Teksti suurus:

Kohtu registri- ja kinnistusosakonna töökorraldust puudutavate justiitsministri määruste muutmine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.08.2021
Avaldamismärge:RT I, 26.08.2021, 1

Kohtu registri- ja kinnistusosakonna töökorraldust puudutavate justiitsministri määruste muutmine

Vastu võetud 24.08.2021 nr 17

Määrus kehtestatakse äriseadustiku § 67 lõike 4 punkti 1, kinnistusraamatuseaduse § 1 lõike 2 ja lõike 3 punkti 1, § 74 lõike 7 ning laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse § 77 lõike 2 alusel.

§ 1.  Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruse nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” muutmine

Justiitsministri 28. detsembri 2005. a määruses nr 59 „Kohtule dokumentide esitamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 10 pealkirjas asendatakse sõnad „Veebilehe https://ettevotjaportaal.rik.ee/” sõnaga „E-äriregistri”;

2) paragrahvi 10 lõike 1 sissejuhatavas lauseosas ja lõikes 2 asendatakse sõnad „Registrite ja Infosüsteemide Keskuse veebilehe https://ettevotjaportaal.rik.ee/” sõnaga „E-äriregistri”;

3) paragrahvi 11 lõike 1 punktis 1 asendatakse sõnad „ning maaparandusühistu” sõnadega „, maaparandusühistu ning välismaa äriühingu filiaali”;

4) paragrahvi 11 lõike 1 punktis 2 asendatakse sõnad „ja maaparandusühistu” sõnadega „, maaparandusühistu ja välismaa äriühingu filiaali”;

5) paragrahvis 205 asendatakse sõnad „Veeteede Amet” sõnaga „Transpordiamet”;

6) määruse lisad 9 ja 18 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

§ 2.  Justiitsministri 30. juuni 2010. a määruse nr 24 „Kohtu kinnistusosakonna kodukord” muutmine

Justiitsministri 30. juuni 2010. a määruses nr 24 „Kohtu kinnistusosakonna kodukord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruses asendatakse läbivalt sõnad „Veeteede Amet” sõnaga „Transpordiamet” vastavas käändes;

2) paragrahvi 67 lõikes 1 asendatakse arv „75” arvuga „74”;

3) paragrahvi 97 täiendatakse lõigetega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„(3) Omaniku surma korral näidatakse omaniku andmete juures omaniku surma fakti ning viidet pärimisregistrile.

(4) Likvideerimisel, pankrotis ja kustutatud juriidilisest isikust omaniku andmete juures näidatakse juriidilise isiku staatust ning viidet äriregistrile.”.

§ 3.  Justiitsministri 19. detsembri 2012. a määruse nr 60 „Kohtu registriosakonna kodukord” muutmine

Justiitsministri 19. detsembri 2012. a määruses nr 60 „Kohtu registriosakonna kodukord” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse § 66 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „avatakse” sõnadega „osakonna vahendusel”;

2) määruse 3. peatüki 2. jagu täiendatakse §-ga 1011 järgmises sõnastuses:

§ 1011. Euroopa Liidu äriregistrite sidestamise süsteemi kaudu saadud teave

(1) Kui registripidaja saab Euroopa Liidu äriregistrite sidestamise süsteemi vahendusel äriseadustiku § 702 lõike 1 punktis 1 nimetatud andmed Eesti äriühingu filiaali registrisse kandmise või registrist kustutamise kohta teise liikmesriigi registris, kannab ta need andmed ilma kandeavalduseta äriühingu registrikaardile.

(2) Kui registripidaja saab Euroopa Liidu äriregistrite sidestamise süsteemi kaudu äriseadustiku § 702 lõike 1 punktis 2 nimetatud andmed selle välismaa äriühingu andmete muutmise kohta, millel on Eesti äriregistris registreeritud filiaal, kannab ta need andmed ilma kandeavalduseta selle äriühingu Eesti filiaali registrikaardile.”;

3) määruse 5. peatüki 12. jagu tunnistatakse kehtetuks.

Maris Lauri
Justiitsminister

Tõnis Saar
Kantsler

Lisa 9 Avaldus laevakinnistusraamatusse kande tegemiseks

Lisa 18 Avaldus laevakinnistusraamatu kande muutmiseks, kustutamiseks või laeva kustutamiseks laevakinnistusraamatust

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json