Teksti suurus:

Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 „Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2020
Avaldamismärge:RT I, 26.06.2020, 20

Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruse nr 60 „Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad” muutmine

Vastu võetud 22.06.2020 nr 24

Määrus kehtestatakse tulumaksuseaduse § 40 lõike 5, § 54 lõike 3, § 571 lõike 6, § 56 lõike 3, sotsiaalmaksuseaduse § 9 lõike 7, töötuskindlustuse seaduse § 42 lõike 2 ja kogumispensionide seaduse § 11 lõike 12 punktide 1 ja 2 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Rahandusministri 29. novembri 2010. a määruses nr 60 „Tulumaksuseadusest, sotsiaalmaksuseadusest, kogumispensionide seadusest ja töötuskindlustuse seadusest tulenevate deklaratsioonide ja tõendite vormide kinnitamine ning nende täitmise ja esitamise korrad” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 täiendatakse punktiga 81 järgmises sõnastuses:

„81) vormi TSD lisa 8 „Kaupade ja reisijate rahvusvahelisest meritsi veost saadud tulu” (lisa 81);”;

2) määruse lisad 1–3, 6–8, 13 ja 24 asendatakse käesoleva määruse lisadega (lisatud);

3) määrust täiendatakse lisaga 81 (lisatud);

4) määruse lisa 19 asendatakse käesoleva määruse lisaga (lisatud).

§ 2.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub 2020. aasta 1. juulil.

  (2) Paragrahvi 1 punkti 4 rakendatakse 2020. aasta 1. märtsist.

Martin Helme
Rahandusminister

Veiko Tali
Kantsler

Lisa 1 Vorm TSD „Tulu- ja sotsiaalmaksu, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse deklaratsioon”

Lisa 2 Vormi TSD lisa 1 „Residendist füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks, kohustusliku kogumispensioni makse ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks ja tööandja töötuskindlustusmakse”

Lisa 3 Vormi TSD lisa 2 „Mitteresidendist füüsilistele või juriidilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks töötuskindlustusmakse. Aktsiaseltsifondidele või lepingulistele investeerimisfondidele tehtud väljamaksed ning kinnipeetud tulumaks”

Lisa 6 Vormi TSD lisa 5 „Kingitused, annetused ja vastuvõtukulud”

Lisa 7 Vormi TSD lisa 6 „Ettevõtluse ja põhikirjalise tegevusega mitteseotud kulud ja muud väljamaksed, maksustamise ebakõla põhjustanud summa”

Lisa 8 Vormi TSD lisa 7 „Dividendid ja muud kasumieraldised, väljamaksed omakapitalist ja nendega seotud õigused, varjatud kasumieraldised, välismaiste kontrollitavate äriühingute kasum, tulumaks lahkumisel ning krediidiasutuse avansiline tulumaks kasumilt”

Lisa 8¹ Vormi TSD lisa 8 „Kaupade ja reisijate rahvusvahelisest meritsi veost saadud tulu”

Lisa 13 Vorm INF 1 „Dividendide ja omakapitalist tehtud väljamaksete saajate deklaratsioon”

Lisa 19 Vorm INF 9 „Kingituste, annetuste ja muude tulude kasutamise deklaratsioon”

Lisa 24 Vorm TD „Omakapitalist tehtud väljamaksete, äriühingute ühinemisel või jagunemisel üleantud õiguste ja dividendide tõend”

/otsingu_soovitused.json