Teksti suurus:

Audiitortegevuse registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.09.2017
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.09.2017, 12

Audiitortegevuse registri asutamine ja registri pidamise põhimäärus

Vastu võetud 23.09.2010 nr 141
RT I 2010, 69, 522
jõustumine 01.10.2010

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
21.09.2017RT I, 26.09.2017, 929.09.2017

Määrus kehtestatakse «Audiitortegevuse seaduse» § 153 lõike 1 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.  Audiitortegevuse registri asutamine

  (1) Määrusega asutatakse riigi infosüsteemi kuuluv andmekogu ametliku nimetusega «Audiitortegevuse register» (edaspidi register).

  (2) Registri ingliskeelne nimetus on «Auditors Activities Register».

§ 2.  Registri pidamise eesmärk ja ülesanded

  (1) Audiitortegevuse register on riiklik register, mis sisaldab informatsiooni «Audiitortegevuse seaduse» reguleerimisalasse kuuluvate isikute ja nende tegevuse kohta.

  (2) Registri pidamise eesmärk ja registri ülesanded on:
  1) informatsiooni avalikkusele kättesaadavaks tegemine;
  2) isikute registreerimine ja nende üle arvestuse pidamine, et teostada järelevalvet;
  3) info ja dokumentide elektroonilise edastamise võimaldamine;
  4) eelduste ja võimaluste loomine elektrooniliseks asjaajamiseks.

§ 3.  Registri vastutav töötleja ja volitatud töötleja

  (1) Registri vastutav töötleja on Rahandusministeerium.

  (2) Registri volitatud töötleja on Audiitorkogu.

  (3) Rahandusministeeriumil on õigus nimetada teisi volitatud töötlejaid.

  (4) Registripidajaks on vastutav ja volitatud töötleja.

  (5) Registri vastutav töötleja peab organisatsiooniliste ja tehniliste meetmetega tagama registri andmete terviklikkuse, samuti andmekogu pidamise ning selles sisalduvate andmete töötlemise, kaitse, säilimise ja arhiveerimise.

§ 4.  Registrisse kantavate andmete õiguslik tähendus

  Registriandmetel on informatiivne tähendus, õiguslik tähendus on neil ainult seaduses sätestatud ulatuses.

2. peatükk REGISTRI PIDAMINE JA KOOSSEIS 

§ 5.  Registri pidamise viis, registriandmete esitajad ja registri koosseis

  (1) Registrit peetakse ühetasandilise digitaalse andmekoguna.

  (2) Registrile esitavad andmeid «Audiitortegevuse seaduse» kohaselt registrile andmete esitamiseks kohustatud isikud. Andmeid võivad esitada ka muud isikud.

  (3) Registri koosseisu kuuluvad:
  1) registrikaardid;
  2) registri nimekirjad;
  3) menetlustoimikud;
  4) arhiveeritud registriandmed.

  (4) Registrisse kantakse Rahandusministeeriumi ja Audiitorkogu nimi, aadress ning kontaktandmed koos viitega Rahandusministeeriumi ja Audiitorkogu organite pädevusele seoses avalikes huvides teostatava järelevalvega, tegevuslubadega, menetlustoimingutega ning sanktsioonide rakendamisega.

§ 6.  Registrikaart ja registri nimekirjad

  (1) Registrisse kantud vandeaudiitori, atesteeritud siseaudiitori, avaliku sektori siseaudiitori ja audiitorettevõtja kohta avatakse registrikaart.

  (2) Registrikaardile kantud andmete põhjal moodustatakse registri nimekirjad, mis jagunevad vähemalt:
  1) vandeaudiitorite nimekirjaks;
  2) audiitorettevõtjate nimekirjaks;
  3) siseaudiitorite nimekirjaks.

§ 7.  Vandeaudiitori kutse ja vandeaudiitorite nimekiri

  (1) Vandeaudiitori kutse ja avaliku sektori vandeaudiitori kutsetaseme taotlemise ning vandeaudiitori kutse tunnustamise menetlus kajastatakse menetlustoimikus.

  (2) Vandeaudiitori kutse ja avaliku sektori vandeaudiitori kutsetaseme andmine ning vandeaudiitori kutse tunnustamine kajastatakse menetlustoimikus rahandusministri otsuse alusel. Vandeaudiitori kutsetaseme andmisel tehakse märge registrikaardile.

  (3) Vandeaudiitori vande andmine ja vastuvõtmine kajastatakse menetlustoimikus koos vastava märke tegemisega registrikaardile.

  (4) Vandeaudiitor ja tunnustatud kutsega isik kantakse pärast vande andmist ja vastuvõtmist vandeaudiitorite nimekirja.

  (5) Vandeaudiitori kutse ja avaliku sektori vandeaudiitori kutsetaseme äravõtmine või kutse tunnustamise lõppemine kajastatakse menetlustoimikus koos vastava märke tegemisega registrikaardile.

  (6) Vandeaudiitori ja tunnustatud kutsega isiku kajastamine vandeaudiitorite nimekirjas lõpetatakse vandeaudiitori kutse äravõtmise või tunnustamise lõppemise otsuse jõustumisel.

§ 8.  Vandeaudiitori andmed registrikaardil

  (1) Vandeaudiitori kohta kantakse registrikaardile vähemalt:
  1) vandeaudiitori number;
  2) vandeaudiitori ees- ja perekonnanimi;
  3) vandeaudiitori isikukood või sünniaeg ja elukoha aadress;
  4) vandeaudiitori sidevahendite numbrid ja elektronposti aadress;
  5) vandeaudiitori kutse andmise aeg ja riik;
  6) vandeaudiitori vande andmise ja vastuvõtmise aeg;
  7) vandeaudiitori kutsetegevuse vorm;
  8) vandeaudiitori haridusalane kvalifikatsioon.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule kantakse vandeaudiitori kohta registrikaardile, kui see on asjakohane:
  1) vandeaudiitorile avaliku sektori vandeaudiitori kutsetaseme andmise aeg;
  2) vandeaudiitori kutse tunnustamise aeg, riik ja organisatsioon;
  3) vandeaudiitori kohta kehtivad karistused ja ettekirjutused;
  4) vandeaudiitori kutse või kutsetaseme äravõtmise aeg;
  5) selle audiitorettevõtja nimi, registreerimis- ja tegevusloa number, tegutsemiskoha aadress, sidevahendite numbrid ning elektronposti ja veebilehe aadress, kelle heaks vandeaudiitor töötab või kellega ta on seotud partnerina või muul viisil;
  6) vandeaudiitori registreeringud teise Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi või Euroopa Liitu mittekuuluva riigi pädeva asutuse juures, näidates ära registreerimisasutuse nime ning olemasolu korral ka registreerimisnumbri;
  7) muud «Audiitortegevuse seaduse» või käesoleva määruse alusel tehtavad märkused ja kanded.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud registrikaardi andmed ei ole avalikud.

§ 9.  Tegevusloa taotlemine

  (1) Tegevusloa taotlemise menetlus kajastatakse menetlustoimikus.

  (2) Et saada tegevusluba tegutsemiseks füüsilisest isikust ettevõtjana, esitab vandeaudiitor registri infosüsteemi vahendusel digitaalselt allkirjastatud avalduse, milles sisalduvad vähemalt järgmised andmed:
  1) selgelt väljendatud taotlus;
  2) taotleja ees- ja perekonnanimi ja isikukood;
  3) taotleja füüsilisest isikust ettevõtja ärinimi ja registrikood;
  4) taotleja telefoninumber ja e-posti aadress;
  5) taotleja kavandatav tegutsemispiirkond.
[RT I, 26.09.2017, 9 - jõust. 29.09.2017]

§ 10.  Tegevusluba ja audiitorettevõtjate nimekiri

  (1) Tegevusloa andmine ning tegevusloa kehtivuse staatus ja selle muutumine kajastatakse menetlustoimikus koos vastava märke tegemisega registrikaardile.

  (2) Audiitorettevõtjate nimekirjas kajastuvad audiitorettevõtjad, kellel on kehtiv tegevusluba, mis annab vastavalt «Audiitortegevuse seaduse» § 81 lõikele 1 õiguse audiitorteenuse osutamiseks Eestis.

§ 11.  Audiitorettevõtja andmed registrikaardil

  (1) Audiitorettevõtja kohta kantakse registrikaardile vähemalt:
  1) audiitorettevõtja tegevusloa number;
  2) audiitorettevõtja ärinimi;
  3) audiitorettevõtja registrikood ja asukoha aadress;
  4) audiitorettevõtja kõigi esinduste aadressid;
  5) audiitorettevõtja sidevahendite numbrid ja elektronposti aadress;
  6) audiitorettevõtja tegevusalad;
  7) audiitorettevõtja tegutsemispiirkond;
  8) audiitorettevõtja liik;
  9) audiitorettevõtja osanike nimed;
  10) audiitorettevõtja tegevjuhtkonna liikmete nimed ja tegevuskoha aadressid;
  11) audiitorettevõtjas töötavate või sellega osanikuna või muul viisil seotud vandeaudiitorite nimed ja vandeaudiitori numbrid;
  12) märge tegevusloa andmise ning tegevusloa kehtivuse staatuse ja selle muutumise kohta.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule kantakse audiitorettevõtja kohta registrikaardile, kui see on asjakohane:
  1) audiitorettevõtja veebilehe aadress;
  2) audiitorettevõtja kõrgema juhtorgani liikmete nimed ja tegevuskoha aadressid;
  3) märge kindlustandva audiitorteenuse osutamiseks avaliku huvi üksusega sõlmitud lepingu või selle lõpetamise kohta;
  4) märge selle kohta, kui audiitorettevõtja või teda seaduse alusel esindav isik on avaliku sektori vandeaudiitor, näidates ära vastava isiku nime ja talle avaliku sektori vandeaudiitori kutsetaseme andmise aja;
  5) audiitorettevõtja liikmesus vandeaudiitorite võrgustikus, näidates ära võrgustiku liikmeks olevate üksuste nimed ja asukoha aadressid või viite avaliku arvutivõrgu veebilehe aadressile, kus see teave on piiranguteta kättesaadav;
  6) audiitorettevõtja registreeringud teise Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi või Euroopa Liitu mittekuuluva riigi pädeva asutuse juures, näidates ära registreerimisasutuse nime ning olemasolu korral ka registreerimisnumbri;
  7) muud «Audiitortegevuse seaduse» või käesoleva määruse alusel tehtavad märkused ja kanded.

§ 12.  Siseaudiitori kutse ja siseaudiitorite nimekiri

  (1) Siseaudiitori kutse ja avaliku sektori üksuse või ühingu siseaudiitori kutsetaseme taotlemise ning siseaudiitori kutse ja avaliku sektori siseaudiitori kutsetaseme tunnustamise menetlus kajastatakse menetlustoimikus.

  (2) Siseaudiitori kutse ja avaliku sektori üksuse või ühingu siseaudiitori kutsetaseme andmine ning siseaudiitori kutse ja avaliku sektori siseaudiitori kutsetaseme tunnustamine kajastatakse menetlustoimikus rahandusministri otsuse alusel koos vastava märke tegemisega registrikaardile.

  (3) Atesteeritud siseaudiitor, avaliku sektori üksuse või ühingu siseaudiitor ja tunnustatud kutse või kutsetasemega isik kantakse pärast registrikaardile vastava märke tegemist siseaudiitorite nimekirja.

  (4) Siseaudiitori kutse ja avaliku sektori üksuse või ühingu siseaudiitori kutsetaseme äravõtmine või kutse või kutsetaseme tunnustamise lõppemine kajastatakse menetlustoimikus koos vastava märke tegemisega registrikaardile.

  (5) Atesteeritud siseaudiitori, avaliku sektori üksuse või ühingu siseaudiitori ja tunnustatud kutse või kutsetasemega isiku kajastamine siseaudiitorite nimekirjas lõpetatakse siseaudiitori kutse, avaliku sektori üksuse või ühingu siseaudiitori kutsetaseme äravõtmise või kutse või kutsetaseme tunnustamise lõppemise otsuse jõustumisel.

§ 13.  Siseaudiitori andmed registrikaardil

  (1) Siseaudiitori kohta kantakse registrikaardile vähemalt:
  1) siseaudiitori number;
  2) siseaudiitori ees- ja perekonnanimi;
  3) siseaudiitori isikukood või sünniaeg ja elukoha aadress;
  4) siseaudiitori sidevahendite numbrid ja elektronposti aadress;
  5) siseaudiitori kutse andmise aeg ja riik;
  6) siseaudiitori haridusalane kvalifikatsioon.

  (2) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatule kantakse siseaudiitori kohta registrikaardile, kui see on asjakohane:
  1) avaliku sektori üksuse või ühingu siseaudiitori kutsetaseme andmise aeg;
  2) siseaudiitori kutse või kutsetaseme tunnustamise aeg, riik ja organisatsioon;
  3) siseaudiitori kohta jõustunud ettekirjutused;
  4) siseaudiitori kutse või kutsetaseme äravõtmise aeg;
  5) muud «Audiitortegevuse seaduse» või käesoleva määruse alusel tehtavad märkused ja kanded.

  (3) Käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 3 nimetatud registrikaardi andmed ei ole avalikud.

§ 14.  Menetlustoimiku koosseis

  (1) Registrisse kantud isiku kohta avatakse menetlustoimik.

  (2) Menetlustoimikus säilitatakse dokumente, mille isik on registripidajale seaduse kohaselt esitanud või mille kohus on edastanud registripidajale, samuti muud infot ja dokumente, mis käivad registrisse kantud isiku kohta.

  (3) Menetlustoimikus peetakse arvestust esitatud dokumentide ja info vastuvõtmise aja, nende koosseisu ja esitajate üle.

§ 15.  Andmete ristkasutus

  Registri vastutaval ja volitatud töötlejal on lubatud seadusega või seaduse alusel antud õigusaktiga talle pandud ülesannete täitmiseks esitada päringuid teistesse riigi või kohaliku omavalitsuse andmekogudesse ja saada sealt andmeid.

§ 16.  Registriandmete avalikkus

  (1) Registrikaardi andmed on avalikud, välja arvatud andmed, mille avaldamisele on seadusega kehtestatud piirangud.

  (2) [Kehtetu - RT I, 26.09.2017, 9 - jõust. 29.09.2017]

  (3) Registri pidamisega seotud isikud on kohustatud hoidma saladuses neile tööülesannete täitmisel teatavaks saanud andmeid, mis ei ole avalikud.

  (4) [Kehtetu - RT I, 26.09.2017, 9 - jõust. 29.09.2017]

  (5) [Kehtetu - RT I, 26.09.2017, 9 - jõust. 29.09.2017]

  (6) [Kehtetu - RT I, 26.09.2017, 9 - jõust. 29.09.2017]

  (7) [Kehtetu - RT I, 26.09.2017, 9 - jõust. 29.09.2017]

  (8) [Kehtetu - RT I, 26.09.2017, 9 - jõust. 29.09.2017]

§ 17.  Andmete väljastamine registrist

  (1) Paberkandjal või digitaalkujul väljastatakse registrisse kantud avalikke andmeid registri infosüsteemi vahendusel esitatud avalduse alusel.

  (2) Registrist andmete väljastamise aja, andmete saaja ja andmete väljastamise viisi üle peetakse arvestust menetlustoimikus.

3. peatükk REGISTRI KANNE 

§ 18.  Registri kanne

  (1) Registri kanne tehakse Audiitorkogu, Rahandusministeeriumi või kohtu otsuse, registri infosüsteemi vahendusel esitatud avalduse või muul seaduses sätestatud alusel.

  (2) Kui kohtu jõustunud või viivitamata täitmisele kuuluva lahendiga on keelatud kande tegemiseks avaldust esitada, võib kande teha üksnes juhul, kui isik, kelle taotlusel kohtulahend tehti, kande tegemisega nõustub.

§ 19.  Kande sisu

  (1) Igale registri kandele antakse järjekorranumber.

  (2) Iga registri kanne peab sisaldama vähemalt järgmist infot:
  1) järjekorranumber;
  2) kande tegemise kuupäev ja kellaaeg;
  3) kande teinud isiku ees- ja perekonnanimi ning amet;
  4) viide kande õiguslikule alusele.

  (3) Lisaks käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatule peab kanne sisaldama järgmist infot, kui see on asjakohane:
  1) märge, kui kanne on tehtud seadusest tulenevalt avalduseta;
  2) muud «Audiitortegevuse seaduse» või käesoleva määruse alusel tehtavad märkused.

§ 20.  Kande muutmine

  (1) Kande muutmisel kantakse uus kanne registrisse uue järjekorranumbriga.

  (2) Hilisema kande tõttu tähenduse kaotanud kanne kuvatakse punase tekstiga, samuti lisatakse mõlema kande märkuste veergu vastastikused viited kannete järjekorranumbritele.

§ 21.  Kande parandamine

  (1) Kui kanne ei vasta selle tegemise aluseks olevale otsusele, parandatakse kanne kannet tegema õigustatud isiku otsuse alusel ja tehakse märge märkuste veergu.

  (2) Kande parandamisest teatatakse viivitamata isikule, kelle avalduse alusel on kanne tehtud.

§ 22.  Kohtulahendi alusel tehtud kanne

  (1) Kui kanne on tehtud kohtulahendi alusel, tehakse selle kohta kandesse märge.

  (2) Kohtulahendi muutmise või tühistamise märge tehakse samasse veergu.

§ 23.  Kande tegemine avalduseta

  (1) Kui kannet tegema õigustatud isikul on andmeid tehtud kande ebaõigsuse kohta või kande puudumise kohta, võib ta teha vastavaid järelepärimisi.

  (2) Kande ebaõigsuse või puudumise kindlakstegemisel teatab kannet tegema õigustatud isik sellest isikule, kelle avalduse alusel tulnuks kanne teha. Kui kahe nädala jooksul teatamisest ei ole kande tegemisele või parandamisele vastu vaieldud, teeb või parandab kannet tegema õigustatud isik kande ise.

§ 24.  Registriandmete õigsuse tagamine

  (1) Andmete esitaja vastutab enda esitatud andmete ning alusdokumentidel olevate andmete õigsuse eest alusdokumendi esitamise ajal.

  (2) Kannet tegema õigustatud isik vastutab enda poolt kandes kajastatud andmete vastavuse eest andmete esitaja esitatud andmetele.

§ 25.  Ebaõigete andmete parandamine

  Registris ebaõigete andmete avastamise korral parandab kannet tegema õigustatud isik need viivitamata või teatab nendest andmete esitajale, kes on kohustatud esitama õiged andmed. Paranduste aluseks olevad dokumendid lisatakse menetlustoimikule.

4. peatükk REGISTRIANDMETE ARHIVEERIMINE, JÄRELEVALVE REGISTRI PIDAMISE ÜLE, REGISTRI RAHASTAMINE JA LIKVIDEERIMINE 

§ 26.  Registriandmete arhiveerimine

  (1) Registrikaardid arhiveeritakse pärast käesoleva määruse § 6 lõikes 1 nimetatud isikute ja nende tegevuse kohta arvestuse pidamise lõppemist.

  (2) Menetlustoimikud arhiveeritakse pärast sulgemist.

  (3) Arhiveeritud registrikaarte ja menetlustoimikuid säilitatakse 50 aastat.

§ 27.  Järelevalve registri pidamise üle

  Andmekaitsealast järelevalvet teostab Andmekaitse Inspektsioon. Registri haldamise üle teostab järelevalvet Rahandusministeerium.

§ 28.  Registri rahastamine

  Registri hooldus- ja arendustöid ning pidamist rahastatakse riigieelarvest Rahandusministeeriumile selleks otstarbeks eraldatud vahenditest.

§ 29.  Registri likvideerimine

  Registri likvideerimise otsustab Vabariigi Valitsus. Register likvideeritakse kooskõlas «Arhiiviseaduse» nõuetega.

Lisa Avaldus vandeaudiitori tegevusloa saamiseks
[Kehtetu - RT I, 26.09.2017, 9 - jõust. 29.09.2017]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json