Teksti suurus:

Jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetus

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:16.10.2022
Avaldamismärge:RT I, 26.06.2020, 4

Jahiulukite käitlemiskoha investeeringutoetus

Vastu võetud 03.03.2020 nr 13
RT I, 06.03.2020, 4
jõustumine 09.03.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.06.2020RT I, 26.06.2020, 229.06.2020

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

1. peatükk Üldsäte 

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse „Eesti maaelu arengukava 2014–2020” (edaspidi arengukava) meetme 4 „Investeeringud materiaalsesse varasse” tegevuse liigi „Investeeringud põllumajandustoodete töötlemiseks ja turustamiseks” raames antava jahiulukite (edaspidi uluk) käitlemiskoha investeeringutoetuse (edaspidi toetus) andmise ja kasutamise tingimused ning kord.

2. peatükk Toetuse saamiseks esitatavad nõuded ning toetuse määr ja suurus 

§ 2.   Toetuse taotleja

  Toetust võib taotleda eraõiguslik juriidiline isik, kes on toiduseaduse alusel esitanud majandustegevusteate kütitud uluki esmatootmiseks või kütitud uluki rümba ja rümba raietükkide väikeses koguses käitlemiseks (edaspidi taotleja).

§ 3.   Nõuded taotlejale

  (1) Taotleja peab vastama vähemalt ühele järgmistest tingimustest:
  1) ta omab jahipiirkonna kasutusõiguse luba;
  2) ta on jahipiirkonna kasutusõiguse luba omava eraõigusliku juriidilise isiku liige või osanik;
  3) tema kõik liikmed või kõik osanikud on ka jahipiirkonna kasutusõiguse luba omava eraõigusliku juriidilise isiku liikmed või osanikud.

  (2) Taotleja vastab järgmistele nõuetele:
  1) taotlejal ei ole riikliku maksu võlga või riikliku maksu võla tasumine on ajatatud ning maksuvõla tasumise ajatamise korral on maksuvõlg, mille tasumise tähtaeg on möödunud, tasutud ettenähtud summas;
  2) taotleja kohta ei ole karistusregistrisse kantud kehtivaid karistusandmeid loomatauditõrje seaduse §-s 589, jahiseaduse §-s 62, loomakaitseseaduse §-s 662 või 666, jäätmeseaduse §-s 120, 1201, 125, 126 või 1266, toiduseaduse §-s 531, 532, 533, 535 või 536 ega karistusseadustiku §-s 209, 210, 211, 212, 213, 264, 279, 296, 298, 2981, 364, 365 või 372 sätestatud süüteo toimepanemise eest;
  3) taotleja ei ole saanud ega taotle samal ajal sama kulu kohta toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi;
  4) taotleja suhtes ei ole algatatud likvideerimismenetlust ega nimetatud pankrotiseaduse kohaselt ajutist pankrotihaldurit või välja kuulutatud pankrotti;
  5) taotleja on varem riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest saadud ja tagasimaksmisele kuulunud summa tagasi maksnud või toetuse tagasimaksmise ajatamise korral tagasimaksed tasunud ettenähtud summas.

§ 4.   Toetatavad tegevused

  (1) Toetust võib taotleda põllumajandusministri 25. juuni 2014. a määruse nr 63 „Nende käitlemisvaldkondade ja toidugruppide täpsustatud loetelu, mille puhul peab käitleja esitama majandustegevusteate või mille puhul peab käitlejal olema tegevusluba” lisas 1 nimetatud kütitud uluki rümba ja rümba raietükkide väikeses koguses käitlemise valdkonnas ning kütitud ulukite esmatootmise käitlemisvaldkonnas järgmiste tegevuste elluviimiseks:
  1) kütitud uluki esmatootmiseks või kütitud uluki rümba ja rümba raietükkide väikeses koguses käitlemiseks vajaliku seadme ostmine;
  2) kütitud uluki esmatootmiseks või kütitud uluki rümba ja rümba raietükkide väikeses koguses käitlemiseks vajaliku ehitise ehitamine ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras.

  (2) Lõikes 1 nimetatud tegevuse elluviimiseks võib investeeringu teha kütitud uluki esmatootmise või kütitud uluki rümba ja rümba raietükkide väikeses koguses käitlemise ettevõttesse, mille kohta on andmed kantud hiljemalt taotluse esitamise tähtaja esimeseks päevaks riigi toidu ja sööda käitlejate registrisse (edaspidi käitlemisettevõte).
[RT I, 26.06.2020, 2 - jõust. 29.06.2020]

  (3) Toetust ei anta lõikes 1 nimetatud tegevuste elluviimiseks käitlemisettevõttes, mille kohta on § 10 lõikes 5 nimetatud koostöölepingus kokku lepitud, et selles ettevõttes toetuse abil tegevusi ellu ei viida.

  (4) Kui investeeringuobjektiks on lõike 1 punktis 1 nimetatud seade, mis paigaldatakse ehitisse või mida kasutatakse ehitises, peab see ehitis olema taotleja omandis või olema antud taotlejale õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt kolmeks aastaks arvates Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (edaspidi PRIA) poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

  (5) Kui investeeringuobjektiks on lõike 1 punktis 2 nimetatud ehitis, peavad olema täidetud järgmised nõuded:
  1) ehitise kohta peab olema ehitusluba või ehitusteatis, kui see on nõutav ehitusseadustiku kohaselt;
  2) ehitis ja selle alune maa peavad olema taotleja omandis või on ehitisealusele maale taotleja kasuks seatud hoonestusõigus vähemalt kolmeks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest.

  (6) Lõikes 1 nimetatud seade ja ehitis peavad võimaldama kütitud uluki nõuetekohast käitlemist.

  (7) Taotleja ei või kavandatava tegevuse elluviimist alustada varem ja sellega seotud siduvaid kohustusi ei või olla võetud varem ning tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid ei või olla väljastatud varem kui taotluse esitamise päevale järgneval päeval.

§ 5.   Abikõlblikud kulud

  (1) Paragrahvi 4 lõikes 1 nimetatud toetatava tegevuse abikõlbliku kulu moodustavad hinnapakkumuses esitatud investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ja investeeringuobjekti Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 84 kohaseks tähistamiseks tehtavate kulude käibemaksuta maksumus.

  (2) Paragrahvi 4 lõike 1 punktis 1 nimetatud seadme abikõlbliku kulu moodustavad seadme ning selle paigaldamise, seadistamise ja kohaletoimetamise maksumus.

  (3) Paragrahvi 4 lõike 1 punktis 2 nimetatud ehitise abikõlbliku kulu moodustavad ehitise, sealhulgas selle juurde kuuluva veevarustus-, kanalisatsiooni- või reoveepuhastussüsteemi püstitamise, laiendamise, ümberehitamise, rajamise ja paigaldamise maksumus ning ehitise jaoks vajalike ehitusmaterjali ja -detailide kohaletoimetamise maksumus.

  (4) Paragrahvi 4 lõike 1 punktis 2 nimetatud ehitise puhul on abikõlblikud ka ehitusseadustiku alusel tehtava omanikujärelevalve kulud.

  (5) Kasutatud seadme ostmine loetakse abikõlblikuks juhul, kui seade ei ole taotluse esitamise hetkel vanem kui kolm aastat, selle ostmiseks ei ole saadud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi ning seadme hind ei ületa selle turuväärtust ja on uue samaväärse seadme hinnast madalam.

  (6) Abikõlblik kulu peab olema mõistlik, selge ja üksikasjalikult kirjeldatud, majanduslikult otstarbekas ning toetuse eesmärgi saavutamiseks vajalik. Taotleja tagab kasutatava toetusraha otstarbeka ja säästliku kasutamise.

§ 6.   Mitteabikõlblikud kulud

  Abikõlblikud ei ole järgmised kulud:
  1) tasu taotleja enda või tema töötaja tehtud töö eest;
  2) toetuse taotlemiseks ettevalmistava töö tegemise kulu;
  3) veovahendi ja selle haagise ostmise kulu;
  4) standardtark- ja riistvara ning sidevahendi, sealhulgas mobiiltelefoni ostmise kulu;
  5) lepingu sõlmimisega või kindlustusega seotud kulu või intressikulu;
  6) liisingumakse;
  7) tolli-, sisseveo- ja muu maks, mida hüvitatakse, tasaarveldatakse või kustutatakse mingil muul moel ning mis ei moodusta osa Eesti maksusüsteemist või mis on ebaproportsionaalselt suur kulutus tegevuse mis tahes osale;
  8) käibemaks, välja arvatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013, millega kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 320–469), artikli 69 lõike 3 punktis c sätestatud juhul;
  9) rendi-, üüri-, kütuse-, koolitus- või sidekulu;
  10) veo- või sõidukulu, mis ei ole seotud § 4 lõike 1 punktis 1 nimetatud seadme paigaldamise, seadistamise või kohaletoimetamisega;
  11) veo- või sõidukulu, mis ei ole seotud § 4 lõike 1 punktis 2 nimetatud ehitise jaoks vajalike ehitusmaterjali ja -detailide kohaletoimetamisega;
  12) sularahamakse, teenustasu pangatoimingu eest, tagatismakse ja finantsteenustega seotud muu kulu;
  13) maa ja olemasoleva ehitise ostmise ning rentimise kulu;
  14) õigusteenuse, raamatupidamisteenuse ja teostatavusuuringu kulu;
  15) reklaamikulu;
  16) notaritasu;
  17) riigilõiv, trahv, finantskaristus ja kohtumenetluse korral menetluskulu;
  18) kasutatud seadme ostmise kulu, välja arvatud § 4 lõike 1 punktis 1 nimetatud seadme ostmise kulu;
  19) keskkonnamõju hindamisega või detailplaneeringu koostamisega kaasnev kulu;
  20) ehitise lammutamise kulu;
  21) ehitise juurde kuuluva teevalgustusrajatise ostmise ja paigaldamise kulu, juurdepääsutee või parkla ehitamise kulu;
  22) muu kulu, mis ei ole tegevuse elluviimise või investeeringuobjektiga otseselt seotud.

§ 7.   Nõuded tegevuse ja investeeringuobjekti hinnapakkumusele

  (1) Hinnapakkumus peab sisaldama taotleja ja hinnapakkuja nime, hinnapakkuja kontaktandmeid, hinnapakkumuse väljastamise kuupäeva ning kavandatava tegevuse või investeeringuobjekti käibemaksuta ja käibemaksuga maksumust.

  (2) Kui tegevuse või investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, peab taotleja olema tegevuse või investeeringuobjekti kohta saanud vähemalt kolmelt asjakohast teenust osutavalt isikult võrreldavad hinnapakkumused koos tehniliste tingimuste loeteluga, mis osutavad tehnilisele spetsifikatsioonile (edaspidi investeeringuobjekti hinnapakkumus).

  (3) Kui tegevuse või investeeringuobjekti käibemaksuta maksumus ei ületa 5000 eurot või kui asjaomases valdkonnas on ainult üks teenuse pakkuja, peab taotleja olema saanud tegevuse või investeeringuobjekti kohta vähemalt ühe investeeringuobjekti hinnapakkumuse.

  (4) Kui kasutatud seadme käibemaksuta maksumus ületab 5000 eurot, peab taotleja olema saanud ühe investeeringuobjekti hinnapakkumuse kasutatud seadme kohta ning kaks investeeringuobjekti hinnapakkumust uue samaväärse seadme kohta. Kui nimetatud maksumus ei ületa 5000 eurot, peab taotleja olema saanud vähemalt ühe investeeringuobjekti hinnapakkumuse kasutatud seadme kohta ja ühe investeeringuobjekti hinnapakkumuse uue samaväärse seadme kohta.

  (5) Taotleja ei või lõigetes 2 ja 4 sätestatud nõuete eiramiseks jaotada investeeringuobjekti hinnapakkumust osadeks, kui toetatava tegevuse elluviimiseks vajalik teenus, töö või kaup on funktsionaalselt koos toimiv või vajalik sama eesmärgi saavutamiseks.

  (6) Kui taotleja taotleb toetust ehitise ehitamiseks, peab investeeringuobjekti hinnapakkumus olema iga ehitise kohta eraldi ja hinnapakkumus peab sisaldama lisaks lõikes 1 nimetatud andmetele järgmisi andmeid:
  1) ehitise nimetus;
  2) ehitise ehitisregistri kood;
  3) selle katastriüksuse katastritunnus, millel ehitis paikneb või millele kavandatakse ehitis ehitada;
  4) ehitise üldkulud ja vastava kululiigi olemasolu korral ehitise ja välisrajatiste kulud, aluse- ja vundamendikulud, kandetarindite kulud, fassaadielementide kulud, katusekulud, ruumitarindite kulud, pinnakatete kulud, tehnosüsteemide kulud, ehitusplatsi korralduskulud ja ehitusplatsi üldkulud;
  5) hinnapakkuja majandustegevuse registreerimise number.

  (7) Väljavalitud investeeringuobjekti hinnapakkumus ei tohi olla põhjendamatult kõrge võrreldes tavaliselt sarnase tegevuse ja investeeringuobjekti eest tasutava hinnaga. Taotleja peab väljavalitud investeeringuobjekti hinnapakkumust objektiivselt põhjendama.

  (8) Investeeringuobjekti hinnapakkumuses peab iga tegevuse ja investeeringuobjekti hind olema eraldi välja toodud.

  (9) Kui taotleja ei ole saanud nõutud arvu investeeringuobjekti hinnapakkumusi, peab ta seda põhjendama.

  (10) Taotleja ja hinnapakkuja ning nende osanik, aktsionär või juhtorgani liige ei tohi omada osalust üksteise äriühingus ega kuuluda üksteise juhatusse või nõukokku.
[RT I, 26.06.2020, 2 - jõust. 29.06.2020]

  (11) Hinnapakkuja ja hinnapakkuja osanik, aktsionär, liige või juhtorgani liige ei tohi omada osalust teise hinnapakkuja äriühingus ega kuuluda teise hinnapakkuja juhatusse või nõukokku.

  (12) PRIA koostab lõikes 6 nimetatud hinnapakkumuse vormi ja avaldab selle oma veebilehel.

§ 8.   Toetuse määr ja suurus

  (1) Toetust antakse kuni 70 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

  (2) Toetuse minimaalne määr on 15 protsenti toetatava tegevuse abikõlbliku kulu maksumusest.

  (3) Toetuse maksimaalne suurus kogu arengukava programmiperioodi jooksul on kuni 20 000 eurot ühe taotluse kohta.

3. peatükk Toetuse taotlemine 

§ 9.   Taotluse esitamine ja taotluse esitamise tähtaeg

  (1) Toetuse saamiseks esitab taotleja selleks ettenähtud tähtajal elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le avalduse ning selles esitatud andmeid ja hindamiskriteeriumite täitmist tõendavad dokumendid (edaspidi koos taotlus).

  (2) PRIA teatab taotluse esitamise tähtaja ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded ja PRIA veebilehel.

  (3) Taotleja võib ettenähtud tähtaja jooksul esitada iga käitlemisettevõtte kohta ühe taotluse, millega võib toetust taotleda rohkem kui ühe tegevuse ja investeeringuobjekti kohta.

§ 10.   Nõuded taotlusele

  (1) Taotleja esitab avalduses järgmised andmed:
  1) taotleja nimi, registrikood, taotleja esindaja nimi ja kontaktandmed;
  2) kavandatava investeeringuobjekti eesmärk, sisu ja käitlemisettevõtte tunnusnumber riigi toidu ja sööda käitlejate registris;
  3) kavandatava investeeringuobjekti kogumaksumus ja abikõlblikud kulud;
  4) veebilehe aadress, kui taotlejal on veebileht;
  5) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 2 või 3 sätestatud tingimusele vastavust tõendav dokument.

  (2) Kui investeeringuobjektiks on § 4 lõike 1 punktis 1 nimetatud seade, esitab taotleja kavandatava investeeringuobjekti nõuetekohasust tõendavad järgmised dokumendid:
  1) paragrahvi 7 lõikes 2 nimetatud juhul vähemalt kolme hinnapakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumuste ärakirjad või § 7 lõikes 3 nimetatud juhul vähemalt ühe hinnapakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumuse ärakiri;
  2) paragrahvi 7 lõigetes 7 ja 9 sätestatud juhtudel asjakohane põhjendus;
  3) sellise dokumendi ärakiri, mis tõendab, et ehitis, kuhu toetuse abil ostetav seade paigaldatakse või kus seda kasutatakse, on taotlejale antud õiguslikul alusel kasutamiseks vähemalt kolmeks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
  4) kasutatud seadme ostmise korral müüja dokumendi ärakiri, mis tõendab, et ostetav seade ei ole taotluse esitamise hetkel vanem kui kolm aastat, selle ostmiseks ei ole saadud toetust riigieelarvelistest või muudest Euroopa Liidu või välisvahenditest või muud tagastamatut riigiabi ning nimetud seadme hind ei ületa selle turuväärtust ja on uue samaväärse seadme hinnast madalam;
  5) kasutatud seadme ostmise korral hinnapakkumuste ärakirjad § 7 lõikes 4 sätestatud juhul ja arvul.

  (3) Kui investeeringuobjektiks on § 4 lõike 1 punktis 2 nimetatud ehitis, esitab taotleja kavandatava investeeringuobjekti nõuetekohasust tõendavad järgmised dokumendid:
  1) väljavõte põhiprojekti joonistest koos põhiprojekti seletuskirjaga juhul, kui ehitusprojekt on nõutav ehitusseadustikus sätestatud tingimustel ja korras;
  2) hoonestusõiguse seadmise lepingu ärakiri, kui taotleja kasutab investeeringuobjekti alust maad hoonestusõiguse alusel vähemalt kolm aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest;
  3) paragrahvi 7 lõikes 2 nimetatud juhul vähemalt kolme hinnapakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumused või § 7 lõikes 3 nimetatud juhul vähemalt ühe hinnapakkuja investeeringuobjekti hinnapakkumus, ja § 7 lõikes 6 nimetatud andmeid sisaldav ehitustegevuse eelarve iga ehitise kohta eraldi;
  4) paragrahvi 7 lõigetes 7 ja 9 sätestatud juhtudel asjakohane põhjendus.

  (4) Kui § 4 lõikes 1 nimetatud toetatava tegevuse kohta on ehitusseadustiku kohaselt nõutud ehitusluba või ehitusteatis, peab see olema kättesaadav ehitisregistrist.

  (5) Kui taotleja on sõlminud vähemalt kolmeks aastaks arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest koostöölepingu sama käitlemisettevõtte kasutamiseks eraõigusliku juriidilise isikuga, kes tegutseb taotlejaga samas jahipiirkonnas või sellega piirnevas jahipiirkonnas kütitud uluki esmatootjana või kütitud uluki rümba ja rümba raietükkide väikeses koguses käitlejana, esitab taotleja selle koostöölepingu ärakirja.

  (6) Lõikes 5 nimetatud koostöölepingus peavad olema ära näidatud:
  1) toetuse taotleja käitlemisettevõte, millele juurdepääs tagatakse koostöölepingu teisele poolele kuni sihipärase kasutamise perioodi lõpuni, ning
  2) koostöölepingu teise poole käitlemisettevõte, mille kohta on kokku lepitud, et selles ettevõttes toetuse abil tegevusi ellu ei viida.

4. peatükk Taotluse menetlemine 

§ 11.   Taotluse vastuvõtmine

  PRIA kontrollib taotluse vastuvõtmisel nõutavate dokumentide olemasolu ja taotluse tähtaegset esitamist.

§ 12.   Taotleja ja taotluse nõuetele vastavuse kontrollimine

  (1) PRIA kontrollib taotluse nõuetele vastavust ja selles esitatud andmete õigsust ning taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse vastavust Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja selles määruses sätestatud nõuetele.

  (2) Nõuetele vastavust kontrollitakse üksnes nende taotluste puhul, mis kuuluksid rahuldamisele hindamistulemuste alusel koostatud taotluste paremusjärjestuse kohaselt.

§ 13.   Taotluse hindamise kriteeriumid ja hindamise kord

  (1) PRIA hindab taotlusi lisas sätestatud hindamiskriteeriumite alusel enne Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 77 lõike 4 alusel taotleja, taotluse ja toetatava tegevuse nõuetele vastavuse kontrollimist.

  (2) Hindamistulemuste alusel koostab PRIA taotluste paremusjärjestuse, milles loetakse paremaks suurema hindepunktide summa saanud taotlus.

  (3) Võrdsete hindepunktide summadega taotluste puhul eelistatakse taotlust, milles esitatud tegevuse omafinantseering on suurem.

§ 14.   Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ei ületa toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse kõik nõuetele vastavad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 1 punkti 3 alusel.

  (2) Kui kõigi nõuetele vastavate taotluste rahastamise summa ületab toetuseks ettenähtud vahendeid, rahuldatakse taotluste hindamise tulemusel koostatud taotluste paremusjärjestuse alusel parimad nõuetele vastavad taotlused, mis on saanud vähemalt minimaalse hindepunktide summa, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 1 punkti 2 alusel.

  (3) Minimaalne hindepunktide summa taotluse rahuldamiseks on üks hindepunkt.

  (4) Taotlus on nõuetele vastav, kui taotleja, taotlus ja toetatav tegevus vastavad Euroopa Liidu õigusaktides, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduses, arengukavas ja selles määruses sätestatud nõuetele.

  (5) Taotluse rahuldamata jätmise otsuse teeb PRIA Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõikes 4 sätestatud alustel.

  (6) Kui taotluse täies ulatuses rahuldamine ei ole põhjendatud taotluses sisalduvate mitteabikõlblike kulude tõttu, võib PRIA teha taotluse osalise rahuldamise otsuse, vähendades toetuse summat mitteabikõlblike kulude võrra Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 79 lõike 6 alusel.

  (7) PRIA teeb taotluse osalise või täieliku rahuldamise otsuse või taotluse rahuldamata jätmise otsuse 80 tööpäeva jooksul arvates taotluse esitamise tähtpäevast.

5. peatükk Nõuded toetuse saajale ning toetuse maksmise tingimused ja kord 

§ 15.   Toetuse saaja kohustused

  (1) Toetuse saaja täidab toetuskõlblikkuse tingimusi, kui ta vastab § 3 lõike 2 punktis 4 sätestatud nõuetele vähemalt kolm aastat arvates PRIA poolt viimase toetusosa väljamaksmisest (edaspidi sihipärase kasutamise periood).

  (2) Toetuse saaja viib tegevuse ellu ja võtab toetuse abil ostetud või ehitatud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest ning tagab tegevuse kestuse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artiklis 71 sätestatud tingimustel, sealhulgas säilitab investeeringuobjekti ja kasutab seda sihtotstarbeliselt kuni sihipärase kasutamise perioodi lõpuni.

  (3) Toetuse saaja tagab kuni sihipärase kasutamise perioodi lõpuni juurdepääsu käitlemisettevõtte kasutamiseks samas jahipiirkonnas või sellega piirnevas jahipiirkonnas tegutsevale kütitud uluki esmatootjale või kütitud uluki rümba ja rümba raietükkide väikeses koguses käitlejale, kellega ta on sõlminud § 10 lõikes 5 nimetatud koostöölepingu ja saanud selle eest hindepunkte lisas sätestatud hindamiskriteeriumi 3 alusel.

§ 16.   Toetuse saaja muud kohustused

  (1) Toetuse saaja täidab sihipärase kasutamise perioodi lõpuni järgmisi kohustusi:
  1) võimaldab teostada toetuse sihipärase ja tähtaegse kasutamise üle järelevalvet ja teha muid toetuse saamisega seotud kontrolle ning osutab selleks igakülgset abi, sealhulgas võimaldab viibida toetuse saaja kinnisasjal, ehitises ja ruumis ning läbi vaadata dokumente ja toetuse abil soetatud vara kohapeal;
  2) esitab järelevalve teostamiseks või muu kontrolli tegemiseks vajalikud andmed ja dokumendid määratud tähtaja jooksul;
  3) eristab selgelt oma raamatupidamises toetuse kasutamisega seotud kulud ning neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest kulu- ja maksedokumentidest;
  4) esitab toetuse kasutamisega seotud seireks vajalikku teavet;
  5) säilitab toetusega seotud dokumente vähemalt sihipärase kasutamise perioodi lõpuni;
  6) teavitab viivitamata PRIA-t taotluses esitatud või toetatava tegevusega seotud andmete muutumisest või tegevuse elluviimist takistavast asjaolust.

  (2) Toetuse saaja peab kuni PRIA poolt viimase toetusosa maksmiseni vastama §-s 2 ja § 3 lõike 2 punktides 1‒3 sätestatud nõuetele.

  (3) Lisaks lõigetes 1 ja 2 sätestatule peab:
  1) toetuse saaja esitama tegevuse elluviimist tõendavad dokumendid kuni kaheksas osas ühe taotluse kohta kahe aasta jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest;
  2) toetuse saajal olema hiljemalt viimase maksetaotluse esitamise ajal ehitisregistris ehitise kasutusluba või kasutusteatis, kui see on nõutav ehitusseadustiku kohaselt.

§ 17.   Maksetaotluse esitamine ja nõuded maksetaotlusele

  (1) Toetuse maksmiseks esitab toetuse saaja pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist elektrooniliselt PRIA e-teenuse keskkonna kaudu PRIA-le maksetaotluse koos järgmiste dokumentidega:
  1) selle isiku väljastatud arve-saatelehe või arve ärakiri, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö või ostis kaupa;
  2) punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava maksekorralduse ärakiri või väljatrükk või arvelduskonto väljavõte;
  3) selle isiku väljastatud osutatud teenuse või tehtud töö üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakiri, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö, kui investeeringuobjektiks on ehitis;
  4) iga ehitise kohta § 7 lõike 6 punktis 4 nimetatud ehitustegevuse kulude andmed, kui investeeringuobjektiks on ehitis.

  (2) Toetuse saaja esitab maksetaotluses järgmised andmed:
  1) toetuse saaja nimi, registrikood ja selle taotluse viitenumber, mille kohta maksetaotlus esitatakse;
  2) teave elluviidud tegevuse maksumuse ja selle eest osalise või täieliku tasumise kohta;
  3) teave tegevuse elluviimist tõendavate dokumentide kohta;
  4) andmed investeeringuobjekti kogumaksumuse muutumise kohta.

  (3) Lõike 1 punktis 1 nimetatud arve-saatelehe või arve ärakirjal ning lõike 1 punktis 3 nimetatud osutatud teenuse või tehtud töö üleandmist-vastuvõtmist tõendava dokumendi ärakirjal näidatud tehingu sisu peab vastama arve väljastanud isiku hinnapakkumusele.

  (4) Tegevuse elluviimist tõendavaid dokumente võib ühe taotluse kohta esitada kokku kuni kaheksa korda.

§ 18.   Toetuse maksmine ja toetuse maksmisest keeldumine

  (1) Toetus makstakse välja üksnes abikõlblike kulude hüvitamiseks ja üksnes siis, kui toetuse saaja on tegevused nõuetekohaselt ellu viinud.

  (2) PRIA teeb toetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel toetuse maksmise otsuse sellise aja jooksul, et toetusraha oleks võimalik kanda toetuse saaja arvelduskontole kolme kuu jooksul arvates §-s 17 nimetatud nõuetekohaste dokumentide saamisest.

  (3) PRIA teeb toetuse maksmisest keeldumise otsuse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 81 lõikes 3 sätestatud juhtudel 25 tööpäeva jooksul arvates toetuse maksmisest keeldumise aluseks olevast asjaolust teadasaamisest.

  (4) Toetuse maksmisest keeldumise otsuse korral tunnistab PRIA taotluse rahuldamise otsuse täielikult või osaliselt kehtetuks.

§ 19.   Dokumentide säilitamine

  Määruse alusel esitatud dokumente taotlejale ei tagastata. Nimetatud dokumente säilitab PRIA kuni 2032. aasta 31. detsembrini.

Lisa Taotluse hindamise kriteeriumid
[RT I, 26.06.2020, 2 - jõust. 29.06.2020]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json