Teksti suurus:

Puudega isiku kaardile ja pensionitunnistusele kantavate andmete loetelu ning kaardi väljastamise kord

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.07.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.06.2019, 1

Puudega isiku kaardile ja pensionitunnistusele kantavate andmete loetelu ning kaardi väljastamise kord

Vastu võetud 18.06.2019 nr 43

Määrus kehtestatakse puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse § 25 lõike 2 ja riikliku pensionikindlustuse seaduse § 35 alusel.

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse puudega isiku kaardile ja pensionitunnistusele (edaspidi kaart) kantavate andmete loetelu ning kaardi väljastamise kord.

§ 2.  Kaardile kantavate andmete loetelu

  (1) Puudega isiku kaardi andmekoosseis on järgmine:
  1) isiku ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood või sünniaeg;
  3) puude raskusaste;
  4) märge isikul esineva keskmise, raske või sügava nägemis- või liikumispuude kohta;
  5) kaardi kehtivusaeg;
  6) kaardi väljaandja nimetus.

  (2) Pensionitunnistuse andmekoosseis on järgmine:
  1) isiku ees- ja perekonnanimi;
  2) isikukood või sünniaeg;
  3) andmed pensioni saamise kohta;
  4) kaardi kehtivusaeg;
  5) kaardi väljaandja nimetus.

  (3) Kaardi visuaalne ja reljeefne kujundus peab arvestama nägemispuudega inimese kasutusvajadust.

  (4) Sotsiaalkindlustusamet võib puudega isiku kaardi ja pensionitunnistuse anda välja ühtse kaardina.

  (5) Kaart kehtib koos isikut tõendava dokumendiga.

§ 3.  Kaardi väljastamise kord

  (1) Kaardi saamise soovi korral esitatakse taotlus Sotsiaalkindlustusametile.

  (2) Taotlus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid:
  1) selle isiku ees- ja perekonnanimi ning isikukood, kellele kaarti taotletakse;
  2) kaardi väljastamiseks taotleja elukoha aadress või soovitav kaardi väljastamise koht.

  (3) Taotlus vaadatakse läbi ja kaart väljastatakse mõistliku aja jooksul nõuetekohase taotluse esitamisest arvates.

  (4) Kaart väljastatakse kehtivusajaga, mis vastab puude raskusastme tuvastamise otsusele märgitud puude raskusastme kehtivusajale.

  (5) Pensionitunnistus väljastatakse tähtajatult, välja arvatud toitja kaotanud isikule väljastatav kaart, mille kehtivusaeg vastab määratud pensioni tähtajale.

§ 4.  Määruste kehtetuks tunnistamine

  Sotsiaalkaitseministri 11. novembri 2016. a määrus nr 61 „Puudega isiku kaardile kantavate andmete loetelu ja väljastamise kord” ja sotsiaalministri 31. detsembri 2001. a määrus nr 163 „Pensionitunnistuse andmete loetelu” tunnistatakse kehtetuks.

§ 5.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2019. a.

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json