Teksti suurus:

Strateegilise gaasivaru kasutusele võtmise kord

Väljaandja:Majandus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.09.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.09.2023, 6

Strateegilise gaasivaru kasutusele võtmise kord

Vastu võetud 21.09.2023 nr 57

Määrus kehtestatakse hädaolukorra seaduse § 183 lõike 4 alusel.

§ 1.  Strateegilise gaasivaru kasutusele võtmine

  (1) Pärast strateegilise gaasivaru (edaspidi varu) kasutusele võtmise otsuse vastuvõtmist saadab gaasivõrgu süsteemihaldur varu haldajale 24 tunni jooksul:
  1) ülevaate tarbijate maagaasiga (edaspidi gaas) varustatuse hetkeseisust;
  2) nimekirja gaasi müüjatest, kes on müünud eelmise kuu jooksul gaasi Eesti tarbijatele;
  3) maagaasiseaduse § 102 lõikes 1 nimetatud andmevahetusplatvormist eelmise kuu gaasi tarbimiskogused gaasi müüjate kaupa.

  (2) Varu haldaja teeb varu kättesaadavaks gaasi müüjale virtuaalses kauplemispunktis või tehnilise piirangu ilmnemisel gaasihoidlas.

§ 2.  Varu kasutusele võtmisega seotud tegevused

  (1) Gaasi müüjal, kellel ei ole järgneval bilansiperioodil piisavalt gaasi oma Eestis paiknevate tarbimiskohtade varustamiseks, tekib varu kasutusele võtmise otsuse vastuvõtmisest arvates õigus esitada varu haldajale puuduoleva gaasi ostmiseks kirjalik tellimus järgmise bilansiperioodi kohta.

  (2) Lõikes 1 nimetatud tellimuses tuuakse välja järgmisel bilansiperioodil Eestis paiknevatele tarbimiskohtadele tarnitav kogus. Varu haldajal on õigus küsida gaasi müüjalt täiendavaid andmeid tellitava gaasi koguse kohta.

  (3) Varu haldajal on õigus kehtestada varu tellimuste esitamise formaat.

  (4) Varu haldaja võtab vastu järgmise bilansiperioodi kohta käivaid gaasi tellimusi igapäevaselt kuni kasutusele lubatud varu ammendumiseni.

  (5) Kui gaasi tellimuste summeerimise tulemusena selgub, et saadaolev või tehniliselt väljastamist võimaldav gaasi kogus on väiksem kui gaasinõudlus, jagab varu haldaja puudujääva gaasi koguse tellimuse esitanud gaasi müüjate vahel proportsionaalselt müüja eelmise bilansiperioodi Eestis paiknevate tarbimiskohtade gaasi müügimahuga.

Tiit Riisalo
Majandus- ja infotehnoloogiaminister

Ahti Kuningas
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json