Teksti suurus:

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Väljaandja:Regionaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:29.11.2010
Avaldamismärge:RT I, 26.11.2010, 3

Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määruse nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” muutmine

Vastu võetud 18.11.2010 nr 14

Määrus kehtestatakse „Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse” § 6 lõike 51 alusel ning kooskõlas Vabariigi Valitsuse 25. novembri 2004. a määrusega nr 335 „Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord”.

§ 1. Regionaalministri 22. detsembri 2006. a määrusega nr 9 „Asustusüksuste nimistu kinnitamine ning nende lahkmejoonte määramine” (RTL 2006, 93, 1729; 2010, 21, 380) kinnitatud lisas „Asustusüksuste nimistu” tehakse järgmised muudatused:

1) Ida-Viru maakonna Sonda valla külade nimistut täiendatakse enne sõna „Varinurme” sõnaga „Vana-Sonda”;

2) Rapla maakonna Juuru valla külade nimistut täiendatakse enne sõna „Hõreda” sõnaga „Helda”;

3) Rapla maakonna Juuru valla külade nimistut täiendatakse enne sõna „Lõiuse” sõnaga „Kalda”;

4) Rapla maakonna Juuru valla külade nimistut täiendatakse enne sõna „Vankse” sõnaga „Sadala”;

5) Saare maakonna Kaarma valla alevike nimistut täiendatakse pärast sõna „Kudjape” sõnaga „Nasva”;

6) Saare maakonna Kaarma valla külade nimistust kustutatakse sõna „Nasva”;

7) Tartu maakonna Tartu valla alevike nimistut täiendatakse pärast sõna „Lähte” sõnaga „Äksi”;

8) Tartu maakonna Tartu valla külade nimistust kustutatakse sõna „Äksi”.

§ 2. Ida-Viru maakonna Sonda valla Vana-Sonda küla ja Rapla maakonna Juuru valla Sadala küla, Kalda küla ja Helda küla ja Rapla maakonna Vigala valla Leibre küla lahkmejooned määratakse vastavalt katastrikaardi väljavõttele kantud muudatustele.

§ 3. Maa-amet kannab asustusüksuse lahkmejoonte muudatused katastrikaardile.

Siim Kiisler
Regionaalminister

Märt Kraft
Kantsler

/otsingu_soovitused.json