Teksti suurus:

Politseiametniku daktüloskopeerimise ja DNA-proovi võtmise ning daktüloskopeerimisel saadud andmete ja DNA-proovide edastamise kord

Väljaandja:Siseminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.08.2022
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.08.2022, 4

Politseiametniku daktüloskopeerimise ja DNA-proovi võtmise ning daktüloskopeerimisel saadud andmete ja DNA-proovide edastamise kord

Vastu võetud 05.06.2013 nr 21
RT I, 07.06.2013, 13
jõustumine 10.06.2013

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
24.04.2014RT I, 29.04.2014, 902.05.2014
14.04.2015RT I, 17.04.2015, 220.04.2015, rakendatakse alates 29.03.2015
30.04.2015RT I, 05.05.2015, 408.05.2015
04.10.2017RT I, 10.10.2017, 413.10.2017, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. oktoobrist 2017. aastal
22.08.2022RT I, 26.08.2022, 129.08.2022

Määrus kehtestatakse politsei ja piirivalve seaduse § 451 lõike 5 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Määrusega kehtestatakse sündmuskohti teenindava või ekspertiisi- ja uuringuobjektidega kokku puutuva politseiametniku daktüloskopeerimise ja temalt DNA-proovi võtmise kord ning daktüloskopeerimisel saadud andmete riiklikule sõrmejälgede registrile ja automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogule ning DNA-proovide riiklikule DNA-registrile edastamise kord.
[RT I, 26.08.2022, 1 - jõust. 29.08.2022]

  (2) Politseiametnik daktüloskopeeritakse ja temalt võetakse DNA-proov politsei ametiruumis.

  (3) Politseiametniku daktüloskopeerib ja temalt võtab DNA-proovi Politsei- ja Piirivalveameti kriminalist või muu vastavate oskustega isik ja Kaitsepolitseiameti politseiametnik või muu vastavate oskustega isik.
[RT I, 10.10.2017, 4 - jõust. 13.10.2017, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. oktoobrist 2017. aastal]

  (4) Politseiametnik daktüloskopeeritakse ja temalt võetakse DNA-proov 30 päeva jooksul politseiametniku vastavale ametikohale nimetamisest arvates.

  (5) Enne politseiametniku daktüloskopeerimist ja temalt DNA-proovi võtmist selgitatakse politseiametnikule daktüloskopeerimise ja DNA-proovi võtmise eesmärki, õiguslikku alust ja kohaldamise viisi.

  (6) Politseiametniku daktüloskopeerimisel ja temalt DNA-proovi võtmisel on identifitseerimistunnuseks tema ees- ja perekonnanime ning isikukoodi asemel politseiametniku personalinumber riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogus või Kaitsepolitseiameti politseiametniku puhul Kaitsepolitseiametis loodud identifitseeriv kood.
[RT I, 10.10.2017, 4 - jõust. 13.10.2017, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. oktoobrist 2017. aastal]

§ 2.   Daktüloskopeerimine

  (1) Daktüloskopeerimine käesoleva määruse tähenduses on politseiametnikult tema mõlema käe sõrmejälgede ning peopesajälgede ja kirjutaja-peopesajälgede võtmine.

  (2) Daktüloskopeerimisel saadud andmed kantakse kohtuekspertiisiseaduse § 94 lõike 4 alusel kehtestatud sõrmejälgede kaardi vormile või võetakse digitaalselt.
[RT I, 26.08.2022, 1 - jõust. 29.08.2022]

  (21) Sõrmejälgede kaardile võetakse jäljed üksnes juhul, kui neid ei ole võimalik võtta digitaalselt.
[RT I, 26.08.2022, 1 - jõust. 29.08.2022]

  (3) Sõrmejälgede kaardile jälgede võtmiseks kasutatakse sõrmejäljepastat ja -rullikut või spetsiaalset sõrmejäljepatja.

  (4) Sõrmejälgede kaardi esimesele küljele võetakse vastavatesse lahtritesse kindlaksmääratud järjestuses isiku sõrmejäljed pöörates ja kontrolljäljed vajutades ning sõrmejälgede kaardi tagumisele küljele peopesajäljed ja kirjutaja-peopesajäljed vajutades.

  (5) Enne jälgede võtmist võib isiku käte naha papillaarkurrustikku töödelda jäljekujutise kvaliteeti parandavate vahenditega.

  (6) Võetud jäljekujutis peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) olema terviklik ja kontrastne;
  2) kajastama võimalikult maksimaalselt sõrme esimese lüli ja peopesa naha papillaarkurrustiku ala;
  3) kujutis ei tohi olla määrdunud ega libisenud.

§ 3.   Daktüloskopeerimisel saadud andmete edastamine

  (1) Sõrmejälgede kaardile võetud andmed edastatakse 30 päeva jooksul politseiametniku daktüloskopeerimisest arvates riikliku sõrmejälgede registri volitatud töötlejale, kes kannab need riiklikku sõrmejälgede registrisse ja automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogusse.
[RT I, 26.08.2022, 1 - jõust. 29.08.2022]

  (2) Daktüloskopeerimisel saadud biomeetrilised andmed kantakse automaatse biomeetrilise isikutuvastuse süsteemi andmekogusse ning politseiametniku biograafilised andmed ja andmed daktüloskoopiaandmete võtmise kohta riiklikku sõrmejälgede registrisse.
[RT I, 26.08.2022, 1 - jõust. 29.08.2022]

§ 4.   DNA-proovi võtmine

  (1) DNA-proovi võtmine käesoleva määruse tähenduses on politseiametnikult süljeproovi võtmine.

  (2) Proovi võtmise vahend on steriilne vatitampoon, mille võib pakendist välja võtta vahetult enne proovi võtmist.
[RT I, 10.10.2017, 4 - jõust. 13.10.2017, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. oktoobrist 2017. aastal]

  (3) Proov võetakse kahe steriilse vatitampooniga doonori suuõõne kaapimisel ja need pakendatakse viisil, mis välistab proovide kontaminatsiooni ja tagab nende säilimise.
[RT I, 10.10.2017, 4 - jõust. 13.10.2017, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. oktoobrist 2017. aastal]

  (4) Proovi hoidmiseks ettevalmistatud pakendile märgitakse proovi andnud politseiametniku personalinumber riigi personali- ja palgaarvestuse andmekogus või Kaitsepolitseiameti politseiametniku puhul Kaitsepolitseiametis loodud identifitseeriv kood ja proovi võtmise kuupäev ning täidetakse kohtuekspertiisiseaduse § 95 lõike 4 alusel kehtestatud DNA-proovi võtmise vorm.
[RT I, 10.10.2017, 4 - jõust. 13.10.2017, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. oktoobrist 2017. aastal]

  (5) Pakend suletakse selliselt, et selle avamine oleks tuvastatav. Võetud proovi ja DNA-proovi võtmise vormi hoitakse koos.
[RT I, 10.10.2017, 4 - jõust. 13.10.2017, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. oktoobrist 2017. aastal]

§ 5.   DNA-proovi säilitamine ja edastamine

  (1) Pakendatud DNA-proovi käideldakse, säilitatakse ja edastatakse viisil, mis tagab selle säilimise ja välistab kõrvaliste isikute juurdepääsu proovile ning selle kontamineerumise ja degradatsiooni.
[RT I, 10.10.2017, 4 - jõust. 13.10.2017, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. oktoobrist 2017. aastal]

  (2) Vahendite soetamisel tuleb järgida riikliku DNA-registri volitatud töötleja kirjalikke soovitusi ja nõudeid.

  (3) [Kehtetu - RT I, 10.10.2017, 4 - jõust. 13.10.2017, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. oktoobrist 2017. aastal]

  (4) Pakendatud proov koos DNA-proovi võtmise vormi ja sellele lisatud kaaskirjaga edastatakse riikliku DNA-registri volitatud töötlejale riiklikku DNA-registrisse kandmiseks hiljemalt 30 päeva jooksul proovi võtmisest.

§ 6.   Andmete riiklikest registritest kustutamine

  (1) Politseiametniku daktüloskopeerimisel ja DNA-proovi analüüsil saadud andmed kustutatakse riiklikest registritest kolme aasta möödumisel politseiametniku politseiteenistusest vabastamisest arvates.
[RT I, 17.04.2015, 2 - jõust. 20.04.2015, rakendatakse alates 29.03.2015]

  (2) Politsei- ja Piirivalveamet ja Kaitsepolitseiamet teavitab 30 päeva jooksul politseiametniku politseiteenistusest vabastamisest arvates Eesti Kohtuekspertiisi Instituuti vajadusest kustutada politseiametniku andmed riiklikest registritest.
[RT I, 10.10.2017, 4 - jõust. 13.10.2017, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. oktoobrist 2017. aastal]

§ 7.   Rakendussäte

  Politseiametnik, kes teenib politsei ja piirivalve seaduse § 451 lõike 2 alusel kehtestatud ametikohtade loetellu kuuluval ametikohal vastava loetelu kehtestamise ajal, daktüloskopeeritakse ja temalt võetakse DNA-proov hiljemalt 2013. aasta 31. detsembriks.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json