Teksti suurus:

Harku ja Murru Vangla põhimääruse kehtestamine

Väljaandja:Justiitsminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.01.2013
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2013
Avaldamismärge:RT I, 26.10.2012, 6

Harku ja Murru Vangla põhimääruse kehtestamine

Vastu võetud 30.11.2010 nr 43
RT I, 08.02.2010, 4
jõustumine 15.01.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
16.02.2011RT I, 25.02.2011, 801.03.2011
18.04.2012RT I, 27.04.2012, 101.06.2012
05.07.2012RT I, 12.07.2012, 301.01.2013
21.09.2012RT I, 26.10.2012, 101.01.2013

Määrus kehtestatakse „Vangistusseaduse” § 105 lõigete 11 ja 2, § 111 lõike 3 alusel.

§ 1.   Üldsätted

  (1) Harku ja Murru Vangla on Justiitsministeeriumi valitsemisalas olev valitsusasutus, kes viib täide vabadusekaotust.

  (2) Harku ja Murru Vangla (edaspidi vangla) on kinnine vangla, milles on struktuuriüksusena avavangla.

  (3) Oma ülesannete täitmisel esindab vangla riiki.

  (4) Vanglal on oma nimetusega pitsat ning oma eelarve ja pangakonto.

  (5) Vangla kulud kaetakse riigieelarvest. Vangla eelarve kinnitab justiitsminister.

  (6) Vanglaid juhib Justiitsministeeriumi vanglate osakond. Justiitsministeeriumi vanglate valdkonna asekantsler, õiguse ja arenduse talituse juhataja, taasühiskonnastamise talituse juhataja, karistuse täideviimise talituse juhataja ja sisekontrolli talituse juhataja annavad vanglaametnikule või muule vanglatöötajale korraldusi justiitsministri 4. augusti 2008. a määruse nr 41 „Vanglaametnikule või muule vanglatöötajale Justiitsministeeriumi ametniku poolt korralduste andmise ja vanglas teenistusülesannete täitmise kord” kohaselt.

  (7) Vangla asub Harju maakonnas. Vangla postiaadressid on Haapsalu mnt 13, Rummu, 76102 Harju maakond ja Pikk 19, Harku alevik, 76902 Harju maakond. Kui vangla struktuuriüksus ei paikne samas kohas, siis tuuakse selle postiaadress ära osakonna põhimääruses.
[RT I, 12.07.2012, 3 - jõust. 01.01.2013]

§ 2.   Vangla ülesanded

  Vangla ülesanded on:
  1) korraldada kinnipeetavate kinnipidamine;
  2) suunata kinnipeetavad õiguskuulekale käitumisele;
  3) kavandada kinnipeetava karistuse täideviimine;
  4) tagada kinnipeetavatele tervislik eluruum, toit ja riietus;
  5) korraldada kinnipeetavatele tervishoiuteenuse osutamine;
  6) korraldada kinnipeetavatele sotsiaalhoolekanne, huvialategevus ja raamatukoguteenuse osutamine ning kinnipeetavate usuliste vajaduste rahuldamine;
  7) suunata kinnipeetavaid hariduse omandamisele;
  8) tagada kinnipeetavate tööhõive;
  9) tagada kinnipeetavate vabanemiseelne ettevalmistus;
  10) toimetada kohtueelset menetlust ja kohtuvälist menetlust seaduses sätestatud juhtudel;
  11) korraldada vanglas jälitustegevust;
  12) koguda vangla tegevust kajastavaid statistilisi andmeid ja esitada asjakohaseid aruandeid;
  13) majandada vanglale vallata antud riigivara;
  131) koordineerida ja korraldada vanglateenistuse sporditegevust;
[RT I, 25.02.2011, 8 - jõust. 01.03.2011]
  14) täita muid vanglale õigusaktidega pandud ülesandeid.

§ 21.   Sissemaksed vanglaametniku vabatahtlikku pensionifondi

  (1) Vangla kui tööandja teeb vangla teenistuses oleva vanglaametniku eest sissemakseid tema vabatahtlikku pensionifondi või tasub täiendava kogumispensioni kindlustuslepingu sissemaksed, kui vanglaametnikul on teenistusstaaži vanglaametnikuna vähemalt kümme aastat, tal on erialane haridus ja ta on vanglale teatanud sissemaksete tegemiseks vajalikud andmed.

  (2) Sissemaksete suurus on 15 protsenti vanglaametnikule vangla poolt kalendrikuu eest töötasuna makstud ja tulumaksuga maksustatud väljamaksete summast, kuid kõige rohkem 6000 eurot kalendriaastas. Sissemaksed arvutatakse ja tehakse samas korras töötasu maksmisega. Sissemaksete vähendamine toimub avaliku teenistuse seaduses sätestatud töötasude vähendamise regulatsiooniga samas korras.

  (3) Vangla teavitab vanglaametnikku sissemakse saamise õiguse tekkimisest ja vajadusest esitada vanglale vanglaametniku eest sissemaksete tegemiseks vajalikud andmed.

  (4) Tagasiulatuvalt sissemakseid ei tehta.
[RT I, 26.10.2012, 1 - jõust. 01.01.2013]

§ 3.   Vangla direktor

  (1) Vanglat juhib direktor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist justiitsminister.

  (2) Vangla direktor:
  1) juhib vahetult või direktori asetäitja kaudu vangla struktuuriüksuste tööd;
[RT I, 27.04.2012, 1 - jõust. 01.06.2012]
  11) määrab direktori asetäitjale alluvad osakonnad ja üksused;
[RT I, 27.04.2012, 1 - jõust. 01.06.2012]
  2) vastutab vangla tegevust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest ning tagab vangla ülesannete tulemusliku täitmise, samuti vangla arendamise ja vangla struktuuriüksuste häireteta töö;
  3) nimetab ametisse ja vabastab ametist vangla teenistujaid;
  4) edutab teenistujaid, kelle ametissenimetamine on tema pädevuses, teostab nende tegevuse üle teenistuslikku järelevalvet ning kohaldab neile ergutusi ja distsiplinaarkaristusi;
  5) tagab vangla teenistujate täiendusõppe korraldamise;
  6) annab oma pädevuse piires käskkirju ja muid kirjalikke või suulisi korraldusi, mis on kohustuslikud vangla teenistujatele ja kinnipeetavatele;
  7) esindab vanglat ja annab volitusi vangla esindamiseks, k.a kohtus, kui seadusega ei ole ette nähtud teisiti;
  8) esitab justiitsministrile ettepanekuid vangla töö korraldamiseks ja vangla eelarveliste vahendite sihipäraseks kasutamiseks;
  9) tagab vanglale eraldatud eelarveraha säästliku ja sihipärase kasutamise;
  10) vastutab riigivara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest;
  11) kinnitab vangla iga-aastase tööplaani;
  12) täidab muid õigusaktidega talle pandud ülesandeid.

§ 4.   Vangla direktori asetäitja

  (1) Vangla koosseisus on direktori asetäitja ametikoht.

  (2) Direktori asetäitja:
  1) juhib talle vahetult alluvate osakondade tööd;
[RT I, 27.04.2012, 1 - jõust. 01.06.2012]
  2) valvab talle alluvate teenistujate teenistusülesannete täitmise järele;
  3) teeb ettepanekuid talle alluvate osakondade juhatajatele ja teistele teenistujatele ergutuste kohaldamiseks ning distsiplinaarkaristuse määramiseks, või esitab neis asjades oma arvamuse;
  4) esindab vanglat direktorilt saadud volituste piires;
  5) täidab muid õigusaktidest tulenevaid ja direktori antud ülesanded.

§ 5.   Vangla direktori ja vangla direktori asetäitja asendamine

  (1) Direktori äraolekul asendab teda direktori asetäitja.

  (2) Direktori asetäitja äraolekul asendab direktorit tema käskkirjaga määratud teenistuja.

  (3) Direktori asetäitja äraolekul asendab teda direktori käskkirjaga määratud teenistuja.

§ 6.   Vangla struktuuriüksused

  (1) Vangla struktuuri kuuluvad osakonnad ja üksused.
[RT I, 27.04.2012, 1 - jõust. 01.06.2012]

  (2) Vangla osakonnad ja üksused on:
  1) [kehtetu - RT I, 12.07.2012, 3 - jõust. 01.01.2013]
  2) finants- ja majandusosakond;
  3) julgeolekuosakond;
  4) meditsiiniosakond;
  5) sotsiaalosakond;
  6) üldosakond;
  7) Harku vangistusosakond;
  8) [kehtetu - RT I, 12.07.2012, 3 - jõust. 01.01.2013]
  9) avavangla.

§ 7.   Arvestusosakond

  Arvestusametnike põhiülesanded on pidada kinnipeetavate statistilist arvestust, pidada kinnipeetavate isiklikke toimikuid ning järgida kinnipidamistähtaegu.
[RT I, 12.07.2012, 3 - jõust. 01.01.2013]

§ 8.   Finants- ja majandusosakond

  Finants- ja majandusosakonna põhiülesanded on koostada vangla eelarve, kontrollida ja analüüsida selle täitmist, korraldada vangla raamatupidamist, vangla säästlikku majandamist ja vangla transporditeenindust ning koordineerida kinnipeetavate tööhõivet, samuti hoolitseda kinnipeetavate eluruumide ja toitlustamise nõuetekohasuse eest, varustada vanglat toiduainete, vormiriietuse ja olmeesemetega ning tagada vangla ehitiste ja territooriumi korrashoid.

§ 9.   Julgeolekuosakond

  Julgeolekuosakonna põhiülesanded on ennetada ja avastada õiguserikkumisi ning korraldada vanglas uurimist ja jälitustegevust.

§ 10.   Meditsiiniosakond

  Meditsiiniosakonna põhiülesanne on kinnipeetavatele tervishoiuteenuse osutamise korraldamine.

§ 11.   Sotsiaalosakond

  Sotsiaalosakonna põhiülesanded on korraldada kinnipeetavate sotsiaalhoolekannet, sotsiaal- ja psühholoogilist nõustamist, usuliste vajaduste rahuldamist, huvialategevust, raamatukoguteenuse osutamist ning suunata kinnipeetavaid hariduse omandamisele.

§ 12.   Üldosakond

  Üldosakonna põhiülesanded on korraldada vangla asjaajamist ja dokumentide säilitamist, tagada vanglas koostatavate dokumentide juriidiline korrektsus, korraldada personaliotsinguid, tagada vangla koosseisu komplekteeritus ning vangla teenistujate teenistussuhete vormistamine, samuti vangla teenistujate väljaõppe, täiendusõppe ja koolituse koordineerimine ning atesteerimise korraldamine ning koordineerida ja korraldada vanglateenistuse sporditegevust.
[RT I, 25.02.2011, 8 - jõust. 01.03.2011]

§ 13.   Harku vangistusosakond

  Harku vangistusosakonna põhiülesanded on korraldada vangla sise- ja välisvalvet ning kinnipeetavate järelevalvet, tagada vanglas kinnipeetavale vangistusest tulenevate õiguste ja kohustuste täitmine ning korraldada uue kuriteo toimepaneku riskide vähendamisele suunatud tegevusi.

§ 14.   Murru vangistusosakond
[Kehtetu - RT I, 12.07.2012, 3 - jõust. 01.01.2013]

§ 15.   Avavangla

  Avavangla põhiülesanne on korraldada avavangistuse ja töötavate kinnipeetavate vangistuse täideviimist.

§ 16.   Osakonna juhtimine
[RT I, 12.07.2012, 3 - jõust. 01.01.2013]

  (1) Osakonda juhib osakonnajuhataja või vangla direktori määratud ametnik (edaspidi osakonnajuhataja), kes tagab osakonna ülesannete õiguspärase, täpse ja õigeaegse täitmise.
[RT I, 12.07.2012, 3 - jõust. 01.01.2013]

  (2) Osakonnajuhataja:
  1) jaotab ülesandeid talle alluvate teenistujate vahel ning annab neile juhiseid ja korraldusi;
  2) valvab osakonna teenistujate teenistuskohustuste täitmise järele;
  3) allkirjastab või viseerib osakonnas koostatud dokumendid;
  4) annab aru osakonna tegevusest;
  5) esindab osakonda ning annab osakonna nimel arvamusi ja kooskõlastusi vangla juhtkonnale ja teistele struktuuriüksustele;
  6) teeb vangla juhtkonnale ettepanekuid osakonna koosseisu ja töökorralduse, osakonna teenistujate palkade ja toetuste ning distsiplinaarkaristuste määramise ja ergutuste kohaldamise kohta;
  7) taotleb osakonna ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid;
  8) taotleb osakonna teenistujatele täiendõppe korraldamist;
  9) täidab muid osakonna põhimäärusega pandud või vahetu ülemuse antud ülesandeid.

§ 17.   Osakonna põhimäärus

  Osakonna täpsemad ülesanded ja juhtimiskorraldus ning osakonnajuhataja asendamine sätestatakse osakonna põhimäärusega, mille kinnitab vangla direktor oma käskkirjaga.

§ 18.   Vangla sümboolika

  (1) Vanglal on sõõrikujuline 35 mm läbimõõduga pitsat, mille keskel on väikese riigivapi kujutis. Sõõri ülemist äärt mööda on sõnad „HARKU JA MURRU VANGLA”.

  (2) Vangla kasutab vanglate lippu ja vanglate vappi õigusaktides ettenähtud tingimustel ja korras.

  (3) Vanglate vapi kujutist kasutatakse vangla kirja-, üld- ja käskkirjaplangil ning uksesildil.

§ 19.   Rakendussäte

  Harku Vangla ja Murru Vangla korraldatakse ümber ning ühendatakse Harku ja Murru Vanglaks.

§ 20.   Määruste kehtetuks tunnistamine

  (1) [Käesolevast tekstist väljajäetud.]

  (2) [Käesolevast tekstist väljajäetud.]

§ 21.   Määruse jõustumine

  Käesolev määrus jõustub 15. jaanuaril 2011. a.

/otsingu_soovitused.json