Teksti suurus:

Täht- ja väärtsaadetise universaalse postiteenusena edastamisele esitatavad nõuded

Väljaandja:Majandus- ja kommunikatsiooniminister
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:29.11.2014
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT I, 26.11.2014, 8

Täht- ja väärtsaadetise universaalse postiteenusena edastamisele esitatavad nõuded
[RTL 2009, 41, 538 - jõust. 16.05.2009]

Vastu võetud 22.06.2006 nr 57
RTL 2006, 51, 941
jõustumine 01.07.2006

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
27.04.2009RTL 2009, 41, 53816.05.2009
22.12.2010RT I, 29.12.2010, 1301.01.2011
21.11.2014RT I, 26.11.2014, 129.11.2014

Määrus kehtestatakse «Postiseaduse» § 4 lõike 13 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse täht- ja väärtsaadetise universaalse postiteenusena edastamisele esitatavad nõuded.
[RTL 2009, 41, 538 - jõust. 16.05.2009]

§ 2.   Väljastusteade ja lunamaks

  (1) Universaalse postiteenuse osutaja peab postiteenuse kasutaja soovi korral pakkuma teenust, mis võimaldab täht- ja väärtsaadetise edastamist väljastusteatega või lunamaksuga.

  (2) Väljastusteade on saatja ja saaja andmeid sisaldav dokument, millele postisaadetise kättetoimetamisel kantakse universaalse postiteenuse osutaja poolt § 6 lõikes 7 sätestatud teave. Väljastusteade tagastatakse saatjale vastavalt tema soovile kas postkasti kaudu või allkirja vastu.

  (3) Lunamaksuga edastamise korral peab saaja postisaadetise kättetoimetamisel tasuma universaalse postiteenuse osutajale saatja poolt määratud lunasumma.

  (4) Universaalse postiteenuse osutajal on õigus võtta väljastusteatega ja lunamaksuga edastamise eest eraldi tasu.

§ 3.   Avaldatud väärtus

  (1) Väärtsaadetise avaldatud väärtuse määrab saatja postisaadetise sisu maksumuse piires. Avaldatud väärtus ei tohi ületada saadetise sisu tegelikku maksumust.

  (2) Dokumentide avaldatud väärtus on võrdne nende koostamiseks tehtud kulutustega ja ei või ületada võimalikke taastamiskulusid.

  (3) Universaalse postiteenuse osutajal on õigus kehtestada riigisisesele väärtsaadetisele avaldatud väärtuse piirmäärad. Rahvusvahelise väärtsaadetise avaldatud väärtus ei tohi ületada nii lähte- kui ka sihtriigi poolt kehtestatud piirmäärasid.
[RTL 2009, 41, 538 - jõust. 16.05.2009]

  (4) Saatja määrab avaldatud väärtuse täiseurodes. Rahvusvahelise väärtsaadetise avaldatud väärtus konverteeritakse Rahvusvahelise Valuutafondi arvestusühikutesse (SDR) saatja või lähtekoha universaalse postiteenuse osutaja poolt.
[RT I, 29.12.2010, 13 - jõust. 01.01.2011]

  (5) Avaldatud väärtus märgitakse väärtsaadetise pakendile numbrite ja sõnadega.

§ 4.   Täht- ja väärtsaadetise vastuvõtmine

  (1) Täht- ja väärtsaadetise võib edastamiseks üle anda kõigis universaalse postiteenuse osutaja postkontorites ja universaalse postiteenuse osutaja poolt määratud muudes juurdepääsupunktides.

  (2) Väärtsaadetis antakse üle kinnises pakendis või saatja soovil lahtiselt koos saadetavate esemete loeteluga.

  (3) Väärtsaadetise pakend suletakse üldjuhul universaalse postiteenuse osutaja poolt saatja juuresolekul viisil, mis välistab juurdepääsu sisule. Väärtsaadetise võib vastu võtta ka saatja pitseri või saatja tunnustähist omava kinnitusega, kui see välistab juurdepääsu saadetise sisule.

  (4) Saatja tunnustähisega suletud väärtsaadetise kinnitus tähistatakse universaalse postiteenuse osutaja poolt lähtekohas templi jäljendiga või muu ühtse erimärgistusega, mis osaliselt peab jääma saatja kinnitusele ja osaliselt postisaadetise pakendile.

  (5) Täht- ja väärtsaadetise vastuvõtmisel väljastab universaalse postiteenuse osutaja saatjale saadetise vastuvõtu kinnituseks tõendi.

  (6) Rahvusvahelise täht- või väärtsaadetise vastuvõtmisel peab universaalse postiteenuse osutaja teavitama saatjat sihtkoha riigis saadetise edastamise kohta kehtivatest erisustest.

§ 5.   Täht- ja väärtsaadetise märgistamine

  (1) Täht- ja väärtsaadetise vastuvõtmisel märgistab universaalse postiteenuse osutaja postisaadetise viisil, mis võimaldab selle edastamise teekonna jälgimist.

  (2) Universaalse postiteenuse osutaja märgistab kättetoimetavasse postkontorisse saabunud täht- ja väärtsaadetise viisil, mis võimaldab selle saabumise kuupäeva tuvastamist.
[RTL 2009, 41, 538 - jõust. 16.05.2009]

§ 6.   Täht- ja väärtsaadetise kättetoimetamine

  (1) Kirisaadetis, mis edastatakse tähtsaadetisena ja mille maksimaalsed mõõtmed ei ületa 230×330×20 mm (pikkus, laius, paksus), toimetatakse kätte saaja elu- või asukohas, kui saatja või saajaga ei ole eelnevalt teistsugust kokkulepet. Kui saaja ei viibi kättetoimetamise ajal oma elu- või asukohas, jäetakse saajale teade kirisaadetise väljastamisest tema elu- või asukohale lähimast postkontorist.
[RT I, 26.11.2014, 1 - jõust. 29.11.2014]

  (2) Postipakk ja lõikes 1 sätestatud mõõtmeid ületav kirisaadetis, mis edastatakse tähtsaadetisena, ja väärtsaadetis toimetatakse kätte saaja elu- või asukohale lähimast postkontorist, kui saatja või saajaga ei ole eelnevalt teistsugust kokkulepet. Saajale edastatakse teade postisaadetise jõudmisest postkontorisse hiljemalt postisaadetise saabumispäevale järgneval tööpäeval.
[RT I, 26.11.2014, 1 - jõust. 29.11.2014]

  (3) Füüsilisele isikule adresseeritud tähtsaadetis loetakse kättetoimetatuks, kui see on üle antud saajale või tema eluruumis elavale või perekonda teenivale vähemalt viieteistkümneaastasele isikule.

  (4) Juriidilise isikule adresseeritud tähtsaadetis loetakse kättetoimetatuks, kui see on üle antud tema äriruumis viibivale töötajale või muu lepingu alusel talle püsivalt teenuseid osutavale isikule.

  (5) Füüsilisele või juriidilisele isikule adresseeritud väärtsaadetis loetakse kättetoimetatuks, kui see on üle antud saajale või tema poolt selleks volitatud isikule.

  (6) Täht- ja väärtsaadetise kättetoimetamisel peab saadetise vastu võtnud isik esitama isikut tõendava dokumendi.

  (7) Täht- või väärtsaadetise vastu võtnud isik kinnitab kättetoimetamist allkirjaga või muu isikusamasuse tõendamist võimaldava tunnusega, märkides ära oma ees- ja perekonnanime.
[RT I, 26.11.2014, 1 - jõust. 29.11.2014]

  (8) [Kehtetu – RTL 2009, 41, 538 - jõust. 16.05.2009]

  (9) Vigastatud pakendiga tähtsaadetis ning kaaluvahega või vigastatud pakendiga väärtsaadetis avatakse saaja nõudmisel saadetise kättetoimetamisel. Avamine ja võimalik saadetise sisu puudujääk fikseeritakse universaalse postiteenuse osutaja poolt kehtestatud korras.

§ 7.   Väljastamine isiklikult

  (1) Universaalse postiteenuse osutaja võib pakkuda täht- ja väärtsaadetise edastamise teenust, mille puhul väljastatakse saadetis ainult isikule, kes on märgitud postisaadetisel saajana. Selline postisaadetis tähistatakse edastamiseks vastuvõtmisel märkega «Väljastada isiklikult» või «Isiklik».

  (2) Universaalse postiteenuse osutajal on õigus võtta lõikes 1 nimetatud teenuse eest eraldi tasu.

§ 8.   Hüvitised

  (1) Väärtsaadetise kaotsimineku korral tuleb saatjale hüvitada selle avaldatud väärtus ja teenuse osutamise eest makstud tasu, välja arvatud kindlustustasu. Kindlustustasu on väärtsaadetise vastuvõtmisel saatja poolt postisaadetise edastamise eest makstava tasu osa. Kindlustustasu maksmisel on saatjal õigus nõuda postiteenuse osutajalt postisaadetise kahjustamise või kaotsimineku korral hüvitist avaldatud väärtuse ulatuses.

  (2) Väärtsaadetise kahjustamise korral tuleb saatjale hüvitada tekitatud kahju, kuid mitte rohkem, kui avaldatud väärtuse ulatuses.

  (3) Tähtsaadetise kaotsimineku korral tuleb saatjale hüvitada teenuse osutamise eest makstud tasu, välja arvatud tähtimistasu, ja universaalse postiteenuse osutaja poolt määratud garantiisumma.

  (4) Rahvusvahelise täht- või väärtsaadetise kaotsimineku või kahjustumise korral toimub hüvitamine vastavalt Ülemaailmsele Postikonventsioonile.

  (5) Täht- ja väärtsaadetise kahjustamise või kaotsimineku korral ei maksta hüvitist, kui kahjustumine või kaotsiminek on tingitud vääramatust jõust või saatja poolt saadetise mittenõuetekohasest pakendamisest.

  (6) Saatja võib loobuda täht- või väärtsaadetise kahjustumise või kaotsimineku hüvitise taotlemisest või saamisest saaja kasuks.

  (7) Täht ja väärtsaadetiste kaotsimineku ja kahjustumise korral hüvitiste maksmise täpne kord sätestatakse universaalse postiteenuse osutaja tüüptingimustes.

§ 9.   Rahvusvaheline teenus

  (1) Rahvusvahelise täht- ja väärtsaadetiste edastamine toimub vastavalt Ülemaailmsele Postikonventsioonile ja selle alusel kehtestatud eeskirjadele. Vastuolude korral käesoleva määruse ja nimetatud aktide vahel kohaldatakse viimaseid.

  (2) Rahvusvahelise väärtsaadetise edastamine piirdub Ülemaailmse Postiliidu liikmesriikidega, kes on deklareerinud oma nõusolekut väärtsaadetise vahetuseks.

  (3) Universaalse postiteenuse kasutajale tuleb kõigis postkontorites ja postiteenuse osutaja koduleheküljel teha kättesaadavaks riikide või piirkondade loetelu, kellega toimub täht- ja väärtsaadetiste vahetus.

§ 10.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 2006. aasta 1. juulil.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json