Teksti suurus:

Riikliku alkoholiregistri pidamise põhimäärus

Riikliku alkoholiregistri pidamise põhimäärus - sisukord
Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.03.2019
Avaldamismärge:RT I, 26.08.2015, 10

Riikliku alkoholiregistri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 06.08.2002 nr 249
RT I 2002, 69, 417
jõustumine 01.09.2002

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
30.07.2004RT I 2004, 61, 43115.08.2004, osaliselt 01.01.2005
16.12.2004RT I 2004, 86, 58901.01.2005
29.04.2005RT I 2005, 23, 17808.05.2005
19.10.2006RT I 2006, 47, 35401.01.2007
12.06.2008RT I 2008, 25, 16628.06.2008
18.02.2010RT I 2010, 10, 5008.03.2010
30.09.2013RT I, 01.10.2013, 304.10.2013
13.08.2015RT I, 26.08.2015, 101.09.2015

Määrus kehtestatakse «Alkoholiseaduse» § 8 lõike 2 alusel.
[RT I 2008, 25, 166 - jõust. 28.06.2008]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Registri asutamine

  «Riiklik alkoholiregister» (edaspidi register) on asutatud Vabariigi Valitsuse 18. mai 1999. a määrusega nr 157 «Riikliku alkoholiregistri asutamine».

§ 2.  Registri nimi

  Registri ametlik nimi on «Riiklik alkoholiregister».

§ 3.  Registri vastutav ja volitatud töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Maaeluministeerium.
[RT I, 26.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

  (2) Registri volitatud töötleja on Veterinaar- ja Toiduamet.
[RT I 2006, 47, 354 - jõust. 01.01.2007]

§ 4.  Registri pidamise eesmärk

  Registri pidamise eesmärk on korrastatud andmekogu loomine Eestis toodetava ja Eestisse toimetatava alkoholi kohta ja «Alkoholiseaduse» § 8 lõikes 1 määratud ülesannete täitmine.
[RT I 2004, 61, 431 - jõust. 15.08.2004]

§ 5.  Registri pidamine

  (1) Registri pidamine toimub vastavalt «Alkoholiseadusele», «Avaliku teabe seadusele», «Isikuandmete kaitse seadusele», käesolevale määrusele ning muudele õigusaktidele.

  (2) Registrit peetakse ühetasandilise andmekoguna.
[RT I 2008, 25, 166 - jõust. 28.06.2008]

2. peatükk REGISTRI ÜLESEHITUS, REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED JA NENDE TÖÖTLEMISE KORD 

§ 6.  Registri ülesehitus

  Registri koosseisu kuuluvad:
  1) digitaalne kanderaamat;
  2) registritoimikud;
  3) esemeline kogu.

§ 7.  Digitaalne kanderaamat

  Digitaalsesse kanderaamatusse (andmebaasi) registreeritakse järgmised andmed:
  1) taotluse esitamise kuupäev;
  2) taotleja nimi;
  3) toote nimi;
  4) toote liik;
  5) toote EÜ Nõukogu määruses 2658/87/EMÜ tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.09.1987, lk 1–675) kehtestatud kombineeritud nomenklatuuri alamrubriik;
  6) tootja ja tema kontaktandmed;
  7) toote Eestisse toimetaja või vastuvõtja ja tema kontaktandmed;
  8) alkoholi etanoolisisaldus mahuprotsentides;
  9) tarbijapakendis oleva alkoholi maht;
  10) tarbijapakendi materjali kohta;
  11) registrikande number ja kuupäev;
  12) märge tootenäidise säilitamise , hävitamise või tagastamise kohta;
  13) märge registrikande kehtetuks tunnistamise või muutumise kohta;
  14) andmed eelmisel kalendrikuul ekspordiks, hulgimüügiks ja jaemüügiks suunatud veini partii numbrite, koguste ja saajate kohta;
[RT I 2010, 10, 50 - jõust. 08.03.2010]
  15) kirjalikud päringud, nende esitamise kuupäev, esitaja, väljastatava dokumendi väljastamiskuupäev ja vastaja.
[RT I 2004, 86, 589 - jõust. 01.01.2005]

§ 8.  Alusdokumentide loetelu

  (1) Registrikande tegemise aluseks olevad dokumendid on:
  1) registrile esitatud taotlus;
  2) [kehtetu - RT I 2004, 61, 431 - jõust. 15.08.2004]
  3) tarbijapakendi etiketi näidis või värvifoto;
[RT I 2010, 10, 50 - jõust. 08.03.2010]
  4) tollideklaratsioon;
  5) volitatud labori väljastatud katseprotokoll;
[RT I 2010, 10, 50 - jõust. 08.03.2010]
  6) alkoholi iseloomustavad ja selle käitlemist kajastavad dokumendid;
  7) «Alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse» §-s 45 sätestatud saateleht;
[RT I 2008, 25, 166 - jõust. 28.06.2008]
  8) tootja kirjalik nõusolek täpsustada või muul viisil täiendada alkohoolse joogi tarbijapakendi tootjapoolset märgistust (lisamärgistusega tarbijapakendis alkohoolse joogi puhul);
  9) veinitoote puhul saatedokumendid, mis on kehtestatud komisjoni määrusega (EÜ) nr 555/2008, milles sätestatakse veinituru ühist korraldust käsitleva nõukogu määruse (EÜ) nr 479/2008 üksikasjalikud rakenduseeskirjad veinisektoris seoses toetusprogrammide, kolmandate riikidega kauplemise, tootmisvõimsuse ja kontrollidega (ELT L 170, 30.06.2008, lk 1–80), või komisjoni määrusega (EÜ) nr 436/2009, millega kehtestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad nõukogu määrusele (EÜ) nr 479/2008 seoses istandusregistriga, kohustuslike deklaratsioonide esitamise ja turu jälgimiseks vajaliku teabe kogumisega, toodete veo saatedokumentidega ning veinisektoris peetavate registritega (ELT L 128, 27.05.2009, lk 15–53).
[RT I, 01.10.2013, 3 - jõust. 04.10.2013]

  (2) «Alkoholiseaduse» § 10 lõike 4 kohaselt tagastatakse alkoholi kandmiseks registrisse koos sellekohase taotlusega esitatud paberkandjal dokumendi originaal selle esitanud isikule kohe pärast seda, kui registri volitatud töötleja töötaja on teinud originaaldokumendist ametlikult kinnitatud ärakirja.
[RT I 2010, 10, 50 - jõust. 08.03.2010]

§ 9.  Registritoimikud

  (1) Registritoimikud on paberkandjal või elektroonsed.
[RT I, 01.10.2013, 3 - jõust. 04.10.2013]

  (2) Registritoimikud jagunevad:
  1) registritoimikud alkoholi ja selle registrisse kandmist taotlenud ettevõtja kohta;
[RT I, 01.10.2013, 3 - jõust. 04.10.2013]
  2) registritoimikud registrile esitatud kirjalike päringute ja päringutele antud vastuste kohta;
  3) registritoimikud väljastatud õiendite kohta;
  4) registritoimikud «Alkoholiseaduse» §17 lõikes 2 nimetatud aruannete kohta.
[RT I 2004, 86, 589 - jõust. 01.01.2005]

§ 10.  Esemeline kogu

  (1) Esemelises kogus säilitatakse tarbijapakendis tootenäidiseid «Alkoholiseaduses» ettenähtud korras.

  (2) Kui säilitatava tootenäidise riknemise tõttu satub ohtu teiste isikute tervis või vara, on registri volitatud töötlejal õigus riknenud tootenäidis hävitada. Tootenäidise hävitamise kohta koostatakse akt ning hävitamisest teavitatakse selle tootenäidise esitanud ettevõtjat.
[RT I 2004, 61, 431 - jõust. 15.08.2004]

§ 11.  Registriandmete õiguslik režiim

  Registriandmetel on õiguslik tähendus «Alkoholiseaduses» sätestatud ulatuses.

§ 111.  Andmevahetus

  Andmevahetus teiste andmekogudega toimub «Avaliku teabe seaduse» § 439 lõike 1 punkti 5 alusel kehtestatud korras läbi riigi infosüsteemide andmevahetuskihi.
[RT I 2008, 25, 166 - jõust. 28.06.2008]

§ 112.  Registriandmete turvaklass ja registri turbeaste

  Registriandmete turvaklass on K2T1S1. Registri turbeaste on keskmine (M).
[RT I 2008, 25, 166 - jõust. 28.06.2008]

3. peatükk REGISTRI PIDAMISE KORD 

§ 12.  Registrikande taotleja

  (1) Eestis toodetud alkoholi puhul taotleb selle alkoholi kandmist registrisse alkoholi tootja. Kui tootjaid on mitu, on taotlejaks see ettevõtja, kes alkoholi oma nimel tarbimisse lubab.

  (2) Eestisse toimetatud tarbijapakendis Ühenduse alkoholi puhul taotleb selle alkoholi kandmist registrisse isik, kelle nimel alkohol tarbimisse lubatakse.

  (3) Eestisse toimetatud tarbijapakendisse pakendamata Ühenduse alkoholi puhul taotleb selle alkoholi kandmist registrisse isik, kelle nimel alkohol tarbimisse lubatakse, või isik, kes kasutab seda alkoholi tootmisel.

  (4) Teises liikmesriigis tarbimisse lubatud ja kaubanduslikul eesmärgil Eestisse toimetatud alkoholi puhul taotleb selle alkoholi kandmist registrisse alkoholi vastuvõtja.

  (5) Imporditud alkoholi puhul taotleb selle alkoholi kandmist registrisse importija.

  (6) Registrile esitatud andmete õigsuse eest vastutab registrikande taotleja.
[RT I 2004, 61, 431 - jõust. 15.08.2004]

§ 13.  Andmete registrisse üleandmise kord

  (1) Registrile esitatavad andmed esitatakse paberkandjal või digitaalselt, tootenäidised esitatakse esemetena. Digitaalselt esitatud dokumendil peab olema digitaalallkiri. Dokumendil, mis esitatakse registrile autenditud kasutaja poolt infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu, ei pea digitaalallkirja olema.

  (2) Paragrahvi 7 punktis 14 nimetatud andmed esitatakse volitatud töötlejale «Alkoholiseaduse» §17 lõike 4 alusel kehtestatud korras.
[RT I 2004, 86, 589 - jõust. 01.01.2005]

§ 14.  Registrikande tegemine

  (1) Registri volitatud töötleja otsustab alkoholi registrisse kandmise 10 tööpäeva jooksul alusdokumentide ja kohustuslikule esitamisele kuuluva materjali laekumise päevast arvates.

  (2) Registri volitatud töötleja võib «Alkoholiseaduse» § 11 lõike 2 kohaselt registrikande tegemise otsustamiseks:
  1) küsida taotleja poolt esitatud kirjalike andmete kohta täpsustavaid andmeid ja teha päringuid esitatud andmete õigsuse kontrollimiseks;
  2) nõuda taotlejalt tema poolt esitatud tootenäidise võõrkeelse märgistuse või tema poolt esitatud võõrkeelse dokumendi eestikeelset tõlget.

  (3) Registri volitatud töötleja väljastab alkoholi registrisse kandmisel ettevõtjale õiendi, mis tõendab, et alkohol on kantud registrisse. Õiend kinnitatakse registri volitatud töötleja pädeva töötaja allkirjaga ja volitatud töötleja pitseriga.

  (4) Registri volitatud töötleja keeldub alkoholi kandmisest registrisse «Alkoholiseaduse» §-s 12 sätestatud alustel.

§ 15.  Ebaõigete andmete parandamise ja sellest teavitamise kord

  (1) Registris ebaõigete andmete avastamisel suletakse need kuni parandamiseni.

  (2) Registri volitatud töötleja parandab ebaõiged andmed ja vajadusel saadab sellekohase teatise õigete andmetega posti teel lihtkirjaga registrist ebaõigeid andmeid saanud isikule kahe tööpäeva jooksul õigete andmete saamisest arvates.

§ 16.  Registrikande kehtetuks tunnistamine

  Registri volitatud töötleja tunnistab registrikande kehtetuks «Alkoholiseaduse» § 14 lõigetes 1 ja 2 sätestatud alustel ja korras.
[RT I 2010, 10, 50 - jõust. 08.03.2010]

§ 161.  Registrikande kehtetuks muutumine ja sellest teavitamine

  (1) Registrisse tehtud registrikanne kehtib viis aastat.

  (2) Kui ettevõtja esitab vähemalt 30 päeva enne lõikes 1 nimetatud tähtaja möödumist registri volitatud töötlejale asjakohase taotluse, pikendatakse tema taotlusel tehtud registrikande kehtivust registris viie aasta võrra.

  (3) Registri volitatud töötleja avaldab registrikande kehtetuks muutumise teadaande registri veebilehel.
[RT I 2004, 61, 431 - jõust. 15.08.2004]

4. peatükk JUURDEPÄÄS REGISTRIANDMETELE 

§ 17.  Registriandmete kaitsmine

  Registri volitatud töötleja peab tagama andmete terviklikkuse ja mitteavalike andmete konfidentsiaalsuse, samuti andmekogu pidamise ja selles sisalduvate andmete töötlemise, kaitse ning säilimise «Avaliku teabe seaduse» § 439nõuete kohaselt.
[RT I 2008, 25, 166 - jõust. 28.06.2008]

§ 18.  Juurdepääs registrisse kantud andmetele

  (1) Registrisse kantud andmed on avalikud, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

  (2) Registrisse kantud andmeid, millele teistest õigusaktidest tulenevalt on kehtestatud juurdepääsupiirangud, väljastatakse vaid selleks õigustatud isikutele.

  (3) Avalikud registriandmed avaldatakse registri volitatud töötleja veebilehel masinloetaval kujul.
[RT I, 01.10.2013, 3 - jõust. 04.10.2013]

§ 19.  Veebilehel avalikustamisele kuuluvad andmed

  Vastavalt «Alkoholiseaduse» § 16 lõikele 1 avaldatakse registri volitatud töötleja veebilehel andmed:
[RT I 2004, 61, 431 - jõust. 15.08.2004]
  1) registrisse kantud alkoholi kohta;
  2) kehtetuks tunnistatud või muutunud registrikannete kohta.
  3) [kehtetu - RT I 2004, 61, 431 - jõust. 15.08.2004]

§ 20.  Registrist andmete väljastamise kord

  (1) Registrist väljastatakse andmeid paberkandjal või digitaalselt.

  (2) Registri volitatud töötleja väljastab registriandmeid avalduse alusel. Avalduses peab olema näidatud isik, kes andmeid soovib, soovitud andmete hulk ja koosseis ning nende kasutamise otstarve. Paberkandjal väljastatav dokument kinnitatakse registri volitatud töötleja pädeva töötaja allkirjaga ja volitatud töötleja pitseriga. Digitaalselt väljastatav dokument kinnitatakse registri volitatud töötleja pädeva töötaja digitaalallkirjaga.

  (3) Registriandmeid väljastatakse tasuta, kui seadusega ei ole sätestatud teisiti.
[RT I 2004, 61, 431 - jõust. 01.01.2005]

§ 21.  Andmete registrisse vastuvõtmise ja registrist väljastamise kohta arvestuse pidamise kord

  Andmete registrisse vastuvõtmise või registrist andmete väljastamise kohta peetakse arvestust digitaalses kanderaamatus.

5. peatükk JÄRELEVALVE REGISTRI PIDAMISE ÜLE, REGISTRI PIDAMISE FINANTSEERIMINE NING LIKVIDEERIMINE 

§ 22.  Registri pidamise üle järelevalvet teostama õigustatud isikud

  Järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostavad registri vastutav töötleja ning «Avaliku teabe seaduse» § 531 lõikes 1 nimetatud asutus. Andmekaitsealast järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostab Andmekaitse Inspektsioon vastavalt oma pädevusele.
[RT I 2008, 25, 166 - jõust. 28.06.2008]

§ 23.  Järelevalve teostamise kord

  (1) Järelevalvet teostaval isikul on õigus oma pädevuse piires tutvuda registriandmete ja registri pidamise dokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid hoitakse, töödeldakse või kus asuvad töötlemiseks kasutatavad seadmed, saada teavet andmete registrist väljastamise ja kasutamise kohta, kontrollida registri pidamise vastavust seadustele ja muudele õigusaktidele.

  (2) Registri pidamisel tekkinud puuduste ilmnemisel on registri volitatud töötleja kohustatud likvideerima järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses kajastatud puudused tema poolt määratud tähtajaks.

§ 24.  Registri pidamise finantseerimise kord

  Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest sihtotstarbeliste summadena, mis nähakse ette registri vastutava töötleja eelarvereal.

§ 25.  Registri likvideerimise kord

  Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus. Register likvideeritakse kooskõlas «Arhiiviseaduses» sätestatud nõuetega.
[RT I 2008, 25, 166 - jõust. 28.06.2008]

6. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 26.  Ettevõtete tegevuslubade säilitamine registris

  Registri volitatud töötleja säilitab andmed registris olevate «Alkoholiseaduse» alusel väljastatud alkoholi käitlemise tegevuslubade kohta.

§ 261.  Riigilõivu tasumise kontrollimine elektroonilisel teel

  Registrikande tegemise eest tasutava riigilõivu laekumise kontrollimine elektroonilisel teel peab olema tagatud 1. jaanuariks 2005. a. Kuni elektroonilisel teel kontrollimise rakendumiseni on registri volitatud töötlejal õigus nõuda riigilõivu tasumist tõendava dokumendi esitamist.
[RT I 2004, 61, 431 - jõust. 15.08.2004]

§ 262.  Registrisse kantud alkohoolse joogi tarbijapakendi märgistamine pakendi tagatisraha eritunnusega

  Registrisse kantud alkohoolset jooki, mille tarbijapakendile kantakse «Pakendiseaduse» alusel nõutav pakendi tagatisraha suuruse märgistus, ei pea uuesti registrisse kandma.
[RT I 2005, 23, 178 - jõust. 08.05.2005]

§ 27.  Vabariigi Valitsuse määruse kehtetuks tunnistamine

[Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 28.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. septembril 2002. a.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json