Teksti suurus:

Aukonsuliks kandideerimisel esitatavate dokumentide loetelu, aukonsuli kandidaadiks tunnistamise ja aukonsuli nimetamise, aukonsuli konsulaarasutuse juhiks nimetamise ning volituste lõppemise kord

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Välisminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.06.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:13.02.2022
Avaldamismärge:RT I, 26.06.2021, 10

Aukonsuliks kandideerimisel esitatavate dokumentide loetelu, aukonsuli kandidaadiks tunnistamise ja aukonsuli nimetamise, aukonsuli konsulaarasutuse juhiks nimetamise ning volituste lõppemise kord

Vastu võetud 25.06.2021 nr 2

Määrus kehtestatakse konsulaarseaduse § 16 alusel.

1. peatükk Üldsäte 

§ 1.  Üldine korraldus

  (1) Käesoleva korra täitmise eest vastutab Välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostöö osakond.

  (2) Alusdokumendid ja muud asjasse puutuvad dokumendid kantakse aukonsulite andmekogusse kooskõlas välisministri 4. juuni 2015. a määrusega nr 6 „Aukonsulite andmekogu põhimäärus”.

2. peatükk Aukonsuliks kandideerimine 

§ 2.  Aukonsuliks kandideerimine

  (1) Aukonsuliks võib kandideerida isik, kes vastab konsulaarseaduse §-s 17 sätestatud nõuetele.

  (2) Aukonsuliks kandideeriv isik esitab Välisministeeriumile eesti või inglise keeles avalduse ja elulookirjelduse.

  (3) Aukonsuliks kandideeriva isiku avalduses peavad olema märgitud järgmised andmed:
  1) ees- ja perekonnanimi;
  2) sünniaeg ja -koht;
  3) kodakondsus;
  4) kontaktandmed (töö- ja koduaadress, vastavad telefoni- ja faksinumbrid, elektronposti aadress);
  5) kavandatav konsulaarpiirkond;
  6) tulevase konsulaarasutuse asukoht;
  7) aukonsuliks kandideerimise põhjus.

  (4) Aukonsuliks kandideeriva isiku elulookirjeldus peab sisaldama tema kohta järgmisi põhjalikke andmeid:
  1) perekonnaseis;
  2) haridus;
  3) töökogemus või karjäär;
  4) ühiskondlikud saavutused;
  5) huvialad;
  6) keelteoskus.

  (5) Elulookirjeldus ja avaldus võivad sisaldada ka lisaandmeid, mida aukonsuliks kandideeriv isik peab oluliseks avaldada.

  (6) Elulookirjeldusele lisatakse isiku värviline digitaalne dokumendifoto ja isikut tõendava dokumendi koopia.

§ 3.  Aukonsulikandidaadiks tunnistamine

  Aukonsuliks kandideerija avalduse ja elulookirjelduse põhjal tehakse otsus isiku aukonsulikandidaadiks (edaspidi kandidaat) tunnistamise või tunnistamata jätmise kohta.

§ 4.  Lisadokumentide esitamine

  (1) Kui isik on tunnistatud kandidaadiks, palutakse tal kuue kuu jooksul esitada eesti või inglise keeles järgmised dokumendid:
  1) kirjalik nägemus tegevusest aukonsulina;
  2) kirjalik kinnitus, et ta katab kõik konsulaarasutuse kulud;
  3) vähemalt kaks soovituskirja, sealhulgas soovitavalt üks Eesti kodanikult, Eestiga või eesti kogukonnaga tihedalt seotud isikult;
  4) fotod tulevasest konsulaarasutusest (sise- ja välisvaated);
  5) muud dokumendid, mida peetakse vajalikuks kandidaadi edasiseks menetlemiseks.

  (2) Kui kandidaat ei esita tähtajaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumente, kandidaadi menetlus lõpetatakse.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud dokumentide esitamise tähtaega võidakse põhjendatud juhul pikendada kuni kuus kuud.

§ 5.  Dokumentide läbivaatamine ja kandidaadi vestlusele kutsumine

  Kandidaadi toimiku põhjal tehakse kirjalik otsus kandidaadi vestlusele kutsumise või menetluse lõpetamise kohta.

§ 6.  Vestlus kandidaadiga

  (1) Vestluse eesmärk on tutvuda aukonsuli kandidaadiga ja tema nägemusega tegevusest aukonsulina.

  (2) Kandidaadiga kohtuvad:
  1) välismajanduse ja arengukoostöö osakonna peadirektor või tema määratud asendaja;
  2) asjakohase poliitika- või Euroopa osakonna peadirektor või tema määratud asendaja;
  3) konsulaarosakonna peadirektor või tema määratud asendaja;
  4) avalike suhete osakonna peadirektor või tema määratud asendaja;
  5) teised selleks soovi avaldanud või nimetatud Välisministeeriumi teenistujad.

3. peatükk Aukonsuliks nimetamine 

§ 7.  Kandidaadi aukonsuliks ja konsulaarasutuse juhiks nimetamine

  (1) Kandidaat nimetatakse aukonsuliks välisministri käskkirjaga, milles märgitakse aukonsuli ametikoha kategooria ja klass, konsulaarpiirkond, aukonsuli pädevus ja volituste tähtaeg.

  (2) Kui kavandatavas konsulaarpiirkonnas puudub aukonsuli juhitav konsulaarasutus või kui vahetub konsulaarasutust juhtiv aukonsul, saab kandidaat aukonsuliks nimetamisel ka konsulaarasutuse juhiks. Selle kohta eraldi käskkirja ei vormistata.

  (3) Välisministri käskkiri jõustub konsulaarseaduse § 7 lõikes 1 nimetatud konsulipatendi väljastamisel.

§ 8.  Kandidaadi menetluse lõpetamine ja menetluse pikendamine

  (1) Otsusest lõpetada menetlus kandidaadi aukonsuliks nimetamata jätmise tõttu teavitatakse kandidaati mõistliku aja jooksul kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (2) Kandidaadi menetluse pikendamise otsuse korral määratakse tingimused, mille täitmisel tehakse lõplik otsus kandidaadi aukonsuliks nimetamise või nimetamata jätmise kohta. Kui tingimusi ei täideta ühe aasta jooksul alates otsuse tegemisest, kandidaadi menetlus lõpetatakse.

§ 9.  Asukohariigilt nõusoleku küsimine

  (1) Välisministri käskkirja allkirjastamise järel küsitakse noodiga asukohariigi välisministeeriumilt nõusolekut (agrément) näidatud piirkonnas aukonsuli juhitava konsulaarasutuse avamiseks ning aukonsuli nimetamiseks. Kui selles piirkonnas asub juba aukonsuli juhitav konsulaarasutus, küsitakse nõusolek uue aukonsuli nimetamiseks.

  (2) Nõusoleku saamisel väljastatakse konsulipatent konsulaarseaduse § 7 lõike 4 kohaselt.

§ 10.  Konsulipatent ja tegutsemisluba

  (1) Konsulipatent ja selle mitteametlik tõlge saadetakse noodiga asukohariigi välisministeeriumile ning taotletakse aukonsuli tegutsemisluba (exequatur).

  (2) Konsulipatent jõustub tegutsemisloa väljastamisel. Kui tegutsemisluba on antud enne konsulipatendi väljastamist, jõustub konsulipatent väljastamisel.

  (3) Asukohariigi välisministeerium väljastab aukonsulile tegutsemisloa, mille koopia edastatakse välismajanduse ja arengukoostöö osakonnale.

§ 11.  Aukonsuli volituste algus

  (1) Tegutsemisloa väljastamisega ja konsulipatendi jõustumisega algavad aukonsuli volitused asukohariigis.

  (2) Aukonsulile korraldatakse vajaliku sümboolika tellimine ja saatmine. Sümboolika sisaldab järgmist:
  1) aukonsuli kilp Eesti Vabariigi suure riigivapi kujutisega;
  2) Eesti riigilipp (normaalsuurusega 1050×1650 millimeetrit);
  3) Eesti riigilipp (laualipp);
  4) Eesti riigihümn CD-plaadil;
  5) Eesti Vabariigi Presidendi seinafoto;
  6) aukonsuli väikese riigivapi kujutise ja sinise värvitooniga pitsat.

  (3) Sümboolika üleandmine ja vastuvõtmine vormistatakse aktiga, millele kirjutavad alla aukonsul ja Välisministeeriumi esindaja.

  (4) Aukonsulile saadetakse ametivande tekst, mille aukonsul kinnitab allkirjaga ja tagastab Välisministeeriumile.

  (5) Aukonsuli pitserit kasutatakse konsulaarseaduse §-de 18 ja 19 kohaste toimingute tegemisel.

  (6) Aukonsuli juhitav konsulaarasutus avatakse ametlikult. Ametlik avamine võib toimuda pärast aukonsuli volituste algamist asukohariigis.

4. peatükk Aukonsuli volituste kehtivus 

§ 12.  Aukonsuli volituste kehtivus

  (1) Aukonsuli volitused on tähtajatud, kui aukonsuli ametisse nimetamisel või volituste pikendamisel ei ole otsustatud teisiti.

  (2) Aukonsuli volitused lõpevad käesoleva määruse § 7 lõikes 1 nimetatud välisministri käskkirjas ettenähtud tähtaja möödumisel, konsulipatendi kehtetuks tunnistamisel või aukonsuli surmaga.

§ 13.  Aukonsuli volituste peatamine ja taastamine ja pikendamine

  (1) Aukonsuli volitused peatab ja taastab konsulaarseaduse § 22 kohaselt välisminister käskkirjaga.

  (2) Aukonsuli volituste pikendamine vormistatakse välisministri käskkirjaga.

§ 14.  Konsulipatendi kehtetuks tunnistamine

  Välisminister tunnistab konsulipatendi käskkirjaga kehtetuks konsulaarseaduse § 24 lõikes 2 nimetatud alustel.

§ 15.  Aukonsuli arhiivi üleandmine

  Aukonsuli volituste peatamise ja lõppemise korral annab aukonsul oma konsulaarasutuse arhiivi konsulaarseaduse § 25 kohaselt üle Välisministeeriumi määratud isikule.

5. peatükk Rakendussäte 

§ 16.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Välisministri 17. juuni 2009. a määrus nr 16 „Aukonsuliks kandideerimisel esitatavate dokumentide loetelu, aukonsuli kandidaadiks tunnistamise ja aukonsuli nimetamise, aukonsuli konsulaarasutuse juhiks nimetamise ning volituste lõppemise kord” tunnistatakse kehtetuks.

Eva-Maria Liimets
Minister

Jonatan Vseviov
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json