Teksti suurus:

Turismisektori tarkvarade liitumis- ja liidestamistoetus

Väljaandja:Majandus- ja infotehnoloogiaminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.09.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.09.2023, 7

Turismisektori tarkvarade liitumis- ja liidestamistoetus

Vastu võetud 21.09.2023 nr 58

Määrus kehtestatakse riigieelarve seaduse § 531 lõike 1 alusel.

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega reguleeritakse turismisektori tarkvarade liitumis- ja liidestamistoetuse andmise tingimusi ja korda.

§ 2.  Toetuse eesmärk

  Toetuse eesmärk on toetada turismiteenuseid pakkuvates ettevõtetes ja organisatsioonides tööprotsesside digitaliseerimist ja automatiseerimist tarkvarade kasutuselevõtmise ja tarkvarade liidestamise kaudu.

§ 3.  Vähese tähtsusega abi

  (1) Paragrahvi 7 lõikes 1 nimetatud tegevusteks antav toetus on vähese tähtsusega abi Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8, edaspidi vähese tähtsusega abi määrus), tähenduses ning sellele kohaldatakse vähese tähtsusega abi määruses ja konkurentsiseaduse §-s 33 sätestatut.

  (2) Määrust ei kohaldata:
  1) isikule või asutusele, kellele Euroopa Komisjoni eelneva otsuse alusel, millega abi on tunnistatud ebaseaduslikuks ja siseturuga kokkusobimatuks, esitatud korraldus abi tagasimaksmiseks on täitmata;
  2) vähese tähtsusega abi määruse artikli 1 lõikes 1 sätestatud juhtudel.

§ 4.  Terminid

  Käesoleva määruse tähenduses:
  1) tarkvara on protseduuride ja sellega seotud dokumentatsiooni ning andmete kogum;
  2) tarkvara liidestamine on kasutatavate tarkvarade vahel ühenduste loomine, et integreerida nendes olevad andmed;
  3) tarkvaraga liitumine on tarkvara kasutuselevõtmine või kasutatava tarkvara juurde lisamoodulite kasutuselevõtmine;
  4) turismiteenuse pakkuja on § 12 lõikes 1 sätestatud juriidiline isik või asutus, kes pakub vähemalt majutusteenust, toitlustusteenust, spaa- ja taastusraviteenust, konverentsi- ja sündmuskorraldusteenust, reisiettevõtja teenust, giiditeenust, aktiivse puhkuse ja loodusturismiteenust, muuseumiteenust, atraktsiooni- või teemapargi teenust;
  5) turismiteenuse pakkuja tööprotsessid on ressursside haldamine ja planeerimine, müügipakkumuste koostamine ja edastamine müügikanalitesse, klientide päringute haldamine ning pakkumuste tegemine ja kinnitamine, klientide lepingute haldamine, klientide vastuvõtmine ja teenindamine, klientide lahkumise ja sellele järgnevate tegevuste korraldamine, ruumide ja välialade hooldamine, koristamine ja uuendamine, turismiteenuse osutamise vahendite ettevalmistamine, transportimine ja hoiustamine, turismiteenusega seotud arvete koostamine, esitamine ja tasumise kontrollimine, kliendiandmete haldamine ja analüüsimine, klientide tagasiside kogumine ja analüüsimine ning nimetatu mõõtmine ja analüüsimine.

§ 5.  Toetuse rakendamine ja vaide esitamine

  (1) Toetuse taotluseid menetleb, taotluse rahuldamise, osalise rahuldamise, rahuldamata jätmise, taotluse rahuldamise kehtetuks tunnistamise ja toetuse tagasinõudmise otsuseid ning väljamakseid ja järelevalvet teeb Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus.

  (2) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse toimingu või otsuse peale võib esitada vaide Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusele.

§ 6.  Toetuse taotlemise ja kasutamisega seotud teabe ja haldusaktide edastamine

  (1) Määruse alusel toetuse taotlemise ja kasutamisega seotud teavet ja dokumente esitatakse Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2014. a määruses nr 121 „Struktuuritoetuse registri pidamise põhimäärus” nimetatud struktuuritoetuse registri e-toetuse keskkonnas (edaspidi e-toetuse keskkond). Kui selles keskkonnas ei ole vastava dokumendiliigi esitamist ette nähtud, esitatakse dokument elektroonselt taotleja või toetuse saaja esindusõigusliku isiku poolt digitaalselt allkirjastatuna.

  (2) Taotluse rahuldamise, rahuldamata jätmise, taotluse rahuldamise otsuse muutmise, toetuse maksmisest keeldumise, toetuse tagasinõudmise ja toetuse tagasimaksmise ajatamisega seonduva otsuse edastab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus taotlejale või toetuse saajale kolme tööpäeva jooksul otsuse tegemisest arvates registris, kus taotleja või toetuse saaja on registreeritud, olevale e-posti aadressile.

2. peatükk Toetuse andmise tingimused 

§ 7.  Toetatavad ja mittetoetatavad tegevused

  (1) Toetatakse turismiteenuse pakkuja tööprotsesside digitaliseerimist või automatiseerimist ühe või mitme tarkvaraga liitumise või turismiteenuse pakkuja kasutatavate tarkvarade liidestamise abil.

  (2) Tarkvarade liidestamisel peab vähemalt üks liidestatavatest tarkvaradest olema otseselt seotud turismiteenuse osutamisega.

  (3) Ei toetata järgmist tegevust:
  1) liitumine MS Office’i ja Google’i rakendustega, turundusplatvormidega, e-posti turunduse ja e-kaubanduse platvormidega, kodulehe sisuhaldustarkvaraga, raamatupidamis- ja finantstarkvaraga, kassasüsteemide tarkvaraga;
  2) liidestamine turundusplatvormide, e-posti turunduse ja e-kaubanduse platvormidega;
  3) uue tarkvara arendamine;
  4) kasutusel oleva tarkvara versiooniuuenduste tegemine.

  (4) Kui toetust taotletakse raamatupidamis- ja finantstarkvara liidestamiseks, peab projekti lõppedes taotlejal olema võimekus väljastada ja vastu võtta e-arveid. E-arve on masintöödeldav arve, mis luuakse, edastatakse, kinnitatakse, kirjendatakse ja säilitatakse elektroonilises keskkonnas.

  (5) Taotleja ei tohi võtta kohustusi toetatavate tegevuste elluviimiseks enne taotluse esitamist Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusele.

§ 8.  Kulude abikõlblikkus

  (1) Abikõlblik kulu on määruse tingimustele vastav taotluse rahuldamise otsuses toodud kulu, mis on põhjendatud, dokumentaalselt tõendatud ja projekti abikõlblikkuse perioodil tehtavate toetatavate tegevuste käigus tekkinud ning mille on tasunud toetuse saaja.

  (2) Abikõlblikud on järgmised § 7 lõikes 1 nimetatud tegevuste elluviimiseks vajalikud kulud vastavalt §-s 9 sätestatud piirmääradele:
  1) ühekordne tarkvaralitsentsi või tarkvaraga liitumise tasu;
  2) tarkvaraga liitumisega kaasnev juurutamiskulu;
  3) tarkvarade omavahelise liidestamisega kaasnev juurutamiskulu;
  4) käibemaks, kui see ei ole käibemaksuseaduse alusel tagasi saadav.

  (3) Abikõlbliku kulu eest peab olema tasutud projekti abikõlblikkuse perioodil või 45 kalendripäeva jooksul pärast projekti abikõlblikkuse perioodi lõppu.

  (4) Abikõlblik kulu on üksnes pangaülekandega tasutud kulu.

  (5) Abikõlblik ei ole:
  1) toetuse saaja töötajate töötasu ja lähetuskulu ning nendega seotud seadusest tulenevad maksud ja maksed;
  2) riistvara soetamise ja rentimise kulu;
  3) halduskulu;
  4) kulu, mis tuleneb tehingust, mis on tehtud isikute vahel, kes on tulumaksuseaduse § 8 lõike 1 kohaselt seotud isikud.

  (6) Kuludokumendi abikõlblike kulude summa peab olema käibemaksuta vähemalt 100 eurot.

§ 9.  Toetuse suurus ja osakaal

  (1) Toetuse miinimumsumma on 2000 eurot ja maksimumsumma 20 000 eurot ühe projekti kohta.

  (2) Toetuse maksimaalne osakaal on 70 protsenti projekti abikõlblikest kuludest.

  (3) Omafinantseeringu määr peab katma abikõlblikest kuludest osa, mida toetus ei kata.

  (4) Omafinantseeringuna ei käsitata riigi, kohaliku omavalitsuse üksuse või Euroopa Liidu institutsioonide või fondide või muust välisvahendist antud tagastamatuid toetusi.

§ 10.  Projekti abikõlblikkuse periood

  (1) Projekti abikõlblikkuse periood on taotluse rahuldamise otsuses määratud ajavahemik, millal projekti tegevused algavad ja lõppevad ning projekti teostamiseks vajalikud kulud tekivad.

  (2) Projekti abikõlblikkuse periood algab taotluse esitamise kuupäevast või taotluse rahuldamise otsuses sätestatud hilisemast kuupäevast ning lõppeb taotluse rahuldamise otsuses sätestatud kuupäeval.

  (3) Projekti abikõlblikkuse perioodi kestus on kuni kuus kuud.

  (4) Toetuse saaja võib abikõlblikkuse perioodil mõjuval põhjusel taotleda projekti abikõlblikkuse perioodi pikendamist maksimaalselt kuue kuu võrra, ületades lõikes 3 sätestatud tähtaega, tingimusel, et saavutatav tulemus seondub endiselt toetuse eesmärgiga.

  (5) Projekt lõppeb, kui Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus on lõpparuande heaks kiitnud ja teinud toetuse saajale viimase väljamakse.

3. peatükk Toetuse taotlemine ning taotluste menetlemine 

§ 11.  Toetuse taotlemine

  (1) Toetust taotletakse jooksvalt.

  (2) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus kooskõlastab toetuste eelarve, taotluste vastuvõtmise avamise ja lõpetamise Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga.

  (3) Taotluste vastuvõtmise alustamisest, lõpetamisest ja peatamisest ning toetuste eelarvest annab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus teada oma kodulehel.

  (4) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus võib teha kalendriaastas ühe taotleja kohta ühe taotluse rahuldamise otsuse.

§ 12.  Nõuded taotlejale

  (1) Toetuse taotlejaks võib olla Eestis registreeritud turismiteenuse pakkujast juriidiline isik, kohaliku omavalitsuse üksus ja selle asutus ning Eesti riigiasutus, kes osutab § 4 punktis 4 loetletud turismiteenuseid.

  (2) Taotleja müügitulu Eestis peab äriregistrile, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrile või muule registrile, kus taotleja on registreeritud, esitatud majandusaasta aruande järgi olema taotluse esitamisele eelnenud majandusaastal vähemalt 30 000 eurot.

  (3) Taotleja maksu- ja maksevõlg koos intressidega ei tohi olla suurem kui 100 eurot või peab selle tasumine olema ajatatud. Kui maksuvõla tasumine on ajatatud, peab maksuvõlg olema tasutud ajakava kohaselt. Taotleja peab taotluse esitamise hetkeks olema nõuetekohaselt täitnud maksukorralduse seaduses sätestatud maksudeklaratsioonide esitamise kohustuse ning esitanud äriregistrile või muule registrile, kus taotleja on registreeritud, majandusaasta aruanded, mille esitamise tähtaeg on saabunud.

  (4) Kui taotleja on varem saanud toetust, mis on kuulunud tagasimaksmisele, peavad tagasimaksed olema tähtaegselt tasutud.

  (5) Taotleja või tema üle valitsevat mõju omava isiku suhtes ei tohi olla algatatud likvideerimis-, sundlõpetamis- või pankrotimenetlust ega tehtud pankrotiotsust.

  (6) Taotlejal või tema esindajal ei ole karistusseadustiku § 209, 2091, 210, 2601, 372, 373, 379 või 384 alusel määratud kehtivat karistust.

  (7) Taotleja käesoleva määruse raames taotletav vähese tähtsusega abi koos muu, käesolevas määruses nimetamata Euroopa Komisjoni vähese tähtsusega abi määruste kohaselt antud vähese tähtsusega abiga ei tohi jooksva majandusaasta ja kahe eelnenud majandusaasta jooksul kokku ületada 200 000 eurot. Vähese tähtsusega abi suuruse arvutamisel loetakse üheks ettevõtjaks vähese tähtsusega abi määruse artikli 2 lõikes 2 nimetatud ettevõtjad.

  (8) Kui taotleja on saanud vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EL) nr 360/2012 Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamise kohta üldist majandushuvi pakkuvaid teenuseid osutavatele ettevõtjatele antava vähese tähtsusega abi suhtes (ELT L 114, 26.04.2012, lk 8–13) alusel, ei tohi talle nimetatud määruse ja vähese tähtsusega abi määruse alusel jooksva majandusaasta ja kahe eelneva majandusaasta jooksul antud vähese tähtsusega abi koos käesoleva määruse alusel taotletava toetusega ületada 500 000 eurot.

§ 13.  Nõuded taotlusele

  (1) Taotlus peab vastama järgmistele nõuetele:
  1) taotlus on esitatud ettenähtud korras ja vormil;
  2) taotlus vastab määruses sätestatud toetuse andmise eesmärkidele ja tulemustele;
  3) toetust taotletakse §-s 7 sätestatud tegevustele ja §-s 8 sätestatud abikõlblikele kuludele;
  4) taotletav toetus vastab §-s 9 sätestatud toetuse suurusele ja osakaalule;
  5) projekti tegevused viiakse ellu projekti abikõlblikkuse perioodil;
  6) projekti eelarves on ette nähtud nõutav omafinantseering;
  7) taotluses esitatud andmed on täielikud ja õiged.

  (2) Taotlus peab sisaldama vähemalt järgmisi andmeid, kinnitusi ja dokumente:
  1) taotleja nimi, registrikood ja EMTAK tegevusala kood;
  2) taotleja tegevuse kirjeldus turismiteenuse pakkujana;
  3) avalik online kanal, kus kuvatakse taotleja turismiteenuste pakkumist;
  4) projekti nimetus, plaanitavad tegevused, nende algus- ja lõppkuupäev, projekti eesmärk ja lühikirjeldus;
  5) tarkvara nimetus ja kirjeldus, millega liitumiseks või mille liidestamiseks toetust taotletakse;
  6) projekti eelarve ja taotletava toetuse summa;
  7) projekti kulude aluseks olevad hinnapakkumused;
  8) omafinantseeringu summa ja kinnitus selle olemasolu kohta;
  9) volikiri, kui taotleja esindusõiguslik isik tegutseb volituse alusel;
  10) kui taotleja kuulub kontserni, siis kontserni liikmete skeem Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse vormil, kui need andmed ei ole avalikult kättesaadavad;
  11) kinnitus, et taotleja on teadlik, et taotluse rahuldamise otsus võidakse osaliselt või täielikult vastava aluse esinemisel kehtetuks tunnistada;
  12) kinnitus, et taotleja on teadlik, et taotluse rahuldamise otsuses esitatud toetuse summa avalikustatakse;
  13) kinnitus esitatud andmete õigsuse ning taotlejale esitatud nõuetele vastavuse kohta;
  14) teave selle kohta, kas projektile või projekti üksikule tegevusele taotletakse samal ajal muust riigi, kohaliku omavalitsuse üksuse või Euroopa Liidu institutsioonide või fondide või muust välisvahendist antavat tagastamatut toetust.

§ 14.  Taotluse menetlemine

  (1) Taotluse menetlemise tähtaeg on 40 tööpäeva taotluse registreerimisest arvates.

  (2) Hetkest, mil registreeritud taotlustega, mille kohta ei ole tehtud rahuldamise või rahuldamata jätmise otsust, taotletav rahaline summa saab vähemalt võrdseks taotluste rahastamise eelarve vaba jäägiga, menetletakse taotlusi nende esitamise järjekorras.

  (3) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus võib taotluste menetlemisse kaasata eksperte.

  (4) Taotluse menetlemise tähtaega võib põhjendatud juhtudel pikendada kuni kümne tööpäeva võrra, millest teavitatakse taotlejat.

  (5) Kui taotluse nõuetele vastavuse kontrollimisel avastatakse puudusi, teatatakse sellest viivitamata taotlejale ja antakse puuduste kõrvaldamiseks kuni kümme tööpäeva, mille võrra pikeneb taotluse menetlemise tähtaeg.

  (6) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse, kui taotleja ei ole lõikes 5 nimetatud tähtaja jooksul puudusi kõrvaldanud.

§ 15.  Taotleja ja taotluse nõuetele vastavaks tunnistamine

  (1) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus tunnistab taotleja ja taotluse nõuetele vastavaks, kui on täidetud käesolevas määruses sätestatud taotlejale ja taotlusele esitatud nõuded.

  (2) Taotlust ei tunnistata nõuetele vastavaks, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) taotlus või taotleja ei vasta käesolevas määruses sätestatud nõuetele ja puudust ei ole võimalik § 14 lõikes 5 sätestatud tähtaja jooksul kõrvaldada;
  2) taotluses on esitatud ebaõigeid või mittetäielikke andmeid või taotleja mõjutab õigusvastaselt otsuse tegemist;
  3) taotleja ei võimalda kontrollida taotluse vastavust nõuetele.

§ 16.  Taotluse rahuldamine ja rahuldamata jätmine

  (1) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus teeb taotluse rahuldamise otsuse, kui taotleja ja taotlus on tunnistatud nõuetele vastavaks ning taotletav toetuse summa ei ületa taotluste rahastamise eelarve vaba jääki.

  (2) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus teeb taotluse rahuldamata jätmise otsuse, kui esineb vähemalt üks järgmistest asjaoludest:
  1) taotleja või taotlus ei vasta käesoleva määruse nõudele;
  2) taotluse rahaline maht ületab taotluste rahastamise eelarve vaba jääki ja taotlust ei ole võimalik §-s 17 sätestatud tingimuste järgi osaliselt rahuldada.

  (3) Taotluse rahuldamise otsuses märgitakse:
  1) otsuse tegija;
  2) otsuse tegemise kuupäev ja otsuse number;
  3) toetuse saaja nimi, registrikood ning projekti nimetus;
  4) projekti kogumaksumus, toetuse ja omafinantseeringu summa;
  5) projekti abikõlblikkuse periood;
  6) projekti elluviimise tingimused;
  7) aruande esitamise tähtaeg ja kord;
  8) toetuse maksmise tingimused;
  9) toetuse saaja õigused ja kohustused;
  10) asjaolu, et toetus on vähese tähtsusega abi;
  11) taotluse rahuldamise otsuse muutmise alused.

  (4) Taotluse rahuldamata jätmise otsuses märgitakse vähemalt:
  1) otsuse tegija;
  2) otsuse tegemise kuupäev ja otsuse number;
  3) taotleja nimi, registrikood ja projekti nimetus;
  4) otsuse tegemise õiguslikud ja faktilised alused;
  5) taotluse rahuldamata jätmise põhjendus;
  6) otsuse vaidlustamise kord.

§ 17.  Taotluse osaline või kõrvaltingimusega rahuldamine

  (1) Taotluse osaline rahuldamine on lubatud järgmistel juhtudel:
  1) toetust on taotletud tegevusele või kulude katteks, mis ei ole projekti elluviimise seisukohast põhjendatud;
  2) taotluse rahaline maht ületab rahastamise eelarve vaba jääki;
  3) projekti eesmärki on võimalik saavutada ka taotluse osalise rahuldamise korral.

  (2) Taotluse võib osaliselt rahuldada tingimusel, et taotleja on nõus Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse ettepanekuga vähendada taotletud toetuse summat või muuta projektiga kavandatud tegevusi. Kui taotleja ei ole nõus Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse ettepanekuga, teeb Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus taotluse rahuldamata jätmise otsuse.

  (3) Taotluse rahuldamise otsuse võib teha haldusmenetluse seaduse § 53 tähenduses kõrvaltingimusega, kui taotleja peab esitama lisadokumente või tegema lisatoiminguid. Kui taotleja ei ole kõrvaltingimuse seadmisega nõus, teeb Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus taotluse rahuldamata jätmise otsuse. Kui kõrvaltingimus on nõuetekohaselt täidetud, lisatakse sellekohane teave taotluse rahuldamise otsuse juurde.

  (4) Taotluse kõrvaltingimusega rahuldamise otsuse alusel ei teki toetuse saajal õigust toetuse maksmisele, vaid see tekib toetuse saajal pärast seda, kui Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus on kõrvaltingimuse nõuetekohase täitmise tuvastanud.

§ 18.  Taotluse rahuldamise otsuse muutmine ja kehtetuks tunnistamine

  (1) Taotluse rahuldamise otsust muudab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus omal algatusel või toetuse saaja taotluse alusel.

  (2) Taotluse rahuldamise otsusega kinnitatud eelarvet võib toetuse saaja lõikes 1 nimetatud taotlust esitamata muuta, kui toetuse summa ei muutu, muudatus on seotud eelarveridade vaheliste tõstetega ning toetuse saaja kooskõlastab muudatuse Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusega kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis.

  (3) Juhul kui toetuse saaja omafinantseering väheneb alla taotluse rahuldamise otsuses sätestatud määra, vähendab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus toetuse suurust proportsionaalselt omafinantseeringu vähenemisega.

  (4) Enne kui Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus teeb taotluse rahuldamise muutmise otsuse, kontrollib ta muudatuste asjakohasust ja vajalikkust, kaasates vajadusel eksperte.

  (5) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusel on õigus keelduda taotluse rahuldamise otsuse muutmisest või lõikes 2 nimetatud muudatuse kooskõlastamisest, kui soovitav muudatus ei aita kaasa oodatavate tulemuste saavutamisele või projekti tegevusi tõenäoliselt ei lõpetata projekti abikõlblikkuse perioodil.

  (6) Taotluse rahuldamise otsuse muutmise otsustab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus 20 tööpäeva jooksul taotluse saamisest arvates.

  (7) Lõikes 2 nimetatud muudatused Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus kooskõlastab või jätab kooskõlastamata kümne tööpäeva jooksul ettepaneku saamisest arvates.

  (8) Taotluse rahuldamise otsust võib muuta kuni projekti abikõlblikkuse perioodi lõpuni, kuid mitte pärast projekti tegevuste lõppemist, ning tagasiulatuvalt alates muudatustaotluse esitamise kuupäevast, kui see aitab kaasa projekti tulemuste saavutamisele ja muudatus on põhjendatud.

  (9) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus tunnistab taotluse rahuldamise otsuse täielikult või osaliselt kehtetuks järgmistel juhtudel:
  1) ilmneb asjaolu, mille korral taotlust ei oleks rahuldatud;
  2) taotlemisel või projekti elluviimisel on teadlikult esitatud ebaõiget või mittetäielikku teavet või nõutud teave on jäetud esitamata;
  3) kõrvaltingimusega taotluse rahuldamise otsuse korral toetuse saaja ei täida kõrvaltingimust;
  4) toetuse saaja taotlust toetuse taotluse rahuldamise otsuse muutmiseks ei rahuldata ja toetuse saajal ei ole toetuse kasutamist ettenähtud tingimustel võimalik jätkata;
  5) toetuse saaja esitab avalduse toetuse kasutamisest loobumise kohta.

  (10) Toetuse saajal tuleb saadud toetus osaliselt või täielikult tagastada taotluse rahuldamise otsuse osaliselt või täielikult kehtetuks tunnistamise otsuse kohaselt.

  (11) Kui ilmneb, et toetuse saaja on eiranud oma kohustusi või talle kehtestatud nõudeid ja rikkumine tõi kaasa rahalise mõju, kuid Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusel ei ole võimalik rahalise mõju suurust hinnata, vähendatakse toetust proportsionaalselt olenevalt rikkumise raskusest ja mõjust kulu abikõlblikkusele.

4. peatükk Aruande esitamine ja toetuse maksmine 

§ 19.  Toetuse kasutamisega seotud aruande esitamine

  (1) Toetuse saaja esitab toetuse kasutamise lõpparuande.

  (2) Lõpparuande vormi teeb Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus kättesaadavaks oma kodulehel.

  (3) Lõpparuande esitamise kuupäev määratakse taotluste rahuldamise otsuses.

  (4) Lõpparuanne sisaldab projekti peamiste tegevuste kirjeldust ning teavet projekti väljundite ja tulemuste saavutamise kohta.

  (5) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus võib lõpparuandele hinnangu andmiseks kaasata eksperte.

  (6) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus kinnitab lõpparuande või lükkab selle tagasi 30 tööpäeva jooksul selle Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuses registreerimisest.

§ 20.  Toetuse maksmine

  (1) Toetust makstakse toetuse saajale vastavalt taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tingimustele tekkinud ja tasutud kulude alusel.

  (2) Toetuse maksmise eeldusteks on projekti tegevuste elluviimine, ning lõpparuande esitamine ja selle kinnitamine.

  (3) Toetust makstakse toetuse saaja esitatud maksetaotluse alusel. Maksetaotlus esitatakse Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusele taotluse rahuldamise otsuses sätestatud tähtajal.

  (4) Toetust makstakse pärast projekti tegevuste elluviimist ja tulemuste saavutamist, projekti kulude abikõlblikkuse ja tasumise tõendamist ning lõpparuande kinnitamist.

  (5) Maksetaotluse menetlemise tähtaeg on 30 tööpäeva selle esitamisest arvates.

  (6) Kui maksetaotluse või sellega seotud kuludokumendi menetlemisel ilmneb puudus, mida on võimalik kõrvaldada, määrab Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus puuduse kõrvaldamiseks tähtaja.

  (7) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus võib teha toetuse maksmisest osalise või täieliku keeldumise otsuse, kui:
  1) esitatud kuludokument ei vasta taotluses esitatud projekti perioodile, tegevustele, kulude abikõlblikkusele või toetuse eesmärgile;
  2) elluviidud tegevus ei vasta taotluses planeeritud tegevustele või nende toimumine ei ole tõendatud;
  3) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus jättis lõpparuande kinnitamata;
  4) toetuse saaja ei ole tagasimaksmisele kuuluvat toetust tagasi maksnud;
  5) toetuse saaja rikub määruses sätestatud tingimusi või kaldub muul viisil kõrvale taotluses või taotluse rahuldamise otsuses ette nähtust;
  6) toetuse saaja majanduslik olukord on sedavõrd halvenenud, et toetuse kasutamine või projekti tegevuste elluviimine on ohustatud.

5. peatükk Toetuse saaja ning Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse õigused ja kohustused ning toetuse tagastamine 

§ 21.  Toetuse saaja õigused ja kohustused

  (1) Toetuse saajal on õigus saada Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuselt teavet ja selgitusi, mis on seotud toetuse kasutamise ja toetuse saaja kohustustega.

  (2) Toetuse saaja on kohustatud:
  1) viima projekti ellu, tagama selle juhtimise ning kasutama toetust vastavalt taotluses esitatud teabele ja taotluse rahuldamise otsuses ette nähtule;
  2) tagama, et raamatupidamises on toetatava projekti kulud ja neid kajastavad kulu- ja maksedokumendid muudest toetuse saaja kulu- ja maksedokumentidest selgelt eristatud;
  3) esitama Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusele nõutud teabe kümne tööpäeva jooksul nõude saamisest arvates;
  4) võimaldama järelevalvet tegevale isikule juurdepääsu projekti elluviimisega seotud ruumidesse ja territooriumidele, mida toetuse saaja kasutab ning projektiga seotud tarkvaradele;
  5) osutama auditi ja järelevalve läbiviimiseks igakülgset abi;
  6) tagama projekti elluviimiseks vajalikes õigusaktides ettenähtud lubade ja kooskõlastuste olemasolu;
  7) järgima vähese tähtsusega abi andmist reguleerivatest õigusaktidest tulenevaid kohustusi ja nõudeid;
  8) säilitama taotluse, toetuse ja projekti teostamisega seonduvaid dokumente vähemalt kümme aastat alates taotluse rahuldamise otsuse tegemisest;
  9) viivitamata kirjalikult informeerima Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutust kõigist esitatud andmetes toimunud muudatustest või asjaoludest, mis mõjutavad või võivad mõjutada toetuse saaja kohustuste täitmist, seatud tulemuste saavutamist ja projekti tegevuste elluviimisega jätkamist.

§ 22.  Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse õigused ja kohustused

  (1) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusel on õigus:
  1) nõuda taotluses sisalduva projekti kestuse, tegevuste, eesmärkide, tulemuste ja kulude kohta lisaandmete ja dokumentide esitamist;
  2) kontrollida toetuse saaja juures kuludokumentide ja projekti tegevuste elluviimist, viibida toetuse saaja ruumides ja territooriumil ning kontrollida toetuse kasutamisega seotud andmeid, dokumente ja muid materjale.

  (2) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus on kohustatud:
  1) tegema taotlus- ja aruandevormid ning juhendid taotlejale ja toetuse saajale oma kodulehel kättesaadavaks;
  2) teavitama toetuse saajat viivitamata muudatustest, mis on tehtud toetuse kasutamist reguleerivates dokumentides;
  3) pärast toetuse rahuldamise otsuse tegemist avaldama oma kodulehel toetuse saaja nime, toetust saava projekti nime, toetuse summa, projekti kogumahu ja projekti eesmärgi;
  4) mitte avaldama taotluse menetlemise käigus saadud teavet ega dokumente, välja arvatud neid, mis punkti 3 kohaselt kuulub avaldamisele;
  5) kontrollima projekti elluviimist;
  6) säilitama vähese tähtsusega abi andmisega seotud andmeid koos teabe ning asjakohaste lisadokumentidega kümme aastat viimasest taotluse rahuldamise otsusest arvates;
  7) koguma ja esitama Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile andmeid ja teavet toetusmeetme jooksvast rakendamisest ning toetusmeetme lõppemisel osalema mõjuanalüüsi tegemises;
  8) kandma vähese tähtsusega abi riigiabi ja vähese tähtsusega abi registrisse.

§ 23.  Toetuse tagasinõudmine ja tagasimaksmine

  (1) Otsuse toetuse osalise või täieliku tagasinõudmise kohta teeb Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus kaalutlusõiguse kohaselt järgmistel juhtudel:
  1) toetust on kasutatud kulu katteks, mis ei ole abikõlblik;
  2) toetuse saaja on jätnud osaliselt või täielikult täitmata määruses või toetuse rahuldamise otsuses nimetatud kohustuse või nõude ja see on mõjutanud selle kulu abikõlblikkust, mille alusel toetuse makse on tehtud;
  3) toetuse saaja suhtes on algatatud likvideerimis- või pankrotimenetlus.

  (2) Toetuse saaja peab maksma tagasi tagasinõude otsuses nimetatud summa 60 kalendripäeva jooksul otsuse kehtima hakkamise päevast arvates.

  (3) Toetuse tagasimaksmist võib Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus toetuse saaja taotlusel ajatada.

  (4) Toetuse tagasimaksmise ajatamiseks esitab toetuse saaja Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusele ärakuulamise käigus või kümne tööpäeva jooksul toetuse tagasinõudmise otsuse kättesaamisest arvates taotluse, milles on esitatud ajatamise vajaduse põhjendus ja soovitud tagasimaksmise ajatamiskava. Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse nõudmisel esitab toetuse saaja oma majanduslikku olukorda tõendavad dokumendid.

  (5) Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus teeb ajatamise taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta otsuse kümne tööpäeva jooksul ajatamise taotluse saamisest arvates. Põhjendatud juhul võib otsuse tegemise tähtaega pikendada mõistliku aja võrra, teavitades sellest toetuse saajat.

  (6) Toetuse tagasimaksmist võib ajatada kuni 12 kalendrikuuni ajatamise taotluse rahuldamise otsuse päevast arvates. Põhjendatud vajadusel võib Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus kooskõlastatult Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga määrata pikema tagasimaksmise aja.

  (7) Ajatamise taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise otsuse võib teha koos toetuse tagasinõudmise otsusega.

  (8) Kui toetuse saaja ei tasu osamakseid ajatamiskava kohaselt, võib Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus tunnistada toetuse tagasimaksmise ajatamise otsuse kehtetuks ja nõuda, et toetuse saaja maksab toetuse tagasi 30 kalendripäeva jooksul arvates ajatamise otsuse kehtetuks tunnistamise otsuse kehtima hakkamisest.

  (9) Toetuse tagasinõudmise otsuse võib teha kolme aasta jooksul toetuse saaja viimase kohustuse täitmise lõppemisest arvates.

  (10) Ebaseadusliku ja väärkasutatud riigiabi tagasinõudmisel juhindutakse konkurentsiseaduse §-s 42 sätestatust, kui Euroopa Liidu õigusest ei tulene teisiti.

Tiit Riisalo
Majandus- ja infotehnoloogiaminister

Ahti Kuningas
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json