Teksti suurus:

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise taotlemise, läbiviimise ja tulemuse kinnitamise täpsemad tingimused ja kord

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:26.11.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 23.11.2023, 2

Teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise taotlemise, läbiviimise ja tulemuse kinnitamise täpsemad tingimused ja kord

Vastu võetud 01.11.2016 nr 60
RT I, 04.11.2016, 3
jõustumine 07.11.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.06.2019RT I, 26.06.2019, 401.09.2019
17.11.2023RT I, 23.11.2023, 126.11.2023

Määrus kehtestatakse teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 201 lõike 2 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse teadus- ja arendustegevuse korralise evalveerimise taotlemise, läbiviimise ja tulemuse kinnitamise täpsemad tingimused ja kord.

§ 2.   Korralise evalveerimise eesmärk

  Korralise evalveerimise eesmärk on hinnata teadus- ja arendusasutuse vastava teadus- ja arendustegevuse valdkonna (edaspidi valdkond) teadus- ja arendustegevuse taset, võrreldes seda rahvusvaheliselt tunnustatud kriteeriumidega.

§ 3.   Korralise evalveerimise korraldamine

  (1) Korraline evalveerimine viiakse läbi lähtuvalt OECD Frascati Manual teadusvaldkondade klassifikaatorist.

  (2) Korralist evalveerimist korraldab Haridus- ja Teadusministeerium või Haridus- ja Teadusministeeriumi volitatud isik (edaspidi evalveerimise korraldaja).

  (3) Korralise evalveerimisega seotud kulud kaetakse riigieelarvest Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve kaudu, välja arvatud juhtudel, kui:
  1) evalveeritakse eraõigusliku juriidilise isiku või tema asutusena tegutseva teadus- ja arendusasutuse teadus- ja arendustegevust;
  2) taotleja vastava valdkonna teadus- ja arendustegevus on viimasel korralisel evalveerimisel evalveeritud negatiivselt.

  (4) Korralise evalveerimise läbiviimiseks moodustab valdkonna eest vastutav minister erinevate valdkondade välisekspertidest koosneva hindamiskomisjoni ning kinnitab selle töökorra. Hindamiskomisjon võib otsuste tegemiseks vajaliku ekspertiisi jaoks moodustada ekspertkomisjone.
[RT I, 23.11.2023, 1 - jõust. 26.11.2023]

  (5) Hindamiskomisjoni liikmeks saab nimetada evalveeritava valdkonna tunnustatud teadlase, kes vastab järgmistele tingimustele:
  1) tal on teadus- ja arendustegevuse hindamise kogemus,
  2) ta on oma töös sõltumatu ega esinda organisatsiooni huve, mille liikmeskonda ta kuulub ja
  3) ta on oma hinnangutes eelarvamuste vaba ning tal puudub huvide konflikt hinnatava teadus- ja arendusasutusega.

  (6) Teabe hindamiskomisjoni kavandatava koosseisu kohta saadab evalveerimise korraldaja teadus- ja arendusasutusele, kellel on õigus kümne tööpäeva jooksul põhjendatud vajadusel taotleda evalveerimise korraldajalt täiendavate liikmete lisamist või mõne hindamiskomisjoni liikme taandamist.

§ 4.   Korralise evalveerimise taotlemine ja sellega seotud andmete esitamine

  (1) Korralist evalveerimist taotleb teadus- ja arendusasutus või juhul, kui taotletakse juriidilise isiku struktuuri kuuluva teadus- ja arendusasutuse teadus- ja arendustegevuse evalveerimist, avalik- õiguslik või eraõiguslik juriidiline isik (edaspidi taotleja).

  (2) Korralise evalveerimise taotluse esitab taotleja Haridus- ja Teadusministeeriumile ning koopiana evalveerimise korraldajale Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt määratud tähtajaks, mis ei või olla hilisem kui evalveerimisele eelneva kalendriaasta 31. detsember.
[RT I, 23.11.2023, 1 - jõust. 26.11.2023]

  (3) Teadus- ja arendusasutuse eneseanalüüsi, sealhulgas andmed teadus- ja arendusasutuse vastava valdkonna akadeemiliste töötajate, teadus- ja arendustegevuse tulemuste, sihtfinantseeringute ja uurimistoetuste, uurimiskeskkonna ja olemasolu korral doktoriõppe kohta (edaspidi eneseanalüüs) esitab taotleja Eesti Teadusinfosüsteemi (edaspidi teadusinfosüsteem) kaudu evalveerimise korraldaja määratud tähtajaks. Positiivselt evalveeritud teadus- ja arendusasutus esitab eneseanalüüsis andmed viimase korralise evalveerimise otsusele järgnenud kalendriaasta ning evalveerimisele eelneva kalendriaasta vahelise perioodi kohta. Teadus- ja arendusasutus, mis ei ole positiivselt evalveeritud, esitab eneseanalüüsis andmed viimase viie aasta kohta evalveerimisele eelneva kalendriaasta 31. detsembri seisuga.
[RT I, 23.11.2023, 1 - jõust. 26.11.2023]

  (4) Evalveerimise korraldaja kontrollib eneseanalüüsi vastavust nõuetele ning vajadusel saadab eneseanalüüsi taotlejale tagasi täiendamiseks.
[RT I, 23.11.2023, 1 - jõust. 26.11.2023]

§ 5.   Korralise evalveerimise läbiviimine

  (1) Hindamiskomisjon lähtub korralisel evalveerimisel taotleja esitatud taotlusest, eneseanalüüsist ning teadus- ja arendusasutuse külastamise tulemustest. Hindamiskomisjoni töökorralduse aluseks on valdkonna eest vastutava ministri kinnitatud hindamiskomisjoni töökord ja evalveerimise korraldaja kinnitatud ning Haridus- ja Teadusministeeriumiga kooskõlastatud hindamisjuhend.

  (2) Hindamiskomisjon esitab evalveerimisraporti evalveerimise korraldajale evalveerimise korraldaja määratud tähtajaks.
[RT I, 23.11.2023, 1 - jõust. 26.11.2023]

  (3) Kui evalveerimise korraldaja leiab, et hindamiskomisjoni evalveerimisraport ei ole piisavalt põhjendatud või ei vasta käesolevas määruses või teistes õigusaktides sätestatud nõuetele, edastab evalveerimise korraldaja hindamiskomisjonile evalveerimisraporti ülevaatamiseks.
[RT I, 23.11.2023, 1 - jõust. 26.11.2023]

  (4) Evalveerimise korraldaja esitab evalveerimisraporti teadus- ja arendusasutusele arvamuse avaldamiseks.
[RT I, 23.11.2023, 1 - jõust. 26.11.2023]

  (5) Teadus- ja arendusasutusel on võimalik esitada oma arvamus evalveerimisraporti kohta evalveerimise korraldajale 10 tööpäeva jooksul pärast evalveerimisraporti saamist. Kui teadus- ja arendusasutust evalveeritakse kahes või enamas teadus- ja arendustegevuse valdkonnas, on teadus- ja arendusasutusel võimalik oma arvamus evalveerimisraporti kohta esitada evalveerimise korraldajale 20 tööpäeva jooksul pärast evalveerimisraporti saamist.
[RT I, 23.11.2023, 1 - jõust. 26.11.2023]

  (6) Lõpliku evalveerimisraporti kinnitab hindamiskomisjoni esimees teadusinfosüsteemis hiljemalt 12 kuu lõpuks pärast eneseanalüüsi esitamise tähtaega. Lõplik evalveerimisraport sisaldab muu hulgas hindamiskomisjoni põhjendatud ettepanekut:
  1) evalveerida teadus- ja arendusasutuse teadus- ja arendustegevus vastavas valdkonnas positiivselt või
  2) evalveerida teadus- ja arendusasutuse teadus- ja arendustegevus vastavas valdkonnas negatiivselt.
[RT I, 23.11.2023, 1 - jõust. 26.11.2023]

  (7) Evalveerimise korraldaja edastab viivitamatult evalveerimisraporti ning teadus- ja arendusasutuse seisukoha Haridus- ja Teadusministeeriumile ning teeb lõpliku evalveerimisraporti hinnatavale teadus- ja arendusasutusele kättesaadavaks.

§ 6.   Korralise evalveerimise otsuse kinnitamine

  (1) Valdkonna eest vastutav minister kinnitab hindamiskomisjoni evalveerimisraportis toodud põhjendatud ettepaneku alusel käskkirjaga korralise evalveerimise otsuse evalveerida teadus- ja arendusasutuse teadus- ja arendustegevus vastavas valdkonnas positiivselt või negatiivselt.

  (2) Valdkonna eest vastutaval ministril on õigus saata hindamiskomisjoni ettepanek hindamiskomisjonile teist korda läbivaatamiseks, kui:
  1) ettepanek ei ole piisavalt põhjendatud;
  2) evalveerimise läbiviimisel on rikutud käesolevas määruses või teistes õigusaktides sätestatud nõudeid.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud käskkiri ning selle aluseks olnud hindamiskomisjoni ettepanek tehakse taotlejale teatavaks.

§ 7.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json