Teksti suurus:

Kinnistusraamatu andmetöötluskeskus

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.06.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.06.2020, 9

Kinnistusraamatu andmetöötluskeskus

Vastu võetud 22.01.2001 nr 8
RTL 2001, 14, 185
jõustumine 05.02.2001

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.12.2002RTL 2003, 6, 5217.01.2003
01.07.2003RTL 2003, 82, 121319.07.2003
13.04.2004RTL 2004, 45, 76230.04.2004
08.06.2006RTL 2006, 49, 89125.06.2006
30.06.2010RT I 2010, 44, 26312.07.2010, rakendatakse 01.07.2010
01.12.2010RT I, 29.12.2010, 16601.01.2011
25.01.2011RT I, 28.01.2011, 101.02.2011
21.12.2012RT I, 29.12.2012, 2301.01.2013
30.10.2013RT I, 08.11.2013, 1111.11.2013
03.12.2014RT I, 11.12.2014, 114.12.2014, osaliselt 01.01.2015
31.05.2017RT I, 05.06.2017, 108.06.2017, osaliselt 01.09.2017
30.11.2017RT I, 23.12.2017, 101.01.2018
18.07.2019RT I, 24.07.2019, 127.07.2019
18.06.2020RT I, 26.06.2020, 629.06.2020

Määrus kehtestatakse kinnistusraamatuseaduse § 771 lõike 4 ning § 7716 lõigete 2 ja 4 alusel.
[RT I, 29.12.2012, 23 - jõust. 01.01.2013]

§ 1.   Andmetöötluskeskuse pidaja määramine

  Kinnistusraamatu andmetöötluskeskuse pidaja on Registrite ja Infosüsteemide Keskus (edaspidi Keskus).
[RTL 2006, 49, 891 - jõust. 25.06.2006]

§ 2.   Andmetöötluskeskuse andmete koosseis
[RTL 2006, 49, 891 - jõust. 25.06.2006]

  (1) Andmetöötluskeskus sisaldab:
  1) kinnistusraamatu (registriosa, kinnistustoimiku ja kinnistuspäeviku) digitaalandmeid, mis salvestatakse maakohtus otse andmetöötluskeskuse põhiserverile;
[RT I 2010, 44, 263 - jõust. 12.07.2010, rakendatakse 01.07.2010]
  2) keskuse poolt põhiserverilt lisaserveritele kopeeritud andmeid ja päringuprotokolle.

  (2) [Kehtetu - RTL 2006, 49, 891 - jõust. 25.06.2006]

  (3) [Kehtetu - RTL 2006, 49, 891 - jõust. 25.06.2006]

  (4) [Kehtetu - RTL 2006, 49, 891 - jõust. 25.06.2006]

§ 3.   Põhi- ja lisaserverite andmed

  (1) Andmetöötluskeskuse põhiserveri andmeid tuleb kestvalt muutmata kujul säilitada. Neid võib kasutada üksnes lisaserveritele kopeerimiseks ja varukoopiate tegemiseks.

  (2) Lisaserveritel on lubatud andmetöötlus, mis ei muuda kinnistusregistriosade ja kinnitamispäeviku andmeid põhiserveri andmetest sisuliselt erinevaks.

§ 4.   Keskuse ülesanded

  Keskuse ülesanded andmetöötluskeskusena on:
  1) põhiserveri andmehaldus, tagades andmete muutmata kujul säilitamise;
  2) isikute ja asutuste teabeteenindus
  21) teabeteeninduseks ja statistikaks vajalik andmetöötlus;
  3) kinnistusraamatu infosüsteemi klassifikaatorite, koodide ja teatmike väljatöötamine ja rakendamine ning nende kooskõlla viimine muude riigi põhiregistrite kasutamist kindlustavate süsteemidega;
  4) [kehtetu - RTL 2003, 6, 52 - jõust. 17.01.2003]
  5) kinnistusraamatu (registriosa, kinnistustoimiku ja kinnistuspäeviku) digitaalandmete infotehnoloogilise andmeturbe ning keskuses organisatsioonilise andmeturbe korraldamine.
[RT I 2010, 44, 263 - jõust. 12.07.2010, rakendatakse 01.07.2010]
  51) elektrooniliselt esitatud kandedokumentide vastuvõtmise ja nende töötlemise võimaldamine;
  6) kinnistusosakonna abistamine infosüsteemi hooldus- ja arendustööde ning väljaõppe alal;
[RT I, 11.12.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]
  7) kinnistusosakonna teavitamine asjaoludest andmete ebakorrektsuse kohta;
[RT I, 11.12.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]
  8) kinnistusraamatu infosüsteemi testimise korraldamine.
[RTL 2006, 49, 891 - jõust. 25.06.2006]

§ 41.   [Kehtetu - RTL 2006, 49, 891 - jõust. 25.06.2006]

§ 5.   Justiitsministeeriumile esitatavad andmed

  (1) Keskus:
  1) koostab Keskuse andmeturbe organisatsiooniliste ja infotehnoloogiliste abinõude kava ja esitab selle Justiitsministeeriumile kooskõlastamiseks;
  2) koostab andmetöötluskeskuse jaoks kasutatavate riist- ja tarkvaravahendite nimekirja ja esitab selle Justiitsministeeriumile kooskõlastamiseks;
  3) esitab Justiitsministeeriumile tema nõudmisel vajalikku statistikat kinnistusosakonna töö kohta.
[RT I, 11.12.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

  (2) Kinnistusraamatu infosüsteemi arendamisel ning teatmike ja klassifikaatorite väljatöötamisel ja muutmisel lähtub Keskus Justiitsministeeriumi seisukohtadest, sealhulgas sisulisi muudatusi teostab Justiitsministeeriumi eelneval nõusolekul.
[RTL 2006, 49, 891 - jõust. 25.06.2006]

§ 6.   Elektroonilise kinnistusraamatu andmete tasuta väljastamine
[RT I, 29.12.2012, 23 - jõust. 01.01.2013]

  (1) Elektroonilise kinnistusraamatu andmeid, sealhulgas kinnistustoimiku andmeid, väljastatakse tasuta:
  1) riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste riiklikusse registrisse kantud asutusele, kes vajab andmeid seaduses sätestatud avalik-õiguslike ülesannete täitmiseks;
[RT I, 26.06.2020, 6 - jõust. 29.06.2020]
  2) kohtule;
  3) valla- ja linnavalitsusele;
  4) notarile;
  5) kohtutäiturile;
  51) ajutisele pankrotihaldurile ja pankrotihaldurile pankrotimenetluse läbiviimiseks vajalike andmete saamiseks;
[RT I, 23.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]
  6) avalik-õiguslikust juriidilisest isikust teadus- ja arendusasutusele seadusega pandud avalik-õigusliku ülesande täitmiseks;
  7) spordiseaduse § 61 lõikes 4 nimetatud spordi andmekogu volitatud töötlejale;
[RT I, 08.11.2013, 11 - jõust. 11.11.2013]
  8) metsaseaduse § 6 lõikes 3 nimetatud halduslepingu alusel sihtasutusele Erametsakeskus erametsanduse toetuste haldamise ülesannete täitmiseks;
[RT I, 05.06.2017, 1 - jõust. 08.06.2017]
  9) kohalike omavalitsuste teenusportaali ja ruumilise planeeringu menetluste infosüsteemi volitatud töötlejale;
[RT I, 05.06.2017, 1 - jõust. 08.06.2017]
  10) asjaõigusseaduse rakendamise seaduse § 154 lõikes 1 nimetatud talumistasu maksma kohustatud tehnovõrgu või -rajatise omanikule;
[RT I, 24.07.2019, 1 - jõust. 27.07.2019]
  11) muule juriidilisele isikule, kes vajab andmeid riigi poolt seaduse või halduslepinguga pandud haldusülesande täitmiseks.
[RT I, 24.07.2019, 1 - jõust. 27.07.2019]

  (2) [Kehtetu - RT I, 29.12.2012, 23 - jõust. 01.01.2013]

  (3) Keskusega lepitakse kokku andmeedastuse viisid, päringuõiguslike isikute elektrooniliseks tuvastamiseks vajalikud andmed ja muud asjaolud.

  (4) Keskusele teatatakse eelnevalt, kes on päringuid tegevad isikud ning millise seadusesätte alusel milliseid andmeid millisel hulgal nad vajavad.
[RTL 2006, 49, 891 - jõust. 25.06.2006]

  (5) [Kehtetu - RT I, 05.06.2017, 1 - jõust. 08.06.2017]

§ 61.   Tasu andmete väljastamise eest
[RT I, 29.12.2012, 23 - jõust. 01.01.2013]

  (1) [Kehtetu - RT I, 29.12.2012, 23 - jõust. 01.01.2013]

  (2) [Kehtetu - RT I, 29.12.2012, 23 - jõust. 01.01.2013]

  (3) [Kehtetu - RT I, 29.12.2012, 23 - jõust. 01.01.2013]

  (4) Päringutasu on, sealhulgas XML-vormingus allalaaditud andmete eest, 1 euro iga päringuobjekti kohta tehtud iga päringu eest. Päringuobjektiks on XML-vormingus allalaaditav juriidilise ja füüsilise isiku kinnistute loetelu ning iga kinnistu kohta avatud kinnistusregistriosa:
  1) 1. jao «Kinnistu koosseis» digitaalandmed;
  2) 2. jao «Omanik» digitaalandmed;
  3) 3. jao «Koormatised ja kitsendused» ning 4. jao «Hüpoteegid» digitaalandmed.
[RT I, 23.12.2017, 1 - jõust. 01.01.2018]

  (41) Päringutasu hõlmab ka registriosa kohta avatud kinnistustoimiku või selles sisalduva dokumendi väljastamise tasu.
[RT I, 29.12.2012, 23 - jõust. 01.01.2013]

  (42) Registrite ja Infosüsteemide Keskus võib teabe väljastamise eest laekunud tasu kasutada Justiitsministeeriumi loal oma põhimäärusest tulenevate tegevuste kulude katmiseks.
[RT I, 11.12.2014, 1 - jõust. 01.01.2015]

  (5) [Kehtetu - RT I, 29.12.2012, 23 - jõust. 01.01.2013]

  (6) [Kehtetu - RT I, 29.12.2012, 23 - jõust. 01.01.2013]

  (7) [Kehtetu - RT I, 29.12.2012, 23 - jõust. 01.01.2013]

  (8) [Kehtetu - RTL 2004, 45, 762 - jõust. 30.04.2004]

§ 62.   Tasuta väljastatavad andmed

  Kinnistusregistriossa kantud kinnistu katastritunnuse, sihtotstarbe, asukoha ja pindala digitaalandmetega võimaldatakse kõigil veebipäringusüsteemis tasuta tutvuda.
[RT I, 28.01.2011, 1 - jõust. 01.02.2011]

§ 7.   Seniste määruste kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json