Teksti suurus:

Siseministri 13. veebruari 2015. a määruse nr 4 „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Väljaandja:Riigihalduse minister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.09.2017
Avaldamismärge:RT I, 26.09.2017, 2

Siseministri 13. veebruari 2015. a määruse nr 4 „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord” muutmine

Vastu võetud 21.09.2017 nr 69

Määrus kehtestatakse perioodi 2014‒2020 struktuuritoetuse seaduse § 14 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

Siseministri 13. veebruari 2015. a määruses nr 4 „Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Kui määruse § 6 lõike 1 punkti 1 alusel antav toetus on vastavalt komisjoni määruse (EL) nr 651/2014 ELi aluslepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta, millega teatavat liiki abi tunnistatakse siseturuga kokkusobivaks (ELT L 187, 26.06.2014, lk 1–78) (muudetud komisjoni määrusega (EL) 2017/1084 (ELT L 156, 20.06.2017, lk 1–18), (edaspidi üldine grupierandi määrus) artiklile 14, 53 või 55 kultuuri edendamiseks ja kultuuripärandi säilitamiseks antav abi, spordi- ja mitmeotstarbelisele vaba aja veetmise taristule antav abi või turismiinvesteeringuteks ette nähtud regionaalabi, siis kohaldatakse toetuse andmisel üldises grupierandi määruses ja konkurentsiseaduse §-s 342 sätestatut.”;

2) paragrahvi 2 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) Jõhvi ja Kohtla-Järve linnapiirkond – Kohtla-Järve linn (enne 2017. aasta 15. oktoobrit kehtinud Kohtla-Järve linna piirides koos Viivikonna ja Sirgala linnaosaga) ja Jõhvi vald koos Toila vallaga;”;

3) paragrahvi 2 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) Narva linnapiirkond – Narva linn koos Narva-Jõesuu linnaga (välja arvatud enne 2017. aasta 15. oktoobrit kehtinud Kohtla-Järve linna Viivikonna ja Sirgala linnaosa piirides);”;

4) paragrahvi 2 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

„9) Pärnu linnapiirkond – Pärnu linn (välja arvatud ühinenud Tõstamaa valla territoorium enne 2017. aasta 15. oktoobrit kehtinud haldusüksuste piirides) koos selle lähiümbruse järgmiste kohaliku omavalitsuse üksustega: Häädemeeste vald (ühinenud Tahkuranna valla territooriumi osas enne 2017. a kohaliku omavalitsuse volikogu valimisi kehtinud haldusüksuste piirides) ja Tori vald (ühinenud Sauga valla ja Sindi linna territooriumi osas enne 2017. aasta 15. oktoobrit kehtinud haldusüksuste piirides);”;

5) paragrahvi 2 punkt 11 sõnastatakse järgmiselt:

„11) Tallinna linnapiirkond – Tallinna linn koos selle lähiümbruse järgmiste kohaliku omavalitsuse üksustega: Harku vald, Jõelähtme vald, Kiili vald, Maardu linn, Rae vald, Saku vald, Saue vald (välja arvatud ühinenud Kernu valla ja Nissi valla territoorium enne 2017. aasta 15. oktoobrit kehtinud haldusüksuste piirides) ja Viimsi vald;”;

6) paragrahvi 2 punkt 12 sõnastatakse järgmiselt:

„12) Tartu linnapiirkond – Tartu linn koos selle lähiümbruse järgmiste kohaliku omavalitsuse üksustega: Luunja vald, Kambja vald (ühinenud Ülenurme valla territooriumi osas enne 2017. aasta 15. oktoobrit kehtinud haldusüksuste piirides) ja Tartu vald (enne 2017. aasta 15. oktoobrit kehtinud haldusüksuste piirides);”;

7) paragrahvi 2 täiendatakse punktidega 25–27 järgmises sõnastuses:

„25) reservprojektide voor – kasutusele võtmata, vabanevate ja muude meetmesse suunatud täiendavate vahendite jagamise voor, mis järgneb teisele taotlusvoorule ning mille käigus toimub reservnimekirja koostamine ja vahendite jagamine;
26) reservnimekiri – projektide nimekiri, mis on koostatud paremusjärjestuse alusel reservprojektide voorus;
27) ümberpaigutamine – sama või sarnase tegevuse või selle osa üleviimine ühest EMP (Euroopa Majanduspiirkond) lepingu osalisriigi ettevõttest (algne ettevõte) teise EMP lepingu muus osalisriigis asuvasse ettevõttesse, kuhu toetatav investeering tehakse (toetatav ettevõte). Ümberpaigutamine toimub siis, kui toode või teenus täidab nii algses kui ka toetatavas ettevõttes vähemalt osaliselt sama otstarvet ja vastab sama liiki tarbija nõudmistele või vajadustele ja EMPs asuva abisaaja ühes ettevõttes lähevad samas või sarnases tegevusalas kaduma töökohad.”;

8) paragrahvi 4 lõikes 2 asendatakse sõnad „nimekirjale Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus” sõnadega „nimekirjas nimetatud asutus”;

9) paragrahvi 9 lõige 16 sõnastatakse järgmiselt:

„(16) Käesoleva paragrahvi lõikes 14 sätestatud toetuse eelarve jagunemise põhimõtted ning lõikes 15 nimetatud jaotus kehtivad esimese ja teise taotlusvooru puhul.”;

10) paragrahvi 9 täiendatakse lõikega 17 järgmises sõnastuses:

„(17) Pärast teist taotlusvooru liidetakse kasutusele võtmata vahendid, vabanevad vahendid ja täiendavad vahendid ühtseteks vahenditeks, mis jaotatakse üle-eestilise reservnimekirja alusel reservprojektide voorus. Ühtsete vahendite hulka ei arvata vabanevaid vahendeid, mille kasutamiseks on õigus käesoleva määruse § 17 lõikes 6 nimetatud taotlejal.”;

11) paragrahvi 12 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Taotlusi saab esitada kahes taotlusvoorus, millele järgneb reservprojektide voor:
1) esimese ja teise taotlusvooru tähtpäeva ja taotlusvooru eelarve kinnitab rakendusasutus ning selle kuulutab välja rakendusüksus vähemalt kolm kuud enne taotlusvooru tähtpäeva rakendusüksuse veebilehel;
2) reservprojektide voorus koostab ja kinnitab rakendusüksus teise taotlusvooru hindamistulemuste alusel positiivse hindamistulemuse saanud, kuid rahastamata jäänud iga maakonna kuni kolme teises taotlusvoorus kõige kõrgema tulemuse saanud projektidest paremusjärjestuse alusel üle-eestilise reservnimekirja ning avaldab selle oma veebilehel hiljemalt üheksa kuud pärast teise taotlusvooru sulgemist.”;

12) paragrahvi 12 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Taotluse võib esitada tegevuskavas sisalduvate objektide ja tegevuste kohta. Taotlus esitatakse selle maakonna taotlusvoorus, mille tegevuskavas objekt või tegevus sisaldub.”;

13) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Käesoleva paragrahvi lõike 5 punktis 9, lõike 6 punktis 8, lõike 7 punktis 9, lõike 8 punktis 10 ja lõike 9 punktis 10 arvestatakse puhastulu lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 61 lõike 3 punktist b.”;

14) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Käesoleva paragrahvi lõigetes 5–9 nimetatud taotlustes ei ole vaja tõendada riigi omandis oleva maa või objekti omandi- või kasutusõigust ega teha kinnistusraamatu kannet. Nimetatud juhul piisab riigivara valitseja kirjalikust nõusolekust.”;

15) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 13 järgmises sõnastuses:

„(13) Regionaalabi puhul lisatakse taotlusele abisaaja kinnitus, et kahe aasta jooksul enne abitaotluse esitamist ei ole toimunud ümberpaigutamist ettevõttesse, kuhu tehakse taotletud abi alusel algne investeering, ning et abisaaja võtab kohustuse, et ümberpaigutamist ei toimu kahe aasta jooksul pärast seda, kui taotletud abi alusel on algne investeering tehtud.”;

16) paragrahvi 15 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Käesoleva paragrahvi lõigetes 6–9 sätestatud hindamiskriteeriume ja põhimõtteid ei kohaldata reservprojektide voorus, välja arvatud selliste taotluste puhul, kus objekt asub või toetatavad tegevused tehakse kohaliku omavalitsuse üksuse territooriumil, mille osas on pärast teise taotlusvooru otsuste tegemist jõustunud kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemine. Nende taotluste puhul toimub käesoleva paragrahvi lõike 6 punktis 3 nimetatud kriteeriumi alusel ümberhindamine kohaliku omavalitsuse üksuse ühinemist arvestades.”;

17) paragrahvi 16 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Käesoleva määruse § 9 lõikes 17 sätestatud korras ühtsete vahendite tekkimisel küsib rakendusüksus vastavalt reservnimekirja järjestusele taotlejalt nõusolekut projekti taotluses esitatud tingimustel elluviimiseks. Nõusolek peab sisaldama projekti elluviimise ajakava. Nõusoleku korral otsustab rakendusüksus taotluse rahuldamise. Kui taotleja ei soovi reservnimekirjas olevat projekti ellu viia, küsib rakendusüksus nõusolekut projekti elluviimiseks taotlejalt, kelle projekt on reservnimekirjas järgmine.”;

18) paragrahvi 17 täiendatakse lõikega 6 järgmises sõnastuses:

„(6) Toetuse saajal, kelle taotlus rahuldati osaliselt põhjusel, et taotluse täielik rahuldamine ei osutunud taotluste rahastamiseks ette nähtud toetuse mahu tõttu võimalikuks, on õigus taotleda toetuse suurendamist kuni 2020. aasta 31. detsembrini, kui projekti elluviimise perioodil on sama maakonna projektide arvelt vabanenud vahendeid.”;

19) paragrahvi 18 lõike 2 punkt 5 sõnastatakse järgmiselt:

„5) toetuse saaja ei täida taotluse kõrvaltingimusega rahuldamise otsuses sätestatud kõrvaltingimust rakendusüksuse määratud tähtaja jooksul.”.

§ 2.   Määruse rakendamine

  (1) Käesoleva määruse § 1 punkte 14 ja 19 rakendatakse tagasiulatuvalt alates 2017. aasta 1. juulist.

  (2) Käesoleva määruse § 1 punkte 2–6 rakendatakse 2017. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistulemuste väljakuulutamisest arvates.

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Veiko Tali
Kantsler

/otsingu_soovitused.json