Teksti suurus:

Keskkonnaministri 20. juuni 2011. a määruse nr 34 „Nõuded Keskkonnaametile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide formaadi ja allkirjastamise ning elektroonilise teabevahetuse kohta” muutmine

Väljaandja:Keskkonnaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.09.2011
Avaldamismärge:RT I, 26.09.2011, 1

Keskkonnaministri 20. juuni 2011. a määruse nr 34 „Nõuded Keskkonnaametile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide formaadi ja allkirjastamise ning elektroonilise teabevahetuse kohta” muutmine

Vastu võetud 20.09.2011 nr 62

Määrus kehtestatakse „Keskkonnatasude seaduse” § 335 alusel.

Keskkonnaministri 20. juuni 2011. a määruse nr 34 „Nõuded Keskkonnaametile elektroonilisel teel esitatavate dokumentide formaadi ja allkirjastamise ning elektroonilise teabevahetuse kohta” (RT I, 22.06.2011, 11) § 2 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Lepingu võib lõpetada poolte kokkuleppel või ühe poole algatusel. Kui pool teatab lepingu lõpetamise soovist kirjalikult, lõpeb leping 30 päeva möödumisel pärast seda, kui teine pool on teate kätte saanud. Kui isik või asutus teatab lepingu lõpetamise soovist e-keskkonnaameti kaudu digitaalselt allkirjastatud elektroonilise teatega, lõpeb leping kohe. Käesolevast määrusest või lepingust tulenevate kohustuste rikkumise korral võib lepingu lõpetada kohe, teavitades sellest kohustusi rikkunud poolt esimesel võimalusel.”.

Keit Pentus
Minister

Rita Annus
Kantsler

/otsingu_soovitused.json