Teksti suurus:

Taimekaitsevahendite registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.03.2019
Avaldamismärge:RT I, 26.08.2015, 18

Taimekaitsevahendite registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 11.11.2004 nr 327
RT I 2004, 79, 535
jõustumine 26.11.2004

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
04.05.2006RT I 2006, 20, 15815.05.2006
19.06.2008RT I 2008, 26, 17301.07.2008
10.12.2009RT I 2009, 63, 41401.01.2010
13.08.2015RT I, 26.08.2015, 101.09.2015

Määrus kehtestatakse «Taimekaitseseaduse» § 80 lõike 2 alusel.
[RT I 2008, 26, 173 - jõust. 01.07.2008]

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Registri asutamine ja ametlik nimetus

  (1) «Taimekaitsevahendite register» on asutatud Vabariigi Valitsuse 12. märtsi 1999. a määrusega nr 91 «Taimekaitsevahendite riikliku registri asutamine».

  (2) Registri ametlik nimetus on «Taimekaitsevahendite register» (edaspidi register).

  (3) Registri ingliskeelne nimetus on Register of Plant Protection Products.

§ 2.  Registri vastutav ja volitatud töötleja

  Registri vastutav töötleja on Maaeluministeerium ja volitatud töötleja on Põllumajandusamet.
[RT I, 26.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

§ 3.  Registri pidamise eesmärk

  Registri pidamise eesmärk on koguda, töödelda ja säilitada andmeid Eestis turule lubatud taimekaitsevahendite ning nende tootjate ja turustajate, väga mürgiste taimekaitsevahendite Eestisse toimetajate ja kasutajate ning taimekaitsevahendite hoiu- ja turustamiskohtade kohta.

§ 4.  Registriandmete õiguslik tähendus

  Registriandmetel on õiguslik tähendus «Taimekaitseseaduses» sätestatud ulatuses.

2. peatükk REGISTRI KOOSSEIS JA PIDAMINE NING REGISTRISSE KANTAVAD ANDMED JA ANDMETE TÖÖTLEMISE KORD 

§ 5.  Registri pidamise viis ja ülesehitus

  (1) Registrit peetakse ühetasandilise andmekoguna paberkandjal ja digitaalselt ning andmeid töödeldakse nii automatiseeritult kui ka käsitsi.

  (2) Registri koosseisu kuuluvad:
  1) digitaalne andmebaas;
  2) digitaalne kanderaamat;
  3) registritoimikud;
  4) arhiveeritud registriandmed.

§ 6.  Registrisse kantud andmete kaitse

  (1) Registri volitatud töötleja tagab registri andmete tervikluse ja käideldavuse, samuti registri pidamise ning registris sisalduvate andmete töötlemise, kaitse, säilimise ja arhiveerimise füüsiliste, organisatsiooniliste ja infotehniliste meetmetega.
[RT I 2008, 26, 173 - jõust. 01.07.2008]

  (2) Registriandmete turvaklass on K2T1S2. Registri turbeaste on keskmine (M).
[RT I 2008, 26, 173 - jõust. 01.07.2008]

§ 7.  Registrisse kantavad andmed

  (1) Taimekaitsevahendi tootja ja turustaja ning väga mürgise taimekaitsevahendi Eestisse toimetaja ja kasutaja kohta kantakse registrisse:
  1) nimi;
  2) asukoha aadress või elukoha aadress;
  3) tegevuskoha aadress (ettevõtte või selle osa asukoht);
  4) sidevahendite numbrid;
  5) juriidilise isiku puhul äriregistri või muu registri kood;
  6) füüsilise isiku puhul isikukood;
  7) Eestisse toimetatud või Eestis toodetud taimekaitsevahendi nimetus ja kogus;
  8) väga mürgise taimekaitsevahendi kasutaja puhul kasutatava väga mürgise taimekaitsevahendi nimetus.
[RT I 2006, 20, 158 - jõust. 15.05.2006]

  (2) Taimekaitsevahendi kohta kantakse registrisse:
  1) nimetus;
  2) kombineeritud nomenklatuuri alamrubriigi kood;
  3) tootja nimi ja asukoht;
  4) turule lubamise otsuse number, turule lubamise kuupäev ja turule lubamise tähtaeg;
  5) andmed turule lubamise otsuse muutmise või kehtetuks tunnistamise kohta;
  6) andmed koostise kohta;
  7) andmed preparatiivse vormi kohta;
  8) andmed toime liigi kohta;
  9) andmed kasutamise aja ja viisi kohta;
  10) andmed kulunormi, pritsimiskordade arvu ja kasutamisjärgse ooteaja kohta;
  11) andmed turustamisviisi kohta (taimekaitsetunnistuse alusel või vabalt);
  12) andmed märgistuse kohta;
  13) andmed pakendi tüübi ja suuruse kohta;
  14) muud andmed taimekaitsevahendi kohta vastavalt turule lubamiseks esitatud taotluse sisu- ja vorminõuetele.

  (3) Lõikes 1 ja lõike 2 punktides 1–13 nimetatud andmed kantakse registri digitaalsesse andmebaasi.

§ 8.  Registriandmete alusdokumendid

  (1) Andmete registrisse kandmise alusdokumendid on:
  1) taimekaitsevahendi turule lubamise taotlus;
  2) teises Euroopa Liidu liikmesriigis tehtud turule lubamise otsuse tunnustamise taotlus;
  3) taimekaitsevahendi kasutusala laiendamise taotlus;
  4) taimekaitsevahendi ajutise turule lubamise taotlus;
  5) taimekaitsevahendi lihtsustatud korras turule lubamise taotlus;
  6) taimekaitsevahendi turustaja ning väga mürgise taimekaitsevahendi Eestisse toimetaja ja kasutaja registrisse kandmise taotlus;
  61) väga mürgise taimekaitsevahendi kasutaja puhul väga mürgise taimekaitsevahendi kasutamiseks vajaliku kvalifikatsiooni omandamist tõendava dokumendi koopia;
[RT I 2006, 20, 158 - jõust. 15.05.2006]
  7) taimekaitsevahendi turule lubamise otsus;
  8) teises Euroopa Liidu liikmesriigis tehtud turule lubamise otsuse tunnustamise otsus;
  9) taimekaitsevahendi kasutusala laiendamise taotluse rahuldamise otsus;
  10) taimekaitsevahendi ajutise turule lubamise otsus;
  11) taimekaitsevahendi lihtsustatud korras turule lubamise otsus;
  12) taimekaitsevahendi turule lubamise otsuse muutmise ja kehtetuks tunnistamise otsus;
  13) [kehtetu - RT I 2008, 26, 173 - jõust. 01.07.2008]
  14) muud kande tegemise aluseks olevad dokumendid.

  (2) Registrisse esitataval alusdokumendil peab olema kuupäev ja vastutava isiku nimi ning allkiri.

§ 9.  Registriandmete esitamine ja esitaja

  (1) Registrisse kantavad andmed esitatakse registri volitatud töötleja veebilehel näidatud aadressil paberkandjal või digitaalselt. Digitaalselt esitatud dokumendil peab olema digitaalallkiri.

  (2) Registriandmete esitajad on:
  1) taimekaitsevahendi tootja, turustaja, väga mürgise taimekaitsevahendi Eestisse toimetaja ja kasutaja määruse § 7 lõikes 1 ja lõike 2 punktides 1–3 ning 6–14 nimetatud andmete korral;
  2) Põllumajandusamet määruse § 7 lõike 2 punktides 4 ja 5 nimetatud andmete korral.
[RT I 2009, 63, 414 - jõust. 01.01.2010]

  (3) Registri volitatud töötleja tehtud otsuse alusel registrisse kantavad andmed loetakse esitatuks asjakohase otsuse tegemise päevast arvates.

§ 10.  Andmete registrisse kandmine

  (1) Andmed turule lubatud taimekaitsevahendi ja selle tootja kohta kantakse registrisse 10 tööpäeva jooksul, arvates turule lubamise otsuse tegemisest.

  (2) Andmed taimekaitsevahendi turustaja ning väga mürgise taimekaitsevahendi Eestisse toimetaja ja kasutaja kohta kantakse registrisse 10 tööpäeva jooksul, arvates taotluse esitamisest.

  (3) Registri volitatud töötleja registreerib registriandmete saamise aja, esitaja ja alusdokumentide loetelu digitaalses kanderaamatus.

§ 11.  Andmevahetus

  Määruse § 7 lõike 1 punktides 1–6 nimetatud andmete puhul toimub andmevahetus «Avaliku teabe seaduse» § 439 lõike 1 punkti 5 alusel kehtestatud korras riigi infosüsteemide andmevahetuskihi kaudu.
[RT I 2008, 26, 173 - jõust. 01.07.2008]

§ 12.  Ebaõigete andmete parandamine

  (1) Registrisse kantud andmete muutumise korral peab andmete esitaja viivitamata taotlema registriandmete muutmist ja tasuma riigilõivu.

  (2) Registrisse kantud andmete muutumise või registris ebaõigete andmete ilmnemise korral sulgeb registri volitatud töötleja juurdepääsu ebaõigetele andmetele kuni nende parandamiseni.

  (3) Ebaõigete andmete avastamise korral teeb registri volitatud töötleja registrisse kantud isikule ettekirjutuse. Kui isik ei ole ettekirjutuse saamisest arvates 10 tööpäeva jooksul taotlenud registrikande muutmist või kehtetuks tunnistamist või kui ta ei ole ettekirjutust vaidlustanud, võib registri volitatud töötleja kande muuta või kehtetuks tunnistada.

  (4) Registri volitatud töötleja parandab ebaõiged andmed registris viie tööpäeva jooksul, arvates õigete andmete esitamisest.

  (5) Registrisse kantud andmed, mis ei vasta kande tegemise aluseks olnud dokumendile, parandab registri volitatud töötleja iseseisvalt viie tööpäeva jooksul, arvates puuduse ilmnemisest.

§ 13.  Registriandmete arhiveerimine

  (1) Registriandmed arhiveeritakse paberkandjal ja digitaalselt.

  (2) Registriandmed ja alusdokumendid arhiveeritakse 10 tööpäeva jooksul, arvates andmete aktuaalsuse kadumisest.

  (3) Arhiveeritud registriandmeid ja alusdokumente säilitatakse 10 aastat.

§ 14.  Andmete registrist väljastamine

  (1) Registrisse kantud andmed on avalikud, välja arvatud registrisse kantud ärisaladust sisaldavad andmed, mida võib isikule väljastada talle seadusega või seaduse alusel pandud ülesande täitmiseks.

  (2) Registrisse kantud andmed väljastatakse taotleja soovi kohaselt kas paberkandjal või digitaalselt. Väljastatud registriandmed kinnitatakse registri volitatud töötleja pädeva ametniku allkirjaga.

  (3) Registriandmetest paberkandjal väljavõtte tegemise eest tasutakse riigilõiv. Digitaalsel kujul väljastatakse andmed üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu tasuta või salvestatakse andmed saaja digitaalsele kandjale.

  (4) Arvestust andmete registrist väljastamise aja, andmete saaja ja riigilõivu tasumise kohta peetakse digitaalses kanderaamatus.

§ 15.  Arvestuse pidamine andmete registrisse vastuvõtmise ja registrist väljastamise kohta

  (1) Arvestust andmete registrisse vastuvõtmise ja registrist väljastamise kohta peetakse digitaalses kanderaamatus.

  (2) Andmete registrisse vastuvõtmisel registreeritakse alusdokumendi kohta:
  1) järjekorranumber või kood;
  2) nimetus;
  3) väljaandmise kuupäev;
  4) väljaandja;
  5) registri volitatud töötlejale esitamise kuupäev.

  (3) Andmete registrist väljastamisel registreeritakse:
  1) andmete koosseis;
  2) andmete kasutamise otstarve;
  3) andmete väljastamise aeg;
  4) andmed saanud isiku nimi.

3. peatükk JÄRELEVALVE REGISTRI PIDAMISE ÜLE, REGISTRI PIDAMISE FINANTSEERIMINE JA REGISTRI LIKVIDEERIMINE 

§ 16.  Järelevalve registri pidamise üle

  (1) Järelevalvet registri pidamise üle teostavad registri vastutav töötleja ning «Avaliku teabe seaduse» § 531 lõikes 1 nimetatud asutus. Andmekaitsealast järelevalvet registri pidamise seaduslikkuse üle teostab Andmekaitse Inspektsioon vastavalt oma pädevusele.
[RT I 2008, 26, 173 - jõust. 01.07.2008]

  (2) Järelevalvet teostama õigustatud isikul on õigus oma pädevuse piires igal ajal kontrollida registri pidamise vastavust seadustele ja muudele õigusaktidele ning saada teavet andmete registrist väljastamise ja nende kasutamise kohta.
[RT I 2008, 26, 173 - jõust. 01.07.2008]

  (3) Registri pidamisel tekkinud puuduse ilmnemise korral on registri volitatud töötleja kohustatud likvideerima järelevalvet teostanud isiku ettekirjutuses märgitud puuduse määratud tähtpäevaks.

§ 17.  Registri pidamise finantseerimine

  Registri pidamist finantseeritakse riigieelarvest sihtotstarbelise summana registri volitatud töötleja eelarverealt.

§ 18.  Registri likvideerimine

  Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus. Register likvideeritakse kooskõlas «Arhiiviseaduses» sätestatud nõuetega.
[RT I 2008, 26, 173 - jõust. 01.07.2008]

4. peatükk RAKENDUSSÄTTED 

§ 19. – § 21. [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

/otsingu_soovitused.json