Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 262 „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.10.2016
Avaldamismärge:RT I, 26.10.2016, 2

Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruse nr 262 „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord” muutmine

Vastu võetud 20.10.2016 nr 113

Määrus kehtestatakse riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse § 11 lõike 1, § 20 lõike 4, § 27 lõike 13, § 31 lõike 5 ja § 39 lõike 1 alusel.

Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007. a määruses nr 262 „Riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) Kaitseväe sõjaaja üksuste koosseisu kuuluvate struktuuriüksuste ja reservüksuste (välja arvatud grupi, Kaitseväe Ühendatud Õppeasutuste ja NATO küberkaitsekoostöö keskuse Eesti kontingendi) tüüpkoosseisutabelid ning Kaitseväe sõjaaja üksuste koosseisu kuuluvate struktuuriüksuste ja reservüksuste tüüpvarustustabelid. See teave salastatakse piiratud tasemel 10 aastaks või kuni sõjaseisukorra ajal mobilisatsiooni väljakuulutamiseni;”;

2) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 11 tunnistatakse kehtetuks;

3) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 3 sõnastatakse järgmiselt:

„3) Kaitseväe sõjalise riigikaitse riigi ulatuses operatiivplaneerimist ja operatiivjuhtimist kajastav teave. See teave salastatakse salajasel tasemel 50 aastaks;”;

4) paragrahvi 5 lõiget 1 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) Kaitseväe sõjalise riigikaitse riigi territoriaalsel jaotusel põhinevat operatiivplaneerimist ja operatiivjuhtimist kajastav teave. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 30 aastaks;”;

5) paragrahvi 5 lõike 1 punktid 4 ja 5 sõnastatakse järgmiselt:

„4) Kaitseväe väeliigi, väejuhatuse, brigaadi ja Kaitseväe korralduse seaduse § 37 lõike 1 punktides 1, 2 ja 5 ning lõikes 2 nimetatud viisil teavet koguva kaitseväeluure ülesannet või erioperatsioonide korraldamise ülesannet täitva üksuse operatiivplaneerimist ja operatiivjuhtimist kajastav teave. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 30 aastaks;
5) Kaitseväe struktuuriüksuse ja reservüksuse operatiivplaneerimist ja operatiivjuhtimist kajastav teave, mida ei salastata punktide 3–4 alusel. See teave salastatakse piiratud tasemel 30 aastaks;”;

6) paragrahvi 5 lõike 1 punktid 6–9 tunnistatakse kehtetuks;

7) paragrahvi 5 lõike 1 punktid 10 ja 11 sõnastatakse järgmiselt:

„10) Kaitseväe sõjalisel operatsioonil osalemist kajastav teave, mille avalikuks tulek võib ohustada operatsiooni korraldamist või kahjustada osaleva üksuse julgeolekut. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks sõjalise operatsiooni lõppemisest arvates;
11) Kaitseväe sõjaaja üksuste ja reservüksuste tervikstruktuur, nende koguarv ja nende koosseisus olevate ametikohtade arv. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 20 aastaks;”;

8) paragrahvi 5 lõike 1 punktid 12 ja 16 tunnistatakse kehtetuks;

9) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 17 sõnastatakse järgmiselt:

„17) Kaitseväe jõu kasutamise kord, välja arvatud teave, mille avalikuks tulek ei kahjusta Eesti Vabariigi julgeolekut. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks;”;

10) paragrahvi 5 lõike 1 punkt 18 tunnistatakse kehtetuks;

11) paragrahvi 5 lõiget 1 täiendatakse punktidega 19 ja 20 järgmises sõnastuses:

„19) Kaitseväe erioperatsioonide korraldamise ülesannet täitva struktuuriüksuse ja allüksuse struktuuri ja koosseisu (välja arvatud struktuuriüksuste ülemate ametikohad), ülesandeid ja teenistujate tööülesandeid, ametikohtade komplekteerimist ja täituvust, eelarve kulude liigendust, eelarve täitmise aruandlust, eelarve planeerimist ja investeeringuid kajastav teave, välja arvatud teave, mille avalikuks tulek ei kahjusta Eesti Vabariigi julgeolekut. See teave salastatakse salajasel tasemel 25 aastaks;
20) teave Kaitseväe erioperatsioone korraldava struktuuriüksuse ülesande täitmisel kasutatavate meetodite ja vahendite kohta, välja arvatud teave, mille avalikuks tulek ei kahjusta Eesti Vabariigi julgeolekut. See teave salastatakse salajasel tasemel 25 aastaks.”;

12) paragrahvi 5 lõiked 2 ja 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Mobilisatsiooni ettevalmistamist ja läbiviimist käsitleva teabe osas on riigisaladuseks:
1) mobilisatsiooniregistrisse kantud andmed kogumis. See teave salastatakse salajasel tasemel 30 aastaks;
2) Kaitseväe sõjaaja üksuste koosseisu kuuluvate struktuuriüksuste täidetud ametikohtade andmed kogumis. See teave salastatakse salajasel tasemel 30 aastaks;
3) Kaitseväe sõjaaja üksuste koosseisu kuuluva ühe struktuuriüksuse või reservüksuse täidetud ametikohtade andmed kogumis. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 20 aastaks;
4) Kaitseväe sõjaaja üksuste koosseisu kuuluvate struktuuriüksuste olemasoleva varustuse andmed kogumis. See teave salastatakse salajasel tasemel 30 aastaks;
5) Kaitseväe sõjaaja üksuste koosseisu kuuluva ühe struktuuriüksuse või reservüksuse olemasoleva varustuse andmed kogumis. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 20 aastaks;
6) Kaitseväe sõjaaja üksuste koosseisu kuuluvate struktuuriüksuste lahinguvalmidust kajastavad andmed. See teave salastatakse salajasel tasemel 30 aastaks;
7) Kaitseväe sõjaaja üksuste koosseisu kuuluva ühe struktuuriüksuse või reservüksuse lahinguvalmidust kajastavad andmed. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 20 aastaks.

(3) Mobilisatsiooni korraldamiseks vajalikku varu käsitleva teabe osas on riigisaladuseks teave mobilisatsiooni korraldamiseks vajaliku varu ja vahendite üldkoguste kohta. See teave salastatakse salajasel tasemel 10 aastaks.”;

13) paragrahvi 5 lõike 4 punktis 3 asendatakse sõna „rannakaitse” sõnaga „mereväebaasi”;

14) paragrahvi 5 lõike 5 punktides 7 ja 15 asendatakse sõna „rahuajal” sõnadega „üldise kaitsevalmiduse ajal”;

15) paragrahvi 5 lõike 5 punktides 8 ja 16 asendatakse sõna „sõjaajal” sõnadega „kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, erakorralise seisukorra ja mobilisatsiooni ajal”;

16) paragrahvi 5 lõike 5 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

„9) radari ja seiresüsteemi kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, erakorralise seisukorra ja mobilisatsiooni ajaks planeeritud asukoht täpsusega üle ühe sekundi. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 10 aastaks;”;

17) paragrahvi 5 lõiget 7 täiendatakse punktidega 31 ja 32 järgmises sõnastuses:

„31) inimluure kaudu kogutud teave või selle põhjal sünteesitud teave, välja arvatud teave, mille avalikuks tulek ei kahjusta Eesti Vabariigi julgeolekut. See teave salastatakse salajasel tasemel 50 aastaks;
32) julgeolekuluure teave või selle põhjal sünteesitud teave, välja arvatud teave, mille avalikuks tulek ei kahjusta Eesti Vabariigi julgeolekut. See teave salastatakse salajasel tasemel 50 aastaks;”;

18) paragrahvi 5 lõike 7 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) punktides 3–32 nimetatud teave, kui selle avaldamisega kaasneks oht inimese elule või tervisele. See teave salastatakse täiesti salajasel tasemel 50 aastaks;”;

19) paragrahvi 5 lõike 7 punktis 5 asendatakse sõnad „riigikaitselisi ja sõjalisi ohuallikaid” sõnadega „riigi julgeolekut ähvardava ohu allikaid”;

20) paragrahvi 5 lõike 7 punkt 9 sõnastatakse järgmiselt:

„9) välisriigi, rahvusvahelise organisatsiooni, rahvusvahelise kokkuleppega loodud institutsiooni või julgeolekuasutuste teave, mille lähteandmed on salastatud kõrgemal tasemel või pikemaks ajaks, kui on sätestatud punktides 5 ja 6. See teave salastatakse lähteandmete salastatuse kõrgeimat taset ja pikimat salastamise tähtaega sätestava riigisaladuse alaliigi alusel;”;

21) paragrahvi 5 lõike 10 punkt 1 sõnastatakse järgmiselt:

„1) struktuuriüksuse poolt teabe varjatud kogumisel kasutatavad meetodid, taktika ja vahendid ning neid kajastav teave. See teave salastatakse salajasel tasemel 50 aastaks;”;

22) paragrahvi 5 lõike 10 punktid 5 ja 6 sõnastatakse järgmiselt:

„5) andmed Kaitseväe poolt Kaitseväe korralduse seaduse alusel salajast koostööd tegema kaasatud isiku kohta. See teave salastatakse salajasel tasemel 50 aastaks;
6) andmed, millest nähtub Kaitseväe poolt teeseldud juriidilise isiku, tema struktuuriüksuse, organi, äriühingu filiaali või variisiku seotus Kaitseväega. See teave salastatakse salajasel tasemel 50 aastaks.”;

23) paragrahvi 6 lõige 10 tunnistatakse kehtetuks;

24) paragrahvi 7 lõike 3 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Hädaolukorra lahendamisel julgeolekuasutuse tegevust kajastava teabe osas on riigisaladuseks hädaolukorra lahendamisel julgeolekuasutuse tegevust kajastav teave, sealhulgas kasutatavad meetodid ja taktika ning hädaolukorra lahendamisel osalevate ametnike tegevusjuhised.”;

25) paragrahvi 7 lõike 5 punkt 6 tunnistatakse kehtetuks;

26) paragrahvi 7 lõiget 5 täiendatakse punktiga 7 järgmises sõnastuses:

„7) valitsusasutuse ettepanek või ülesanne julgeolekuasutusele analüüsida või sünteesida punktides 1–3 nimetatud teavet või koostada punktides 31 ja 4 nimetatud ohuhinnang, välja arvatud teave, mille avalikustamine ei kahjusta Eesti Vabariigi julgeolekut. See teave salastatakse ettepanekust või ülesandest lähtudes vastavalt punktides 1–4 määratud tasemel ja tähtajaks.”;

27) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 51 järgmises sõnastuses:

„(51) Lõike 5 alusel ei salastata teavet, mis koostatakse eesmärgiga avalikkuse teavitamise teel ennetada ohtu või riigi huvide kahjustamist või teavitada avalikkust julgeolekuasutuse tegevusest. Samuti ei salastata teabe seda osa, mis kantakse kriminaaltoimikusse.”;

28) paragrahvi 7 lõike 9 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) Riigikantseleis julgeolekuasutuste töö koordineerimisega ja Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni töö korraldamisega seotud ametnike või Siseministeeriumis ja Kaitseministeeriumis julgeolekuasutuste töö suunamise ja koordineerimisega seotud ametnike ja töötajate koostatud teave julgeolekualase välissuhtluse kohta, kui see ei sisalda punktis 2 nimetatud teavet. See teave salastatakse piiratud tasemel 30 aastaks;
2) Riigikantseleis julgeolekuasutuste tööd koordineeriva ja Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni tööd korraldava struktuuriüksuse või Siseministeeriumis ja Kaitseministeeriumis julgeolekuasutuste tööd suunava ja koordineeriva struktuuriüksuse julgeolekualast koostööd välisriigi või rahvusvahelise organisatsiooniga kajastav teave. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 50 aastaks, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Seda teavet ei salastata, kui see on õiguspäraselt avalikustatud;”;

29) paragrahvi 7 lõike 9 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) Riigikantseleis julgeolekuasutuste tööd koordineeriva ja Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni tööd korraldava struktuuriüksuse ja teenistujate või Siseministeeriumis ja Kaitseministeeriumis julgeolekuasutuste tööd suunava ja koordineeriva struktuuriüksuse ja teenistujate ülesanded, välja arvatud teave, mille avalikustamine ei kahjusta Eesti Vabariigi julgeolekut. See teave salastatakse piiratud tasemel 25 aastaks;”;

30) paragrahvi 7 lõike 9 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) Riigikantseleis julgeolekuasutuste tööd koordineeriva ja Vabariigi Valitsuse julgeolekukomisjoni tööd korraldava struktuuriüksuse või Siseministeeriumis ja Kaitseministeeriumis julgeolekuasutuste tööd suunava ja koordineeriva struktuuriüksuse poolt julgeolekuteabe alusel analüüsitud ning koostatud teave. See teave salastatakse salajasel tasemel 50 aastaks;”;

31) paragrahvi 7 lõiget 9 täiendatakse punktidega 61 ja 62 järgmises sõnastuses:

„61) Siseministeeriumi ja Kaitseministeeriumi koostatud julgeolekuasutuse tegevuse suunamist ja koordineerimist kajastav teave, välja arvatud teave, mille avalikustamine ei kahjusta Eesti Vabariigi julgeolekut. See teave salastatakse salajasel tasemel 25 aastaks;
62) julgeolekuasutuse teenistuslikku järelevalvet või auditeerimist kajastav teave, välja arvatud teave, mille avalikustamine ei kahjusta Eesti Vabariigi julgeolekut. See teave salastatakse piiratud tasemel 25 aastaks.”;

32) paragrahvi 7 lõike 9 punkt 7 tunnistatakse kehtetuks;

33) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 91 järgmises sõnastuses:

„(91) Teave, mille lähteandmed on salastatud kõrgemal tasemel või pikemaks tähtajaks, kui on sätestatud lõike 9 punktides 3 ja 6–62, salastatakse lähteandmete salastatuse kõrgeimat taset ja pikimat salastamise tähtaega sätestava riigisaladuse alaliigi alusel.”;

34) paragrahvi 8 lõike 1 sissejuhatavat lauseosa täiendatakse pärast sõnu „Kaitseressursside Ameti,” sõnadega „Riigi Infosüsteemi Ameti,”;

35) paragrahvi 8 lõike 1 punktid 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„1) käesoleva lõike sissejuhatavas osas nimetatud asutuse valduses oleva ehitise või maa-ala elektroonilise läbipääsu- või valvesüsteemi koondteave ühe ehitise või maa-ala või selle tervikuna käsitatava osa ulatuses, mis sisaldab andmeid süsteemi moodustavate seadmete, sealhulgas keskseadmete asukoha, tüübi, nendevaheliste ühenduste ja teiste tehniliste näitajate kohta või andmeid valvealade või -tsoonide kohta või süsteemi üldist kirjeldust, välja arvatud teave, mille avalikuks tulek ei kahjusta Eesti Vabariigi julgeolekut. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 30 aastaks;
2) käesoleva lõike sissejuhatavas osas nimetatud asutuse valduses oleva ehitise või maa-ala elektroonilise läbipääsu- või valvesüsteemi toimimist ja efektiivsust kajastavad analüüsid ja hinnangud, välja arvatud teave, mille avalikuks tulek ei kahjusta Eesti Vabariigi julgeolekut. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 30 aastaks;”;

36) paragrahvi 8 lõike 1 punkt 3 tunnistatakse kehtetuks;

37) paragrahvi 8 lõike 1 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) käesoleva lõike sissejuhatavas osas nimetatud asutuse valduses oleva ehitise või maa-ala elektroonilise läbipääsu- või valvesüsteemi koondteave ühe ehitise või maa-ala või selle tervikuna käsitatava osa ulatuses, mis sisaldab andmeid süsteemi kuuluvate lõppseadmete (andurid, kaamerad või muud seadmed) asukoha ja tüübi ning nendest moodustatavate valvealade ja -tsoonide või süsteemi seadistuse kohta, välja arvatud teave, mille avalikuks tulek ei kahjusta Eesti Vabariigi julgeolekut. See teave salastatakse piiratud tasemel 30 aastaks;”;

38) paragrahvi 8 lõike 1 punktid 5 ja 6 tunnistatakse kehtetuks;

39) paragrahvi 8 lõike 1 punkt 7 sõnastatakse järgmiselt:

„7) käesoleva lõike sissejuhatavas osas nimetatud asutuse valduses oleva ehitise või maa-ala elektroonilises läbipääsu- või valvesüsteemis töödeldav teave kogumis, välja arvatud teave, mille avalikuks tulek ei kahjusta Eesti Vabariigi julgeolekut. See teave salastatakse piiratud tasemel 30 aastaks;”;

40) paragrahvi 8 lõike 1 punktid 8–11 tunnistatakse kehtetuks;

41) paragrahvi 8 lõike 1 punkt 12 sõnastatakse järgmiselt:

„12) käesoleva lõike sissejuhatavas osas nimetatud asutuse valduses oleva ehitise või maa-ala automaatse tulekahjusignalisatsioonisüsteemi koondteave ühe ehitise või selle tervikuna käsitatava osa ulatuses, mis sisaldab andmeid süsteemi moodustavate seadmete asukoha, tüübi, nendevaheliste ühenduste ja teiste tehniliste näitajate kohta või süsteemi üldist kirjeldust, välja arvatud teave, mille avalikuks tulek ei kahjusta Eesti Vabariigi julgeolekut. See teave salastatakse piiratud tasemel 30 aastaks;”;

42) paragrahvi 8 lõike 1 punkt 13 tunnistatakse kehtetuks;

43) paragrahvi 8 lõike 1 punktid 14–16 sõnastatakse järgmiselt:

„14) käesoleva lõike sissejuhatavas osas nimetatud asutuse valduses oleva ehitise või maa-ala füüsiliste julgeolekumeetmete analüüsid ja hinnangud, mis kajastavad julgeolekumeetmete toimimist ja efektiivsust, välja arvatud teave, mille avalikuks tulek ei kahjusta Eesti Vabariigi julgeolekut. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 30 aastaks;
15) teave Kaitseväes signaalluureks, õhuseireks, mereseireks, objektide turbeks ja valveks ning riigi sõjaliseks kaitsmiseks ja selle juhtimiseks püsivalt kasutatavate raadiosageduste kohta. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 30 aastaks;
16) Kaitseministeeriumi, Kaitseväe, Kaitseliidu, Kaitseressursside Ameti ja teiste Kaitseministeeriumi valitsemisalas olevate teabevaldajate riigi sõjaliseks kaitsmiseks ja selle juhtimiseks kasutatavate sidevõrkude ja töötlussüsteemide koondteave, sealhulgas iga sidevõrgu ja töötlussüsteemi ülesehituse koondteave ja turvameetmeid käsitlev teave. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 30 aastaks;”;

44) paragrahvi 8 lõike 1 punkt 18 sõnastatakse järgmiselt:

„18) Kaitseministeeriumi, Kaitseväe, Kaitseliidu, Kaitseressursside Ameti ja teiste Kaitseministeeriumi valitsemisalas olevate teabevaldajate asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud teabe töötlemiseks kasutatavate sidevõrkude ja töötlussüsteemide, milles ei töödelda salastatud teavet, tehnilisi andmeid ja turvameetmeid kajastav teave. See teave salastatakse piiratud tasemel kuni sidevõrgu või töötlussüsteemi või selle osa kasutamise lõppemiseni, kuid mitte kauemaks kui 30 aastaks;”;

45) paragrahvi 8 lõike 1 punkt 19 tunnistatakse kehtetuks;

46) paragrahvi 8 lõike 1 punkt 25 sõnastatakse järgmiselt:

„25) käesoleva lõike sissejuhatavas osas nimetatud asutuse teave kaabelduse kohta ühe ehitise või maa-ala või selle tervikuna käsitatava osa ulatuses, välja arvatud teave, mille avalikuks tulek ei kahjusta Eesti Vabariigi julgeolekut. See teave salastatakse piiratud tasemel 30 aastaks või kuni võrgu võõrandamiseni või kasutamise lõppemiseni;”;

47) paragrahvi 8 lõiget 1 täiendatakse punktiga 251 järgmises sõnastuses:

„251) käesoleva lõike sissejuhatavas osas nimetatud asutuse teave konfidentsiaalsel ja kõrgemal tasemel salastatud teabe töötlussüsteemi kaabelduse kohta ühe ehitise või maa-ala või selle tervikuna käsitatava osa ulatuses. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 30 aastaks või kuni võrgu võõrandamiseni või kasutamise lõppemiseni;”;

48) paragrahvi 8 lõike 1 punkt 27 sõnastatakse järgmiselt:

„27) välispiiride valvamiseks mõeldud Politsei- ja Piirivalveameti seire- ja valvesüsteemide tehniline teave ja tööparameetrid, mis ei ole avalikest allikatest kättesaadav ja mille avalikuks tulek kahjustab sisejulgeoleku tagamist. See teave salastatakse piiratud tasemel 10 aastaks;”;

49) paragrahvi 8 lõike 1 punktides 28 ja 29 asendatakse sõna „seiresüsteemide” sõnadega „seire- ja valvesüsteemide”;

50) paragrahvi 8 lõiget 1 täiendatakse punktidega 32 ja 33 järgmises sõnastuses:

„32) Riigi Infosüsteemi Ameti küberturvalisuse riskianalüüsid, seireteave ning järelevalvetoimingute käigus infosüsteemide kriitilise haavatavuse kohta kogutud teave ulatuses, milles need sisaldavad tehnilist teavet põhiseaduslike institutsioonide, valitsusasutuste, nende hallatavate asutuste, elutähtsa teenuse osutajate ning Eestis paiknevate ja Eesti poolt tagatava julgeolekuga rahvusvaheliste organisatsioonide infosüsteemide kriitilise haavatavuse kohta, ja mille teatavaks saamine kõrvalistele isikutele tekitab küberturvalisuse intsidendi tekke ohu nendes valdkondades, välja arvatud teave, mille avalikuks tulek ei kahjusta Eesti Vabariigi julgeolekut. See teave salastatakse piiratud tasemel 10 aastaks;
33) välispiiride valvamiseks mõeldud Politsei- ja Piirivalveameti seire- ja valvesüsteemide juhtimissüsteemi ülesehitust kajastav teave kogumis. See teave salastatakse piiratud tasemel 20 aastaks.”;

51) paragrahvi 8 lõiget 2 täiendatakse punktiga 31 järgmises sõnastuses:

„31) töötleva üksuse krüptomaterjali registreerimist puudutavad andmed, sealhulgas registreerimiseks kasutatava dokumendiregistri kanded. See teave salastatakse piiratud tasemel 30 aastaks;”;

52) paragrahvi 8 lõike 2 punkt 4 sõnastatakse järgmiselt:

„4) Teabeametis krüptomaterjali registreerimist puudutavad andmed kogumina. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel 30 aastaks;”;

53) paragrahvi 8 lõike 3 sissejuhatav lauseosa sõnastatakse järgmiselt:

„Lõike 1 punktis 18 ning lõike 2 punktides 6 ja 8–10 nimetatud töötlussüsteemi tehnilisi andmeid ja turvameetmeid kajastav teave on teave, millest nähtuvad:”;

54) paragrahvi 8 lõiget 3 täiendatakse punktiga 21 järgmises sõnastuses:

„21) töötlussüsteemi toimimist ja efektiivsust kajastavad analüüsid ja hinnangud;”;

55) paragrahvi 8 lõike 5 punktis 1 asendatakse sõnad „valve- ja häiresüsteemide” sõnaga „valvesüsteemide”;

56) paragrahvi 8 lõige 7 sõnastatakse järgmiselt:

„(7) Teabevaldaja turvaala valve- ja häiresüsteeme käsitleva teabe osas on riigisaladuseks:
1) teave, mis sisaldab andmeid salastatud teabe valdaja turvaala elektroonilise läbipääsu- või valvesüsteemi moodustavate seadmete asukoha, tüübi, nendevaheliste ühenduste ja teiste tehniliste näitajate kohta või andmeid valvealade või -tsoonide kohta või süsteemi üldist kirjeldust. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel kuni ala turvaalana kasutamise lõpetamiseni, kuid mitte kauemaks kui 30 aastaks;
2) salastatud teabe valdaja turvaala elektroonilise läbipääsu- või valvesüsteemi toimimist ja efektiivsust kajastavad analüüsid ja hinnangud. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel kuni ala turvaalana kasutamise lõpetamiseni, kuid mitte kauemaks kui 30 aastaks;
3) salastatud teabe valdaja turvaala füüsiliste julgeolekumeetmete analüüsid ja hinnangud, mis kajastavad julgeolekumeetmete toimimist ja efektiivsust. See teave salastatakse konfidentsiaalsel tasemel kuni ala turvaalana kasutamise lõpetamiseni, kuid mitte kauemaks kui 30 aastaks.”;

57) paragrahvi 8 täiendatakse lõikega 71 järgmises sõnastuses:

„(71) Kui teabevaldaja turvaala elektrooniline läbipääsu- või valvesüsteem on suurema süsteemi osa, salastatakse vaid turvaalale paigaldatud seadmeid kajastav teave.”;

58) paragrahvi 23 täiendatakse punktidega 181 ja 182 järgmises sõnastuses:

„181) teavitama viivitamata käesoleva määruse § 103 lõikes 2 sätestatud erandi kasutamisest ja seda kasutanud isikust kirjalikult Kaitsepolitseiametit ning salastatud välisteabe edastamise korral riigi julgeoleku volitatud esindajat, välja arvatud riigisaladuse ja salastatud välisteabe seaduse § 52 lõikes 3 sätestatud juhul;
182) korraldama nende teavituste säilitamise ja hävitamise, mis on esitatud sellistesse välisriikidesse reisimise kohta, mille kohta kehtib teatamiskohustus;”;

59) paragrahvi 26 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Julgeolekuasutus võib võtta liikuva või ajutise turvaala kasutusele oma juhi või tema volitatud isiku otsusel ilma lõikes 2 sätestatud teise julgeolekuasutuse kooskõlastuseta. Liikuva või ajutise turvaala, millel töödeldakse salastatud välisteavet, kasutusele võtmine tuleb ka sel juhul kooskõlastada riigi julgeoleku volitatud esindajaga. Liikuva või ajutise turvaala kasutuselevõtmisel teavitab julgeolekuasutus teist julgeolekuasutust kirjalikult esimesel võimalusel.”;

60) paragrahvi 26 lõike 5 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Eriolukorra, erakorralise seisukorra, kõrgendatud kaitsevalmiduse, sõjaseisukorra, mobilisatsiooni ja demobilisatsiooni ajal võib liikuva või ajutise turvaala luua iga riigisaladust või salastatud välisteavet valdava asutuse juhi suulise korralduse alusel.”;

61) paragrahvi 50 lõiget 3 täiendatakse pärast sõna „registriandmete” sõnaga „alalise”;

62) paragrahvi 54 lõiget 2 täiendatakse teise lausega järgmises sõnastuses:

„Tutvumislehti ja muid andmeid teabekandjaga tutvumise kohta säilitatakse sama kaua kui registriandmeid.”;

63) paragrahvi 56 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Riigi julgeoleku volitatud esindaja kirjalikul nõusolekul võib elektroonilise teabe jätta lõigetes 1–3 sätestatud nõuete kohaselt märgistamata, kui teave on märgistatud § 70 lõikes 1 sätestatud korras.”;

64) paragrahvi 80 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Lõike 2 esimeses lauses sätestatud keeldu ei kohaldata teabekandja reprodutseerimisel ja sellest väljavõtte tegemisel, kui see sisaldab:
1) välisriigile, rahvusvahelisele organisatsioonile või rahvusvahelise kokkuleppega loodud institutsioonile edastatud salajasel tasemel salastatud riigisaladust;
2) salajasel tasemel salastatud välisteavet, kui välislepingutest ei tulene teisiti.”;

65) paragrahvi 100 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

„(21) Kui riigisaladust sisaldavat teabekandjat soovib diplomaatilise või sõjalise kullerita edastada julgeolekuasutus, annab selleks kirjaliku loa teabekandjaid edastava julgeolekuasutuse juht või tema volitatud isik.”;

66) määruse 5. peatüki 8. jagu sõnastatakse järgmiselt:

8. jagu
Salastatud teabe elektrooniline töötlemine

§ 102. Elektrooniline töötlemine

Salastatud teavet võib töödelda elektroonilise teabeturbe nõuetele vastavas töötlussüsteemis, millel on asjakohasel tasemel salastatud teabe töötlemiseks Teabeameti poolt antud vastavussertifikaat või ajutine kasutusluba (edaspidi akrediteeritud süsteem) ja töötlemise ajal viibitakse sõltuvalt edastatavast teabest kas administratiiv- või turvaalal, välja arvatud §-s 103 sätestatud juhul.

§ 103. Elektroonilise töötlemise erandid

(1) Möödapääsmatu vajaduse korral võib piiratud tasemel salastatud teabe operatiivseks edastamiseks või vastuvõtmiseks töödelda teavet avalikus ruumis, kui kasutatakse avalikus ruumis töötlemiseks ette nähtud akrediteeritud süsteemi.

(2) Kui konfidentsiaalsel või kõrgemal tasemel salastatud riigisaladuse või konfidentsiaalsel või salajasel tasemel salastatud välisteabe operatiivne edastamine on vajalik riigi julgeolekut, põhiseaduslikku korda või isikute elu, tervist või vara ähvardava vahetu ohu ennetamiseks või tõrjumiseks, võib seda edastada ja vastu võtta, kui kasutatakse vähemalt piiratud tasemel salastatud teabe töötlemiseks akrediteeritud süsteemi. Teabe edastaja ja vastuvõtja peavad iga kord sellest viivitamata teavitama oma töötleva üksuse riigisaladuse kaitset korraldavat isikut.

(3) Kui teabe edastaja või vastuvõtja viibib lõikes 1 või 2 sätestatud juhul avalikus ruumis, peab ta:
1) enne teabe suulist edastamist teavitama teist poolt oma viibimisest avalikus ruumis;
2) rakendama kõiki vajalikke meetmeid edastatava teabe kaitsmiseks avalikuks tuleku ning juurdepääsuõiguseta või teadmisvajaduseta isikute juurdepääsu eest.

(4) Kui § 6 lõike 1 punktides 2–4 ja lõikes 3 nimetatud riigisaladuse või selle sisule vastava salastatud välisteabe operatiivne edastamata jätmine tooks kaasa jälitustoimingu nurjumise või seaks ohtu selles osalevad isikud, võib selle edastamise ja vastuvõtmise ajal viibida avalikus ruumis ning kasutada edastamiseks ja vastuvõtmiseks akrediteerimata süsteemi.”;

67) paragrahvi 105 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks;

68) paragrahvi 105 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Salastatud teavet on lubatud elektrooniliselt töödelda ainult sisemises turvakeskkonnas paiknevate arvutite ja kohtvõrkude abil, välja arvatud 8. jaos sätestatud tingimustel ja korras.”;

69) paragrahvi 105 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses:

„(31) Loa piiratud tasemel salastatud teabe elektrooniliseks töötlemiseks avalikus ruumis annab Teabeamet töötlussüsteemi akrediteerimise käigus.”;

70) paragrahvi 105 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Töötlusseadme, milles töötlemiseks lubatud kõrgeim teabe salastatuse tase on piiratud, võib viia väljapoole sisemist turvakeskkonda, kui:
1) salastatud teave on krüpteeritud nõuetele vastavate krüptovahenditega;
2) töötlusseadmel ei ole märgistust, mis viitaks töödeldava salastatud teabe salastatuse tasemele.”;

71) paragrahvi 106 lõike 2 punktis 1 asendatakse sõnad „teabele ja selle kaitsmist” sõnadega „teabe kaitsmist”;

72) paragrahvi 116 tekst loetakse lõikeks 1 ja paragrahvi täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses:

„(2) Töötlevad üksused, kes on riigi julgeoleku volitatud esindaja põhiregistri kasutajad, on kohustatud täitma §-s 51 sätestatud nõudeid.”;

73) paragrahvi 117 lõikes 2 asendatakse tekstiosa „Täiesti salajase taseme ja erimärgistusega, näiteks ATOMAL, BOHEMIAN või muu selline, salastatud välisteabe” sõnadega „Täiesti salajasel tasemel salastatud välisteabe ja erimärgistusega salastatud välisteabe”;

74) paragrahvi 118 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Töötlev üksus ei pea riigi julgeoleku volitatud esindaja poolt peetavas põhiregistris registreerima neid teabekandjaid, mille on talle edastanud riigi julgeoleku volitatud esindaja või töötlev üksus, kes on riigi julgeoleku volitatud esindaja põhiregistri kasutaja.”;

75) paragrahvi 119 lõikes 1 ning § 120 pealkirjas ja lõikes 1 asendatakse sõnad „Täiesti salajase taseme” sõnadega „Täiesti salajasel tasemel salastatud välisteavet”;

76) paragrahvi 121 pealkiri ja lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

§ 121. Täiesti salajasel tasemel salastatud välisteavet ja erimärgistusega salastatud välisteavet sisaldava teabekandja tagastamine

(1) Täiesti salajasel tasemel salastatud välisteabe või erimärgistusega salastatud välisteabe registrit pidav töötlev üksus tagastab nimetatud teavet sisaldava teabekandja riigi julgeoleku volitatud esindajale kohe pärast teabekandja kasutamise vajaduse lõppemist.”;

77) paragrahvi 122 teises lauses asendatakse sõnad „Salajase ja kõrgema salastatuse taseme teavet” sõnadega „Täiesti salajasel tasemel salastatud välisteavet”;

78) paragrahvi 137 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Füüsiline isik täidab juurdepääsuloa taotlemisel või juurdepääsuloa kehtivuse pikendamise taotlemisel juurdepääsuloa taotleja ja pikendaja ankeedi (lisa 3).”;

79) paragrahvi 137 lõige 4 tunnistatakse kehtetuks;

80) määruse lisa 3 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud);

81) määruse lisa 4 tunnistatakse kehtetuks;

82) määruse lisa 5 kehtestatakse uues sõnastuses (lisatud).

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Marko Pomerants
Keskkonnaminister justiitsministri ülesannetes

Heiki Loot
Riigisekretär

Lisa 3 Füüsilise isiku täiesti salajase, salajase või konfidentsiaalse taseme riigisaladusele juurdepääsu loa taotleja ja juurdepääsuloa kehtivusaja pikendaja ankeet

Lisa 5 Füüsilise isiku nõusolek julgeolekukontrolli teostamiseks

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json