Teksti suurus:

Tervise- ja tööministri 20. detsembri 2018. a määruse nr 72 „Kiirabi eest tasumise kord, kiirabibrigaadi pidajale makstava tasu arvutamise metoodika ja kiirabi hind ning meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest makstava tasu arvutamise metoodika ja selle teenuse hind” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2019
Avaldamismärge:RT I, 26.06.2019, 2

Tervise- ja tööministri 20. detsembri 2018. a määruse nr 72 „Kiirabi eest tasumise kord, kiirabibrigaadi pidajale makstava tasu arvutamise metoodika ja kiirabi hind ning meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest makstava tasu arvutamise metoodika ja selle teenuse hind” muutmine

Vastu võetud 18.06.2019 nr 44

Määrus kehtestatakse tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 19 lõike 2 ja meretöö seaduse § 32 lõike 8 alusel.

§ 1.  Tervise- ja tööministri 20. detsembri 2018. a määruse nr 72 „Kiirabi eest tasumise kord, kiirabibrigaadi pidajale makstava tasu arvutamise metoodika ja kiirabi hind ning meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest makstava tasu arvutamise metoodika ja selle teenuse hind” muutmine

Tervise- ja tööministri 20. detsembri 2018. a määruses nr 72 „Kiirabi eest tasumise kord, kiirabibrigaadi pidajale makstava tasu arvutamise metoodika ja kiirabi hind ning meditsiinilise kaugkonsultatsiooni teenuse eest makstava tasu arvutamise metoodika ja selle teenuse hind” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi § 16 lõikes 1 esitatud tabelit täiendatakse pärast rida nimetusega

Vähendatud koosseisuga õebrigaadi, mille varustuseks on muu sõiduk kui kiirabiauto, valve – 1 tund

11219

35,18

reaga järgmises sõnastuses:

Kiirabi välijuhi ööpäevaringne valve – 1 kuu

11246

7752,27

2) paragrahvi § 16 täiendatakse lõigetega 7 ja 8 järgmises sõnastuses:

„(7) Koodiga 11246 tähistatud teenust rakendatakse vastavalt tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 17 lõike 2 alusel kehtestatud määruse §-s 7 nimetatud Terviseameti peadirektori käskkirjale ning lepingus kokku lepitud tingimustel ja korras.

(8) Koodiga 11246 tähistatud teenus sisaldab kõiki teenuse osutamiseks vajalikke kulusid, sealhulgas välijuhi ööpäevaringse valmisolekuga (välijuhi kohustuste täitmine ja koduvalve) seotud kulusid ja õe tööjõukulu.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. juulil 2019. a.

Tanel Kiik
Sotsiaalminister

Marika Priske
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json