Teksti suurus:

Haridus- ja teadusministri määruste muutmine seoses kõrgharidusseaduse jõustumisega

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2019
Avaldamismärge:RT I, 26.06.2019, 4

Haridus- ja teadusministri määruste muutmine seoses kõrgharidusseaduse jõustumisega

Vastu võetud 19.06.2019 nr 17

Määrus kehtestatakse teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 13 lõike 1 punkti 3, § 14 lõike 4 punktide 1 ja 3, § 201 lõike 2 ja Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 alusel.

§ 1.  Haridus- ja teadusministri 1. aprilli 2011. a määruse nr 11 „Teaduskollektsioonidele esitatavad nõuded ning teaduskollektsioonide finantseerimise taotlemise, taotluste läbivaatamise ja finantseerimise otsustamise tingimused ja kord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 1. aprilli 2011. a määruse nr 11 „Teaduskollektsioonidele esitatavad nõuded ning teaduskollektsioonide finantseerimise taotlemise, taotluste läbivaatamise ja finantseerimise otsustamise tingimused ja kord” § 4 lõikes 2 asendatakse sõna „teadustöötajad” sõnadega „akadeemilised töötajad”.

§ 2.  Haridus- ja teadusministri 17. jaanuari 2012. a määruse nr 2 „Teadusraamatukogude ühtse komplekteerimiskava koostamise põhimõtted ja teadusraamatukogude teadusinformatsiooni finantseerimise taotlemise, taotluste läbivaatamise ning finantseerimise otsustamise kord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 17. jaanuari 2012. a määruses nr 2 „Teadusraamatukogude ühtse komplekteerimiskava koostamise põhimõtted ja teadusraamatukogude teadusinformatsiooni finantseerimise taotlemise, taotluste läbivaatamise ning finantseerimise otsustamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Käesolevas määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
1) teadusraamatukogu – avalik-õigusliku ülikooli avalikku teenust osutav raamatukogu, mille ülesanne on teadusinformatsiooni kogumine, säilitamine, töötlemine ja kättesaadavaks tegemine, sealhulgas saab igal ülikoolil olla üks teadusraamatukogu;
2) teavik – mis tahes andmekandja, millele on talletatud informatsioon;
3) rahvusteavik – eestikeelne, Eestis ilmunud muukeelne, välismaal ilmunud Eestit käsitlev ja/või eesti autoritega seotud teavik mis tahes andmekandjal;
4) teadusinformatsioon – teadusliku sisuga informatsioon mis tahes andmekandjal;
5) teadusraamatukogu pidaja – avalik-õiguslik ülikool.”;

2) paragrahvi 4 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Teadusinformatsiooni hankimise finantseerimist taotletakse:
1) teavikute jooksvaks ja järelkomplekteerimiseks teadusraamatukogu sihtgrupi teadus- ja arendustegevuse vajadustele vastavate kogude kujundamiseks;
2) elektroonilise teadusinformatsiooni hankimiseks, sealhulgas andmebaaside kasutuslitsentside ostmiseks;
3) teaduslikul otstarbel rahvusteavikute komplekteerimiseks.”;

3) paragrahvi 5 lõike 2 punktis 1 asendatakse tekstiosa „„Sundeksemplari seaduse”” tekstiosaga „säilituseksemplari seaduse”.

§ 3.  Haridus- ja teadusninistri 1. novembri 2016. a määruse nr 60 „Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise taotlemise, läbiviimise ja tulemuse kinnitamise täpsemad tingimused ja kord” muutmine

Haridus- ja teadusministri 1. novembri 2016. a määruse nr 60 „Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise taotlemise, läbiviimise ja tulemuse kinnitamise täpsemad tingimused ja kord” § 4 lõike 3 esimeses lauses asendatakse sõna „teadustöötajate” sõnadega „akadeemiliste töötajate”.

§ 4.  Haridus- ja teadusministri 28. veebruari 2017. a määruse nr 6 „Eesti Kirjandusmuuseumi põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 28. veebruari 2017. a määruse nr 6 „Eesti Kirjandusmuuseumi põhimäärus” § 8 punktis 5 asendatakse sõna „teadustöötajad” sõnadega „akadeemilised töötajad”.

§ 5.  Haridus- ja teadusministri 13. oktoobri 2017. a määruse nr 29 „Eesti keele Instituudi põhimäärus” muutmine

Haridus- ja teadusministri 13. oktoobri 2017. a määruses nr 29 „Eesti Keele Instituudi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 lõike 1 punktis 4 asendatakse sõna „teadustöötajate” sõnadega „akadeemiliste töötajate”;

2) paragrahvi 10 punktis 5 asendatakse sõna „teadustöötajad” sõnadega „akadeemilised töötajad”.

§ 6.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. septembril 2019. a.

Mailis Reps
Minister

Mart Laidmets
Kantsler

/otsingu_soovitused.json