Teksti suurus:

Eesti Panga presidendi 29. mai 2014. a määruse nr 7 „Krediidiasutuse bilansi täiendava aruandluse kehtestamine” muutmine

Väljaandja:Eesti Panga President
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.06.2019
Avaldamismärge:RT I, 26.06.2019, 10

Eesti Panga presidendi 29. mai 2014. a määruse nr 7 „Krediidiasutuse bilansi täiendava aruandluse kehtestamine” muutmine

Vastu võetud 19.06.2019 nr 5

Määrus kehtestatakse Eesti Panga seaduse § 2 lõike 2 punkti 7 ning krediidiasutuste seaduse § 91 lõigete 1 ja 3 alusel.

§ 1.   Eesti Panga presidendi 29. mai 2014. aasta määruses nr 7 „Krediidiasutuse bilansi täiendava aruandluse kehtestamine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõige 2 muudetakse ja see sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Määruse § 3 lõike 1 punktides 1–4 ning lõike 2 punktides 1, 2, 4, 5 ja 7 nimetatud aruanded esitatakse seitsmendaks pangapäevaks pärast aruandeperioodi lõppu; lõike 2 punktides 6 ja 8 nimetatud aruanded esitatakse kümnendaks pangapäevaks pärast aruandeperioodi lõppu; lõike 1 punktis 5 nimetatud aruanne esitatakse kahekümnendaks pangapäevaks pärast aruandeperioodi lõppu ning lõike 2 punktis 3 nimetatud aruanne esitatakse ühe kuu jooksul pärast aruandeperioodi lõppu.”;

2) paragrahvi 12 täiendatakse lõigetega 12–14 järgmises sõnastuses:

„(12) Pandikiri on pandikirjaseaduse § 2 lõikes 1 nimetatud võlakiri.

(13) Hüpoteekpandikiri on pandikiri, mille esmastagatiseks võivad olla üksnes emitendi nõuded, mis tulenevad lepinguriigi territooriumil asuvale elamukinnisvarale seatud hüpoteegi tagatisel füüsilisele isikule antud krediidist, kui need vastavad pandikirjaseaduse §-des 25–27 toodud nõuetele.

(14) Segatud tagatisvaraga pandikiri on pandikiri, mille tagatisvaras võib lisaks elamukinnisvarale seatud hüpoteegile kasutada ka teisi pandikirjaseaduse § 30 lõikes 1 nimetatud esmastagatisi.”;

3) määruse lisa 8 „Väärtpaberikohustuste käivete aruanne”, lisa 9 „Väärtpaberikohustuste jääkide aruanne” ja lisa 12 „Laekumiste ja väljamaksete aruanne” muudetakse ja kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.   Määruse jõustumine ja kohaldamine

  (1) Määruse § 1 punktid 2 ja 3 jõustuvad 1. detsembril 2019.

  (2) Määruse § 1 punkte 2 ja 3 kohaldatakse aruannete koostamise ja esitamise suhtes alates 31. detsembril 2019 lõppevast aruandeperioodist.

Madis Müller
president

Lisa 1 Väärtpaberikohustuste käivete aruanne

Lisa 2 Väärtpaberikohustuste jääkide aruanne

Lisa 3 Laekumiste ja väljamaksete aruanne

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json