Teksti suurus:

Geenitehnoloogiakomisjoni põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.08.2015, 16

Geenitehnoloogiakomisjoni põhimäärus

Vastu võetud 30.06.2004 nr 229
RT I 2004, 53, 375
jõustumine 11.07.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
28.04.2011RT I, 02.05.2011, 505.05.2011
13.08.2015RT I, 26.08.2015, 101.09.2015

Määrus kehtestatakse «Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse» § 5 lõike 3 alusel.

§ 1.   Geenitehnoloogiakomisjoni õigused

  (1) Geenitehnoloogiakomisjonil (edaspidi komisjon) on õigus:
  1) teha keskkonnaministrile ettepanekuid taotleda Euroopa Komisjonilt geneetiliselt muundatud organismi (edaspidi GMO) keskkonda viimise ja geneetiliselt muundatud organisme sisaldavate või nendest koosnevate toodete (edaspidi toode) turustamise lihtsustatud korda;
  2) anda vajaduse korral hinnang Euroopa Liidu liikmesriigis esitatud GMO keskkonda viimise loa või GMO ja toote turustamisloa taotlusele (edaspidi taotlus) või nõuda põhjendatult täiendavat teavet taotluse kohta;
  3) teha keskkonnaministrile ettepanek, milliseid taotluses esitatud andmeid tuleb hoida ärisaladusena;
  4) nõuet põhjendades nõuda taotluse esitajalt täiendavat asjakohast teavet, lisadokumente või -analüüse;
  5) nõuda teavet valitsus-, riigi- või teadusasutuselt ja kaasata oma tegevusse eksperte;
  6) teha või tellida katseid või analüüse taotluses esitatud andmete kontrollimiseks.

  (2) GMO keskkonda viimise loa või GMO ja toote turustamisloa kehtivuse ajal on komisjonil õigus:
  1) uute asjaolude ilmnemisel teha keskkonnaministrile põhjendatud ettepanek loa tingimuste muutmiseks või loa kehtetuks tunnistamiseks;
  2) kui on esitatud taotlus loa kehtivuse pikendamiseks, esitada ettepanek loa kehtivuse pikendamiseks või sellest keeldumiseks.

§ 2.   Komisjoni kohustused

  Komisjon on kohustatud:
  1) kontrollima GMO keskkonda viimise loa või GMO ja toote turustamisloa taotluse vastavust «Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seadusele» ja selle alusel kehtestatud õigusaktides sätestatud nõuetele;
  2) teavitama geneetiliselt muundatud organismi kavandatava keskkonda viimise asukohast kohaliku omavalitsuse organit ja Keskkonnaametit;
[RT I, 02.05.2011, 5 - jõust. 05.05.2011]
  3) esitama keskkonnaministrile põhjendatud arvamuse taotluse avalikustamise käigus tehtud ettepaneku arvestamise või mittearvestamise kohta;
  4) eesitama keskkonnaministrile ettepaneku esitatud taotluse kohta 60 päeva jooksul taotluse Keskkonnaministeeriumile laekumise päevast arvates;
[RT I, 02.05.2011, 5 - jõust. 05.05.2011]
  5) esitama Maaeluministeeriumile kirjaliku arvamuse geneetiliselt muundatud loomaga loomkatse tegemiseks esitatud taotluse ja geneetiliselt muundatud organismidest koosneva või neid sisaldava toidu ja sööda tootmise ja turustamise taotluse kohta 40 päeva jooksul taotluse kohta andmete Maaeluministeeriumile laekumise päevast arvates;
[RT I, 26.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]
  6) esitama Tööinspektsioonile geneetiliselt muundatud mikroorganismide suletud keskkonnas kasutamise taotluse kohta kirjaliku hinnangu 30 päeva jooksul dokumentide saamise päevast arvates.

§ 3.   Komisjoni esimees

  (1) Komisjoni esimehe ja esimehe asetäitja valib komisjon oma liikmete hulgast.

  (2) Komisjoni esimees juhib komisjoni tööd, tema äraolekul on esimehe asetäitjal komisjoni esimehe pädevus.

  (3) Komisjoni esimees:
  1) korraldab koosolekute kokkukutsumise vastavalt vajadusele ja määrab päevakorra;
  2) juhatab koosolekuid;
  3) vajadusel esindab komisjoni;
  4) jagab komisjoni liikmete vahel tööülesanded ja kontrollib nende täitmist.

§ 4.   Komisjoni koosolek

  (1) Komisjoni töövorm on koosolek.

  (2) Koosolekutel vaatab komisjon läbi materjale ja teeb otsuseid hääletamise teel.

  (3) Komisjoni esimehe äranägemisel võib komisjoni koosolekut pidada infotehnoloogia vahendusel virtuaalselt.

  (4) Koosolek on otsustusvõimeline, kui kohal on vähemalt üheksa komisjoni liiget, sealhulgas komisjoni esimees või tema asetäitja.

  (5) Komisjoni esimese istungi kutsub kokku keskkonnaministri määratud komisjoni liige. Esimesel istungil valib komisjon oma liikmete hulgast esimehe, esimehe asetäitja ja sekretäri.

  (6) Komisjoni koosolekul arutlusele tulevate päevakorrapunktide materjalid saadetakse komisjoni liikmetele vähemalt nädal enne koosolekut.

§ 5.   Komisjoni koosoleku protokoll

  (1) Komisjoni koosolekud protokollitakse nii, et protokolli tekst võimaldaks küsimuste arutamise käiku taastada.

  (2) Protokollile kirjutavad alla komisjoni esimees, tema äraolekul esimehe asetäitja ja protokollija.

  (3) Protokolli märgitakse:
  1) koosoleku toimumise koht, kuupäev ja protokolli number;
  2) kohalolevad ja puuduvad komisjoni liikmed;
  3) kohalolevad kutsutud isikud;
  4) koosoleku juhataja ja protokollija;
  5) päevakord;
  6) küsimuste arutamise käik;
  7) hääletustulemused;
  8) otsus.

  (4) Protokollidega on võimalik tutvuda Keskkonnaministeeriumis.

§ 6.   Komisjoni otsuste tegemise kord

  (1) Koosolekul arutlusel olevas küsimuses võtab komisjon vastu otsuse. Komisjon peab oma otsust põhjendama.

  (2) Komisjoni otsused võetakse vastu hääletamisel lihthäälteenamusega. Häälte võrdse jagunemise korral on otsustav komisjoni esimehe, tema puudumisel esimehe asetäitja hääl.

  (3) Küsimuse sisulise arutelu ning otsuse tegemise ajal võtavad istungist osa üksnes komisjoni liikmed.

  (4) Komisjoni liige on kohustatud komisjonile teatama, kui ta on otseselt või kaudselt seotud arutamisele tuleva taotlusega ja see võib tema hääletustulemust mõjutada. Sellisel juhul komisjoni liige hääletamisel ei osale.

  (5) GMO keskkonda viimise loa taotluse või GMO ja toote turustamisloa taotluse läbivaatamisel teeb komisjon otsuse vastavalt «Geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse» § 11 lõikele 1 ja § 20 lõikele 1.

§ 7.   Komisjoni asjaajamise kord

  (1) Komisjoni asjaajamist korraldab komisjoni sekretär, kelle komisjon valib oma liikmete hulgast.

  (2) Komisjoni asjaajamise korraldamisel komisjoni sekretär:
  1) valmistab ette materjalid istungil arutamisele tulevates küsimustes ja teatab komisjoni liikmetele ning kutsutud isikutele istungi toimumise aja ja koha;
  2) tagab istungite protokollimise ning vastuvõetud otsuste, aruannete ja muu teabe õigeaegse saatmise komisjoni liikmetele;
  3) registreerib kõik komisjonile saabunud dokumendid ja avaldused ning korraldab dokumentatsiooni hoidmise;
  4) korraldab istungite materjalide üleandmise nende hoidmiseks Keskkonnaministeeriumi arhiivis.

  (3) Komisjoni tehnilise teenindamise tagab Keskkonnaministeerium.

  (4) Komisjoni kirjavahetus toimub Keskkonnaministeeriumi kantselei kaudu.

§ 8.   Kulude katmine

  Komisjoni tegevusega seotud kulud, sh komisjoni liikmete tasu, kaetakse Keskkonnaministeeriumi eelarvest.

/otsingu_soovitused.json