Teksti suurus:

Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2014. a määruse nr 121 „Struktuuritoetuse registri pidamise põhimäärus” muutmine

Väljaandja:Vabariigi Valitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.10.2016
Avaldamismärge:RT I, 26.10.2016, 4

Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2014. a määruse nr 121 „Struktuuritoetuse registri pidamise põhimäärus” muutmine

Vastu võetud 20.10.2016 nr 114

Määrus kehtestatakse perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse § 9 lõike 6, perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse § 4 lõike 3, perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 37 lõike 4 ja välissuhtlemisseaduse § 8 lõike 6 alusel.

§ 1.  Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2014. a määruse nr 121 „Struktuuritoetuse registri pidamise põhimäärus” muutmine

Vabariigi Valitsuse 31. juuli 2014. a määruses nr 121 „Struktuuritoetuse registri pidamise põhimäärus” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 1 lõiget 1 täiendatakse punktidega 5–7 järgmises sõnastuses:

„5) Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi vahendite (edaspidi EGF toetus) kasutamist reguleerivad kavad ja otsused;
6) välisõhu kaitse seaduse § 1194 lõike 7 alusel kehtestatud lubatud heitkoguste ühikutega kauplemisest saadud tulu kasutamise tingimused;
7) Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1316/2013, millega luuakse Euroopa ühendamise rahastu, muudetakse määrust (EL) nr 913/2010 ja tunnistatakse kehtetuks määrused (EÜ) nr 680/2007 ja (EÜ) nr 67/2010 (ELT L 348, 20.12.2013, lk 129–171), artikli 7 punktis 1 nimetatud valdkondlike meetmete kohased ühishuviprojektid.”;

2) paragrahvi 1 lõike 1 punkt 6 sõnastatakse järgmiselt:

„6) atmosfääriõhu kaitse seaduse alusel kehtestatud enampakkumisest saadud tulu kasutamise tingimused;”;

3) paragrahvi 2 pealkiri sõnastatakse järgmiselt:

Registri vastutav ja volitatud töötleja ning andmeandjad”;

4) paragrahvi 2 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Registri volitatud töötlejad (edaspidi volitatud töötleja) on Rahandusministeerium, rakendusasutus, rakendusüksus, EMP ja Norra toetuse kasutamise kokkuleppe dokumendis nimetatud programmioperaator ning § 1 lõike 1 punktis 7 nimetatud ühishuviprojektide puhul abisaaja.”;

5) paragrahvi 2 täiendatakse lõigetega 4 ja 5 järgmises sõnastuses:

„(4) Paragrahvi 1 lõike 1 punktides 5–7 nimetatud fondide puhul sõlmib vastutav töötleja registri kasutamiseks volitatud töötlejaga kirjaliku kokkuleppe, milles täpsustatakse andmekogu kasutuskord ning vajaduse korral muud konkreetse fondi erinõudeid kajastavad erisused.

(5) Andmeandjaks käesoleva määruse tähenduses on toetuse taotlejad ja toetuse saajad, kellel on tulenevalt õigusaktist kohustus esitada taotlus ja muud andmed 51. peatükis nimetatud e-toetuse keskkonna kaudu.”;

6) paragrahvi 3 lõige 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(2) Register koosneb toetuse taotluste ja projektide andmete haldamise veebipõhisest infosüsteemist (edaspidi operatiivinfomoodul), nende analüüsi ja aruandluse süsteemist (edaspidi aruandlusmoodul) ning §-s 151 nimetatud registri kasutajaliidesest (edaspidi e-toetuse keskkond).”;

7) paragrahvi 6 lõige 5 sõnastatakse järgmiselt:

„(5) Andmete sisestamise, muutmise ja kustutamise registris fikseerib süsteem automaatselt, säilitades andmed paranduse sisu, paranduse tegemise kuupäeva ja paranduse tegija kohta.”;

8) paragrahvi 7 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Registrisse kantud andmed avalikustatakse avaliku teabe seaduses, konkurentsiseaduses, perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduse § 9 lõigetes 3–5 ja § 282 lõikes 2, perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse §-s 25, perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse §-s 39 ja muus seaduses või Euroopa Liidu õigusaktis sätestatud korras.

(2) Registrist väljastatakse andmeid avaliku teabe seaduses sätestatud korras, arvestades lõikes 1 nimetatud õigusaktides sätestatud erisusi.”;

9) paragrahvi 7 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Juurdepääsupiiranguga andmete väljastamise aja, andmete saaja ja väljastamise viisi ning edastatud isikuandmete kohta peetakse digitaalkujul arvestust andmete väljastaja dokumendiregistris.”;

10) paragrahvi 8 lõiget 4 täiendatakse punktidega 3 ja 4 järgmises sõnastuses:

„3) volikirjas nimetatud isikule juurdepääsuõiguse loomine on vastuolus õigusaktiga;
4) kasutajakonto loomine ei ole põhjendatud.”;

11) paragrahvi 13 lõige 3 sõnastatakse järgmiselt:

„(3) Andmed säilitatakse perioodi 2004–2006 struktuuritoetuse seaduses, perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse seaduse §-s 5 ja perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse §-s 35 sätestatud dokumentide säilitamise tähtaja lõpuni.”;

12) paragrahvi 13 täiendatakse lõikega 4 järgmises sõnastuses:

„(4) Paragrahvi 1 lõike 1 punktides 4–7 nimetatud fondide toetusega seotud andmed säilitatakse nende vahendite andmist reguleeriva korra kohaselt.”;

13) paragrahvi 14 lõige 1 sõnastatakse järgmiselt:

„(1) Andmete vahetus teiste andmekogude andmetega on lubatud üksnes avaliku ülesande täitmiseks.”;

14) määrust täiendatakse 51. peatükiga järgmises sõnastuses:

51. peatükk
E-toetuse keskkond

§ 151. E-toetuse keskkonna eesmärk

E-toetuse keskkonna eesmärk on võimaldada andmeandjal esitada registri volitatud töötlejale elektrooniliselt taotlusi, andmeid ja dokumente.

§ 152. Juurdepääs e-toetuse keskkonnale

(1) E-toetuse keskkonnale pääseb ligi vaid isik, kelle isikusamasus on tuvastatud.

(2) Isik tuvastatakse isikutunnistusele kantud, digitaalset tuvastamist võimaldava sertifikaadi alusel või isiku digitaalset tuvastamist võimaldava muu vahendi abil.

(3) Tuvastatud isik pääseb e-toetuse keskkonna kaudu ligi nendele taotlustele ja projektidele, mille ta on esitanud või millele on talle süsteemis volitatud ligipääs.”.

§ 2.  Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub üldises korras.

  (2) Paragrahvi 1 punkt 2 jõustub 1. jaanuaril 2017. a.

Jevgeni Ossinovski
Tervise- ja tööminister peaministri ülesannetes

Sven Sester
Rahandusminister

Heiki Loot
Riigisekretär

/otsingu_soovitused.json