Teksti suurus:

Keskkonnaministri 26. oktoobri 2011. a määruse nr 64 „Geodeetiline süsteem” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 26.07.2017, 1

Keskkonnaministri 26. oktoobri 2011. a määruse nr 64 „Geodeetiline süsteem” muutmine

Vastu võetud 19.07.2017 nr 22

Määrus kehtestatakse „Avaliku teabe seaduse” § 439 lõike 1 punkti 2 ja Vabariigi Valitsuse 17. jaanuari 2008. a määruse nr 17 „Volituste andmine geodeetilise süsteemi kehtestamiseks” ning „Ruumiandmete seaduse” § 32 ja Vabariigi Valitsuse 14. juuli 2011. a määruse nr 101 „Volituse andmine geodeetilise süsteemi kehtestamiseks” alusel.

§ 1.   Keskkonnaministri 26. oktoobri 2011. a määruse nr 64 „Geodeetiline süsteem” muutmine

Keskkonnaministri 26. oktoobri 2011. a määruses nr 64 „Geodeetiline süsteem” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõikest 5 jäetakse välja sõnad „(edaspidi WGS84)” ning „alates realisatsioonist WGS84 (G873)”;

2) paragrahvi 5 lõiget 1 täiendatakse pärast esimest lauset lausega järgmises sõnastuses:

„I klassi võrku täiendab Maa-ameti hallatav globaalse positsioneerimise püsijaamade võrk ESTREF, mis tagab riikliku geodeetilise võrgu järjepideva monitooringu.”;

3) paragrahvi 5 lõiked 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

4) paragrahvi 7 lõike 2 esimesest lausest jäetakse välja sõnad „mille täpsuseks on ±1 cm mõõtmiste epohhil”;

5) paragrahvi 8 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Kõrgussüsteemiks on Euroopa Vertikaalne Referentssüsteem (edaspidi EVRS).

(2) EVRS on kinemaatiline referentssüsteem, mille lähtenivoo on määratletud Amsterdamis asuva Normaal Amsterdam Peil kaudu, kus kasutatakse tahke Maa püsivate null-loodete süsteemi ja kõrgused väljendatakse geopotentsiaaliarvudena.

(3) Geopotensiaaliarvudest normaalkõrguste arvutamisel kasutatakse referentsellipsoidi GRS-80 normaalraskuskiirenduse väärtusi.

(4) Eesti geoidi mudel on EST-GEOID2017.”;

6) paragrahvi 9 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Eestis tähistatakse EVRS kõrgusi lühendiga EH2000.

(2) EH2000 normaalkõrgused epohhil 2000 tuginevad riiklikul kõrgusvõrgul, mille kõrgusväärtused lähtuvad EVRS realisatsioonist EVRF2007.

(3) Riiklikku kõrgusvõrku täiendavad kohalikud kõrgusvõrgud. Nimetatud võrkude punktid ja nende kõrgused on aluseks teistele kõrgussüsteemi realisatsioonidele Eestis.

(4) Mudelit EST-GEOID2017 kasutatakse arvutustulemustele esitatavate täpsusnõuete kohaselt EUREF-EST97 ellipsoidaalsete kõrguste ümberarvutamiseks EH2000 normaalkõrgusteks ja vastupidi.”;

7) paragrahvi 11 lõike 2 esimeses lauses asendatakse sõna „GV-EST08” sõnaga „EG2000”;

8) paragrahvi 11 lõikes 3 asendatakse arv „2008.6” arvuga „2000” ning jäetakse välja sõnad „, mille täpsuseks on ±6,9 mikroGal”;

9) määrust täiendatakse 3. peatükki §-ga 111 järgmises sõnastuses:

§ 111. Üleminek EH2000 kõrgustele

(1) Üleminekuperiood EH2000 kõrgustele algab 2018. aasta 1. jaanuaril ja lõppeb 2018. aasta 31. märtsil. Enne 2018. aasta 1. jaanuari alustatud tööde tulemused esitatakse üleminekuperioodil Balti 1977 kõrguste süsteemi (BK77) või EH2000 kõrgustena. Põhjendatud juhtudel võib Maa-amet pikendada üleminekuperioodi kuni 2018. aasta 1. oktoober.

(2) Ehitusvaldkonnas toimub üleminek EH2000 kõrgustele järgmiselt:
1) pärast 2018. aasta 1. jaanuari alustatud ehitusprojektiga seotud tegevused viiakse läbi ja teostusmõõdistamise tulemused esitatakse EH2000 kõrgusi kasutades;
2) enne 2018. aasta 1. jaanuari alustatud ehitusprojektiga seotud tegevused võib läbi viia kasutades Balti 1977 kõrguste süsteemi (BK77), ehitusprojektiga seotud teostusmõõdistuse tulemused esitatakse EH2000 kõrgustena;
3) kui ehitusprojektis on käesoleva lõike punkti 2 alusel kasutatud Balti 1977 kõrguste süsteemi (BK77), siis tööde tellijal on õigus nõuda täiendavalt teostusmõõdistuse tulemuste esitamist Balti 1977 kõrguste süsteemis (BK77).

(3) Geodeetilise süsteemi komponentide kirjeldused ja üleminekuparameetrid BK77 ja EH2000 kõrguste vahel tehakse kättesaadavaks Eesti geoportaali kaudu.”.

§ 2.   Määruse jõustumine

Käesolev määrus jõustub 2018. aasta 1. jaanuaril.

Siim Kiisler
Minister

Andres Talijärv
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json