Teksti suurus:

Eesti Lastekirjanduse Keskuse põhimäärus

Väljaandja:Kultuuriminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.10.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:07.07.2023
Avaldamismärge:RT I, 26.10.2016, 8

Eesti Lastekirjanduse Keskuse põhimäärus

Vastu võetud 02.01.2007 nr 1
RTL 2007, 3, 47
jõustumine 14.01.2007

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.10.2016RT I, 26.10.2016, 129.10.2016

Määrus kehtestatakse «Vabariigi Valitsuse seaduse» § 43 lõike 5 alusel.

1. peatükk ÜLDSÄTTED 

§ 1.   Eesti Lastekirjanduse Keskus

  (1) Eesti Lastekirjanduse Keskus (edaspidi keskus) on Kultuuriministeeriumi valitsemisalas tegutsev ja ministeeriumi hallatav riigiasutus. Keskus on asutatud 1. jaanuaril 1975. a moodustatud Eesti Laste- ja Noorteraamatukogu õigusjärglasena.

  (2) Keskus juhindub oma tegevuses seadustest, Vabariigi Valitsuse määrustest ja korraldustest, kultuuriministri määrustest ja käskkirjadest, teistest õigusaktidest, rahvusvahelistest lepingutest, rahvusvaheliste organisatsioonide soovitustest ja käesolevast põhimäärusest.

  (3) Keskusel on väikese riigivapi kujutise ja oma nimega pitsat, oma eelarve ning õigusaktidega kooskõlas olev sümboolika.

  (4) Keskuse nime ametlik lühend on ELK. Keskuse ametlik ingliskeelne nimetus on Estonian Children’s Literature Centre.
[RT I, 26.10.2016, 1 - jõust. 29.10.2016]

§ 2.   Keskuse asukoht

  Keskus asub Tallinnas. Keskuse postiaadress on Pikk 73, 10133 Tallinn.

2. peatükk TEGEVUS JA ÜLESANDED 

§ 3.   Keskuse põhiülesanded

  (1) Keskus tegutseb lastekirjanduse ainevaldkonnas kompetentsi- ja elamuskeskusena ning eriala- ja lasteraamatukoguna. Keskuse põhiülesanne on eesti lastekirjanduse arendamine, kogumine, säilitamine, uurimine ning vahendamine hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel.
[RT I, 26.10.2016, 1 - jõust. 29.10.2016]

  (2) Oma ülesannete täitmiseks:
  1) kogub ja säilitab eestikeelseid ning Eestis ilmunud lasteraamatuid- ja -ajakirju; valikuliselt maailma lastekirjanduse paremikku kuuluvaid teoseid originaalkeeltes; lastekirjanduse alaseid teatmeteoseid, monograafiaid ja ajakirju; laste lugemist ja raamatukoguteenindust käsitlevaid kodu- ja välismaiseid teavikuid;
  2) kogub ja säilitab eesti illustraatorite originaalloomingut ning tegeleb algupärase lasteraamatukunsti uurimisega;
  3) korraldab loomekonkursse ja annab välja erinevaid lastekirjanduse auhindu;
  4) teeb koostööd laste- ja õppekirjandust väljaandvate kirjastustega, annab soovitusi teoste tõlkimiseks ja kirjastamiseks;
  5) koostab ja haldab lastekirjanduse alaseid andmekogusid ja e-kataloogi, kirjastab lastekirjanduse ja laste lugemise alaseid väljaandeid;
  6) koordineerib lastekirjanduse uurijate koostööd; vahendab teavet ning annab oma pädevuse piires konsultatsioone valdkonna professionaalidele ja teistele asjahuvilistele; korraldab koolitusi, konverentse ja seminare;
  7) pakub lugemisvara valdavalt kuni 16-aastatele lastele ja teenindab kõiki lastekirjanduse huvilisi;
  8) esitab ja vahendab lastekirjandust ja illustratsioonikunsti avalikkusele püsiekspositsioonide, näituste, haridusprogrammide, trükiste, meedia ning avalike ürituste kaudu; algatab ülevabariigilisi kirjandus- ja lugemisprojekte; korraldab lastele kirjanduse ja raamatutega seotud vabaaja- ja huvitegevust;
  9) populariseerib eesti lastekirjandust välismaal, teeb koostööd välisriikide kirjastuste ja valdkondlike asutustega, korraldab illustratsiooninäitusi, osaleb rahvusvahelistel kirjandusüritustel ja raamatumessidel ning vajadusel esindab kirjanikke ja illustraatoreid läbirääkimistel väliskirjastuste ja -agentuuridega;
  10) osaleb oma pädevuse piires riiklikes ja rahvusvahelistes koostööprojektides.
[RT I, 26.10.2016, 1 - jõust. 29.10.2016]
  11) [kehtetu - RT I, 26.10.2016, 1 - jõust. 29.10.2016]
  12) [kehtetu - RT I, 26.10.2016, 1 - jõust. 29.10.2016]
  13) [kehtetu - RT I, 26.10.2016, 1 - jõust. 29.10.2016]
  14) [kehtetu - RT I, 26.10.2016, 1 - jõust. 29.10.2016]
  15) [kehtetu - RT I, 26.10.2016, 1 - jõust. 29.10.2016]
  16) [kehtetu - RT I, 26.10.2016, 1 - jõust. 29.10.2016]
  17) [kehtetu - RT I, 26.10.2016, 1 - jõust. 29.10.2016]

  (3) Keskusel on õigus:
  1) korraldada koolitusi oma pädevuse piires;
[RT I, 26.10.2016, 1 - jõust. 29.10.2016]
  2) täiendada kogusid ostude, annetuste ja vahetuse teel;
  3) kirjastada trükiseid erinevatel andmekandjatel;
  4) anda hinnanguid lastekirjanduse valdkonnas;
[RT I, 26.10.2016, 1 - jõust. 29.10.2016]
  5) osutada keskuse kasutajatele tasulisi teenuseid ja arendada muud majandustegevust, kasutades saadud vahendeid õigusaktides ettenähtud korras.

  (4) Keskus koostab arengukava koos iga-aastase tegevuskavaga ning esitab selle Kultuuriministeeriumile.
[RT I, 26.10.2016, 1 - jõust. 29.10.2016]

3. peatükk JUHTIMINE 

§ 4.   Direktor

  (1) Keskust juhib direktor, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist valdkonna eest vastutav minister.

  (2) Keskuse direktori ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss.

  (3) Direktorit asendab tema äraolekul direktori määratud töötaja.

  (4) Keskuse tegevuse põhisuundade kavandamiseks, keskuse töö paremaks korraldamiseks, tegevuse hindamiseks ja valdkonna eest vastutavale ministrile vastavate ettepanekute esitamiseks on keskusel kuni 11-liikmeline nõuandva õigusega nõukoda.

  (5) Keskuse nõukoja koosseisu kinnitab direktor.
[RT I, 26.10.2016, 1 - jõust. 29.10.2016]

§ 5.   Direktori ülesanded

  (1) Direktor:
  1) juhib keskuse tegevust kooskõlas käesoleva põhimääruse ja seadustega;
  2) vastutab keskust korraldavate õigusaktide täpse ja otstarbeka täitmise eest ning annab aru kultuuriministrile;
  3) kinnitab keskuse koosseisu ja ametikohtade arvu ning sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid töötajatega;
  4) määrab kindlaks töötajate tööjaotuse, töökohustused, ametipalgad ja kinnitab töötajate ametijuhendid;
  5) esindab keskust ja volitab vajadusel teisi isikuid;
  6) sõlmib lepinguid ja sooritab muid tehinguid;
  7) käsutab kooskõlas õigusaktidega keskuse valduses olevat riigivara ja rahalisi vahendeid ning tagab nende sihipärase ja otstarbeka kasutamise;
  8) annab välja volikirju ja käskkirju;
  9) kinnitab seadusega ettenähtud korras töösisekorra eeskirja, lähtudes valitsusasutuste asjaajamiskorra alustest asjaajamiskorra, samuti muud keskuse eeskirjad ja juhendid;
  10) kinnitab tasuliste eriteenuste hinnad.
  11) moodustab vajadusel keskuse juurde nõuandva õigusega alalisi või ajutisi komisjone ja töörühmi ning määrab nende ülesanded, töökorra, koosseisu ja liikmete tasustamise;
[RT I, 26.10.2016, 1 - jõust. 29.10.2016]
  12) hoiab keskuse pitsatit ja kehtestab selle kasutamise korra;
[RT I, 26.10.2016, 1 - jõust. 29.10.2016]
  13) täidab muid ülesandeid, mis on talle pandud seaduse või selle alusel antud õigusaktiga.
[RT I, 26.10.2016, 1 - jõust. 29.10.2016]

  (2) [Kehtetu - RT I, 26.10.2016, 1 - jõust. 29.10.2016]

4. peatükk STRUKTUUR 

§ 6.   Keskuse struktuuriüksused

  (1) Keskuses on järgmised struktuuriüksused:
  1) administratsioon, mille põhiülesanne on keskuse üldjuhtimine, asjaajamine ja personalitöö ning haldus- ja arendustegevus;
  2) kogude talitus, mille põhiülesanne on teavikute komplekteerimine, arvele võtmine ja säilitamine ning IKT tegevuse koordineerimine;
  3) teabetalitus, mille põhiülesanne on infoteenuste osutamine, uurimistöö koordineerimine, väljaannete kirjastamine ja keskuse kogudest näituste korraldamine;
  4) lugejateeninduse talitus, mille põhiülesanne on teenindada raamatukogu lugejaid ning korraldada lasteraamatukogu tööd;
  5) infolett, mille põhiülesanne on jagada infot keskuse külastajatele, jälgida maja turvalisust ning tegeleda väljaannete ja meenete müügiga infoletist;
  6) keskuse struktuuri võivad kuuluda väljaspool struktuuriüksust asuvad töötajad, kes toetavad keskuse põhiülesannete täitmist ja alluvad vahetult direktorile.
[RT I, 26.10.2016, 1 - jõust. 29.10.2016]

  (2) Keskuse struktuuriüksuste juhtimise, juhtide ülesanded, õigused ja kohustused, alluvuse ja asendamise korra määrab direktor.

5. peatükk VARA, FINANTSEERIMINE, ARUANDLUS JA KONTROLL 

§ 7.   Vara ja finantseerimine

  (1) Keskuse valduses oleva vara valdamine, kasutamine ja käsutamine toimub «Riigivaraseaduses» või selle alusel kehtestatud korras.

  (2) Keskuse eelarve kinnitamine ja raha kasutamine toimub õigusaktidega kehtestatud korras.

  (3) Keskus võib saada täiendavaid rahalisi vahendeid tema poolt osutatud tasulistest teenustest, lepingutest, annetustest ja muudest laekumistest.

§ 8.   Aruandlus ja kontroll

  (1) Keskus korraldab raamatupidamist ja peab statistilist arvestust õigusaktides sätestatud korras.

  (2) Keskus esitab oma tegevuse statistilise aruande ja eelarve täitmise aruande õigusaktis sätestatud korras ja õigusaktis ettenähtud tähtaja jooksul.

  (3) Keskuse finantsmajanduslikku, tulemus- ja vastavusauditeid viivad läbi Riigikontroll ja teised selleks volitatud asutused. Siseauditi korraldamine keskuses toimub riigiasutuse sisekontrolli süsteemi rakendamiseks õigusaktides ettenähtud korras.

6. peatükk ÜMBERKORRALDAMINE JA TEGEVUSE LÕPETAMINE 

§ 9.   Ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

  Keskuse ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub Vabariigi Valitsuse kehtestatud korras.

7. peatükk RAKENDUSSÄTE 

§ 10.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json