Teksti suurus:

Viru Vangla moodustamine ja põhimäärus

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.07.2011
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.02.2012
Avaldamismärge:RT I, 26.07.2011, 10

Viru Vangla moodustamine ja põhimäärus

Vastu võetud 13.06.2006 nr 20
RT I 2006, 49, 893
jõustumine 25.06.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.03.2008RTL 2008, 29, 42714.04.2008, rakendatakse alates 01.04.2008
19.05.2008RTL 2008, 43, 58901.06.2008
27.11.2009RTL 2009, 89, 129711.12.2009
19.03.2010RTL 2010, 14, 26501.04.2010
16.08.2010RT I 2010, 58, 39622.08.2010
29.11.2010RT I, 03.12.2010, 306.12.2010, rakendatakse 01.12.2010
04.04.2011RT I, 08.04.2011, 325.04.2011
20.07.2011RT I, 26.07.2011, 129.07.2011

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 40 lõike 1, «Vangistusseaduse» § 105 lõigete 11 ja 2, § 111 lõike 3 ning «Kriminaalhooldusseaduse» § 5 lõike 3 alusel.
[RTL 2009, 89, 1297 - jõust. 11.12.2009]

§ 1.   Valitsusasutuse moodustamine

  Moodustan valitsusasutuse nimetusega Viru Vangla.

§ 2.   Üldsätted

  (1) Viru Vangla on Justiitsministeeriumi valitsemisalas olev valitsusasutus, mis viib täide vabadusekaotust ja eelvangistust ning korraldab kriminaalhooldust.
[RTL 2008, 43, 589 - jõust. 01.06.2008]

  (2) Viru Vangla (edaspidi vangla) on kinnine vangla, milles on avavangla- ja töötavate kinnipeetavate osakond.

  (3) Oma ülesannete täitmisel esindab vangla riiki.

  (4) Vanglal on oma nimetusega pitsat ning oma eelarve ja pangaarve.

  (5) Vangla kulud kaetakse riigieelarvest. Vangla eelarve kinnitab justiitsminister.

  (6) Vanglaid juhib Justiitsministeeriumi vanglate osakond. Justiitsministeeriumi vanglate valdkonna asekantsler, õiguse ja arenduse talituse juhataja, taasühiskonnastamise talituse juhataja, karistuse täideviimise talituse juhataja ja sisekontrolli talituse juhataja annavad vanglaametnikule või muule vanglatöötajale korraldusi justiitsministri 4. augusti 2008. a määruse nr 41 «Vanglaametnikule või muule vanglatöötajale Justiitsministeeriumi ametniku poolt korralduste andmise ja vanglas teenistusülesannete täitmise kord» kohaselt.
[RTL 2009, 89, 1297 - jõust. 11.12.2009]

  (7) Vangla asub Jõhvi linnas. Vangla postiaadress on Ülesõidu 1, 41536, Jõhvi. Kui vangla osakond ei paikne samas kohas, siis tuuakse selle postiaadress ära osakonna põhimääruses.
[RTL 2008, 43, 589 - jõust. 01.06.2008]

§ 3.   Vangla ülesanded

  Vangla ülesanded on:
  1) korraldada kinnipeetavate ja vahistatute kinnipidamine;
  11) korraldada kriminaalhooldust;
[RTL 2008, 43, 589 - jõust. 01.06.2008]
  2) suunata kinnipeetavad ja kriminaalhooldusalused õiguskuulekale käitumisele;
[RTL 2008, 43, 589 - jõust. 01.06.2008]
  3) kavandada kinnipeetava ja kriminaalhooldusaluse karistuse täideviimine;
[RTL 2008, 43, 589 - jõust. 01.06.2008]
  4) tagada kinnipeetavatele ja vahistatutele tervislik eluruum, toit ja riietus;
  5) korraldada kinnipeetavatele ja vahistatutele tervishoiuteenuse osutamine;
  6) korraldada kinnipeetavatele ja vahistatutele sotsiaalhoolekanne, huvialategevuse ja raamatukoguteenuse osutamine ning kinnipeetavate ja vahistatute usuliste vajaduste rahuldamine;
  7) suunata kinnipeetavaid ja vahistatuid hariduse omandamisele;
  8) tagada kinnipeetavate tööhõive;
  9) tagada kinnipeetavate vabanemiseelne ettevalmistus;
  10) toimetada kohtueelset menetlust ja kohtuvälist menetlust seaduses sätestatud juhtudel;
[RT I 2010, 58, 396 - jõust. 22.08.2010]
  11) korraldada vanglas jälitustegevust;
  12) koguda vangla tegevust kajastavaid statistilisi andmeid ja esitada asjakohaseid aruandeid;
  13) majandada vanglale vallata antud riigivara;
  14) täita muid vanglale õigusaktidega pandud ülesandeid.

§ 4.   Vangla direktor

  (1) Vanglat juhib direktor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist justiitsminister.

  (2) Vangla direktor:
  1) juhib vahetult esimese, teise, neljanda ja viienda üksuse, avavangla- ja töötavate kinnipeetavate osakonna, julgeolekuosakonna ja järelevalveosakonna tööd ning oma asetäitjate kaudu vangla teiste üksuste ja osakondade tööd;
[RT I, 08.04.2011, 3 - jõust. 25.04.2011]
  2) vastutab vangla tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest ning tagab vangla ülesannete tulemusliku täitmise, samuti vangla arendamise ja vangla struktuuriüksuste häireteta töö;
  3) nimetab ametisse ja vabastab ametist vangla teenistujad;
  4) edutab teenistujaid, teostab nende tegevuse üle teenistuslikku järelevalvet ning kohaldab neile ergutusi ja distsiplinaarkaristusi;
  5) tagab vangla teenistujate täiendõppe korraldamise;
  6) [Kehtetu - RTL 2010, 14, 265 - jõust. 01.04.2010]
  7) annab oma pädevuse piires käskkirju ja muid kirjalikke või suulisi korraldusi, mis on täitmiseks kohustuslikud vangla teenistujatele ning kinnipeetavatele ja vahistatutele;
  8) esindab vanglat ja annab volitusi vangla esindamiseks, kaasa arvatud kohtus, kui seadusega ei ole ette nähtud teisiti;
  9) esitab justiitsministrile ettepanekuid vangla töö korraldamiseks ja vangla eelarveliste vahendite sihipäraseks kasutamiseks;
  10) tagab vanglale eraldatud eelarveraha säästliku ja sihipärase kasutamise;
  11) vastutab riigivara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest;
  12) kinnitab vangla iga-aastase tööplaani;
  13) täidab muid õigusaktidega talle pandud ülesandeid.

§ 5.   Vangla direktori asetäitjad

  (1) Vangla koosseisus on direktori asetäitja taasühiskonnastamise alal, direktori asetäitja arvestuse ja halduse alal ning direktori asetäitja noorte vangistuse alal ametikoht.
[RT I, 08.04.2011, 3 - jõust. 25.04.2011]

  (2) Direktori asetäitja taasühiskonnastamise alal:
  1) juhib vahetult meditsiiniosakonna ja kriminaalhooldusosakonna ning teiste taasühiskonnastamise valdkonna, sealhulgas tööhõive, haridus, sotsiaal- ja psühholoogiline nõustamine, usuline tegevus, huvialategevus, raamatukogu, teenistujate tööd;
[RT I, 08.04.2011, 3 - jõust. 25.04.2011]
  2) valvab talle alluvate teenistujate teenistusülesannete täitmise järele;
  3) teeb ettepanekuid talle alluvate osakondade juhatajatele ja teistele teenistujatele ergutuste kohaldamiseks ning distsiplinaarkaristuste määramiseks või esitab neis asjades oma arvamuse;
  4) esindab vanglat direktorilt saadud volituste piires;
  5) täidab muid õigusaktidest tulenevaid või direktori antud ülesandeid.

  (3) [Kehtetu - RT I, 08.04.2011, 3 - jõust. 25.04.2011]

  (31) Direktori asetäitja arvestuse ja halduse alal:
  1) juhib vahetult vastuvõtu- ja arvestusosakonna, finants- ja majandusosakonna ning üldosakonna tööd;
  2) valvab talle alluvate teenistujate teenistusülesannete täitmise järele;
  3) teeb ettepanekuid talle alluva osakonna juhatajale ja teistele teenistujatele ergutuste kohaldamiseks ning distsiplinaarkaristuste määramiseks või esitab neis asjades oma arvamuse;
  4) esindab vanglat direktorilt saadud volituste piires;
  5) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ja direktori antud ülesandeid.
[RT I, 08.04.2011, 3 - jõust. 25.04.2011]

  (4) Direktori asetäitja noorte vangistuse alal:
  1) juhib vahetult kolmanda üksuse tööd;
  2) valvab talle alluvate teenistujate teenistusülesannete täitmise järele;
  3) teeb ettepanekuid talle alluva osakonna juhatajale ja teistele teenistujatele ergutuste kohaldamiseks ning distsiplinaarkaristuste määramiseks või esitab neis asjades oma arvamuse;
  4) esindab vanglat direktorilt saadud volituste piires;
  5) täidab muid õigusaktidest tulenevaid või direktori antud ülesandeid.

§ 6.   Vangla direktori ja vangla direktori asetäitja asendamine

  (1) Direktori äraolekul asendab teda direktori käskkirjaga määratud direktori asetäitja.
[RT I 2010, 58, 396 - jõust. 22.08.2010]

  (2) Direktori asetäitjate äraolekul asendab direktorit tema käskkirjaga määratud teenistuja.

  (3) Direktori asetäitjate äraolekul asendavad neid direktori käskkirjaga määratud teenistujad.

§ 7.   Vangla struktuuriüksused

  (1) Vangla struktuuri kuuluvad osakonnad, talitused ja üksused. Osakonnal, talitusel ja üksusel puuduvad täitevvõimu volitused.
[RTL 2008, 43, 589 - jõust. 01.06.2008]

  (2) Vangla osakonnad ja üksused on:
  1) arvestusosakond;
  2) avavangla- ja töötavate kinnipeetavate osakond;
  3) julgeolekuosakond;
  4) järelevalveosakond;
  5) finants-ja majandusosakond;
  6) meditsiiniosakond;
  7) [Kehtetu - RT I, 03.12.2010, 3 - jõust. 06.12.2010 - rakendatakse 01.12.2010]
  8) [Kehtetu - RT I, 26.07.2011, 1 - jõust. 29.07.2011]
  9) teine üksus;
  10) kolmas üksus;
  11) neljas üksus;
  12) viies üksus;
  13) üldosakond;
  14) kriminaalhooldusosakond.
[RTL 2008, 43, 589 - jõust. 01.06.2008]

§ 71.   Kriminaalhooldusosakonna asukoht ja jagunemine
[Kehtetu - RT I, 08.04.2011, 3 - jõust. 25.04.2011]

§ 72.   Kriminaalhooldusosakonna tööpiirkond ja jagunemine

  (1) Viru Vangla kriminaalhooldusosakonna tööpiirkond on Ida-Viru ja Lääne-Viru maakond.

  (2) Kriminaalhooldusosakond jaguneb:
  1) Jõhvi talitus;
  2) Narva talitus;
  3) Rakvere talitus.
[RT I, 08.04.2011, 3 - jõust. 25.04.2011]

§ 8.   Vastuvõtu- ja arvestusosakond

  Vastuvõtu- ja arvestusosakonna põhiülesanded on pidada kinnipeetavate ja vahistatute statistilist arvestust, pidada nende isiklikke toimikuid ja järgida kinnipidamistähtaegu, korraldada kinnipeetavate ja vahistatute vanglasse vastuvõttu ning tagada kinnipeetavate ja vahistatute isiklike asjade lao toimimine.
[RT I, 08.04.2011, 3 - jõust. 25.04.2011]

§ 9.   Avavangla- ja töötavate kinnipeetavate osakond

  Avavangla- ja töötavate kinnipeetavate osakonna põhiülesanne on korraldada avavangistuse ning töötavate kinnipeetavate vangistuse täideviimist.
[RTL 2008, 29, 427 - jõust. 14.04.2008 - rakendatakse alates 01.04.2008]

§ 10.   Julgeolekuosakond

  Julgeolekuosakonna põhiülesanded on ennetada ja avastada õiguserikkumisi, teha seaduses sätestatud edasilükkamatuid menetlustoiminguid ning korraldada jälitustegevust.

§ 101.   Järelevalveosakond

  Järelevalveosakonna põhiülesanded on korraldada vangla vastutusalas ööpäevaringset korrapidamist, vanglasiseseid ja -väliseid saatmisi ning tagada kinnipeetavate ja vahistatute üle järelevalve toimimine kogu vangla territooriumil.
[RT I, 08.04.2011, 3 - jõust. 25.04.2011]

§ 11.   Finants- ja majandusosakond

  Finants- ja majandusosakonna põhiülesanded on koostada vangla eelarve ning kontrollida ja analüüsida selle täitmist, hoolitseda kinnipeetavate ja vahistatute eluruumide ja toitlustamise nõuetekohasuses eest, korraldada kinnipeetavate tööhõivet, varustada vanglat toiduainete, vormiriietuse ja olmeesemetega, korraldada vangla transporditeenindust, säästlikku majandamist ning vangla ehitiste hooldamist ja remontimist.
[RT I, 08.04.2011, 3 - jõust. 25.04.2011]

§ 12.   Meditsiiniosakond

  Meditsiiniosakonna põhiülesanne on korraldada kinnipeetavatele ja vahistatutele tervishoiuteenuse osutamist.

§ 13.   [Kehtetu - RTL 2008, 29, 427 - jõust. 14.04.2008 - rakendatakse alates 01.04.2008]

§ 14.   Sotsiaalosakond
[Kehtetu - RT I, 03.12.2010, 3 - jõust. 06.12.2010 - rakendatakse 01.12.2010]

§ 141.   Esimene üksus
[Kehtetu - RT I, 26.07.2011, 1 - jõust. 29.07.2011]

§ 142.   Teine üksus

  Teise üksuse põhiülesanne on korraldada pidevat tugevdatud järelevalvet vajavate kinnipeetavate järelevalvet ja vangistuse täideviimist ning korraldada kinnipeetavate ja vahistatute sotsiaalhoolekannet, sotsiaal- ja psühholoogilist nõustamist.
[RT I, 03.12.2010, 3 - jõust. 06.12.2010 - rakendatakse 01.12.2010]

§ 143.   Kolmas üksus

  Kolmanda üksuse põhiülesanne on korraldada alaealiste vahistatute ning alaealiste ja noorte süüdimõistetute järelevalvet ja vangistuse täideviimist ning valvata alaealiste ja noorte kriminaalhooldusaluste käitumise ja nendele kohtu või prokuröri pandud kohustuste täitmise järele ning soodustada kriminaalhooldusaluse sotsiaalset kohanemist eesmärgiga mõjutada neid hoiduma kuritegude toimepanemisest.
[RT I, 03.12.2010, 3 - jõust. 06.12.2010 - rakendatakse 01.12.2010]

§ 144.   Neljas üksus

  Neljanda üksuse põhiülesanne on korraldada vahistatute järelevalvet.
[RTL 2008, 29, 427 - jõust. 14.04.2008 - rakendatakse alates 01.04.2008]

§ 145.   Viies üksus

  Viienda üksuse põhiülesanne on korraldada kinnipeetavate järelevalvet ja vangistuse täideviimist.
[RT I, 08.04.2011, 3 - jõust. 25.04.2011]

§ 15.   [Kehtetu - RTL 2008, 29, 427 - jõust. 14.04.2008 - rakendatakse alates 01.04.2008]

§ 16.   Üldosakond

  Üldosakonna põhiülesanded on korraldada vangla asjaajamist ja dokumentide säilitamist, tagada vanglas koostatavate dokumentide juriidiline korrektsus, korraldada personaliotsinguid, tagada vangla koosseisu komplekteeritus, vangla teenistujate teenistussuhete vormistamine, korraldada vangla teenistujate väljaõppe, täiendõppe, koolituse ja atesteerimise korraldamist.

§ 161.   Kriminaalhooldusosakond

  Kriminaalhooldusosakonna põhiülesanded on valvata kriminaalhooldusaluse käitumise ja temale kohtu või prokuröri pandud kohustuste täitmise järele ning soodustada kriminaalhooldusaluse sotsiaalset kohanemist eesmärgiga mõjutada teda hoiduma kuritegude toimepanemisest ning korraldada kinnipeetavate ja vahistatute sotsiaalhoolekannet, sotsiaal- ja psühholoogilist nõustamist.
[RT I, 03.12.2010, 3 - jõust. 06.12.2010 - rakendatakse 01.12.2010]

§ 17.   Osakonnajuhataja

  (1) Osakonda juhib osakonnajuhataja, kes tagab osakonna ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise.

  (2) Osakonnajuhataja:
  1) jaotab ülesandeid talle alluvate teenistujate vahel ning annab neile juhiseid ja korraldusi;
  2) valvab osakonna teenistujate teenistuskohustuste täitmise järele;
  3) allkirjastab või viseerib osakonnas koostatud dokumendid;
  4) annab aru osakonna tegevusest;
  5) esindab osakonda ning annab osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi vangla juhtkonnale ja teistele struktuuriüksustele;
  6) teeb vangla juhtkonnale ettepanekuid osakonna koosseisu ja töökorralduse, osakonna teenistujate palkade ja toetuste ning distsiplinaarkaristuste määramise ning ergutuste kohaldamiste kohta;
  7) taotleb osakonna ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid;
  8) taotleb osakonna teenistujatele täiendusõppe korraldamist;
  9) täidab muid osakonna põhimäärusega pandud või vahetu ülemuse antud ülesandeid.

§ 18.   Osakonna põhimäärus

  Osakonna täpsemad ülesanded ja juhtimiskorraldus ning osakonnajuhataja asendamine sätestatakse osakonna põhimäärusega, mille kinnitab vangla direktor oma käskkirjaga.

§ 19.   Vangla sümboolika

  (1) Vanglal on sõõrikujuline 35-mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis. Sõõri ülemist äärt mööda on sõnad «VIRU VANGLA».

  (2) Vangla kasutab vanglate lippu ja vanglate vappi õigusaktides ettenähtud tingimustel ja korras.

  (3) Vanglate vapi kujutist kasutatakse vangla kirja-, üld- ja käskkirjaplangil ning uksesildil.

/otsingu_soovitused.json