Teksti suurus:

Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.08.2014, 11

Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord
[RT I 2009, 55, 373 - jõust. 27.11.2009]

Vastu võetud 14.07.2006 nr 164
RT I 2006, 34, 265
jõustumine 29.07.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.12.2008RT I 2009, 2, 1209.01.2009 (rakendatakse alates 01.01.2009)
19.11.2009RT I 2009, 55, 37327.11.2009
23.08.2010RT I 2010, 60, 40701.01.2011
04.10.2012RT I, 09.10.2012, 201.04.2013
21.08.2014RT I, 26.08.2014, 801.09.2014

Määrus kehtestatakse «Tulumaksuseaduse» § 13 lõike 3 punkti 2 alusel ning kooskõlas § 13 lõike 3 punktiga 21, § 31 lõike 1 punktiga 8 ja § 48 lõike 4 punktiga 5 ning «Sotsiaalmaksuseaduse» § 2 lõike 1 punktiga 7.
[RT I 2009, 55, 373 - jõust. 27.11.2009]

§ 1.  Reguleerimisala

  (1) Määruses sätestatakse ametniku, töötaja või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikme teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja kulude maksuvaba hüvitise maksmise kord.
[RT I, 09.10.2012, 2 - jõust. 01.04.2013]

  (2) Määruses sätestatakse puudega ametnikule, töötajale või juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikmele maksuvaba hüvitise maksmise kord seoses isikliku mootorsõiduki kasutamisega sõiduks elukoha ja töökoha vahel, kui selleks ei ole võimalik kasutada ühistransporti või kui ühistranspordi kasutamine põhjustab isiku liikumis- ja töövõime olulist langust.
[RT I, 09.10.2012, 2 - jõust. 01.04.2013]

  (3) Isikliku sõiduautona või mootorsõidukina käsitatakse ametniku, töötaja ja juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikme kasutuses olevat sõiduautot või mootorsõidukit, mis ei ole tööandja omanduses ega valduses.
[RT I, 09.10.2012, 2 - jõust. 01.04.2013]

  (4) Määrust ei rakendata nende teenistus-, töö- või ametilähetusega seotud sõidukulude suhtes, mis hüvitatakse «Tulumaksuseaduse» § 13 lõike 3 punkti 1 alusel kehtestatud määruse kohaselt.
[RT I 2009, 55, 373 - jõust. 27.11.2009]

§ 2.  Hüvitise maksmise põhimõtted

  (1) Isikliku sõiduauto kasutamise eest teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel võib maksuvabalt maksta hüvitist §-s 5 sätestatud piirmäära ulatuses, kui hüvitise maksmisel on järgitud §-s 3 sätestatud nõudeid ja sõitude kohta on peetud arvestust § 4 kohaselt.
[RT I, 26.08.2014, 8 - jõust. 01.09.2014]

  (2) Puudega isikule elukoha ja töökoha vaheliste sõitude eest hüvitise maksmisel kohaldatakse §-des 3–5 teenistus-, töö- või ametisõitude kulude hüvitamise kohta sätestatut. Kui § 1 lõikes 3 nimetatud mootorsõidukit kasutatakse nii sõiduks elukoha ja töökoha vahel kui ka sama paragrahvi lõikes 1 nimetatud teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel, võib nimetatud mootorsõiduki kasutamise kulusid maksuvabalt hüvitada kokku §-s 5 sätestatud piirmäära ulatuses.

§ 3.  Hüvitise vormistamine
[RT I, 26.08.2014, 8 - jõust. 01.09.2014]

  (1) Hüvitise kohta vormistatakse tööandja, asutuse juhi, juriidilise isiku pädeva organi või tema volitatud isiku kirjalik otsus, käskkiri või korraldus, milles näidatakse:
  1) hüvitist saava isiku ees- ja perekonnanimi;
  2) hüvitise suurus;
  3) sõidu kuupäev või periood, mille jooksul tehtud sõitude kulusid hüvitatakse.

  (2) Otsusele, käskkirjale või korraldusele lisatakse sõiduauto kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia, välja arvatud juhul, kui selles esitatud andmed ei ole võrreldes eelmisel korral esitatuga muutunud.
[RT I, 26.08.2014, 8 - jõust. 01.09.2014]

§ 4.  Arvestuse pidamine

  Sõiduauto kasutamise üle peetavas arvestuses näidatakse:
[RT I, 26.08.2014, 8 - jõust. 01.09.2014]
  1) sõiduautot kasutava isiku ees- ja perekonnanimi;
  2) sõiduauto riikliku registreerimismärgi andmed;
  3) sõiduauto läbisõidumõõdiku alg- ja lõppnäit iga teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel tehtud sõidu korral;
[RT I, 09.10.2012, 2 - jõust. 01.04.2013]
  4) kuupäev ja sõidu eesmärk iga teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel tehtud sõidu korral.

§ 5.  Hüvitise piirmäär
[RT I, 26.08.2014, 8 - jõust. 01.09.2014]

  Maksuvabalt võib maksta hüvitist kuni 0,3 eurot ühe teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel sõidetud kilomeetri kohta, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kalendrikuus tehtud sõitude eest ühe hüvitist saava füüsilise isiku kohta. Kui füüsilisele isikule maksab hüvitist samas kalendrikuus tehtud sõitude eest mitu tööandjat, võib iga tööandja maksta maksuvabalt hüvitist kuni 335 eurot.
[RT I, 26.08.2014, 8 - jõust. 01.09.2014]

§ 6.  Hüvitise piirmäär arvestuse puudumisel
[Kehtetu - RT I, 26.08.2014, 8 - jõust. 01.09.2014]

§ 7.  Rakendussäte
[Kehtetu - RT I, 26.08.2014, 8 - jõust. 01.09.2014]

§ 8.  Määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 9.  Määruse rakendamine

Määrust rakendatakse 1. juulist 2006. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json