Teksti suurus:

Ravimite piirhindade arvutamise metoodika, kehtestamise tähtajad ning muutmise tingimused ja tähtajad

Väljaandja:Sotsiaalminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.11.2010
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2017
Avaldamismärge:RT I, 26.11.2010, 4

Ravimite piirhindade arvutamise metoodika, kehtestamise tähtajad ning muutmise tingimused ja tähtajad

Vastu võetud 18.11.2010 nr 74

Määrus kehtestatakse „Ravikindlustuse seaduse” § 42 lõike 2 alusel .

1. peatükk Üldsätted 

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega sätestatakse piirhindade arvutamise metoodika, piirhindade kehtestamise tähtajad, piirhindade muutmise tingimused ja tähtajad.

§ 2.  Mõisted

  Määruses kasutatakse mõisteid järgmises tähenduses:
  1) ravimitootja – ravimi tootja või isik, kellele on väljastatud ravimi müügiluba;
  2) hulgimüüja – ravimite hulgimüügi tegevusloa omaja või ravimite hulgimüügiga tegelev ravimite tootmise tegevusloa omaja, kes on „Ravikindlustuse seaduse” § 42 lõike 13 alusel kohustatud Sotsiaalministeeriumile edastama ravimite hulgimüügi ostuhinnad;
  3) ravimi hulgimüügi ostuhind – ravimi hind, mis koosneb kauba ostuhinnast, pealelaadimise kuludest müüja/saatja laos, veokuludest saatjamaal, eksporttollist, pealelaadimise kuludest saatjamaa terminalis, rahvusvahelise veo kuludest, mahalaadimise kuludest saajamaa terminalis, veokuludest saajamaal (CIP (hulgimüüja laos Eesti Vabariigi territooriumil) Incoterms 2000 järgi);
  4) ravimi maksimaalne jaemüügihind – hulgimüügi ostuhind, millele on lisatud hulgimüügi juurdehindluse piirmäär, jaemüügi juurdehindluse piirmäär ning käibemaks;
  5) arvestuslik päevadoos (edaspidi APD) – toimeaine keskmine ööpäevane säilitusannus vastavalt selle peamisele kasutamisnäidustusele;
  6) piirhind – Eesti Haigekassa ravimite loetellu kantud sama toimeaine ja manustamisviisiga ravimite hüvitamise aluseks olev hind;
  7) piirhinnagrupp – sama toimeaine ja manustamisviisiga ravimite grupp, milles kehtestatakse samad APD piirhinnad.

2. peatükk Piirhindade kehtestamine ja muutmine 

§ 3.  Piirhindade kehtestamine ja muutmine

  (1) Piirhindasid kehtestatakse ja muudetakse neli korda aastas, jõustumistähtaegadega 1. jaanuaril, 1. aprillil, 1. juulil ja 1. oktoobril.

  (2) Piirhindasid muudetakse järgmistel tingimustel:
  1) piirhinnagruppi lisandub uus ravim;
  2) piirhinnast madalama või piirhinnaga võrdse hinnaga ravimi hinnakokkulepe on lõppemas või muutmisel;
  3) piirhinnast madalama või piirhinnaga võrdse hinnaga ravimil müügiloa kehtivus on lõppemas või seda enam ei turustata;
  4) piirhinnast kõrgema hinnaga ravimi tootja on teinud ettepaneku hinnakokkuleppe sõlmimiseks, millega nõustub tagama ravimi kättesaadavuse piirhinnast madalama või piirhinnaga võrdse hinnaga.

3. peatükk Piirhindade arvutamine 

§ 4.  Piirhinnagruppide moodustamine

  (1) Manustamisviisi järgi jaotatakse ravimeid järgmiselt:
  1) suukaudsed tahked ravimvormid;
  2) suukaudsed vedelad ravimvormid;
  3) sublingvaalsed ja põse limaskestalt imenduvad ravimvormid;
  4) parenteraalsed ravimvormid;
  5) inhaleeritavad ravimvormid;
  6) transnasaalsed ravimvormid;
  7) transdermaalsed ravimvormid;
  8) transrektaalsed ravimvormid;
  9) transvaginaalsed ravimvormid;
  10) lokaalsed ravimvormid.

  (2) Ravimite jaotamisel toimeaine järgi hinnatakse ravimpreparaatide omadusi ja arvestatakse kliiniliselt olulisi erinevusi, kui need on tõendatud.

§ 5.  Piirhindade arvutamisel aluseks võetav hind

  (1) Piirhindade arvutamisel lähtutakse ravimite hinnakokkuleppe hindadest ning hulgimüüjate poolt Sotsiaalministeeriumile edastatud ravimite hulgimüügi ostuhindadest. Eelnimetatud andmete puudumisel lähtutakse ravimitootja esitatud hulgimüügi ostuhindadest.

  (2) Piirhinna arvutamisel lähtutakse APD suurusest, arvust ja hinnast pakendis.

  (3) APD suuruse määratlemisel arvestatakse Maailma Terviseorganisatsiooni poolt määratletud päevadoose (Defined Daily Dose, DDD) ning ravimi omaduste kokkuvõttes näidatud optimaalset annustamisskeemi.

  (4) APD-de arvu leidmiseks pakendis jagatakse selles olev toimeaine kogus toimeaine APD väärtusega.

  (5) Ühe APD hinna arvutamiseks pakendis jagatakse selle maksimaalne jaemüügihind APD-de arvuga preparaadis.

§ 6.  Piirhindade arvutamine

  (1) Kui ühte piirhinnagruppi kuuluvad kaks pakendit, on APD piirhinnaks odavama pakendi APD hind.

  (2) Kui ühte piirhinnagruppi kuuluvaid pakendeid on rohkem kui kaks, jäetakse piirhindade arvutamisel kõrvale kõige odavama pakendi APD hind ning aluseks võetakse maksumuselt järgmise pakendi APD hind.

  (3) Pakendite piirhinnad leitakse APD piirhinna korrutamisel APD-de arvuga pakendis.

4. peatükk Rakendussätted 

§ 7.  Kehtetuks tunnistamine

  Sotsiaalministri 13. oktoobri 2004. a määrus nr 114 „Ravimite piirhindade arvutamise metoodika, kehtestamise tähtajad ning muutmise tingimused ja tähtajad” (RTL 2004, 136, 2099) tunnistatakse kehtetuks.

Hanno Pevkur
Minister

Marelle Erlenheim
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json