Teksti suurus:

Sotsiaalministri 17. veebruari 2005. a määruse nr 27 „Ravimite hulgimüügi tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.07.2011
Avaldamismärge:RT I, 26.07.2011, 8

Sotsiaalministri 17. veebruari 2005. a määruse nr 27 „Ravimite hulgimüügi tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 20.07.2011 nr 32

Määrus kehtestatakse „Ravimiseaduse” § 26 lõike 9 punkti 1 alusel.

Sotsiaalministri 17. veebruari 2005. a määruses nr 27 „Ravimite hulgimüügi tingimused ja kord” (RTL 2005, 22, 308; 2005, 105, 1604) tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Hulgimüügiettevõte, välja arvatud ainult ühe müügiloa hoidja ravimeid turustav hulgimüügiettevõte, tagab sama toimeaine ja manustamisviisiga ravimite turustamisel eelisjärjekorras nende ravimite hankimise ja kättesaadavuse, mille kohta on ravikindlustuse seaduse § 45 alusel sõlmitud hinnakokkulepe.”;

2) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 20 järgmises sõnastuses:

„(20) Hulgimüügiettevõte, välja arvatud ainult ühe müügiloa hoidja ravimeid turustav hulgimüügiettevõte, tagab sama toimeaine ja manustamisviisiga ravimite turustamisel eelisjärjekorras nende ravimite pakkumise, mille kohta on ravikindlustuse seaduse § 45 alusel sõlmitud hinnakokkulepe.”;

3) paragrahvi 15 lõike 2 punkt 4 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„4) 15. jaanuariks, kajastades 31. detsembri seisu.”.

Hanno Pevkur
Minister

Liis Sild
Finantsjuht kantsleri ülesannetes