Teksti suurus:

Dokumendi taotleja isiku tuvastamise ja isikusamasuse kontrollimise kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.08.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.08.2022, 2

Dokumendi taotleja isiku tuvastamise ja isikusamasuse kontrollimise kord

Vastu võetud 10.07.2009 nr 25
RTL 2009, 57, 836
jõustumine 30.07.2009

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
06.12.2010RT I, 23.12.2010, 501.02.2011
21.03.2019RT I, 27.03.2019, 530.03.2019
21.07.2022RT I, 23.07.2022, 426.07.2022
22.08.2022RT I, 26.08.2022, 129.08.2022

Määrus kehtestatakse «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 15 lõike 2 alusel.

§ 1.   Dokumendi taotleja isiku tuvastamine või isikusamasuse kontrollimine

  (1) «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 2 lõikes 2 nimetatud isikut tõendava dokumendi (edaspidi dokument) väljaandmist taotlev isik (edaspidi taotleja) tuvastatakse või tema isikusamasust kontrollitakse dokumendi taotluse esitamisel ning dokumendi väljastamisel.

  (2) Dokumendi väljaandja võib dokumendi taotleja tema isiku tuvastamiseks või isikusamasuse kontrollimiseks välja kutsuda.

  (3) Dokumenti ei väljastata isikule, kes on selleks ettenähtud korras tuvastamata, või isikule, kelle isikusamasus on kontrollimata.

§ 2.   Dokumendi taotleja isiku tuvastamine või isikusamasuse kontrollimine dokumendi taotluse esitamisel

  (1) Dokumendi taotleja isikusamasust kontrollitakse dokumendi taotluse esitamisel «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 2 lõikes 2 nimetatud kehtiva isikut tõendava dokumendi ning isikut tõendavate dokumentide andmekogusse ja automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogusse (edaspidi andmekogu ABIS) kantud isiku tuvastamise andmete alusel.
[RT I, 26.08.2022, 1 - jõust. 29.08.2022]

  (2) Dokumendi taotleja isik tuvastatakse dokumendi taotluse esitamisel välisriigi poolt väljaantud kehtiva reisidokumendi alusel, kui dokumendi taotlejale ei ole välja antud «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 2 lõikes 2 nimetatud dokumenti. Dokumendi taotleja isiku tuvastamiseks võib kasutada andmekogu ABIS andmeid.
[RT I, 26.08.2022, 1 - jõust. 29.08.2022]

  (3) Kui alla 15-aastasele dokumendi taotlejale ei ole välja antud «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 2 lõikes 2 nimetatud dokumenti või puudub välisriigi poolt väljaantud kehtiv reisidokument, tuvastatakse tema isik sünnitunnistuse ja tema seadusliku esindaja seletuste ning vajadusel muude tõendite alusel.

  (4) Kui dokumendi taotlejale ei ole välja antud «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 2 lõikes 2 nimetatud dokumenti või puudub välisriigi poolt väljaantud kehtiv reisidokument ja isiku tuvastamine andmekogu ABIS andmete alusel ebaõnnestub, tuvastatakse tema isik muude tõendite alusel. Juhul kui välismaalasest dokumendi taotleja isik tuvastatakse põhiliselt tema enda ütluste alusel, tehakse väljastatavasse dokumenti eesti ja inglise keeles vastav märge.
[RT I, 26.08.2022, 1 - jõust. 29.08.2022]

  (5) Kui alla 15-aastase või piiratud teovõimega dokumendi taotleja taotluse esitab seaduslik esindaja, kontrollitakse seadusliku esindaja isikusamasust või tuvastatakse tema isik «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 2 lõikes 2 nimetatud kehtiva isikut tõendava dokumendi või nimetatud seaduse § 4 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastava kehtiva isikut tõendava dokumendi alusel. Seadusliku esindaja isikusamasust võidakse kontrollida või tema isik tuvastada ka välisriigi poolt väljaantud kehtiva reisidokumendi alusel.

§ 3.   Dokumendi taotleja isikusamasuse kontrollimise erisused

  (1) Kui isiku terviseseisund püsivalt ei võimalda isiklikult pöörduda taotluse esitamiseks selleks pädevasse asutusse ning isiku taotluse esitab valla- või linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi poolt selleks volitatud töötaja, kontrollib taotleja isikusamasust volitatud töötaja, koostades vormikohase isikusamasuse kontrollimise akti (lisatud).

  (2) Kui vanglas kinnipeetava isiku dokumendi taotluse esitab vangla direktori poolt volitatud vanglatöötaja, kontrollib taotleja isikusamasust volitatud vanglatöötaja, koostades vormikohase isikusamasuse kontrollimise akti.

  (3) Kui käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud taotlejale ei ole varem välja antud «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 2 lõikes 2 nimetatud dokumenti, tuvastatakse dokumendi taotleja isik vormikohase isikusamasuse kontrollimise akti alusel.

  (4) Käesoleva paragrahvi lõigetes 1 ja 2 nimetatud volitatud töötaja isikusamasust kontrollitakse «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 2 lõikes 2 nimetatud kehtiva isikut tõendava dokumendi või nimetatud seaduse § 4 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastava kehtiva isikut tõendava dokumendi alusel.

  (5) [Kehtetu - RT I, 27.03.2019, 5 - jõust. 30.03.2019]

§ 31.   Mobiil-ID vormis digitaalse isikutunnistuse taotleja isikusamasuse kontrollimise erisused

  (1) Kui mobiil-ID vormis digitaalse isikutunnistuse kasutamise leping sõlmitakse mobiilioperaatori esinduses, kontrollib mobiilioperaator taotleja isikusamasust isikut tõendavate dokumentide seaduse § 2 lõike 2 punktis 1, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7 või 8 nimetatud kehtiva dokumendi ja isikut tõendavate dokumentide andmekogusse kantud andmete alusel.
[RT I, 23.07.2022, 4 - jõust. 26.07.2022]

  (11) Kui mobiil-ID vormis digitaalse isikutunnistuse kasutamise leping sõlmitakse elektroonilises keskkonnas, kontrollitakse taotleja isikusamasust dokumendile kantud digitaalset tuvastamist või digitaalset allkirjastamist võimaldava sertifikaadi kaudu.
[RT I, 23.07.2022, 4 - jõust. 26.07.2022]

  (12) Elektroonilises keskkonnas isikusamasuse tõendamiseks ettenähtud dokument käesoleva paragrahvi lõike 11 tähenduses on:
  1) isikutunnistus;
  2) digitaalne isikutunnistus;
  3) elamisloakaart;
  4) mobiil-ID vormis digitaalne isikutunnistus, mille väljastamisel on taotleja isikusamasust kontrollitud isiklikul ilmumisel.
[RT I, 23.07.2022, 4 - jõust. 26.07.2022]

  (13) Kui 7–17-aastase või piiratud teovõimega täisealise taotleja dokumendi taotluse esitab seaduslik esindaja mobiilioperaatori esinduses, kontrollitakse taotleja ja tema seadusliku esindaja isikusamasust isikut tõendavate dokumentide seaduse § 2 lõike 2 punktis 1, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7 või 8 nimetatud kehtiva dokumendi ja isikut tõendavate dokumentide andmekogusse kantud andmete alusel.
[RT I, 23.07.2022, 4 - jõust. 26.07.2022]

  (14) Kui 7–17-aastase või piiratud teovõimega täisealise taotleja dokumenditaotluse esitab seaduslik esindaja elektroonilises keskkonnas, kontrollitakse seadusliku esindaja isikusamasust kehtiva isikutunnistuse, elamisloakaardi, digitaalse isikutunnistuse või mobiil-ID vormis digitaalse isikutunnistuse alusel. Taotleja isikusamasust kontrollitakse käesoleva paragrahvi lõikes 12 nimetatud kehtiva dokumendi alusel.
[RT I, 23.07.2022, 4 - jõust. 26.07.2022]

  (2) [Kehtetu - RT I, 23.07.2022, 4 - jõust. 26.07.2022]

  (3) [Kehtetu - RT I, 23.07.2022, 4 - jõust. 26.07.2022]

  (4) [Kehtetu - RT I, 23.07.2022, 4 - jõust. 26.07.2022]

  (5) [Kehtetu - RT I, 23.07.2022, 4 - jõust. 26.07.2022]

  (6) [Kehtetu - RT I, 23.07.2022, 4 - jõust. 26.07.2022]

§ 32.   Infotehnoloogilise lahenduse abil isikusamasuse kontrollimise nõuded
[Kehtetu - RT I, 23.07.2022, 4 - jõust. 26.07.2022]

§ 4.   Dokumendi taotleja isikusamasuse kontrollimine dokumendi väljastamisel

  (1) Dokumendi väljastamisel peab dokumendi taotleja isikusamasuse kontrollimiseks pöörduma dokumenti väljastavasse asutusse, kui õigusaktidega ei ole ettenähtud teisiti. Dokumendi väljastamisel kontrollitakse dokumendi taotleja isikusamasust väljastatava dokumendi alusel.

  (11) Dokumendi väljastamisel ei kontrollita taotleja isikusamasust, kui dokumendi väljastamiseks ei ole nõutav dokumendi väljastaja asukohta pöördumine.
[RT I, 23.12.2010, 5 - jõust. 01.02.2011]

  (2) Kui dokumendi väljastaja ei ole veendunud dokumendi taotleja isikusamasuses, peab dokumendi väljastaja nõudma dokumendi taotleja isikusamasuse kontrollimiseks dokumendi taotlejalt «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 2 lõikes 2 või nimetatud seaduse § 4 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastava kehtiva isikut tõendava dokumendi või välisriigi poolt väljaantud kehtiva reisidokumendi esitamist. Vajadusel kontrollitakse dokumendi taotleja isikusamasust dokumendi taotleja allkirjasamasuse kindlakstegemise teel.

  (3) Kui dokumendi väljastaja ei ole veendunud dokumendi taotleja isikusamasuses ka käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud viisil, edastatakse dokument väljastamiseks dokumendi väljaandjale ning dokumendi taotleja isikusamasust kontrollib dokumendi väljaandja.

§ 5.   Dokumendi taotleja isikusamasuse kontrollimine dokumendi väljastamisel dokumendi taotleja seaduslikule esindajale

  (1) Alla 15-aastase või piiratud teovõimega isiku dokumendi väljastamisel tema seaduslikule esindajale kontrollitakse dokumendi taotleja isikusamasust väljastatava dokumendi ja seadusliku esindaja seletuste alusel.

  (2) Dokumendi väljastamisel dokumendi taotleja seaduslikule esindajale kontrollitakse seadusliku esindaja isikusamasust või tuvastatakse tema isik «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 2 lõikes 2 nimetatud kehtiva isikut tõendava dokumendi või nimetatud seaduse § 4 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastava kehtiva isikut tõendava dokumendi alusel. Seadusliku esindaja isikusamasust võidakse kontrollida või tema isik tuvastada ka välisriigi poolt väljaantud kehtiva reisidokumendi alusel. Vajadusel kontrollitakse seadusliku esindaja isikusamasust seadusliku esindaja allkirjasamasuse kindlakstegemise teel.

§ 6.   Dokumendi taotleja isikusamasuse kontrollimine dokumendi väljastamisel selleks volitatud valla- või linnavalitsuse või hoolekandeasutuse töötajale või vanglatöötajale

  (1) Isiku, kelle terviseseisund püsivalt ei võimalda isiklikult pöörduda dokumendi väljastamiseks selleks pädevasse asutusse, dokumendi väljastamisel valla- või linnavalitsuse või hoolekandeasutuse juhi poolt selleks volitatud töötajale ja vanglas kinnipeetava isiku dokumendi väljastamisel vangla direktori poolt volitatud vanglatöötajale, kontrollitakse dokumendi taotleja isikusamasust väljastatava dokumendi ja volitatud töötaja seletuste alusel.

  (2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud volitatud töötaja isikusamasust kontrollitakse «Isikut tõendavate dokumentide seaduse» § 2 lõikes 2 nimetatud kehtiva isikut tõendava dokumendi või nimetatud seaduse § 4 lõikes 1 sätestatud nõuetele vastava kehtiva isikut tõendava dokumendi alusel.

§ 7.   Isikusamasuse kontrollimise akt

  (1) Määruse § 3 lõigetes 1 ja 2 sätestatud juhtudel koostatakse isikusamasuse kontrollimise akt (edaspidi akt), milles märgitakse:
  1) akti koostamise aeg ja koht;
  2) andmed akti koostaja kohta (ees- ja perekonnanimi, ametikoht ja asutus);
  3) andmed dokumendi taotleja kohta (ees- ja perekonnanimi, sünniaeg ja -koht);
  4) milliste tõendite alusel dokumendi taotleja isikusamasust kontrolliti.

  (2) Aktile lisatakse dokumendi taotleja isiku foto ning isikusamasuse kontrollimiseks taotleja poolt esitatud tõendid. Taotleja poolt esitatavate tõendite puudumisel teeb akti koostaja akti sellekohase märke.

  (3) Akti koostaja kinnitab allkirjaga dokumendi taotleja isikusamasuse kontrolli läbiviimise ning aktile lisatud fotol kujutatud isiku vastavust dokumendi taotleja isikule.

  (4) Dokumendi taotleja kinnitab allkirjaga isikusamasuse kontrollimisel tema poolt esitatud andmete õigsust.

§ 8.   Määruse muutmine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 9.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 30. juulil 2009. a.

Lisa Isikusamasuse kontrollimise akt

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json