Teksti suurus:

Kultuuriministri 26. novembri 2014. a määruse nr 9 „Treeneri tööjõukulu toetuse määramise tingimused, sealhulgas nõuded spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile ning selle omaosalusele, treeningrühmale ja treenerile, ning toetuse suuruse, jaotamise, tagasimaksmise ja tagasinõudmise kord” muutmine

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.10.2016
Avaldamismärge:RT I, 26.10.2016, 3

Kultuuriministri 26. novembri 2014. a määruse nr 9 „Treeneri tööjõukulu toetuse määramise tingimused, sealhulgas nõuded spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile ning selle omaosalusele, treeningrühmale ja treenerile, ning toetuse suuruse, jaotamise, tagasimaksmise ja tagasinõudmise kord” muutmine

Vastu võetud 20.10.2016 nr 7

Määrus kehtestatakse spordiseaduse § 91 lõike 7 alusel.

§ 1.  Kultuuriministri 26. novembri 2014. a määruse nr 9 „Treeneri tööjõukulu toetuse määramise tingimused, sealhulgas nõuded spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile ning selle omaosalusele, treeningrühmale ja treenerile, ning toetuse suuruse, jaotamise, tagasimaksmise ja tagasinõudmise kord” muutmine

Kultuuriministri 26. novembri 2014. a määruses nr 9 „Treeneri tööjõukulu toetuse määramise tingimused, sealhulgas nõuded spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile ning selle omaosalusele, treeningrühmale ja treenerile, ning toetuse suuruse, jaotamise, tagasimaksmise ja tagasinõudmise kord” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 3 lõigetest 1 ja 2 jäetakse välja sõnad „, käsundus- või töövõtulepingu”;

2) paragrahvi 3 lõikes 4, § 6 lõikes 6, § 8 lõigetes 2 ja 3, §-s 9, § 10 lõikes 4, § 11 lõikes 2, § 12 lõigetes 1 ja 5, § 13 lõigetes 1–3, § 14 lõigetes 1–3, §-s 15, § 16 lõikes 3, § 17 lõigetes 3 ja 4 ning §-s 18 asendatakse sõna „spordikool” sõnadega „spordikooli pidaja” vastavas käändes;

3) paragrahvi 4 lõiget 7 täiendatakse pärast sõnu „raamatupidamise eest vastutaja” sõnadega „ning korraldab raamatupidamist järgides kehtivaid õigusakte ja Eesti head raamatupidamistava”;

4) paragrahvi 5 lõike 1 teises lauses asendatakse sõna „jooksul” sõnaga „lõpuni”;

5) paragrahvi 5 lõikest 5 jäetakse välja sõnad „, käsundus- või töövõtuleping (edaspidi leping)”;

6) paragrahvi 6 lõige 2 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Treeningrühma koormus peab vastama käesoleva määruse lisas 2 esitatud treeningrühma treeningkoormuse normile, sealjuures ei tohi ettevalmistavas astmes ühe treeningkorra pikkus ületada kahte akadeemilist tundi.”;

7) paragrahvi 7 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Toetust nõuetele vastava treeneri tööjõukulude katteks eraldatakse kuni 50% ulatuses sellele treenerile töölepingu alusel nõuetele vastavate treeningrühmade treenimise eest makstavast tasust koos makstavate maksude ja maksetega, kuid mitte rohkem kui 24-treeningtunnise nädalakoormuse eest kõigi selle treeneri tööjõukulude katteks toetust saama õigustatud spordialaliitude, spordiklubide ja spordikooli pidajate peale kokku ning riigieelarve seaduse ja Vabariigi Valitsuse seaduse § 49 lõike 1 punkti 9 alusel kinnitatud Kultuuriministeeriumi valitsemisala aasta eelarves määratud summa ulatuses.”;

8) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 11 järgmises sõnastuses:

„(11) Mitmes spordialaliidus, spordiklubis või spordikoolis lapsi või noori treeniva treeneri tööjõukulude katteks eraldatud toetus jaotatakse treeneri tööandjateks olevate spordialaliitude, spordiklubide või spordikooli pidajate vahel proportsionaalselt treeneri töökoormusega.”;

9) paragrahvi 7 täiendatakse lõikega 12 järgmises sõnastuses:

„(12) Riigieelarves sihtotstarbeliselt treenerite tööjõukulude katteks ettenähtud vahenditest võib toetuse andja kasutada kuni 0,5% käesoleva määruse § 16 lõike 2 punkti 2 kohase järelevalve teostamisega kaasnevate kulude katteks.”;

10) paragrahvi 13 lõiget 3 täiendatakse pärast sõnu „10. kalendripäevaks” sõnadega „täitnud käesoleva määruse § 14 lõikest 1 tulenevat kohustust või”;

11) paragrahvi 14 lõikes 3 asendatakse sõna „leping” sõnaga „tööleping”;

12) paragrahvi 20 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) 2017. aastal makstava toetuse määramise tingimuste ning toetuse suuruse, jaotamise, tagasimaksmise ja tagasinõudmise osas juhindutakse käesoleva määruse kuni 2017. aasta 30. septembrini kehtinud redaktsioonist.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

Käesoleva määruse § 1 punktid 1, 5, 7, 8, 11 ja 12 jõustuvad 2017. aasta 1. oktoobril.

Indrek Saar
Minister

Paavo Nõgene
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json