Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 21. märtsi 2014. a määruse nr 44 „Riigi rahavoo juhtimise ja stabiliseerimisreservi haldamise põhimõtted” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.06.2020
Avaldamismärge:RT I, 26.06.2020, 1

Vabariigi Valitsuse 21. märtsi 2014. a määruse nr 44 „Riigi rahavoo juhtimise ja stabiliseerimisreservi haldamise põhimõtted” muutmine

Vastu võetud 18.06.2020 nr 49

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 66 lõike 5, § 70 lõike 5 ja § 72 lõike 4 alusel.

Vabariigi Valitsuse 21. märtsi 2014. a määruses nr 44 „Riigi rahavoo juhtimise ja stabiliseerimisreservi haldamise põhimõtted” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 8 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Lõikes 2 nimetatud põhimõtte rakendamisel käsitatakse finantsvarana likviidsusreservi ja riigi antud laene isikutele, kelle raha Rahandusministeerium ei hoia riigieelarve seaduse § 67 lõike 1 alusel, ning finantskohustustena võlaportfelli.”;

2) paragrahvi 14 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Likviidsusreservi ja riigi antud laenude intressiriski mõõdetakse keskmise modifitseeritud kestusega. Võlaportfelli intressiriski mõõdetakse keskmise intresside fikseerimise perioodiga.”;

3) paragrahvi 14 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Võlaportfelli intressiriski juhtimisel lähtutakse järgmistest põhimõtetest:
1) võlaportfelli osa puhul, mis on võrdne § 17 lõike 6 punktis 1 sätestatud likviidsusreservi piirmääraga, on suurim lubatud keskmine intresside fikseerimise periood 0,5 aastat;
2) võlaportfelli osa puhul, mis ületab punktis 1 nimetatud osa, on madalaim lubatud keskmine intresside fikseerimise periood kolm aastat ning suurima lubatud keskmise intresside fikseerimise perioodi kehtestab rahandusminister käskkirjaga.”;

4) paragrahvi 16 lõike 1 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) Eesti Panka ja Euroopa Keskpanka.”;

5) paragrahvi 17 lõikes 5 asendatakse tekstiosa „riiklikele agentuuridele ning” tekstiosaga „riiklikele agentuuridele, Eesti Pangale, Euroopa Keskpangale ega”;

6) paragrahvi 17 lõike 6 punktis 1 asendatakse arv „250” arvuga „600”;

7) paragrahvi 17 lõike 6 punktis 2 asendatakse arv „100” arvuga „200”.

Jüri Ratas
Peaminister

Martin Helme
Rahandusminister

Taimar Peterkop
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json