Teksti suurus:

Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.08.2018
Avaldamismärge:RT I, 26.08.2015, 25

Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse andmist korraldavate asutuste määramine

Vastu võetud 19.04.2007 nr 111
RT I 2007, 34, 216
jõustumine 30.04.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
26.07.2007RT I 2007, 48, 33605.08.2007
27.03.2008RT I 2008, 15, 11007.04.2008
07.10.2010RT I 2010, 74, 56901.01.2011
16.08.2012RT I, 21.08.2012, 224.08.2012, osaliselt 01.01.2013
06.12.2013RT I, 12.12.2013, 101.01.2014
05.06.2014RT I, 11.06.2014, 301.07.2014
13.08.2015RT I, 26.08.2015, 101.09.2015

Määrus kehtestatakse „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse” § 7 lõike 1, § 8 lõike 1, § 9 lõike 1, § 10 lõike 1 ja § 11 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Käesoleva määrusega määratakse kindlaks struktuuritoetuse andmist korraldavad asutused ja isikud.

§ 2.  Korraldus-, makse- ja auditeeriv asutus

  „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse” § 7 lõikes 1 nimetatud korraldusasutus, § 8 lõikes 1 nimetatud makseasutus ja § 9 lõikes 1 nimetatud auditeeriv asutus on Rahandusministeerium.

§ 3.  Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava rakendusasutused

  „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse” § 10 lõikes 1 nimetatud rakendusasutused (edaspidi rakendusasutus) majanduskeskkonna arendamise rakenduskava raames on:
  1) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium prioriteetsete suundade „Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud”, „Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine” ja „Infoühiskonna edendamine” osas;
  2) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium prioriteetse suuna „Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime” osas;
[RT I, 21.08.2012, 2 - jõust. 24.08.2012]
  3) Haridus- ja Teadusministeerium prioriteetse suuna „Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu” osas;
  4) Rahandusministeerium prioriteetsete suundade „Horisontaalne tehniline abi” ja „Tehniline abi” osas.
[RT I 2007, 48, 336 - jõust. 05.08.2007]

§ 4.  Majanduskeskkonna arendamise rakenduskava rakendusüksused

  „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse” § 11 lõikes 1 nimetatud rakendusüksused (edaspidi rakendusüksus) majanduskeskkonna arendamise rakenduskava raames on:
  1) Tehnilise Järelevalve Amet ja Aktsiaselts Tallinna Lennujaam prioriteetsete suundade „Strateegilise tähtsusega transpordiinvesteeringud” ja „Regionaalse tähtsusega transpordi infrastruktuuri arendamine” osas;
[RT I, 12.12.2013, 1 - jõust. 01.01.2014]
  2) Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus prioriteetse suuna „Infoühiskonna edendamine” osas;
  3) Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (edaspidi EAS) ning Krediidi ja Ekspordi Garanteerimise Sihtasutus KredEx (edaspidi KredEx) prioriteetse suuna „Ettevõtluse uuendus- ja kasvuvõime” osas;
  4) Sihtasutus Archimedes prioriteetse suuna „Eesti teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime tugevdamine teadusprogrammide ja kõrgkoolide ning teadusasutuste kaasajastamise kaudu” osas;
  5) Rahandusministeerium prioriteetsete suundade „Horisontaalne tehniline abi” ja „Tehniline abi” osas.

§ 5.  Elukeskkonna arendamise rakenduskava rakendusasutused

  Rakendusasutused elukeskkonna arendamise rakenduskava raames on:
  1) Keskkonnaministeerium ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium prioriteetse suuna „Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ja välisõhu kaitse” osas;
[RT I, 21.08.2012, 2 - jõust. 24.08.2012]
  2) Keskkonnaministeerium ja Siseministeerium prioriteetse suuna „Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine” osas;
  3) Keskkonnaministeerium ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium prioriteetse suuna „Energiamajanduse arendamine” osas;
  4) Rahandusministeerium prioriteetse suuna „Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng” osas;
[RT I, 26.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]
  5) Haridus- ja Teadusministeerium prioriteetse suuna „Hariduse infrastruktuuri arendamine” osas;
  6) Sotsiaalministeerium prioriteetse suuna „Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamine” osas;
  7) Rahandusministeerium prioriteetsete suundade „Horisontaalne tehniline abi” ja „Tehniline abi” osas.
[RT I 2007, 48, 336 - jõust. 05.08.2007]

§ 6.  Elukeskkonna arendamise rakenduskava rakendusüksused

  Rakendusüksused elukeskkonna arendamise rakenduskava raames on:
  1) Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus (edaspidi KIK) prioriteetsete suundade „Veemajanduse ja jäätmekäitluse infrastruktuuri arendamine ja välisõhu kaitse” ning „Säästva keskkonnakasutuse infrastruktuuride ja tugisüsteemide arendamine” osas;
[RT I, 21.08.2012, 2 - jõust. 24.08.2012]
  2) KIK ja KredEx prioriteetse suuna „Energiamajanduse arendamine” osas;
  3) EAS prioriteetse suuna „Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng” osas;
  4) Sihtasutus Innove (edaspidi INNOVE) prioriteetse suuna „Hariduse infrastruktuuri arendamine” osas;
[RT I, 21.08.2012, 2 - jõust. 24.08.2012]
  5) Rahandusministeerium prioriteetse suuna „Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamine” osas;
[RT I, 11.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]
  6) Rahandusministeerium prioriteetsete suundade „Horisontaalne tehniline abi” ja „Tehniline abi” osas.
[RT I 2007, 48, 336 - jõust. 05.08.2007]

§ 7.  Inimressursi arendamise rakenduskava rakendusasutused

  Rakendusasutused inimressursi arendamise rakenduskava raames on:
  1) Haridus- ja Teadusministeerium ning Keskkonnaministeerium prioriteetse suuna „Elukestev õpe” osas;
  2) Haridus- ja Teadusministeerium prioriteetse suuna „Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine” osas;
  3) Rahandusministeerium prioriteetse suuna „Suurem haldusvõimekus” osas;
[RT I, 26.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]
  4) Sotsiaalministeerium prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu” osas;
  5) Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium prioriteetse suuna „Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks” osas;
  6) Rahandusministeerium prioriteetsete suundade „Horisontaalne tehniline abi” ja „Tehniline abi” osas.

§ 8.  Inimressursi arendamise rakenduskava rakendusüksused

  Rakendusüksused inimressursi arendamise rakenduskava raames on:
  1) INNOVE ja KIK prioriteetse suuna „Elukestev õpe” osas;
  2) Sihtasutus Archimedes prioriteetse suuna „Teadus- ja arendustegevuse inimressursi arendamine” osas;
  3) Rahandusministeerium ja EAS prioriteetse suuna „Suurem haldusvõimekus” osas;
[RT I 2010, 74, 569 - jõust. 01.01.2011]
  4) INNOVE prioriteetse suuna „Pikk ja kvaliteetne tööelu” osas;
  5) EAS ja KredEx prioriteetse suuna „Teadmised ja oskused uuendusmeelseks ettevõtluseks” osas;
  6) Rahandusministeerium prioriteetsete suundade „Horisontaalne tehniline abi” ja „Tehniline abi” osas.

§ 9.  Ülesannete täitjate määramine

  Rakendusasutuse või -üksuse juht määrab kindlaks rakendusasutuse või -üksuse ülesandeid täitva struktuuriüksuse või vastutavad ametnikud või töötajad.

§ 10.  Rakendusüksuse ülesannete täitmine

  Käesoleva määruse §-des 4, 6 ja 8 nimetatud isikud ja asutused ning käesolevas määruses rakendus- või korraldusasutusena nimetatud asutused võivad hakata rakendusüksuse ülesandeid täitma pärast seda, kui Vabariigi Valitsus on „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse” § 6 lõigete 3 ja 4 kohaselt otsustanud isiku või asutuse akrediteerimise ja volitanud asutust täitma rakendusüksuse ülesandeid.

§ 11.  Rakendussäte

  Rahandusministeerium lõpetab enne 1. juulit 2014. a alustatud ja veel lõpetamata prioriteetse suuna „Tervishoiu ja hoolekande infrastruktuuri arendamine” rakendusüksuse menetlused.
[RT I, 11.06.2014, 3 - jõust. 01.07.2014]

/otsingu_soovitused.json