Teksti suurus:

Taimetervise registri põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:14.03.2019
Avaldamismärge:RT I, 26.08.2015, 31

Taimetervise registri põhimäärus1

Vastu võetud 26.06.2014 nr 102
RT I, 28.06.2014, 147
jõustumine 01.07.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
13.08.2015RT I, 26.08.2015, 101.09.2015

Määrus kehtestatakse taimekaitseseaduse § 30 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Andmekogu nimi ja eesmärk

  (1) Andmekogu ametlik nimi on „Taimetervise register”.

  (2) „Taimetervise registri” (edaspidi register) pidamise eesmärk on järgmiste isikute ja nende tegevuse kohta andmete kogumine ja süstematiseerimine, et võimaldada isikute ja nende tegevuse üle arvestuse pidamist ning järelevalve teostamist:
  1) taimekaitseseaduse alusel majandustegevusteate esitanud ettevõtjad;
  2) taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse alusel majandustegevusteate esitanud või tegevusloa saanud ettevõtjad.

  (3) Registrile kohaldatakse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduses registri kohta sätestatut, arvestades taimekaitseseaduses ning taimede paljundamise ja sordikaitse seaduses sätestatud erisusi.

§ 2.  Registri vastutav töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Maaeluministeerium.
[RT I, 26.08.2015, 1 - jõust. 01.09.2015]

  (2) Registri vastutav töötleja majutab registrit ning korraldab registri teenuste ja tehnoloogilise keskkonna haldamist.

§ 3.  Registri volitatud töötleja

  (1) Registri volitatud töötleja on Põllumajandusamet.

  (2) Registri volitatud töötleja töötleb registriandmeid, sealhulgas kogub, salvestab, korrastab, avalikustab, muudab ja kustutab neid.

  (3) Registri volitatud töötleja on andmete töötlemisel kohustatud täitma vastutava töötleja juhiseid ja tagama andmekogu turvalisuse.

  (4) Registri volitatud töötleja tähistab iga ettevõtja kohta käivad registriandmed eraldi majandustegevuse registreerimise numbriga.

§ 4.  Registri kasutajad

  (1) Registri vastutav töötleja määrab oma ametniku või töötaja administraatori õigustega kasutajaks (edaspidi administraator). Administraator täidab registri vastutava töötleja ülesandeid, sealhulgas annab vastutava töötleja ametnikule või töötajale juurdepääsuõiguse registri tehnoloogilisele keskkonnale. Administraatoril on õigus pääseda ligi kõigile andmetele ja logidele.

  (2) Registri volitatud töötleja määrab oma ametniku või töötaja registri volitatud peakasutajaks (edaspidi volitatud peakasutaja). Volitatud peakasutaja täidab registri volitatud töötleja ülesandeid, sealhulgas annab volitatud töötleja ametnikule või töötajale juurdepääsuõiguse registri tehnoloogilisele keskkonnale. Volitatud peakasutajal on õigus pääseda ligi kõigile andmetele ja logidele ning ta võib muuta andmeid, kui see on vajalik süsteemi tõrgeteta töö või andmetervikluse tagamiseks.

  (3) Registri volitatud töötleja määrab oma ametniku või töötaja registri volitatud kasutajaks (edaspidi volitatud kasutaja). Volitatud kasutaja täidab volitatud töötleja ülesandeid, sealhulgas kogub, salvestab, korrastab, avalikustab, muudab ja kustutab registriandmeid. Volitatud kasutajal on õigus pääseda ligi andmetele ulatuses, mis on vajalik tema ameti- või tööülesannete täitmiseks.

§ 5.  Registri turvaklass

  Registriandmete turvaklass on K1T1S1. Registri turbeaste on madal (L).

2. peatükk Registrisse kantavad andmed ja andmete allikad 

§ 6.  Üldandmed majandustegevuse kohta

  (1) Registrisse kantakse ettevõtja tegevusega seotud järgmised üldandmed:
  1) majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 15 lõike 1 punktides 1–7, § 19 lõike 2 punktis 5 ja § 52 lõikes 2 nimetatud andmed;
  2) taimekaitseseaduse § 31 lõikes 4 ning § 32 lõike 1 punktides 1, 2 ja 5 nimetatud andmed;
  3) taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 66 lõikes 2 ja § 95 lõikes 3 nimetatud andmed;
  4) andmed hoolsuskohustuse täitmise kava kohta.

  (2) Registrisse kantakse ettevõtja ettevõtte või selle osa (edaspidi ettevõte) kohta järgmised üldandmed:
  1) majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 15 lõikes 3 nimetatud andmed;
  2) taimekaitseseaduse § 31 lõike 4 punktis 2 nimetatud andmed;
  3) taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 66 lõike 2 punktis 2 nimetatud andmed.

  (3) Iga ettevõtja ja tema tegevuse kohta kantakse registrisse üksnes need andmed, mida see ettevõtja on kohustatud esitama taimekaitseseaduse või taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse alusel.

§ 7.  Andmed tegevusloa ja loakohustusest vabastamise kohta

  (1) Registrisse kantakse tegevusloa kohta majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 53 lõikes 1 nimetatud andmed.

  (2) Registrisse kantakse loakohustusest vabastamise kohta majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 53 lõikes 2 nimetatud andmed.

§ 8.  Andmed ettekirjutuse kohta

  Registrisse kantakse ettekirjutuse kohta majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 54 nimetatud andmed.

§ 9.  Andmed majandustegevuse keelu kohta

  Ettevõtja või ettevõtjaga seotud isiku majandustegevuse keelu kohta kantakse registrisse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 55 nimetatud andmed.

§ 10.  Andmed ärikeelu, tegutsemiskeelu ja ettevõtluskeelu kohta

  Seadusest või kohtulahendist tuleneva ärikeelu või kriminaalasjas jõustunud kohtuotsusega määratud tegutsemiskeelu või ettevõtluskeelu kohta kantakse registrisse iga keelu kohta eraldi majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 56 nimetatud andmed.

§ 11.  Andmekogudest saadavad andmed

  Riigi infosüsteemi haldussüsteemis muu andmekogu põhiandmeteks määratud andmed saadakse sellest andmekogust, mis neid põhiandmetena kogub.

§ 12.  Andmeandjatelt saadavad andmed

  (1) Ettevõtjalt saadakse, välja arvatud lõikes 2 sätestatud juhul, järgmised andmed:
  1) majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 15 lõike 1 punktides 1–7 ja lõikes 3, § 19 lõike 2 punktides 4 ja 5 ning § 52 lõikes 2 nimetatud andmed;
  2) taimekaitseseaduse § 31 lõikes 4 nimetatud andmed;
  3) taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 66 lõikes 2 ning § 95 lõikes 3 nimetatud andmed.

  (2) Keskkonnaametilt saadakse taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 63 lõikes 1 nimetatud kultiveerimismaterjali tarnija kohta järgmised andmed:
  1) majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 15 lõike 1 punktides 1–7 ja lõikes 3, § 19 lõike 2 punktides 4 ja 5, § 52 lõikes 2 ning §-des 53–55 nimetatud andmed;
  2) taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse § 66 lõikes 2 nimetatud andmed.

  (3) Registri volitatud töötlejalt saadakse järgmised andmed:
  1) majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-des 53–55 nimetatud andmed, välja arvatud lõikes 2 sätestatud juhul;
  2) taimekaitseseaduse § 32 lõike 1 punktides 1, 2 ja 5 nimetatud andmed.

3. peatükk Registriandmete töötlemine 

§ 13.  Andmete registrisse kandmine ja parandamine

  (1) Andmeid kannavad registrisse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 57 nimetatud andmete registrisse kandjad.

  (2) Andmed kantakse registrisse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 59 sätestatud tähtpäevaks.

  (3) Ebaõiged registriandmed parandatakse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 62 sätestatud korras.

§ 14.  Andmete kehtetuks tunnistamine

  (1) Registriandmed tunnistatakse kehtetuks majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse §-s 61 sätestatud juhtudel.

  (2) Kehtetuks tunnistatud registriandmeid ja nende alusdokumente säilitatakse majandustegevuse seadustiku üldosa seaduse § 64 lõikes 3 sätestatud korras ja tähtaja jooksul.

§ 15.  Juurdepääs registrisse kantud andmetele

  (1) Registrisse kantud andmed on avalikud, välja arvatud ärisaladust sisaldavad andmed ja juurdepääsupiiranguga isikuandmed.

  (2) Avalikud registriandmed tehakse avalikkusele kättesaadavaks Eesti teabevärava kaudu ja avalikustatakse ka registri volitatud töötleja veebilehel.

§ 16.  Andmete logimine

  (1) Andmete registrisse kandmine, sealhulgas registriandmete muutmine, logitakse. Logis säilitatakse kande sisu, kuupäev ja kellaaeg ning selle tegija nimi.

  (2) Logi säilitatakse kolm aastat kande tegemisest arvates.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 17.  Rakendussätted

  (1) Register on asutatud Vabariigi Valitsuse 20. septembri 2000. a määrusega nr 302 „Taimetervise register”.

  (2) Vabariigi Valitsuse 11. novembri 2004. a määruses nr 326 „Taimetervise registri pidamise põhimäärus” sätestatud andmete töötlemist jätkatakse käesolevas määruses sätestatud andmete osas.

§ 18.  Kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 19.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. juulil 2014. a.


1 Nõukogu direktiiv 2000/29/EÜ taimedele või taimsetele saadustele kahjulike organismide ühendusse sissetoomise ja seal levimise vastu võetavate kaitsemeetmete kohta (EÜT L 169, 10.07.2000, lk 1–112), muudetud direktiividega 2001/33/EÜ (EÜT L 127, 09.05.2001, lk 42–44), 2002/28/EÜ (EÜT L 77, 20.03.2002, lk 23–25), 2002/36/EÜ (EÜT L 116, 03.05.2002, lk 16–26), 2002/89/EÜ (EÜT L 355, 30.12.2002, lk 45–60), 2003/22/EÜ (ELT L 78, 25.03.2003, lk 10–11), 2003/47/EÜ (ELT L 138, 05.06.2003, lk 47–48), 2003/116/EÜ (ELT L 321, 06.12.2003, lk 36–40), 2004/31/EÜ (ELT L 85, 23.03.2004, lk 18–23), 2004/70/EÜ (ELT L 127, 29.04.2004, lk 97–103), 2004/102/EÜ (ELT L 309, 06.10.2004, lk 9–25), 2005/15/EÜ (ELT L 56, 02.03.2005, lk 12–13), 2005/16/EÜ (ELT L 57, 03.03.2005, lk 19–22), 2005/77/EÜ (ELT L 296, 12.11.2005, lk 17), 2006/14/EÜ (ELT L 34, 07.02.2006, lk 24–25), 2006/35/EÜ (ELT L 88, 25.03.2006, lk 9–12), 2007/41/EÜ (ELT L 169, 29.06.2007, lk 51–52), 2008/64/EÜ (ELT L 168, 28.06.2008, lk 31–35), 2008/109/EÜ (ELT L 319, 29.11.2008, lk 68–70), 2009/7/EÜ (ELT L 40, 11.02.2009, lk 12–18), 2009/118/EÜ (ELT L 239, 10.09.2009, lk 51–54), 2009/143/EÜ (ELT L 318, 04.12.2009, lk 23–24), 2010/1/EL (ELT L 7, 12.01.2010, lk 17–20) ja 2014/19/EL (ELT L 38, 07.02.2014, lk 30–31) ning määrustega (EÜ) nr 806/2003 (ELT L 122, 16.05.2003, lk 1–35) ja (EÜ) nr 882/2004 (ELT L 165, 30.04.2004, lk 1–141).

/otsingu_soovitused.json