveo kohta (ELT L 260, 30.09.2008, lk 13–59), muudetud direktiividega 2010/61/EL (ELT L 233, 03.09.2010, lk 27–28), 2012/45/EL (ELT L 332, 04.12.2012, lk 18–19), 2014/103/EL (ELT L 335, 22.11.2014, lk 15–16), (EL) 2016/2309 (ELT L 345, 20.12.2016, lk 48–49) ja (EL) 2018/217 (ELT L 42, 15.02.2018, lk 52–53).”.

§ 2.  Käesoleva seaduse § 1 punktid 7–9 jõustuvad 2019. aasta 1. jaanuaril.

Eiki Nestor
Riigikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json