Teksti suurus:

Põllumajandusministri 20. mai 2010. a määruse nr 61 „Kahjustatud metsa taastamise ja metsatulekahju ennetamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Väljaandja:Põllumajandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.07.2011
Avaldamismärge:RT I, 26.07.2011, 5

Põllumajandusministri 20. mai 2010. a määruse nr 61 „Kahjustatud metsa taastamise ja metsatulekahju ennetamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” muutmine

Vastu võetud 20.07.2011 nr 69

Määrus kehtestatakse „Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse” § 58 lõike 5, § 59 lõike 5 ja § 60 lõike 4 alusel ning kooskõlas nõukogu määruse (EÜ) nr 1698/2005 Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta (ELT L 277, 21.10.2005, lk 1–40) artikli 18 lõike 4 alusel heaks kiidetud „Eesti maaelu arengukavaga 2007–2013”.

Põllumajandusministri 20. mai 2010. a määrust nr 61 „Kahjustatud metsa taastamise ja metsatulekahju ennetamise investeeringutoetuse saamise nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise täpsem kord” (RT I, 24.11.2010, 13) muudetakse järgmiselt:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punkti 3 teises lauses asendatakse sõna „maksud” sõnaga „maksuvõlg”;

2) paragrahvi 4 lõike 1 punktis 4 asendatakse tekstiosa „lõikes 4” tekstiosaga „lõigetes 4 ja 5”;

3) paragrahvi 4 lõiget 6 täiendatakse pärast sõna „on” sõnaga „heinatõke,”;

4) paragrahvi 5 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Paragrahvi 3 lõikes 1 nimetatud tegevuste abikõlbliku kulu maksumuse määramiseks kasutatakse ühikuhindasid hektari kohta.”;

5) paragrahvi 9 lõike 2 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahv 16 sõnastatakse järgmiselt:

§ 16. Tegevuse elluviimist tõendavate dokumentide esitamine

(1) Paragrahvi 3 lõikes 2 nimetatud tegevuse korral esitab toetuse saaja toetuse väljamaksmiseks EMK-le pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist lisas 8 toodud vormi kohase kinnituse tööde tegemise kohta ning lisas 7 toodud vormi kohase kuludeklaratsiooni koos järgmiste dokumentidega:
1) selle isiku, kellelt toetuse saaja tellis teenuse või töö või ostis kaupa, väljastatud arve või arve-saatelehe ärakiri;
2) punktis 1 nimetatud arve või arve-saatelehe ärakirjal märgitud rahalise kohustuse tasumist tõendava arvelduskonto väljavõte või maksekorralduse ärakiri või väljatrükk.

(2) Uue metsakultuuri rajamise korral esitab toetuse saaja toetuse väljamaksmiseks EMK-le pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist järgmised dokumendid:
1) lisas 8 toodud vormi kohane kinnitus tööde tegemise kohta;
2) istutatud metsapuutaimede päritolu tõendava põhitunnistuse ärakiri (sertifitseeritava puuliigi puhul) või metsataimepartii vastavustunnistuse ärakiri (sertifitseerimisele mittekuuluva puuliigi puhul);
3) väljaspool Euroopa Liidu liikmesriiki kasvatatud metsapuutaimede istutamise korral tootjariigi väljastatud põhisertifikaadi või ametliku sertifikaadi ärakiri;
4) kultiveerimismaterjali tootmise tegevusloa ärakiri;
5) paragrahvi 4 lõike 1 punktides 4–6 nimetatud metsapuutaimede soetamise korral lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud dokumendid, kui toetuse saaja ei ole istutatud metsapuutaimi ise kasvatanud;
6) lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud dokumendid metsapuutaimi kaitsvate metsatarvikute soetamise kohta, kui metsapuutaimede istutamisel soetati ja võeti kasutusele metsapuutaimi kaitsvad metsatarvikud.

(3) Looduslikule uuenemisele kaasaaitamise ja metsakultuuri hooldamise korral toetuse väljamaksmiseks esitab toetuse saaja EMK-le pärast tegevuse täielikku või osadena elluviimist ja selle eest täielikult või osaliselt tasumist lisas 8 toodud vormi kohase kinnituse tööde tegemise kohta.

(4) Lõike 1 punktis 1 nimetatud arve või arve-saatelehe ärakirjal näidatud tehingu sisu peab vastama arve või arve-saatelehe väljastanud isiku hinnapakkumusele.”;

7) lisad 3 ja 8 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Helir-Valdor Seeder
Minister

Andres Oopkaup
Põllumajandus- ja kaubanduspoliitika asekantsler kantsleri ülesannetes

Lisa 3 

Lisa 8 

/otsingu_soovitused.json