Teksti suurus:

Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 „Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel” muutmine

Väljaandja:Rahandusminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.07.2014
Avaldamismärge:RT I, 26.11.2013, 3

Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruse nr 113 „Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel” muutmine

Vastu võetud 20.11.2013 nr 41

Määrus kehtestatakse sotsiaalmaksuseaduse § 6 lõike 4 alusel.

§ 1.  Määruse muutmine

Rahandusministri 31. detsembri 2003. a määruses nr 113 „Sotsiaalmaksu maksmise kord erijuhtudel” tehakse järgmised muudatused:

1) paragrahvi 2 lõige 11 sõnastatakse järgmiselt:

„(11) Sotsiaalkindlustusamet maksab sotsiaalmaksu käesoleva paragrahvi lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud isikute eest, kes saavad lapsendamishüvitist, lapsehooldustasu või vanemahüvitist, ning käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 6 nimetatud isiku eest, kes saab seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetust.”;

2) paragrahvi 2 täiendatakse lõigetega 12–14 järgmises sõnastuses:

„(12) Käesoleva määruse § 3 lõikes 4 nimetatud kohustuse tekkimise päevast kuni lapsehooldustasu või vanemahüvitise esimese väljamakse tegemise kuuni (viimane välja arvatud) või § 4 lõikes 2 või 4 nimetatud taotluse esitamise kuuni (viimane kaasa arvatud) makstakse sotsiaalmaksu lapse või laste ema, eestkostja või hooldaja eest, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud juhul. Kui lapse või laste ema ei vasta käesoleva paragrahvi lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud tingimustele, makstakse sotsiaalmaksu samades punktides nimetatud tingimustele vastava lapse või laste isa eest, välja arvatud käesoleva paragrahvi lõikes 11 nimetatud juhul.

(13) Lapsendamishüvitise, lapsehooldustasu, vanemahüvitise või seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetuse maksmise lõpetamisel jätkatakse sotsiaalmaksu maksmist sama kindlustatava eest kuni § 4 lõigetes 2 ja 4 nimetatud taotluse esitamise kuuni (viimane kaasa arvatud).

(14) Lapse ja kindlustatava elukoha määramisel võetakse aluseks rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadress.”;

3) paragrahvi 3 lõige 4 sõnastatakse järgmiselt:

„(4) Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktides 1, 2 ja 6 nimetatud isikute eest riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise kohustuse tekkimise päevaks loetakse lapse sünnikuupäev, lapsendamise või eestkostjaks määramise või perekonnas hooldamise seadmise kohtumääruse jõustumise päev või eelnimetatud punktides nimetatud isiku ja lapse Eestisse elama asumise päev.”;

4) paragrahvi 4 lõike 2 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud isik, kes ei saa lapsendamishüvitist, lapsehooldustasu või vanemahüvitist, võib esitada Sotsiaalkindlustusametile riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise taotluse koos isikut tõendava dokumendiga.”;

5) paragrahvi 4 lõike 4 esimene lause sõnastatakse järgmiselt:

„Käesoleva määruse § 2 lõike 1 punktis 6 nimetatud isik, kes ei saa seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetust, võib esitada Sotsiaalkindlustusametile riigipoolse sotsiaalmaksu maksmise taotluse koos isikut tõendava dokumendiga.”;

6) paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 5 järgmises sõnastuses:

„(5) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 või 4 nimetatud taotluse esitamisel lisatakse taotlusele selle isiku nõusolek, kelle eest maksti taotluse esitamiseni sotsiaalmaksu.”.

§ 2.  Määruse jõustumine ja rakendamine

  (1) Määrus jõustub 2014. aasta 1. juulil.

  (2) Määrust rakendatakse riigi poolt sotsiaalmaksu maksmisel, kui käesoleva määruse § 1 punktis 3 nimetatud kohustuse tekkimise päev saabub või lapsendamishüvitise, lapsehooldustasu, vanemahüvitise või seitsme- ja enamalapselise pere vanema toetuse maksmine lõpetatakse 2014. aasta 1. juulil või hiljem.

Jürgen Ligi
Minister

Veiko Tali
Kantsler

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json