Teksti suurus:

Maaeluministri 29. juuli 2015. a määruse nr 76 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus” muutmine seoses eriolukorraga

Väljaandja:Maaeluminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.06.2020
Avaldamismärge:RT I, 26.06.2020, 21

Maaeluministri 29. juuli 2015. a määruse nr 76 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus” muutmine seoses eriolukorraga

Vastu võetud 22.06.2020 nr 44

Määrus kehtestatakse Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 67 lõike 2 alusel.

Maaeluministri 29. juuli 2015. a määruse nr 76 „Põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetus” § 24 täiendatakse lõigetega 5–8 järgmises sõnastuses:

„(5) 2020. aastal esitab taotleja § 12 lõikes 5 nimetatud dokumendid hiljemalt 20. novembriks ja sama paragrahvi lõikes 6 nimetatud dokumendid hiljemalt 1. oktoobriks.

(6) Paragrahvi 191 lõikes 2 sätestatud nõuet maksuvõla puudumise kohta ei kohaldata toetuse saajale, kes esitab maksetaotluse PRIA-le 2020. aasta jooksul alates 12. märtsist.

(7) Toetuse saaja, kes esitas taotluse 2018. aastal, võib viia tegevuse ellu ja võtta toetuse abil ostetud või ehitatud investeeringuobjekti sihtotstarbeliselt kasutusse ning esitada investeeringu tegemist tõendavad dokumendid 32 kuu jooksul arvates PRIA poolt taotluse rahuldamise otsuse tegemisest.

(8) Lõikes 7 nimetatud toetuse saaja puhul loetakse taotluse rahuldamise otsuses määratud tegevuse elluviimise tähtaeg pikenenuks kaheksa kuu võrra.”.

Arvo Aller
Maaeluminister

Tiina Saron
Kantsler

/otsingu_soovitused.json