Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine tulenevalt ministeeriumi nime ja ministeeriumide valitsemisalade muutmisest

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.09.2015
Avaldamismärge:RT I, 26.08.2015, 1

Vabariigi Valitsuse määruste muutmine tulenevalt ministeeriumi nime ja ministeeriumide valitsemisalade muutmisest

Vastu võetud 13.08.2015 nr 88

Määrus kehtestatakse alkoholiseaduse § 1 lõike 4 ja § 8 lõike 2, arhiiviseaduse § 6, avaliku teabe seaduse § 439 lõike 1 punkti 3 ja § 58 lõike 1, digitaalallkirja seaduse § 43 lõike 2, Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 6 lõike 5, Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seaduse § 98 lõike 2, § 100 lõike 2 ja § 104 lõike 3, Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismi ja Norra finantsmehhanismi rakendamist käsitlevate vastastikuse mõistmise memorandumite ratifitseerimise seaduse § 2 lõike 1, geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse § 5 lõike 3, geograafilise tähise kaitse seaduse § 9 lõike 3 ja § 24 lõike 3, hasartmängumaksu seaduse § 7 lõike 3, hädaolukorra seaduse § 3 lõike 4, kaitseväeteenistuse seaduse § 76 lõike 5, kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seaduse § 6 lõike 5, kohanimeseaduse § 20, koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 12, loomade ja loomsete saadustega kauplemise ning nende impordi ja ekspordi seaduse § 19 lõike 6, loomakaitseseaduse § 3 lõike 4 punkti 1 ja lõike 5 ning § 9 lõike 4, loomatauditõrje seaduse § 11 lõike 3, maaparandusseaduse § 35 lõike 1 ja § 40 lõike 1, maareformi seaduse § 221 lõike 6, § 223 lõigete 9 ja 10 ning § 23 lõigete 5 ja 6, mahepõllumajanduse seaduse § 11 lõike 1, perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse § 13 lõigete 2, 3 ja 4, § 14 lõike 2, § 17 lõike 1, § 26 lõike 5, § 281 lõike 2 ja § 30 lõike 5, perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse § 7 lõike 1, § 8 lõike 1, § 9 lõike 1, § 10 lõike 1, § 11 lõike 1, § 26 lõike 6 ja § 32 lõike 2, püsiasustusega väikesaarte seaduse § 4 lõike 6, söödaseaduse § 23 lõike 1, taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 57 lõike 2, taimekaitseseaduse § 30 lõike 1, § 37 lõike 5 ja § 80 lõike 2, väetiseseaduse § 19 lõike 1, välissuhtlemisseaduse § 8 lõike 5 ning õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse § 16 lõike 2 alusel ning arvestades kalapüügiseaduse § 90 lõikes 2 sätestatut.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 13. juuli 1993. a määruse nr 216 „Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 13. juuli 1993. a määrusega nr 216 „Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise kord” kinnitatud „Õigusvastaselt võõrandatud vara eest kompensatsiooni määramise korra” punktides 39–41 asendatakse sõna „Põllumajandusministeerium” sõnaga „Maaeluministeerium” vastavas käändes.

§ 2.  Vabariigi Valitsuse 6. novembri 1996. a määruse nr 268 „Maa enampakkumisega erastamise korra kinnitamine” muutmine

Vabariigi Valitsuse 6. novembri 1996. a määrusega nr 268 „Maa enampakkumisega erastamise korra kinnitamine” kinnitatud „Maa enampakkumisega erastamise korra” punktis 10 asendatakse sõna „Siseministeerium” sõnaga „Rahandusministeerium” vastavas käändes.

§ 3.  Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2000. a määruse nr 182 „Ametiasutuste pädevus „Geograafilise tähise kaitse seaduse” rakendamisel” muutmine

Vabariigi Valitsuse 6. juuni 2000. a määruse nr 182 „Ametiasutuste pädevus „Geograafilise tähise kaitse seaduse” rakendamisel” § 2 punktis 1 ja § 4 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõna „Põllumajandusministeerium” sõnaga „Maaeluministeerium”.

§ 4.  Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2000. a määruse nr 412 „Kutselise kalapüügi lubade taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügilubade andmise, kehtetuks tunnistamise ning kehtivuse peatamise kord ja kalapüügilubade vormid” muutmine

Vabariigi Valitsuse 12. detsembri 2000. a määruse nr 412 „Kutselise kalapüügi lubade taotlemisel esitatavate dokumentide loetelu, kalapüügilubade andmise, kehtetuks tunnistamise ning kehtivuse peatamise kord ja kalapüügilubade vormid” §-s 2 ja § 29 lõikes 2 asendatakse sõna „Põllumajandusministeerium” sõnaga „Maaeluministeerium” ning lisades 3 ja 4 asendatakse sõna „PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUM” sõnaga „MAAELUMINISTEERIUM”.

§ 5.  Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 2001. a määruse nr 80 „Asjaajamiskorra ühtsed alused” muutmine

Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 2001. a määruse nr 80 „Asjaajamiskorra ühtsed alused” § 542 lõikes 3 asendatakse sõna „Siseministeerium” sõnaga „Rahandusministeerium”.

§ 6.  Vabariigi Valitsuse 8. mai 2001. a määruse nr 161 „Volituste andmine loomakaitseseadusest tulenevate õigusaktide kehtestamiseks” muutmine

Vabariigi Valitsuse 8. mai 2001. a määruse nr 161 „Volituste andmine loomakaitseseadusest tulenevate õigusaktide kehtestamiseks” teksti sissejuhatavas lauseosas asendatakse sõna „põllumajandusministrit” sõnadega „valdkonna eest vastutavat ministrit”.

§ 7.  Vabariigi Valitsuse 2. oktoobri 2001. a määruse nr 312 „Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni põhimäärus ja koosseis” muutmine

Vabariigi Valitsuse 2. oktoobri 2001. a määruse nr 312 „Vabariigi Valitsuse kriisikomisjoni põhimäärus ja koosseis” § 3 lõike 1 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) Maaeluministeeriumi kantsler;”.

§ 8.  Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2002. a määruse nr 89 „Kalalaevade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2002. a määruse nr 89 „Kalalaevade riikliku registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” §-s 2 asendatakse sõna „Põllumajandusministeerium” sõnaga „Maaeluministeerium”.

§ 9.  Vabariigi Valitsuse 6. augusti 2002. a määruse nr 249 „Riikliku alkoholiregistri pidamise põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 6. augusti 2002. a määruse nr 249 „Riikliku alkoholiregistri pidamise põhimäärus” § 3 lõikes 1 asendatakse sõna „Põllumajandusministeerium” sõnaga „Maaeluministeerium”.

§ 10.  Vabariigi Valitsuse 6. augusti 2002. a määruse nr 250 „Volitatud laborina tegutsemise õiguse andmise, muutmise, peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 6. augusti 2002. a määruses nr 250 „Volitatud laborina tegutsemise õiguse andmise, muutmise, peatamise ja kehtetuks tunnistamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas ja § 5 lõigetes 1 ja 5 asendatakse sõna „põllumajandusminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes;

2) paragrahvis 6 asendatakse sõna „Põllumajandusministeerium” sõnaga „Maaeluministeerium”.

§ 11.  Vabariigi Valitsuse 11. detsembri 2003. a määruse nr 316 „Väikesaarte komisjoni põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 11. detsembri 2003. a määruses nr 316 „Väikesaarte komisjoni põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 2 tunnistatakse kehtetuks;

2) paragrahvi 3 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) kaks Rahandusministeeriumi esindajat;”;

3) paragrahvi 4 lõikes 7 asendatakse sõna „Siseministeerium” sõnaga „Rahandusministeerium”.

§ 12.  Vabariigi Valitsuse 22. märtsi 2004. a määruse nr 81 „Struktuuritoetuse rakendusasutuste ja rakendusüksuste nimetamine ning riigi ja kohaliku omavalitsuse investeeringute meetmete loetelu kinnitamine” muutmine

Vabariigi Valitsuse 22. märtsi 2004. a määruse nr 81 „Struktuuritoetuse rakendusasutuste ja rakendusüksuste nimetamine ning riigi ja kohaliku omavalitsuse investeeringute meetmete loetelu kinnitamine” § 3 punktis 6 asendatakse sõna „Siseministeerium” sõnaga „Rahandusministeerium”.

§ 13.  Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 2004. a määruse nr 154 „Nõuded loomade ja loomsete saaduste impordiks ettenähtud piiripunktile ja piiripunktide lahtioleku ajad, piiripunktide Euroopa Komisjoni loetellu kandmise ja sealt väljaarvamise alused, nõuded menetlusele ja menetlemise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 28. aprilli 2004. a määruse nr 154 „Nõuded loomade ja loomsete saaduste impordiks ettenähtud piiripunktile ja piiripunktide lahtioleku ajad, piiripunktide Euroopa Komisjoni loetellu kandmise ja sealt väljaarvamise alused, nõuded menetlusele ja menetlemise kord” § 12 lõigetes 5 ja 6 ning § 13 lõigetes 3 ja 5 asendatakse sõna „põllumajandusminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes.

§ 14.  Vabariigi Valitsuse 18. juuni 2004. a määruse nr 222 „Maaparandussüsteemide registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 18. juuni 2004. a määruse nr 222 „Maaparandussüsteemide registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus” § 3 lõikes 1 asendatakse sõna „Põllumajandusministeerium” sõnaga „Maaeluministeerium”.

§ 15.  Vabariigi Valitsuse 30. juuni 2004. a määruse nr 229 „Geenitehnoloogiakomisjoni põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 30. juuni 2004. a määruse nr 229 „Geenitehnoloogiakomisjoni põhimäärus” § 2 punktis 5 asendatakse sõna „Põllumajandusministeeriumile” sõnaga „Maaeluministeeriumile”.

§ 16.  Vabariigi Valitsuse 8. juuli 2004. a määruse nr 240 „Kohanimenõukogu põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 8. juuli 2004. a määruse nr 240 „Kohanimenõukogu põhimäärus” § 1 lõikes 1, § 2 lõikes 3, § 5 lõikes 6 ja § 6 lõikes 1 asendatakse sõna „Siseministeerium” sõnaga „Rahandusministeerium” vastavas käändes.

§ 17.  Vabariigi Valitsuse 11. novembri 2004. a määruse nr 327 „Taimekaitsevahendite registri pidamise põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 11. novembri 2004. a määruse nr 327 „Taimekaitsevahendite registri pidamise põhimäärus” §-s 2 asendatakse sõna „Põllumajandusministeerium” sõnaga „Maaeluministeerium”.

§ 18.  Vabariigi Valitsuse 25. novembri 2004. a määruse nr 335 „Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 25. novembri 2004. a määruse nr 335 „Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord” § 12 lõikes 4, § 13 pealkirjas ning lõigetes 1, 2 ja 5 asendatakse sõna „Siseministeerium” sõnaga „Rahandusministeerium” vastavas käändes.

§ 19.  Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2004. a määruse nr 351 „Kohaliku omavalitsuse üksusele ühinemistoetuse eraldamise ning ülekandmise tingimused ja kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 13. detsembri 2004. a määruses nr 351 „Kohaliku omavalitsuse üksusele ühinemistoetuse eraldamise ning ülekandmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 lõigetes 1 ja 2 asendatakse sõna „Siseministeerium” sõnaga „Rahandusministeerium” vastavas käändes;

2) paragrahvi 4 lõiked 3 ja 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Rahandusministeerium vaatab taotluse ning lisatud materjali läbi kahe nädala jooksul pärast taotluse saamist.

(4) Paragrahvi 3 punktis 2 nimetatud ühinemistoetuse osa ülekandmiseks ei esita asjaomane valla- või linnavalitsus täiendavat taotlust. Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ühinemistoetuse osa ülekandmise taotluse alusel valmistab Rahandusministeerium ette Vabariigi Valitsuse korralduse eelnõu ühinemistoetuse eraldamiseks.”.

§ 20.  Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2006. a määruse nr 3 „Ühendusevälisest riigist Eestisse taime, taimse saaduse ja muu objekti toimetamiseks ettenähtud piiripunktide loetelu ning piiril asuvate piiripunktide ja tunnustatud sihtkohtade kohta esitatavad nõuded ning nende tunnustamise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 6. jaanuari 2006. a määruse nr 3 „Ühendusevälisest riigist Eestisse taime, taimse saaduse ja muu objekti toimetamiseks ettenähtud piiripunktide loetelu ning piiril asuvate piiripunktide ja tunnustatud sihtkohtade kohta esitatavad nõuded ning nende tunnustamise kord” § 4 lõigetes 4–6 ja § 5 lõike 1 punktis 2 ning lõigetes 3 ja 4 asendatakse sõna „põllumajandusminister” sõnadega „valdkonna eest vastutav minister” vastavas käändes.

§ 21.  Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2006. a määruse nr 52 „Sordiregistri pidamise põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 28. veebruari 2006. a määruse nr 52 „Sordiregistri pidamise põhimäärus” § 2 lõikes 1 asendatakse sõna „Põllumajandusministeerium” sõnaga „Maaeluministeerium”.

§ 22.  Vabariigi Valitsuse 7. detsembri 2006. a määruse nr 250 „Mahepõllumajanduse registri pidamise põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 7. detsembri 2006. a määruse nr 250 „Mahepõllumajanduse registri pidamise põhimäärus” § 3 lõikes 1 asendatakse sõna „Põllumajandusministeerium” sõnaga „Maaeluministeerium”.

§ 23.  Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määruse nr 278 „Toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning toetuse andmisel ja kasutamisel toimunud rikkumisest teabe edastamise tingimused ja kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2006. a määruses nr 278 „Toetuse tagasinõudmise ja tagasimaksmise ning toetuse andmisel ja kasutamisel toimunud rikkumisest teabe edastamise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 7 lõikes 21 ning § 8 lõigetes 11 ja 4 asendatakse sõna „Siseministeerium” sõnaga „Rahandusministeerium”;

2) paragrahvi 17 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Euroopa territoriaalse koostöö raames esitatakse Eesti-poolsete partnerite kohta Rahandusministeeriumile rikkumiste aruanne kümne tööpäeva jooksul käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1–5 nimetatud asjaolude teatavaks saamise päevast arvates.”.

§ 24.  Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2007. a määruse nr 111 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine” muutmine

Vabariigi Valitsuse 19. aprilli 2007. a määruses nr 111 „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 punktis 4 asendatakse sõna „Siseministeerium” sõnaga „Rahandusministeerium”;

2) paragrahvi 7 punktist 3 jäetakse välja sõnad „ja Siseministeerium”.

§ 25.  Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem” muutmine

Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruses nr 251 „Aadressiandmete süsteem” § 15 lõike 3 punktis 3 asendatakse sõna „Siseministeerium” sõnaga „Rahandusministeerium”.

§ 26.  Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2008. a määruse nr 30 „Riigieelarvest koolieelsete lasteasutuste kohtade loomiseks ja renoveerimiseks, lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks ja lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord ning toetuse saamise eelduseks oleva kohaliku omavalitsuse üksuse omaosaluse suurus ja nõuded omaosalusele” muutmine

Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2008. a määruse nr 30 „Riigieelarvest koolieelsete lasteasutuste kohtade loomiseks ja renoveerimiseks, lasteasutuste õpikeskkonna arendamiseks ja lasteasutuste õpetajate palgavahenditeks toetuse eraldamise ning kasutamise tingimused ja kord ning toetuse saamise eelduseks oleva kohaliku omavalitsuse üksuse omaosaluse suurus ja nõuded omaosalusele” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 11 lõikest 1 jäetakse välja teine lause;

2) paragrahvi 11 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Komisjoni kuuluvad kaks Haridus- ja Teadusministeeriumi esindajat, kaks Rahandusministeeriumi esindajat ning kaks üleriigiliste omavalitsusliitude esindajat. Komisjoni töösse võib kaasata valdkonna eksperte, kes ei osale projekti kavandite hindamisel ega komisjoni otsuste langetamisel.”.

§ 27.  Vabariigi Valitsuse 28. mai 2009. a määruse nr 82 „Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi vahenditest toetuse taotlemise, andmise, kasutamise ning tagasinõudmise tingimused ja kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 28. mai 2009. a määruses nr 82 „Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmi vahenditest toetuse taotlemise, andmise, kasutamise ning tagasinõudmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 41, § 8 lõikes 7, § 9 lõigetes 4 ja 7, § 11 lõikes 9, § 12 lõigetes 1 ja 3, § 13 lõigetes 3, 5, 7 ja 8, § 14 lõikes 1 ja § 15 lõikes 3 asendatakse sõna „Siseministeerium” sõnaga „Rahandusministeerium” vastavas käändes;

2) paragrahvi 9 lõikest 2 jäetakse välja sõna „Siseministeeriumi,”;

3) paragrahvi 13 lõige 10 sõnastatakse järgmiselt:

„(10) Komisjoni otsuste alusel kannab Rahandusministeerium kahe nädala jooksul komisjoni otsuste tegemise päevast arvates vooruks ettenähtud hasartmängumaksu laekumistest vahendid EASile.”;

4) paragrahvi 18 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„2015. aasta I voorus taotluse esitamisel ja menetlemisel kohaldatakse kuni 15. märtsini 2015. a kehtinud määruse redaktsiooni ning käesoleva määruse 16. märtsil 2015. a jõustunud § 3 lõiget 3, § 4 lõiget 7, § 5 lõiget 6, § 9 lõikeid 2 ja 3 ning § 14 lõiget 1.”.

§ 28.  Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2014. a määruse nr 100 „Riigi toidu ja sööda käitlejate registri põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2014. a määruse nr 100 „Riigi toidu ja sööda käitlejate registri põhimäärus” § 2 lõikes 1 asendatakse sõna „Põllumajandusministeerium” sõnaga „Maaeluministeerium”.

§ 29.  Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2014.a määruse nr 101 „Väetiseregistri põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2014.a määruse nr 101 „Väetiseregistri põhimäärus” § 2 lõikes 1 asendatakse sõna „Põllumajandusministeerium” sõnaga „Maaeluministeerium”.

§ 30.  Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2014. a määruse nr 102 „Taimetervise registri põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2014. a määruse nr 102 „Taimetervise registri põhimäärus” § 2 lõikes 1 asendatakse sõna „Põllumajandusministeerium” sõnaga „Maaeluministeerium”.

§ 31.  Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2014. a määruse nr 103 „Põllumajandusloomade register” muutmine

Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2014. a määruse nr 103 „Põllumajandusloomade register” § 2 lõikes 1 asendatakse sõna „Põllumajandusministeerium” sõnaga „Maaeluministeerium”.

§ 32.  Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2014. a määruse nr 104 „Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 26. juuni 2014. a määruse nr 104 „Maaparandusalal tegutsevate ettevõtjate registri põhimäärus” § 2 lõikes 1 asendatakse sõna „Põllumajandusministeerium” sõnaga „Maaeluministeerium”.

§ 33.  Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 2014. a määruse nr 186 „Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 15. detsembri 2014. a määruses nr 186 „Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord” asendatakse läbivalt sõna „Põllumajandusministeerium” sõnaga „Maaeluministeerium” vastavas käändes.

§ 34.  Vabariigi Valitsuse 23. jaanuari 2015. a määruse nr 11 „Eestist eksporditud põllumajandustoote eksporditoetuse järelkontrolli tegemise täpsem kord” muutmine

Vabariigi Valitsuse 23. jaanuari 2015. a määruses nr 11 „Eestist eksporditud põllumajandustoote eksporditoetuse järelkontrolli tegemise täpsem kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvis 5 asendatakse tekstiosa „Põllumajandusministeeriumi siseauditi osakonnale (edaspidi Põllumajandusministeerium)” tekstiosaga „Maaeluministeeriumi siseauditi osakonnale (edaspidi Maaeluministeerium)”;

2) paragrahvi 7 lõigetes 1 ja 2 ning §-s 8 asendatakse sõna „Põllumajandusministeerium” sõnaga „Maaeluministeerium” vastavas käändes.

§ 35.  Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruse nr 14 „Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 6. veebruari 2015. a määruse nr 14 „Põllumajandustoetuste ja põllumassiivide registri põhimäärus” § 2 lõikes 1 asendatakse sõna „Põllumajandusministeerium” sõnaga „Maaeluministeerium”.

§ 36.  Vabariigi Valitsuse 27. märtsi 2015. a määruse nr 42 „Riigikaitseliste ülesannete, sisejulgeoleku ja põhiseadusliku korra või elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamisega vahetult seotud ameti- ja töökohad riigi ametiasutuse, valitsusasutuse hallatava riigiasutuse ja riigikaitseliste ülesannetega juriidilise isiku koosseisus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 27. märtsi 2015. a määruse nr 42 „Riigikaitseliste ülesannete, sisejulgeoleku ja põhiseadusliku korra või elutähtsa teenuse toimepidevuse tagamisega vahetult seotud ameti- ja töökohad riigi ametiasutuse, valitsusasutuse hallatava riigiasutuse ja riigikaitseliste ülesannetega juriidilise isiku koosseisus” § 2 lõike 1 punkt 23 sõnastatakse järgmiselt:

„23) Maaeluministeerium – kuni 4 protsenti teenistuskohtadest;”.

§ 37.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. septembril 2015. a.

Sven Mikser
Kaitseminister peaministri ülesannetes

Arto Aas
Riigihalduse minister

Heiki Loot
Riigisekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json