Teksti suurus:

Eesti Keele Instituudi põhimäärus

Väljaandja:Haridus- ja teadusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.06.2019, 9

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Eesti Keele Instituudi põhimäärus

Vastu võetud 13.10.2017 nr 29
RT I, 20.10.2017, 2
jõustumine 23.10.2017

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
19.06.2019RT I, 26.06.2019, 401.09.2019

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 43 lõike 5 ning teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse § 13 lõike 1 punkti 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.   Eesti Keele Instituut

  (1) Eesti Keele Instituut (edaspidi EKI) on Haridus- ja Teadusministeeriumi hallatav riigi teadus- ja arendusasutus, mille ülesandeks on eesti keele hoidmine ja arendamine eesmärgiga tagada Eesti rahvuse ja kultuuri säilimine läbi aegade. EKI täidab riigi keskse keeleasutuse ülesandeid ja vastutab Eesti riigikeele kestlikkuse kindlustamise ja eestikeelse terminoloogia arendamiseks vajalike tegevuste eest.

  (2) EKI tegutseb Eesti Vabariigi seaduste, teiste õigusaktide, rahvusvaheliste lepingute ning käesoleva põhimääruse alusel.

  (3) EKI-l on väikese riigivapi kujutise ning oma nimega pitsat, iseseisev eelarve ning sümboolika.

§ 2.   EKI asukoht ja postiaadress

  EKI asub Tallinnas. EKI postiaadress on Roosikrantsi 6, 10119 Tallinn.

2. peatükk Eesmärk ja tegevusvaldkonnad 

§ 3.   EKI eesmärgid

  EKI tegevuse eesmärgid on:
  1) kindlustada eesti keele kestlikkus eesti kirjakeele hoolde, korraldamise ja arendamise, riigile ja rahvuskultuurile oluliste sõnaraamatute ja andmekogude koostamise ja ajakohastamisega;
  2) edendada eesti keele digitaalset kestlikkust kõnetehnoloogiliste ja keeletehnoloogiliste rakenduste, terminibaaside ja sõnastikukeskkondade loomise ja arendamisega;
  3) aidata kaasa riigikeele õpetamisele ning keeleoskuse mõõtmise ja hindamise kvaliteedi tagamisele;
  4) aidata kaasa Eesti nähtavuse tõstmisele üleilmsel teadusmaastikul ning teadus- ja arendustegevuse rahvusvahelisele lõimimisele.

§ 4.   EKI tegevusvaldkonnad

  (1) EKI püsirahastamisel põhinev tegevus on:
  1) kirjakeele normi (standardi) tagamine;
  2) avalik tasuta keelenõuanne, keelehoole (sh oskus- ja eurokeelehoole) ja keelekorraldus, selge keele edendamine;
  3) toimimine nimeteadusliku usaldusasutusena;
  4) riigile ja rahvuskultuurile oluliste sõnaraamatute koostamine, ajakohastamine ja tasuta elektrooniliselt kättesaadavaks tegemine;
  5) elektroonilise sõnastikusüsteemi haldamine ja arendamine;
  6) mitmekeelsete terminibaaside koostamine ja arendamine ning üleriigilise terminoloogiatöö koordineerimine;
  7) eesti keele korpuspõhine seire ja analüüs;
  8) keelearhiivide hoidmine, arendamine ja nende avaliku kasutuse võimaldamine;
  9) kõnetehnoloogiliste süsteemide haldamine ja arendamine;
  10) eesti keele ja eestikeelse õppe toetamine kõikidel haridusastmetel ja -tasemetel;
  11) keeleteenuste arendamine erivajadustega inimestele, sh kõnetehnoloogilised rakendused, viipekeele sõnaraamatud;
  12) uute avalike keeleteenuste arendamine ja ülalpidamine;
  13) käesoleva lõike punktides 1–12 loetletud tegevusteks vajalikud rakendusuuringud;
  14) Eesti ja Euroopa Liidu keelepoliitika kujundamises osalemine.

  (2) EKI toetuspõhine tegevus on:
  1) eesti keele ning selle arengutendentside seire ja uurimine;
  2) keelekorralduse kujundamiseks vajalikud alusuuringud;
  3) keeleteooria ja üldkeeleteaduse alane uurimistöö;
  4) eesti keele päritolu ja ajaloo uurimine;
  5) eesti keele murrete ja soome-ugri sugulaskeelte uurimine;
  6) keele- ja kõnetehnoloogia alane uurimistöö;
  7) keeleekspertiis;
  8) täiskasvanute täiendusõpe EKI põhitegevuse valdkondades;
  9) e- ja trükiväljaannete (välja arvatud püsirahastatavad akadeemilised allika- ja aluspublikatsioonid) koostamine ja kirjastamine.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud keeletegevuste tagamisel on teadus- ja arendustegevus lahutamatult seotud.

3. peatükk EKI juhtimine 

§ 5.   Direktor

  (1) EKI direktor kannab vastutust asutuse üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest ning juhib asutust.

  (2) Direktor valitakse valdkonna eest vastutava ministri kehtestatud tingimustel ja avaliku konkursi korras. Valdkonna eest vastutav minister või tema volitatud isik sõlmib direktoriks valitud isikuga töölepingu kuni viieks aastaks.

§ 6.   Direktori ülesanded

  (1) Direktor:
  1) juhib EKI tegevust ning vastutab selle otstarbeka korralduse eest;
  2) esindab EKIt õigusaktides ettenähtud korras;
  3) kinnitab EKI töökorralduslikud dokumendid;
  4) kuulutab välja konkursi akadeemiliste töötajate ametikohtade täitmiseks;
[RT I, 26.06.2019, 4 - jõust. 01.09.2019]
  5) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid EKI töötajatega õigusaktides ettenähtud korras ning kinnitab töötajate ametijuhendid;
  6) annab aru EKI teadus- ja haldusnõukogule ning valdkonna eest vastutavale ministrile ning tagab EKI muu ettenähtud aruandluse esitamise;
  7) kinnitab EKI struktuuri, olles ära kuulanud teadus- ja haldusnõukogu arvamuse;
  8) korraldab teadus- ja haldusnõukogu otsuste täitmist;
  9) moodustab EKI väljaannete kolleegiumi;
  10) lahendab teisi talle pandud ülesandeid.

  (2) Direktor annab oma pädevuse piires välja käskkirju.

§ 7.   Teadussekretär

  (1) EKI teadussekretäri ülesanded määrab direktor.

  (2) Direktor sõlmib teadussekretäriga töölepingu.

§ 8.   Teadus- ja haldusnõukogu

  (1) EKI tegevusega seotud küsimuste lahendamiseks põhimääruses määratud ulatuses moodustatakse vähemalt 11-liikmeline teadus- ja haldusnõukogu, mille koosseisu kinnitab direktori ettepanekul valdkonna eest vastutav minister.

  (2) Teadus- ja haldusnõukogu esimees on EKI direktor. Teadus- ja haldusnõukogu sekretär on EKI teadussekretär. Teadus- ja haldusnõukogu valib endale aseesimehe viieks aastaks.

§ 9.   Teadus- ja haldusnõukogu koosseis

  (1) Teadus- ja haldusnõukogusse kuuluvad:
  1) direktor;
  2) teadussekretär;
  3) EKI struktuuriüksuste juhid;
  4) EKI töötajate esindajad;
  5) valdkonnaga seotud avaliku ja erasektori asutuste esindajad;
  6) Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja(d).

  (2) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 4 nimetatud teadus- ja haldusnõukogu liikmed valib EKI töötajate üldkoosolek viieks aastaks.

§ 10.   Teadus- ja haldusnõukogu ülesanded

  Teadus- ja haldusnõukogu:
  1) kinnitab EKI üldise töökorralduse ja EKI tegevuse põhisuunad ning valvab nende täitmise järele;
  2) kinnitab vajaduse korral EKI finantseerimistaotlused ja jätkutaotlused ning nende täitmise aruanded;
  3) vaatab vajaduse korral läbi tegevuse ja muud aruanded, hindab ja kinnitab need;
  4) teeb valdkonna eest vastutavale ministrile ettepanekuid EKI põhimääruse muutmiseks;
  5) valib õigusaktides sätestatud korras EKI akadeemilised töötajad;
[RT I, 26.06.2019, 4 - jõust. 01.09.2019]
  6) korraldab EKI direktori valimise konkursi;
  7) teeb ettepanekuid direktorile EKI struktuuri muutmiseks;
  8) korraldab teadustööde konkursse ja määrab auhindu nende tööde eest;
  9) esitab kandidaate autasustamisteks ja Eesti Teaduste Akadeemiasse või auametisse valimiseks ning annab vastavaid soovitusi;
  10) esitab silmapaistvamad uurimused auhindade ja preemiate taotlemiseks;
  11) teeb ettepaneku EKI väljaannete kolleegiumi moodustamiseks;
  12) kutsub kokku EKI rahvusvahelise nõukogu;
  13) täidab muid talle pandud ülesandeid.

§ 11.   Teadus- ja haldusnõukogu töökord

  (1) Teadus- ja haldusnõukogu tuleb kokku vähemalt kaks korda aastas nõukogu esimehe, tema äraolekul aseesimehe kutsel või vähemalt ühe kolmandiku liikmete kirjalikul nõudmisel. Koosoleku võib läbi viia ka side- või infotehnoloogiavahendeid kasutades, välja arvatud salajase hääletamise korral.

  (2) Teadus- ja haldusnõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb vähemalt pool selle liikmetest.

  (3) Teadus- ja haldusnõukogu võtab otsuseid vastu koosolekul osalevate liikmete lihthäälteenamusega, arvestades ka side- ja infotehnoloogiavahendite kaudu osalevate liikmete hääli. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav esimehe hääl või tema äraolekul aseesimehe hääl.

  (4) Teadus- ja haldusnõukogu otsused protokollitakse. Protokollile kirjutavad alla esimees või tema äraolekul aseesimees ning teadus- ja haldusnõukogu sekretär.

  (5) Teadus- ja haldusnõukogu võib kutsuda koosolekule eksperte vastavalt päevakorrale.

  (6) Teadus- ja haldusnõukogu koosolekul võivad osaleda kõik EKI töötajad, kui ei ole otsustatud teisiti.

  (7) Teadus- ja haldusnõukogu otsused tehakse EKI töötajatele teatavaks.

§ 12.   EKI rahvusvaheline nõukogu

  (1) Rahvusvaheline nõukogu on vähemalt kolmeliikmeline. Nõukogusse kuuluvad väljapaistvad teadlased ja praktikud, kes on seotud eesti keele ja sugulaskeelte uurimise ja arendamisega.

  (2) Rahvusvaheline nõukogu vaatab läbi EKI aastaaruanded ja suuremad projektid ning annab neile hinnangu, samuti teeb ettepanekuid EKI töö korraldamiseks ja rahvusvaheliste sidemete arendamiseks.

4. peatükk Vara ja rahastamine 

§ 13.   Vara

  (1) EKI-l on oma ülesannete täitmiseks vara, mille moodustavad talle riigivara valitseja poolt sihtotstarbelisse kasutusse antud maa, hooned ja rajatised, seadmed, inventar ja muud materiaalsed väärtused.

  (2) EKI kasutab ja käsutab vara õigusaktidega sätestatud korras.

  (3) EKI andmebaasides ja arhiivides säilitatavad andmed ja materjalid on eesti rahvusliku teadus- ja kultuuripärandi osa.

§ 14.   Rahastamine

  EKI tegevust rahastatakse riigieelarvest, kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvetest, sihtannetustest, EKI tegevusvaldkondadega seotud majandustegevusest laekuvast tulust ja muudest allikatest.

5. peatükk Aruandlus ja järelevalve 

§ 15.   Aruandlus ja järelevalve

  (1) EKI peab finants- ja statistilist arvestust õigusaktides kehtestatud korras.

  (2) EKI-le riigieelarvest eraldatud vahendite sihtotstarbelist kasutamist ning EKI tegevuse vastavust põhimäärusest tulenevatele eesmärkidele kontrollitakse õigusaktidega sätestatud korras.

6. peatükk Tegevuse ümberkorraldamine või lõpetamine 

§ 16.   Tegevuse ümberkorraldamine või lõpetamine

  EKI tegevuse korraldab ümber või lõpetab Vabariigi Valitsus valdkonna eest vastutava ministri ettepanekul, kuulanud ära Eesti keelenõukogu ning Teadus- ja Arendusnõukogu arvamuse.

7. peatükk Rakendussäte 

§ 17.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json