Teksti suurus:

Siseministri määruste muutmine seoses isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.08.2022
Avaldamismärge:RT I, 26.08.2022, 1

Siseministri määruste muutmine seoses isikut tõendavate dokumentide seaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega

Vastu võetud 22.08.2022 nr 29

Määrus kehtestatakse isikut tõendavate dokumentide seaduse § 9 lõike 1, § 121 lõike 9, § 15 lõigete 1 ja 2 ja § 152 lõike 1, kodakondsuse seaduse § 21 lõike 1, § 12 lõike 4, § 15 lõike 1, § 17 lõike 4, § 19 lõike 2, § 23 lõike 2 ja § 25 lõike 2, korrakaitseseaduse § 33 lõike 5, politsei ja piirivalve seaduse § 451 lõike 5, päästeteenistuse seaduse § 73 lõike 5, välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse § 47 lõike 2 ja § 77 lõike 2, välismaalaste seaduse § 102 lõike 1, § 111 lõike 1 ja § 228 lõike 1 ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse § 33 lõike 1, § 3311 lõike 6 ja § 3314 lõike 1 alusel.

§ 1.  Siseministri 10. juuli 2009. aasta määruse nr 25 „Dokumendi taotleja isiku tuvastamise ja isikusamasuse kontrollimise kord” muutmine

Siseministri 10. juuli 2009. aasta määruses nr 25 „Dokumendi taotleja isiku tuvastamise ja isikusamasuse kontrollimise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõikes 1 asendatakse sõnad „ja isikut tõendavate dokumentide andmekogusse” sõnadega „ning isikut tõendavate dokumentide andmekogusse ja automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogusse (edaspidi andmekogu ABIS)”;

2) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Dokumendi taotleja isiku tuvastamiseks võib kasutada andmekogu ABIS andmeid.”;

3) paragrahvi 2 lõike 4 esimest lauset täiendatakse pärast sõna „reisidokument” sõnadega „ja isiku tuvastamine andmekogu ABIS andmete alusel ebaõnnestub”.

§ 2.  Siseministri 19. juuli 2010. aasta määruse nr 32 „Daktüloskopeerimisel kogutud andmete riiklikusse sõrmejälgede registrisse edastamise vormi kehtestamine” muutmine

Siseministri 19. juuli 2010. aasta määruses nr 32 „Daktüloskopeerimisel kogutud andmete riiklikusse sõrmejälgede registrisse edastamise vormi kehtestamine” tehakse järgmised muudatused:

1) määruse pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Sõrmejälgede kaardi vorm”;

2) paragrahvi 1 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Kehtestada sõrmejälgede kaardi vorm (lisatud).”.

§ 3.  Siseministri 5. juuni 2013. aasta määruse nr 21 „Politseiametniku daktüloskopeerimise ja DNA-proovi võtmise ning daktüloskopeerimisel saadud andmete ja DNA-proovide edastamise kord” muutmine

Siseministri 5. juuni 2013. aasta määruses nr 21 „Politseiametniku daktüloskopeerimise ja DNA-proovi võtmise ning daktüloskopeerimisel saadud andmete ja DNA-proovide edastamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu „registrile ja” sõnadega „automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogule ning”;

2) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „vormile” sõnadega „või võetakse digitaalselt”;

3) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Sõrmejälgede kaardile võetakse jäljed üksnes juhul, kui neid ei ole võimalik võtta digitaalselt.”;

4) paragrahvi 3 tekst loetakse lõikeks 1 ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Sõrmejälgede kaardile võetud andmed edastatakse 30 päeva jooksul politseiametniku daktüloskopeerimisest arvates riikliku sõrmejälgede registri volitatud töötlejale, kes kannab need riiklikku sõrmejälgede registrisse ja automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogusse.”;

5) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Daktüloskopeerimisel saadud biomeetrilised andmed kantakse automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogusse ning politseiametniku biograafilised andmed ja andmed daktüloskoopiaandmete võtmise kohta riiklikku sõrmejälgede registrisse.”.

§ 4.  Siseministri 30. mai 2014. aasta määruse nr 20 „Erilise tuvastusmeetme kohaldamise kord” muutmine

Siseministri 30. mai 2014. aasta määruses nr 20 „Erilise tuvastusmeetme kohaldamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 2 punktist 2 jäetakse välja sõnad „riikliku sõrmejälgede registri vastava funktsiooniga klientseadmega”;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Sõrmejälgede kaardile võetakse jäljed üksnes juhul, kui neid ei ole võimalik hõivata digitaalselt.”;

3) paragrahvi 11 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Käesoleva määruse § 2 või 4 alusel saadud andmed võib edastada Eesti Kohtuekspertiisi Instituudile riikliku sõrmejälgede registri ja automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogu või riikliku DNA-registri andmetega võrdlemiseks või võrdlusuuringute tegemiseks.”.

§ 5.  Siseministri 1. septembri 2015. aasta määruse nr 43 „Demineerimistöödega seotud päästeametniku daktüloskopeerimise ja DNA-proovi võtmise ning daktüloskopeerimisel saadud andmete ja DNA-proovide edastamise kord” muutmine

Siseministri 1. septembri 2015. aasta määruses nr 43 „Demineerimistöödega seotud päästeametniku daktüloskopeerimise ja DNA-proovi võtmise ning daktüloskopeerimisel saadud andmete ja DNA-proovide edastamise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse pärast sõnu „registrile ja” sõnadega „automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogule ning”;

2) paragrahvi 2 lõiget 2 täiendatakse pärast sõna „vormile” sõnadega „või võetakse digitaalselt”;

3) paragrahvi 2 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Sõrmejälgede kaardile võetakse jäljed üksnes juhul, kui neid ei ole võimalik võtta digitaalselt.”;

4) paragrahvi 3 tekst loetakse lõikeks 1 ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Politsei- ja Piirivalveamet edastab sõrmejälgede kaardile võetud andmed 30 päeva jooksul päästeametniku daktüloskopeerimisest arvates riikliku sõrmejälgede registri volitatud töötlejale, kes kannab need riiklikusse sõrmejälgede registrisse ja automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogusse.”;

5) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Daktüloskopeerimisel saadud biomeetrilised andmed kantakse automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogusse ning päästeametniku biograafilised andmed ja andmed daktüloskoopiaandmete võtmise kohta riiklikusse sõrmejälgede registrisse.”.

§ 6.  Siseministri 10. detsembri 2015. aasta määruse nr 71 „Viisaregistri põhimäärus” muutmine

Siseministri 10. detsembri 2015. aasta määruses nr 71 „Viisaregistri põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 15 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Andmekogu vahetab biomeetrilisi andmeid automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekoguga.”;

2) paragrahvi 23 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Käesoleva määruse § 9 lõike 1 punktis 16 nimetatud foto ja punktis 17 nimetatud sõrmejäljekujutised, § 9 lõike 21 punktis 16 nimetatud foto ja punktis 17 nimetatud sõrmejäljekujutised, § 10 lõike 1 punktis 12 nimetatud foto ja punktis 13 nimetatud sõrmejäljekujutised ning § 12 punktis 4 nimetatud foto ja sõrmejäljekujutised, mis on kantud andmekogu infotehnoloogilisse andmekogusse, kustutatakse viivitamata pärast isiku tuvastamise või isikusamasuse kontrollimise võrdlusuuringu tegemist.”.

§ 7.  Siseministri 10. detsembri 2015. aasta määruse nr 72 „Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu põhimäärus” muutmine

Siseministri 10. detsembri 2015. aasta määruse nr 72 „Välismaalase lühiajalise Eestis töötamise registreerimise andmekogu põhimäärus” § 21 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Käesoleva määruse § 8 punktis 9 nimetatud andmed, mis on kantud andmekogu infotehnoloogilisse andmekogusse, kustutatakse viivitamata pärast isiku tuvastamise või isikusamasuse kontrollimise võrdlusuuringu tegemist.”.

§ 8.  Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruse nr 74 „Kodakondsuse seaduses sätestatud menetlustes esitatavate andmete ja dokumentide loetelu” muutmine

Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruse nr 74 „Kodakondsuse seaduses sätestatud menetlustes esitatavate andmete ja dokumentide loetelu” § 2 lõike 4 esimeses lauses asendatakse sõnad „ja isikut tõendavate dokumentide andmekogusse” sõnadega „ning isikut tõendavate dokumentide andmekogusse ja automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogusse”.

§ 9.  Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruse nr 75 „Eesti kodakondsuse saanud, taastanud või kaotanud isikute andmekogu põhimäärus” muutmine

Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruse nr 75 „Eesti kodakondsuse saanud, taastanud või kaotanud isikute andmekogu põhimäärus” § 20 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Käesoleva määruse § 8 lõike 3 punktis 3 nimetatud andmed, mis on kantud andmekogu infotehnoloogilisse andmekogusse, kustutatakse viivitamata pärast isiku tuvastamise või isikusamasuse kontrollimise võrdlusuuringu tegemist.”.

§ 10.  Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruse nr 76 „Riikliku rahvusvahelise kaitse andmise registri põhimäärus” muutmine

Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruse nr 76 „Riikliku rahvusvahelise kaitse andmise registri põhimäärus” § 25 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Käesoleva määruse § 8 punktis 3 nimetatud foto ja punktis 4 nimetatud andmed ning § 14 lõike 1 punktis 3 nimetatud foto, mis on kantud andmekogu infotehnoloogilisse andmekogusse, kustutatakse viivitamata pärast isiku tuvastamise või isikusamasuse kontrollimise võrdlusuuringu tegemist.”.

§ 11.  Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruse nr 77 „Isikutunnistuse, elamisloakaardi, digitaalse isikutunnistuse, Eesti kodaniku passi, meremehe teenistusraamatu, välismaalase passi, ajutise reisidokumendi, pagulase reisidokumendi või meresõidutunnistuse väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu, väljastamise kord ning väljaandmise tähtajad” muutmine

Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruse nr 77 „Isikutunnistuse, elamisloakaardi, digitaalse isikutunnistuse, Eesti kodaniku passi, meremehe teenistusraamatu, välismaalase passi, ajutise reisidokumendi, pagulase reisidokumendi või meresõidutunnistuse väljaandmise taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu, väljastamise kord ning väljaandmise tähtajad” § 16 lõike 1 punkt 1 ning § 22 lõike 1 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks.

§ 12.  Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruse nr 78 „Isikut tõendavate dokumentide andmekogu pidamise põhimäärus” muutmine

Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruses nr 78 „Isikut tõendavate dokumentide andmekogu pidamise põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) määrust täiendatakse §-ga 21 järgmises sõnastuses:

§ 21. Andmekogu volitatud töötleja

Andmekogu volitatud töötleja on Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus.”;

2) määrust täiendatakse §-ga 31 järgmises sõnastuses:

§ 31. Vastutava ja volitatud töötleja ülesanded

(1) Vastutav töötleja:
1) vastutab andmekogu toimingute õiguspärasuse eest;
2) tagab andmekogu pidamise õigusaktides sätestatud nõuete järgi;
3) tagab õigustatud isikutele juurdepääsu andmekogule;
4) vastutab andmekogu andmete nõuetekohase väljastamise eest;
5) tagab koos volitatud töötlejaga organisatsiooniliste ja tehniliste meetmete abil andmekogu andmete tervikluse, kaitse ja säilimise;
6) vastutab koos volitatud töötlejaga isikuandmete töötlemise nõuete täitmise eest;
7) korraldab koos volitatud töötlejaga andmekogu arendamist.

(2) Volitatud töötleja:
1) tagab andmekogu küberturvalisuse, sealhulgas käideldavuse, tervikluse ja konfidentsiaalsuse, õigusaktides sätestatud nõuete järgi;
2) tagab andmekogu majutamiseks vajaliku infotehnoloogilise keskkonna ning selle tehnilise valmisoleku ja jätkusuutlikkuse;
3) tagab vastutavale töötlejale andmekogu andmete ja logiandmete nõuetekohase väljastamise, et tagada järelevalve kvaliteet ja läbipaistvus;
4) arendab andmekogu ja teeb vastutavale töötlejale ettepanekuid andmekogu arendamiseks.”;

3) määrust täiendatakse §-ga 111 järgmises sõnastuses:

§ 111. Andmekogudevaheline andmevahetus

Andmekogu vahetab biomeetrilisi andmeid automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekoguga.”;

4) määrust täiendatakse 51. peatükiga järgmises sõnastuses:

51. peatükk
Järelevalve

§ 171. Järelevalve

(1) Järelevalvet andmekogu pidamise üle teostavad vastutav töötleja ja avaliku teabe seaduse §-s 44 nimetatud asutused õigusaktides sätestatud pädevuse piires.

(2) Järelevalve teostajal on õigus tutvuda andmekogu andmete ja nende alusdokumentidega, siseneda ruumidesse, kus andmeid töödeldakse või kus paiknevad nende töötlemiseks kasutatavad seadmed, ning saada vastutavalt töötlejalt teavet andmete väljastamise ja kasutamise kohta.

(3) Kui andmekogu pidamisel on ilmnenud puudusi, kõrvaldab vastutav töötleja need järelevalve teostaja ettekirjutuses määratud tähtajaks.”;

5) määrust täiendatakse §-ga 181 järgmises sõnastuses:

§ 181. Andmekogu andmete kustutamine

Paragrahvi 7 punktides 7 ja 8 ning § 8 lõike 1 punktides 9 ja 10 nimetatud andmed kustutatakse andmekogust viivitamata pärast isiku tuvastamise või isikusamasuse kontrollimise võrdlusuuringu tegemist.”.

§ 13.  Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruse nr 81 „Elamislubade ja töölubade registri põhimäärus” muutmine

Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruses nr 81 „Elamislubade ja töölubade registri põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Käesoleva määruse § 6 lõikes 3 nimetatud andmekogu koolitusmooduli veebiliidese (edaspidi koolitusmooduli veebiliides) volitatud töötleja on Kultuuriministeerium.”;

2) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Kultuuriministeerium:
1) vastutab koolitusmooduli veebiliidese toimingute õiguspärasuse eest;
2) tagab koolitusmooduli veebiliidese pidamise õigusaktides sätestatud nõuete järgi;
3) tagab õigustatud isikutele juurdepääsu koolitusmooduli veebiliidesele;
4) vastutab koolitusmooduli veebiliidese andmete nõuetekohase väljastamise eest;
5) tagab koos volitatud töötlejaga organisatsiooniliste ja tehniliste meetmete abil koolitusmooduli veebiliidese andmete tervikluse, kaitse ja säilimise;
6) vastutab koos volitatud töötlejaga isikuandmete töötlemise nõuete täitmise eest;
7) korraldab koos volitatud töötlejaga koolitusmooduli veebiliidese arendamist.”;

3) paragrahvi 6 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses:

„(3) Andmekogul on koolitusmooduli veebiliides, kus töödeldakse käesoleva määruse § 9 lõike 1 punktides 1–13, 19 ja 20 ning §-des 25 ja 30 nimetatud andmeid.”;

4) paragrahvi 35 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Koolitusmooduli veebiliideses on kohanemisprogrammi osalema suunatud välismaalasel, Euroopa Liidu kodanikul ja tema perekonnaliikmel ning kohanemisprogrammi koolitajal võimalik sisestada andmeid kohanemisprogrammis osalemise kohta, et edastada need vastutavale töötlejale ja Kultuuriministeeriumile.”;

5) paragrahvi 38 täiendatakse lõigetega 8 ja 9 järgmises sõnastuses:

„(8) Kohanemisprogrammi osalema suunatud välismaalasel ning Euroopa Liidu kodanikul ja tema perekonnaliikmel on juurdepääs koolitusmooduli veebiliidesele, kus neil on võimalik saada ülevaade enda osalemisest kohanemisprogrammis ja sisestada selle kohta andmeid.

(9) Kohanemisprogrammi koolitajal on juurdepääs koolitusmooduli veebiliidesele, kus tal on õigus töödelda käesoleva määruse § 9 lõike 1 punktides 1–13, 19 ja 20 ning §-des 25 ja 30 nimetatud andmeid.”;

6) paragrahvi 40 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Käesoleva määruse § 9 lõike 1 punktis 14 nimetatud foto ja näokujutis ning punktis 15 nimetatud sõrmejäljekujutised, § 9 lõike 2 punktis 11 nimetatud foto ja näokujutis ning punktis 12 nimetatud sõrmejäljekujutised, § 10 punktis 1 nimetatud foto ja sõrmejäljekujutised, § 19 lõike 1 punktis 11 nimetatud foto ja näokujutis ning punktis 12 nimetatud sõrmejäljekujutised, § 27 punktis 1 nimetatud foto ja sõrmejäljekujutised ning § 28 lõike 1 punktis 1 nimetatud foto ning punktis 2 nimetatud foto ja sõrmejäljekujutised, mis on kantud andmekogu infotehnoloogilisse andmekogusse, kustutatakse viivitamata pärast isiku tuvastamise või isikusamasuse kontrollimise võrdlusuuringu tegemist.”.

§ 14.  Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruse nr 87 „Pagulase ja täiendava kaitse saaja ning nende perekonnaliikme elamisloa taotlemise, andmise, pikendamise ja kehtetuks tunnistamise kord ning elamisloa taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu” muutmine

Siseministri 18. detsembri 2015. aasta määruses nr 87 „Pagulase ja täiendava kaitse saaja ning nende perekonnaliikme elamisloa taotlemise, andmise, pikendamise ja kehtetuks tunnistamise kord ning elamisloa taotlemisel esitatavate tõendite ja andmete loetelu” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõike 3 esimest lauset täiendatakse pärast sõnu „kontrollitakse isikusamasust” sõnadega „automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogu andmete või”;

2) paragrahvi 9 lõike 6 punktis 4 asendatakse sõnad „riiklikusse sõrmejälgede registrisse” sõnadega „automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogusse”.

§ 15.  Siseministri 23. mai 2016. aasta määruse nr 17 „Sissesõidukeeldude riikliku registri pidamise põhimäärus” muutmine

Siseministri 23. mai 2016. aasta määruse nr 17 „Sissesõidukeeldude riikliku registri pidamise põhimäärus” § 21 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Käesoleva määruse § 9 punktides 11 ja 12 nimetatud andmed, mis on kantud registri infotehnoloogilisse andmekogusse, kustutatakse viivitamata pärast isiku tuvastamise või isikusamasuse kontrollimise võrdlusuuringu tegemist.”.

§ 16.  Siseministri 2. novembri 2018. aasta määruse nr 25 „Digitaalse isikutunnistuse vorm ja tehniline kirjeldus ning digitaalsele isikutunnistusele kantavate andmete loetelu” muutmine

Siseministri 2. novembri 2018. aasta määruse nr 25 „Digitaalse isikutunnistuse vorm ja tehniline kirjeldus ning digitaalsele isikutunnistusele kantavate andmete loetelu” § 1 esimesest lausest jäetakse välja tekstiosa „EVS-EN ISO/IEC 7810 standardi järgi”.

§ 17.  Siseministri 2. novembri 2018. aasta määruse nr 27 „Isikutunnistuse vorm ja tehniline kirjeldus ning isikutunnistusele kantavate andmete loetelu” muutmine

Siseministri 2. novembri 2018. aasta määruse nr 27 „Isikutunnistuse vorm ja tehniline kirjeldus ning isikutunnistusele kantavate andmete loetelu” § 1 esimesest lausest jäetakse välja tekstiosa „EVS-EN”.

§ 18.  Siseministri 1. juuli 2020. aasta määruse nr 25 „Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu põhimäärus” muutmine

Siseministri 1. juuli 2020. aasta määruses nr 25 „Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 19 lõiget 2 täiendatakse punktiga 14 järgmises sõnastuses:

„14) automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogu.”;

2) paragrahvi 26 täiendatakse lõikega 7 järgmises sõnastuses:

„(7) Käesoleva määruse § 8 lõike 1 punktis 9 nimetatud otsevaatega foto, külgvaatega foto ning sõrmejälje- ja peopesakujutis, mis on kantud andmekogu infotehnoloogilisse andmekogusse, kustutatakse viivitamata pärast töötlemist.”.

Lauri Läänemets
Siseminister

Tarmo Miilits
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json