Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 177 „Rahandusministeeriumi põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2018
Avaldamismärge:RT I, 26.09.2017, 8

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruse nr 177 „Rahandusministeeriumi põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 21.09.2017 nr 144

Määrus kehtestatakse Vabariigi Valitsuse seaduse § 42 lõike 1 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Vabariigi Valitsuse 22. detsembri 2011. a määruses nr 177 „Rahandusministeeriumi põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 4 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Ministeeriumi osakondade koosseisu kuuluvate nende struktuuriüksuste, mis ei paikne ministeeriumi asukohas, asukohad nimetatakse osakondade põhimäärustes.”;

2) paragrahvi 6 lõikes 1 asendatakse sõnad „kohalike omavalitsuste arendamine” sõnadega „kohaliku omavalitsuse üksuste arendamine ja nõustamine”;

3) paragrahvi 6 lõikes 2 asendatakse sõna „ametite” sõnaga „valitsusasutuste”;

4) paragrahvi 7 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Ministeeriumi valitsemisala valitsusasutused on Maksu- ja Tolliamet, Statistikaamet ja Riigi Tugiteenuste Keskus.

(2) Ministeeriumi hallatav riigiasutus on Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus.”;

5) paragrahvi 9 punkt 261 tunnistatakse kehtetuks;

6) paragrahvi 9 punktist 262 jäetakse välja sõnad „maavanema ettepanekul”;

7) paragrahvi 20 täiendatakse punktiga 11 järgmises sõnastuses:

„11) kommunikatsiooniosakond, kes informeerib avalikkust ministeeriumi tegevusest ning koordineerib ministeeriumi ja avalikkuse vahelist kommunikatsiooni ja sisekommunikatsioonialast tegevust;”;

8) paragrahvi 23 tekstist jäetakse välja sõnad „avalike ja”;

9) paragrahvi 24 punkt 1 tunnistatakse kehtetuks;

10) paragrahvi 24 täiendatakse punktiga 6 järgmises sõnastuses:

„6) riigikassa osakond, kes teostab riigieelarve kassalist teenindamist, korraldab riigi rahavoogude juhtimist, riigi raha paigutamist, riigile võõrvahendite kaasamist võlakirjaemissioonide korraldamise, laenude võtmise või muude tehingutega, seaduse alusel teiste isikute raha hoidmist ning paigutamist, laenude väljaandmist ja järelevalvet väljastatud laenude ja riigigarantiidega seotud lepingute täitmise üle ning peab vastavat arvestust.”;

11) paragrahvi 26 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

12) paragrahvi 281 tekst sõnastatakse järgmiselt:

„Regionaalvaldkonna asekantsler vastutab regionaalpoliitika, regionaalhalduse ja kohaliku omavalitsuse poliitika kujundamise ja elluviimise eest ning ruumilise planeerimise alase tegevuse kavandamise ja korraldamise eest.”;

13) paragrahvi 282 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) planeeringute osakond, kes suunab ja koordineerib üleriigilist planeerimisalast tegevust, korraldab üleriigilise planeeringu koostamist, mereala ruumilist planeerimist ja planeerimisalast koostööd ning valmistab ette ja suunab planeerimisalaste riiklike rakenduslike ülesannete lahendamist;”;

14) paragrahvi 282 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt

„3) regionaalhalduspoliitika osakond, kes töötab välja kohaliku omavalitsuse, regionaalhalduse ja kohanimede korraldamise poliitikat;”;

15) paragrahvi 282 täiendatakse punktiga 4 järgmises sõnastuses:

„4) regionaalhalduse osakond, kes nõustab kohaliku omavalitsuse üksusi, korraldab haldus- ja asustusüksuse piiride muutmist, annab arvamusi maakonda puudutavate valdkondlike poliitikate osas, osaleb regionaalpoliitika kavandamisel ja väljatöötamisel, korraldab maakonnaplaneeringute ja riigi eriplaneeringute koostamist, teeb järelevalvet kohaliku omavalitsuse üksuste planeeringute üle ja nõustab kohaliku omavalitsuse üksusi planeeringute küsimustes, koordineerib riigi teenuste osutamist maakonnas, teeb järelevalvet kohaliku omavalitsuse üksuste üle vara tagastamise ja kompenseerimise valdkonnas ning kohaliku omavalitsuse üksuste kasutuses või valduses oleva riigivara kasutamise seaduslikkuse ja otstarbekuse üle ja määrab omandireformi alaseid menetlustähtaegu.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Määrus jõustub 1. jaanuaril 2018. a.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Toomas Tõniste
Rahandusminister

Jaak Aab
Riigihalduse minister

Margus Matt
Riigikantselei õigusloomeosakonna juhataja riigisekretäri ülesannetes

/otsingu_soovitused.json