Teksti suurus:

Kohtu registri- ja kinnistusosakonna töökorraldust puudutavate justiitsministri määruste muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2020
Avaldamismärge:RT I, 26.06.2020, 6

Kohtu registri- ja kinnistusosakonna töökorraldust puudutavate justiitsministri määruste muutmine

Vastu võetud 18.06.2020 nr 13

Määrus kehtestatakse tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 592 lõike 1, äriseadustiku § 1391 lõike 1, kinnistusraamatuseaduse § 1 lõike 2 ja lõike 3 punkti 1, § 7716 lõike 4 ning laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse § 18 lõike 2, § 64 lõike 3 ja § 77 lõike 2 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 22. jaanuari 2001. a määruse nr 8 „Kinnistusraamatu andmetöötluskeskus” muutmine

Justiitsministri 22. jaanuari 2001. a määruse nr 8 „Kinnistusraamatu andmetöötluskeskus” § 6 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikusse registrisse kantud asutusele, kes vajab andmeid seaduses sätestatud avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks;”.

§ 2.  Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” muutmine

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruses nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõike 4 kolmandat lauset täiendatakse pärast sõna „nõuetele” lauseosaga „ega tohi ületada käesoleva määruse § 5 lõike 2 esimeses lauses nimetatud mahtu.”;

2) lisad 9, 10, 13–15 ja 18 asendatakse käesoleva määruse lisadega 9, 10, 13–15 ja 18 (lisatud).

§ 3.  Justiitsministri 30. juuni 2010. a määruse nr 24 „Kohtu kinnistusosakonna kodukord” muutmine

Justiitsministri 30. juuni 2010. a määruses nr 24 „Kohtu kinnistusosakonna kodukord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 60 lõike 1 teine lause tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 117 lõike 2 punkti 1 täiendatakse pärast sõna „eseme” sõnadega „otstarve (eluruum või mitteeluruum) ning”;

3) paragrahvi 1326 lõiget 1 täiendatakse punktiga 12 järgmises sõnastuses:

„12) vastutava isiku andmed ja kontaktandmed.”;

4) paragrahvi 1329 lõike 1 punktist 2 jäetakse välja sõnad „ja välismaise omaniku puhul ka esindaja andmed”;

5) määrust täiendatakse §-ga 1541 järgmises sõnastuses:

§ 1541. Tehnilise info parandamine

(1) Õigusliku tähenduseta puudused või vead, mis on tekkinud tehnilistel põhjustel, parandab Registrite ja Infosüsteemide Keskus vastutava töötleja nõusolekul. Andmete parandamisel on aluseks vastutava töötleja või kinnistusosakonna teade või registriosast nähtuvad andmed.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud parandustest puudutatud isikutele ei teatata.”;

6) määruse 5. peatüki 5. jao 1. jaotist täiendatakse §-ga 1602 järgmises sõnastuses:

§ 1602. Kinnistusraamatu automaatkande ennistamine

(1) Kinnistusraamatusse automaatses korras tehtud kande võib põhjendatud juhul volitatud töötleja ennistada infosüsteemi vastutava töötleja otsusega, taastades sellega automaatses korras tehtud kandele eelnenud olukorra.

(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ennistamisest puudutatud isikutele teatamise vajadus otsustatakse iga kord eraldi.”;

7) paragrahvi 187 lõige 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Laevakinnistusraamatu kande suhtes on lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 6 nimetatud isikutele asjaosaline ka laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse §-s 42 nimetatud vastutav isik.”;

8) paragrahvi 210 lõigetest 1 ja 2 jäetakse välja sõnad „paberil peetavasse”;

9) määruse lisad 1, 2 ja 3 asendatakse käesoleva määruse lisadega 1, 2 ja 3 (lisatud).

§ 4.  Justiitsministri 19. detsembri 2012. a määruse nr 60 „Kohtu registriosakonna kodukord” muutmine

Justiitsministri 19. detsembri 2012. a määruses nr 60 „Kohtu registriosakonna kodukord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 94 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) märge osa võõrandamise ja pantimise käsutustehingu notariaalse vormi nõudest loobumise kohta;”;

2) paragrahvi 246 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) osaühingu osanikud, kui osad ei ole registreeritud Eesti väärtpaberite registris – osa võõrandamisteate, osakapitali suurendamise ja vähendamise otsuse või juhatuse avalduse alusel juhul, kui osaühing on loobunud osa võõrandamise ja pantimise käsutustehingu notariaalse vormi nõudest;”.

§ 5.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 1. juulil 2020. aastal.

  (2) Määruse § 1, § 2 ja § 3 punktid 1, 5, 6 ja 8 jõustuvad üldises korras.

  (3) Määruse § 2 punktis 2 nimetatud justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” lisa 15 muudatus ja § 4 jõustuvad 1. augustil 2020. aastal.

  (4) Määruse § 3 punkt 2 jõustub 1. detsembril 2020. aastal.

Raivo Aeg
Justiitsminister

Tõnis Saar
Kantsler

Lisa 1 Merelaevatunnistus

Lisa 2 Liputunnistus

Lisa 3 Siseveelaevatunnistus

Lisa 9 Avaldus laevakinnistusraamatusse kande tegemiseks

Lisa 10 Avaldus laevakinnistusraamatu kandeavalduse muutmiseks, tagasivõtmiseks või lisadokumentide esitamiseks

Lisa 13 Nõusolek kommertspandiregistri või laevakinnistusraamatusse kande tegemiseks

Lisa 14 Volikiri laevakinnistusraamatusse kande tegemiseks

Lisa 15 Põhikiri

Lisa 18 Avaldus laevakinnistusraamatu kande muutmiseks, kustutamiseks või laeva kustutamiseks laevakinnistusraamatust

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json